Groot Gouda, donderdag 4 april 1946

II GROOT GOUDA lf fffi ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i rukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 196 DONDERDAG 4 APRIL 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3008 Abonn p w 27 c Losse nurnm 10 et STADSNIEUWS UeecUdM Weersverwachting mexkgedeaki door het K N M l tot morgenavond r Wordt verwacht I N een heldere nacht geleidel toenem hoogebewolk Overdag droog Nog hooge temp voor den tijd van het jaar tot Z W meest zwakke wind Gouda ter Jaaübeiirs Onder meer dan enorme belangstelling ordt te Utreccht deze dagen wederom je Jaarbeurs gehouden die ons onder éea vfeizeggendcn naam van Vredestaarbeurs gepresenteerd w ordt Bovcnditi kan Nederland er troti op zijn dat dtie Beurs de eerste is die weer na den oorlog in West Europa wordt gehouden Onder het talrijke publiek dat de eerst twee dagen reeds de Be rs bezocht heeft nerkten we vele buitenlanders op die thus ervan kennis komen nemen wat de Nederlandsche zakenman hun aan t bieden heeft en zlJ worden ook degelijk 10 de gelegenheid gesteld zaken te doen Verheugend Is het dat hierbij een aantal Goodsche bedrijven niet achterblijft en om er eens enkele te noemen zioi we er de Platcelfabriek Zuid Holland op een architectonisch fraaie stand de van baar bekende artikelen etaleeren Dicht in de buurt Is verder vertegenwoordigd de Firma Goedewaagen met een keurige sorteering aardewerk terwijl ook op de 2e verdieping de Fa Jonker en Zn aanwezig is met aardewerk n bovendien speelgoed en galanterlën Om nog even bij het product te blijven dat Gouda beroemd gemaakt heeft het aarde werk zijn daarin verder vertegenwoordigd de Plateelfabrlek De Distel op stand 2504 en op de stands 2120 2116 met een uitgebreide collectie de Fa P v d Want terwijl eveneens op de 2de etage de Plateelfabrlek Oalrus haar producten toont en de Fa Mille Fieurs haar speciale procédé Velours potterie Nauw hieraan verwant is natuurlijk de pijpenindustrle en In deze groep artikelen vraagt de Eerste Nederlandsche Fabriek van Geëmailleerde Pijpen Koilaadla de aandacht van de bezoekers Ook in andere branches zijn nog Go udsche Fa s vertegenwoordigd o a op de partene bij de bouwmaterialen de Fa Muroplast terwijl op de eerste verdieping de Fa J J Koning haar patent Verboom s schoorsteenpotten etaleert en tevens de door deze Firma vervaardigde knikkers Op de vierde verdieping treffen we de Fa Brcgo aan met Luxe Artikelen en ïpeel oed en vjiegtuigmodellen terwijl de Firma Bellaart reclame maakt voor sponsen zeemleder en luxe artikelen waarvan speciaal de eerste twee nog wel tot verlangens voor een verre toekomst znllen blijven Met deze greep uit de Goudsche zaken menschen die ter beurse aanwezig zijn zult U ongetwijfeld merken dat ook onze stad goed vertegenwoordigd is en wenschen wij speciaal onze Goudsche zaken menschen een goede Beurs toe Attto uitgebrand Gistermorgen is bij de fa Nederhorst aan de Knip een auto uitgebrand De direct gealmeerde brandweer was het vuur spoedig meester zoodat geen noemenswaardige verdere schade is aangericht Wat Is er in Gouda U doen f Reonici Vrijdag t m Woensdag iGravla Alexandra Boven 18 jaar ThallB Theateri Vrfldag t Woenad JBlaake Slavin Boven 18 Jaar Schoawburi iioscoop Vrijdag t m Dins De zwarte spion Boven 18 Jaar Donderdag 4 April Leger dea Heili Turfmarkt Jeugdzang met Bloelende Jaargetijden Vrijdag 5 April Blauwe Kruis 7 30 a gecombineerde bestuursvergadering Het Westen en Snoystraat DISTRIBUTIE NIEUWS MEDEDBELINGBN PLAATSELIJKB DISTHIBUTIEDIBNST GOUDA Schoenen Aan personen wier Tweede Dlstrlbutiestamkaartnummer eindigtl op het c fcr 3 drie en aan wie in 1945 of 1946 geen schoenenbon Is verstrekt zullen vanaf S April t m 18 April 1946 schoenenbonncn worden uitgereikt aan loket 12 In de Peperstraat volgens onderstaande letterf 495 578 60 indeeling waaraan strikt de hand zal worden gehouden Medegebracht dienen te worden de Tweede Dlstnbutlestamkaart en het nieuwe inlegvel GA GB GC GD CK 605 Personen die nog niet in het bezit zijn van dit nieuwe inlegvel kunnen zich op den dag dat een scHoenenbon moet worden afgehaald vervoegen aan een er loketten 7 8 9 in de Peperstraat ter ontvangstname van bedoeld Inlegvel Men heeft keuze tusschen een schc nenbon A B C Dames of Heeren Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat een ieder wiens Tweede Distributiestamkaart nummer eindigt o r imÊsmitr 3 verplicht is zich aan loket 4 te yrvoegen ongeacht of hij zij reeds in 945 of 1946 een schoenbon heeft ontvangen Maandag 8 April A B Dinsdag 9 April C Di E Woensdag 10 April F G H Donderdag 11 April 1 J K Vrijdag 12 L M N Zaterdag 13 April O Maandag 15 ApriK P Q R Dinsdag 16 April S T U Woensdag 17 April V W Donderslag 18 April X Y Z f 384 736 37 f 110 842 23 AattYttUiBg Boonenlqtf Elk der volgende bonnen fecft reckt op het koopen van i Bonkaartcn ka kb kc 604 225 gr hulshoudzeep 1 ei 100 gram koffie 50 gram thee 250 gram Jam stroop e d 125 gram margarine 125 gram boter Boakaarten la Ib Ic 604 a 23 2 liter melk b 23 en c 23 melk 3Vi liter melk 96 aardappelen 2 kg aeirdappelcn Bonkaarten kd ke 604 250 gram Jam stroop e d 1 el 125 gram boter 669 ca 225 gram holah xeep Boakaarten ld Ie 604 d 23 e 23 melk 6 liter melk 596 aardappelen 1 Kg aardappelen Tabakskaarten enz t 22 2 rantsoenen rook of shag tabak geen sig of sigaret V 22 100 gram chocolade U sulker vwrken X 22 lOa gram ld id j De boanen 167 en 671 voor 1 ei Jd Vergeet U iiiet dat U morgen nieuwe inlegvellen textielkaarten en en quetteformulieren voor brandstoffen moet halen als uw naam ligt tusschen Kier Klijz U behoeft alleen Uw tweede distri butiestamkaart en het Inlegvel mede te brengen U kunt In het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 1 3 5 7 en 9 tusschen 9 30 en 12 u of 2 en 3 30 uur Voor bijzonderheden zie aanplakbUJ dat U morgen schoenenbonnen moet halen voor kinderen geboren tusschen 31 Dec 44 en 6 Juni 45 als Uw naam begint met een van de letters S tot en met Z en het kind nog geen schoenenbon heeft gehad U moet meenemen de tweede distrlbutlestamkaart heUnlegvel G 605 van het kind ontstaan te zijn Men zal t g t dit onderwerp in studie nemen Telkens blijkt dat er hoe langer hoe meer belangstelling ontstaat voor hel bouwkundig en aestetlsch schoon van de stad en de omgeving Zoo werd aanmerking gemaakt op de kleur waarin de gerestaureerde Haastrechtschc brug geschilderd zal worden Ook de verbouwing van een pand op de Markt gaf aanleiding tot ernstige crlttek en dit des te meer nu er een plan tot restauratie in stijl van de Markt aanwezig is De wenschelljkheid werd daarom uitgesproken dat een bevoegd rid van de Vereeniging zitting zou krijgen in de plaatselijke schoonheidscommissie Door een der leden werd nog aangedrongen op het hervatten der excursies der Vereeniging en het bezoeken vaa eenige nog bestaande oude gebouwen in onze stad Ook werd geïnformeerd naar de mogelijkheid om een boekje uit te geven met verklaring van de straatnamen meer speciaal de oude Het bestuur is in deze actief en zegt alle medewerking t e Met een dankwoord aan de vergadering voor de leerzame en geanimeerde besprekingen werd hierna de vergadering gesloten Bevrijdingsmonumcnt Zooals bekend ligt het in de bedoeling om in de zijgevel van het Stadhuis een bevrijdingsmonument aan te brengen tf r nagedachtenis aan hen die vielen Doo verschillende omstandigheden zal dit monument eerst In 1947 gereed kunnen zijn Toch werd het wenschelijk geacht om ook dit faar reeds hulde te kunnen brengen aan onze gevallenen Teneinde daaraan tegemoet te komen zal nu op dezelfde plaats een tijdelijk monument worden aangebracht zoodat de Goudsche bevolking in de gelegenheid wordt gesteld op i Mei a s de gevallenen te eeren Reeds Is eca commissie gevormd voor het organlseeren van een grootsche huldiging Zoo zal op Zaterdag i Mei des middags om 3 uur voorafgegaan door een toespraak van den Burgemeester een kranslegglng en bloemenhulde plaats vinden gevolg door twee minuten stilte waarna een muziekkorps het Wilhelmus speelt na afloop waarna alle deelnemers iangs het monument zullen defileeren Om deze huldiging een massaal karakter te geven doodigt de Commissie hierbij alle in Gouda gevestigde vereenlglngen uit om met een delegatie van vijf personen daaraan deel te nemen Opgaven met vermelding van naam der vereeniging naam en adres van den delegatieleider gelieve men vóór 20 April a s in te zenden aam J Th Imhoh Coornhertstraat 7 alhier Om de Koningsmacht De onderwijzerstvoneclvereenlglng De Goudsbloem gaf onder auspicën van de Goudsohe afdceling van volksonderwijs een tooneelavond in den Nieuwen Schcuw burg Het tooneelstuk Omde Koningsmacht geeft eenige episoden weer uit htt leven van stadhouder Koning Willem III en zijn vrouw Prinses Mary toen dezen op het punt stonden koning en koningin van Engeland te worden De t oneelvereeniglng had met dit werk geen gelukkige greep gedaan want behalve als propaganda voor het huls van Oragje heeft het f een beteekenls Daar er practlsch weinig handeling was kwam het geheel neer op dlalofen die alle noodzakelijke sprankeling van feest humor en fijne aanwending van onze taal misten Nntsspaarbank Gedurende de maand Maart zijd ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inle In 22 810 posten f 384 549 Bljgeschreven rente f 187 37 De ultvaerlng ervan was mat en weinig overtuigend Voorop gezet dient te woré a dat men zwaar gehandicapt was do r het uitvallen van de hoofdrol De regisseur de heer B Swanenburg had deze op zich genomen een dubbele functie waardoor en de rol en de regie te lijden hadden Het meest kon ons nog de uitbeeldlnf van de Schetiche dominee door den heer A Vermaas bekoren daarbij verdienstelijk geassisteerd door Mej J Blok als prinses Mary Jubileum De heer G Poitheme administrateur van het Kantoor Gouda van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ZuidHolland zal op Donderdag 18 April het Terugbetaling in 5 694 posten Alle lof verdient de vereeniging voor het vele werk dat van de uitvoerinf gemaakt was Costuums Grimewerk en decors waren zeer goed vt uitvoering en stijl De decors waren door de heeren Helbers en Hogervorst ontworpen en waren behalv è eenige constructieve bezwaren van een hier den laatsten tijd n g niet geziene kwaliteit propaganda rede voor de Openbare School uitsprak en de aanwezigen opwekte lid te worden van Volksonderwijsi een io tclllng bestaande uit voorstanders onderwijzers en ouders van leerlingen van het Openbaar onderwijs Jaarvergadering van de Ver Die Goudc in de geursklok Door den heer v d Putte als wnd voorzitter werd na zijn welkomstwoord aan de vergadering meegedeeld dat verslag zou worden uitgebracht over jaren 44 en 45 dit als gevolg van de oorlogsomstandigheden Uit de mededeellngen van den secretaris bleek het aantal leden op 31 Dec j l 724 bedroeg en er dus blijkbaar zeer bloeiend leven in de vereeniging Is De cople voor den Sen bundel bijdragen die de Vereeniging dit jaar hoopt uit te geven moet voor 1 Juli a s Ingeleverd worden Indien mogelijk zullen ook de tweede en derde bundel herdrukt worden Door den heer G C Helbers was een voorstel Ingediend om den heer A v d Putte tot eerelld te benoemen wegens zijn bijzondere verdienste in het aanwerven van nieuwe leden voor de Vereeniging Dit aantal beloopt reeds over de 500 Begrijpelekerwijze werd dit voorstel algemeen goedgekeurd Een voorstel van het bestuur om bij voldoende kasmiddelen jaarlijks een bedrag van ongeveer f 50 ter beschikking van de Llbrye of het Museum te stellen vond ook algemeenen bijval Het beknopte verslag dat door den penningmeester werd uitgebracht wees uit dat er op 31 Dec 44 een kassaldo was van f 156 17 en op 31 Dec 45 van f 1347 71 De Commissie tot nazien van de boekhouding kon verklaren dat de geheele rekening punctueel in orde was Bij de nu volgende bestuursverklezlng werd In de ontstane vacature voorzien door de benoeming van den heer D L de Jong Technisch hoofdamtenaar van den Provincialen Waterstaat alhier Vooral voor de verschillende onderwerpen die bij de rondvraag aan de orde kwamen bestond groote belangstelling De geschiedenis van den gevelsteen Het vergulde lam kwam het eerst aan de beurt Deze steen wordt reeds In 1551 gefiioemd Getracht zal worden nog meer gegevens te verkrijgen Een Ingekomen vraag betrof de eigendomsrechten op den toren van de St Janskerk en wat daarmee annex Is Hjrfover schenen meermalen moellijMiMca Aan het einde der maand Pebuarl was ten name der Inleggers ingeschcven f 10 550 470 39 lag lö April nei De heer N v Schelven jr opende de fri herderken daf hij voor 25 jaar in avond waarna de heer Mastenbroek 1 Meer terugbetaald dan dienst trad bij de Kamer van Koophandel hoofdonderwijzer te Waddlnxveen een ingelegd voor Westelijk Overijssel te Zwolle zoodat hun tegoed ultimo Maart bedroeg f 10 439 628 16 De heer Posthcine Is smds 1 Januari 1936 als administrateur werkzaam bij de K v K te Gouda In den loop der maand Maart zijn 415 nieuwe boekjes afgegeven 78 oude boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 274 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Maart 22 972 boekjes in omloop waren Partij van de Vrijheid SPORTNIEUWS Voetbal Ben goede dag voor de Goudsche clubs De eerste openbare vergadering van de Partij van de Vrijheid te Gouda zal worden gehouden op Woensdag 10 April om 8 uur in café De Beursklok Het plaatselijk actle comité roept ieder dien vrijheid verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid ter harte gaat op tot het bijwonen dezer vergadering Sprekers zijn J M FA van Dijk ex V D onderteekenaar van het oprichtingsmanifest van de Partij van de Vrijheid en Prof Mr A N Molenaar ex lib beiden Kamei candidaat van de Partij van de Vrfjheid Als alle voorteekenen niet bedriegen belooft het Zondag voor de Goudsche voetballers en voetbaleathouslastea een goede dag te worden Onze tweede klasser Gouda gaat een bezoek brengen bij S V W en zal wel weinig moeite hekben om met de belde punten te gaan strijken Oaa moet naar Voorburg om Cromvllet te bestrijden ep trekt daar natuurlijk ook aan het langste eind Dan staan er verder nog 3 thuiswedstrijden op het ipel en wel als eerste G S V Tonegldo waarbij over de uitslag wel weinig twQfel zal bestaan Ofschoon Olympla het wel moeilijker zal hebben ze ontvangt R V C geloovea w4 toch wel dat Olympla de beste papieren heeft Tot slot is O V V de gast van Donk Zooals de ranglijst toont ontloepen deze elftallen elkaar niet veel zoodat het een spannende strijd kan werden waarbij het terrelnvoordeel wel eens beslissend zou kunnen worden HOCKEY Goudsche Mixed Hockey lub De eerstvolgende competitie wedstrijd van G M H C II heeren vindt a s Zaterdag op het Gouda terrcln Aanvang 3 30 uur Tegenstander Is Push I uit den Haag Voor Zondag 7 April luidt het Hockeyprogramma Dames G M H C IExcelsior III Sdiledam Goada terreln Aanvang 2 oor HtiÉrcn G M H C I Leoaldas III Rotterdam Op initiatief van voornoemd actiecomité heeft zich thans te Gouda een comité van aanbeveling voor de Par U van de Vrijheid gevormd van welk comité deel uitmaken G W Aberson A van den Berg Arn Boer P de Boer Ir N Bruynje W C Bijl de Vroe A Coops A C Cosljn Mevr M van ElK t Hooft A Goedcwagen Mevr J HornemanJansen Mevr A A Hulsman van Aalst Mr C Jonker J Chr Jonker K Korf J van Kranenburg J Krom Ir C van Loon A Mogendorff C J Moleman W Mulder Mevr P C L MulderAberson Mevr J Muurling Gerritsen H P van Reedt Dorstland Mr I W Rutgers 8 D van Schalk M Slingerland Dr Mr J Smit J J Spek E G Stljkel Mej Ds C P Thomsen Dr J P Treub W v d Want Mr H P C M de Witt Wijnen BURGERLIJKE STAND Geboren 1 April Johannes z v W V Vegten en A C Tuljnenburg Goudkade 25 2 April Hendrik T z v A Kovel en J H dammers Snoystraat 48 Anneke d v E Binnendijken A J Broer de ïa Reylaan 22 1 April Nlcolaas v C H V Hoof en A Wensveen Karnemelksloot 137 2 April Johanna M d v J C E U Janssen en C W de Zeeuw Krugerlaan 211 Cornelia E M dv P G Borst en W J v d Stel St Josephstraat 37 3 April Treintje d Z Kalkman en T van Vegten Wester tetJouwd 3 April P Tom en CW Kwlnkelenberg T B oere enM Kempers Gooda terreln Aanvang 2 uur i geldig tot 27 April 1946 NgdsrlMil helpt indiê