Groot Gouda, woensdag 3 april 1946

IfSH VSRWAGNr IH ATRIl p0 BEGIN VAN DE SCHOENENLOTERY Nieuwe Geallieerde Opperbevelhebber in Z O Azië De geallieerde bevelhebber in Ned Indië LuitenantGeneraal Stapford is benoemd tot Opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in Z O Azië als opvolger van Luitenant Generaal Sir Miles Dempsey Overeenstemjng tusSchen Bjirnes en Cadogan inzake JPerzië Van bevoegde zijde wordt vernomen dat de Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Byrne en de Britsche vertegenwoordiger bij den Veïligheidsraad Cadogan overeenstemming hebben bereikt ten aanzien van de algemeene lijnen welke zullen worden gevolgd wanneer de Raad a s Woensdag zijn zittingen hervat voor het bespreken der Perzische kwestie Men meent te weten dat slechts indien volledig bevredigende antwoorden van de Russische en Perzische regeeringen ontvan gen worden de Britsche delegatie een actie tot het laten vallen van de kwestid zal steunen Britsche officieele personen verklaarden op een desbetreffende vraag dat deze antwoorden zouden moeten bevatten 1 Verzekeringen dat alle Russischetroepen zich van Perzisc h grondgebied terug zullen trekken en in het bijzonder uit Azerbeidzjan Het terugvoeren van alle Russischeuitrusting en materiaal welke zoukunnen worden gebruikt door deautonomisten van Azerbeidzjan Verzekeringen dat het terugtrekken onvoorwaardelijk is Men weet te weten dat dit laatste punt beteekent dat dit terugtrekken onafhankelijk moet zijn van andere zaken waarover is onderhandeld In geval er geen antwoord van de AANVANG BOUWPLAN 1946 CBD 462l1 Sowjet Unie wordt ontvangen zoo meent men in welingelichte kringen zullen de Britsche en Amerikaansche delegaties na het aanhooren van het Perzische antwoord aandringen hetzij op een resolutie hetzij op een verklaring van den voorzitter in overeenstemming met de feiten zooals deze voor den Raad liggen Deze resolutie zou dan indien de toestand ongewijzigd blijft een verder verblijf van Russische troepen in Perzië en de Sowjet tusschenkomst in de binnenlandsche aangelegenheden van dat land veroordeelen België verhoogt het credict aan Nederland Naar wij vernemen hebben de gevoerde besprekingen te Brussel van minister Lieftinck met den heer Franz de Voghel minister van Financiën in België tot resultaat gehad dat het door België op 9 Juni 1945 tot 500 ENGELSCHE TROEPEN VERLATEN NEDOINDIE millioen Belgische francs verhoogde rentelooze crediet thans wederom is verhoogd tot 800 millioen B francs ter dekkiüg van de meest dringende importbehoeften Strafzitting van het Kantongerecht te Gouda d d 27 Maart 1946 Veroordeeld zijn wegens i Niet voldoen aan de leerplichtwet J H A te Oudewater f 15 s 6 ih A V te Schoonhoven f 7 50 s 3dh A F te Gouda f 2 50 s 1 dh J B te Zevenhuizen ontslag van rechtsvervolging W K te Nieuwerkerk a d IJssel f 10 s 4 dh Wateren buiten de openbare waterplaatsen H P v S te Reeuwijk f 3 s 1 week tuchtschool Zich vestigen in eeh gemeente zonder schriftelijke toestemming C den B te Gouda schuldig zonder toepassing van straf Voor 10 uur vervoeren vart versch brood J S te Moordrecht f 5 s 2 dh Th M M te Gouda schuldig zonder toepassing van straf Rijden over een weg welke voor éénrichting verkeer was opengesteld C j V d V te Utrecht f 3 s 1 dh Parkeeren van een motorrijtuig terwijl zulks verboden was H H te Gouda f 3 s 1 dh Niet gebruiken van een bestaand rijwielpad G J S te Bodegraven f 3 s 1 dh Iemand op den bagagedrager vervoeren die den leeftijd van 10 jaren had bereikt H P te Woerden dagvaarding nietig Rijden met een rijwiel zonder goede voorverlichting T de B te Papekop f 3 s 1 dh C S te Ouderkerk a d IJssel f 2 s 1 dh Rijden met een rijwiel zonder goede voor en achterverlichting A v T te Woerden 2 maal f 1 50 s 1 dh C H K te Oudewater f 2 s 1 dh en f 1 50 s J dh K 6 te Woerden 2 maal f 2 50 1 dh J v d B v d E te Gouderak twee maal f 0 50 s 1 dh W D te Bergambacht 2 maal f 2 s 1 dh M G B te Woerden 2 maal f 2 s 1 dh Het opzettelijk opgeven van een vaJsche naam M G B te Woerden f 7 50 s 3 dh R ËCEPTEN Sla van Bladgroenten Voor 4 personeni pl m half kg raap stclen ipinazlc of aodijvle wasschen gocil laten uitlekken en zeer fijn snijden De groenten vermengen met slasaus of met een mengsel van fijngewreven aardappelen mosterd azijn aroma en gesmolten margarine De sla kort voor bet gebruik opdoen Zij smaakt uitstekend bij bruine boonen Vooriaarsgrocaten Kort voor het gebruik Khoonmab snijden kort koken en niet st vtt belangrijke factoren bij de bereid voorjaarsgroenten Een deel of alle ro aan den maaltijd rauw geven gezond Een voordeel is hierbij datï een kleinere portie behoeven te koot dan wanneer we koken want dooTS slinken vermindert het volume sterk Daar de jonge groenten indenbeolnn wel prijzig zullen zijn is hetookdaaroB goed dit feit niet te veronachtzamen Niet alleen bij den warmen oaahMkomen de voorjaarsgroesten te pas o aan den koffiemaaltijd zullen zij grain ji sla gegeten worden Sterkers en rad staan ook aJ te wachten en beide geZbij het brood een aangename afwijstia en zijn een gezonde tractatie OFFICIEELE PUBLICATIE Inlevering schoenenbonnea Het C D K deelt mede dat schott fabrikanten de nieuwe schoenenbonaeo m i v 8 april a s geplakt op opplakvellenl per soort in veelvouden van 50 en ntt een minimum van 50 met een ontvaogit bewijs md 342 03 bij de plaatselijke distributiedtensten kunnen inleveren Oe diensten zuilen voor deze bonnen toeinj zingen voor materialen ter vervaardigiia van schoenen van nieuw model nit reiken Fabrikanten die in het bezit zijn van ontvangstbewijzen md 342 03 wurop vermeld is inlevering oude restantbooafft kunnen deze ontvangstbewijzen tange vuld met nieuwe bonnen tot e ea veelvoud van 50 bij de diensten inleveren ter verkrijgen van een toewijzing van nieuw model De aandacht wordt erop geveitlgd dat ontvangstbewijzen met de aanduiding Inlevering oude restantbonnen voor beroepsschoenen aangevuld kunnen worden met nieuwe bonnen voor gewone schoeien resp dames en heerenschoenen Gevraagd iemand v gezelschap bij bejaarde hulpbehoevende dame voor 3 halve dagen per week Br onder no 5865 l3ur Y d bl RUILIN Winkelhüis met gertefetijkt bewoning in volkrijke buurt huur f 7 p w yoor ge sloten huis plm f7 p w Br onder no 5863 bur v d bl Scheikunde Natuurkunde Wiskunde Bijlessen aangeboden door chem isch student Brieven onder co 5871 bureau van dit blad HottdtUWoenadao WBI 1 7 10 AprU ▼ yjL Holsliovdater Wed middelb leeft vraagt plaatsing bij Heer alleen of kl gezin Salaris onnoodlg Br onder no j5870 bur van dit blad Broeibak te koop met 12 ramen maat p stuk 0 78x1 50 M Tombergstraat 64 Te koop wegens overcompleet div meubelen Buffetkasten Crapauds enz A V Ruiten Turfmarkt 117 Er it weer plaats voor eenige Vakbekwame Meisjes en Leerlingen bij De Goadsche Stoomblecker De Drie Noteboomen Kattensingel 2 Vereea van Vr z Ncd Hcrvorniilca Gemeenteavond verzet van DINSDAG 9 APRIL naar VRIJDAG It APRIL I aar in Het Blauwe Krnis Flinkeiongengevriigil voor de Bakker plm 18 jaar ITssellaan 40 Gouda J Heden overleed na een langdurig en geduldig gedragen lijden mijn lieve Vrouw onze zorgzame Moeder Behuwd en Grootmoeder GBBRTRUIDA TURION geb VEENENDAAL In den ouderdoid VAfl 36 Jaar Gouda J F W Turion Nijmegen G Swanenburg Turlon P Swanenburg Goada B P Turion C A Geverding en Kleinkinderen Gouda 2 April 1946 L Tiendeweg 22 De rouwdienst zal worden gehouden Zaterdag 6 April a s te 2 uar In deRemonstr Kerk Kelieratraat waarna de begrafenis zal plaats hebben te 2 45 uur op de Algemeene Begraafplaats mc vraagt voor direct te Goudamet kooken stooKgo t looemeobil Kamir B öfidCr no 5894 bur v i bl Gevraagd een linke longen in souvenirbedrijf Onder de Boompjes 46 Restant vrqblijvend Zw bessen struiken è 15 et Rand Bospalm è 12 et Krufsbessen Eng pr wit a 50 et Struikrozen 2e en 3c soort è o et Roode bessen Faij Prolifie voor opplanting en nog wat 1 jarige Appelloten vroeg dragende soorten è f 1 P stuk AUtin deze week C Verwaal Pz Nieawde rpefwefl E 3b Rteawijk MAHLENE DIBTRICH in Vanaf Vrijdag a s Rcoaie Theater Geoia Bakwaam BOEKHOUDER In bezit schrijfmachine b z a voorinrichten en bijhonden v ö Uwadministratie Br onder o 5907 bur v d bl Abonneert U op dit blad Tel 2500 Tel 2500 EM TAX Autoverhuur en Autorijlessen PAO EN NACHT CEOPENP C MichaëliS Zeüpstraat i Gonda Er St aat een naa m achter I 11 Lil MMMM88 di cn naam opg bdUwd dit JMren Unge erVai lng ala koffiebranderA en theepakkers Besteed Uw bon aan Douwe Egberts krachtige Koffie en geurige Thee De goede naam die D B zich heeft verworven staat U borg voor de beste kwaliteit DOUWE EGBERTS Koffiebrander en en Theehandel Opgericht 1753 A Vanaf heden dagelijks aanvoer van versche Zeevisch zooals Tong enz zoo uit zee Bestellingen worden eiken dag gratis tiiuisbezorgd Bij vooruitbestelltog wordt de visch in de koelcel voor U bewaard Ze blijft dan heerlijk versch en frisch Beleefd aanbevelend P G SCHARLEMAN s Visdihandel Laage Ticadcwea 75 W datraat 14 Tclcf on 3202 Gevraagd eenige flinke nette Winkelmeisjes GEVRAAGD aaok bouwkundig teekeoaar Brieveo oadet letter P Boekhandel Veldwijk Waddinxvcen GOUDSCH CONSERVATORIUM Directem Nico Vethotff CMcoidiB Westh 27 Tel 3483 Postbai6l Dagelijks ioscbrijviog van lieawe Leerliigea 9 5 uur Zaterdags 9 12 30 uur en 1 30 3 uur Onderwijs io 11 v l kon dfr Tv DkuosI Declamalie Sprsakleor TekkeliDfirumenien Zontklass Vbar Müiieklei naar t Conservitorim N Samsom N V Uitgever Alphen a d Rqn vraagt Assistent Debltraren ainiinistraOi Speciaal voor controle en eenvoudige correspondentie Opleiding Mulo of H B S Benige kenaii van Boekhouden vereischt Leeftijd ca 25 jaar Eigenhandig geschreven sollicitaties worden gaarne ingewacht GEVRAAGD HULP IN DE KEUKEN voor dag en nacht met volle kost EEN FLINKE WERKSTER voor Maandag en Vrijdag den geheelen dag en voor de mprgenuren Cafc Restaurant De Kroon Kleiweg y m ynuOin lail II I III Werkplaatsen èn pakhuizen gevraagd Verhuurder geen kosten Zikinlmriiii Soccis K liinlivn Eotiili lii jf Meubelmakers gevraagd Metibelfabriek PAVIA Kelieritraal TOa D V P ties In ge in met 3 kinderen te Den Haag gevraagd TE KOOP AANGEBODEN IJx ren Matine loep J M i 5 joi Btige klodtf wagen oude kwaliteit fitaat Sophiaitraat 96 Kind rw 9 Luien r Inï M net meisje Vorstmauwt btU voor dag en nacht Woning gelegen in nabijheid van Zee en duinen Brieven Mevr KAPPETEIN Vliegevangerlaan 12 Den Haag Tafelbillard met 3 q RUILEN 2 lomermautelt i g n J en mantel leeftijd H 9 13 Wie wil mijn 80 punten ruilen voor een costuum dat nog te dragen is voor lang slank persoon Br onder no 5806 bur v d een p ai hterentcboenen no 9 36 ojfeen no J9 De la Re Te koop een loaataande ach met pannen gedekt geschikt v r kippenschuur Tevens een Stofzuiger te koop Adr BrecdewegC 166 Haastrecht KlnJeifleUie driewielee g7j J Ji t r C v B Dijken Dorp 0 1 KOOP GEVRAAGD Adverteert in GROOT GOi A 2 k M G dt Oioot Stolwijkerilti