Groot Gouda, vrijdag 5 april 1946

Kapitein Klaidcebot of de Leeuweniadit door G Th Rotman DE STRIJJD OM ISOLA DEL LIRI U P Leo Wikler corr van de schrijft ons uit Rome Op het niet ver van Rome gelegen Isola del Liri drijven de bewoners allemaal een smokkelhandel in cigaretten Het kleine eiland had door den oorlog zwaar geleden en de meeste inwoners die door den stilstand der plaatselijke industrie werkeloos waren geworden moesten naar een andere verdienste uitzien Aangezien de inheemsche boeren veel tabak verbouwen verviel men in de cigarettenfabricatie Mettertijd zou bijna de geheele bevolking illegaal cigaretten hebben gefabriceerd Zelfs het gemeentebestuur had deel hieraan genomen en saneerde de financiën door op iedere kilo tabak een belasting van 10 lire te heffen en de bereide tabaksartikelen nog eens extra aan te slaan De Italiaansche handelsmonopolieover heid kneep langen tijd een oogje toe den noodtoestand der Lirianen in aanmerking nemend Dat dulden had echter tot resultaat dat de zwarte fabricatie steeds grooter vormen aannam Toen tenslotte er toe werd overgegaan Amerik merken als Lucky Strike of Chesterfield angstwekkend precies na te maken greep de overheid in een zond een groep belastingambtenaren naar het eiland om de geheime fabricatiewerkplaatsen uit te zoeken De aanrukkende belastingambtenaren stieten echter op tegenstand der bevolking Teneinde bloedvergieten te voorkomen besloot de Prefect van de provincie de tabaksvesting te belegeren Op den 14en dag der belegering waaide vanaf het Municipio van het Isola del Liri een witte vlag De binnendringende belastingambtenaren kregen een belangrijke oorlogsbuit in handen O a werd er beslag gelegd op 800 000 cigaretten 2 ton ruwe tabak 16 cente 26 De kerk staat op een eiland midden in de Seine zie je wel Dat is het oudste gedeelte van Parijs vervolgde hij En daarginds heb je den Eiffeltoren heelemaal van ijzer en eventjes 300 meter hoog Heelemaal bovenin is het radio zendstation dat zul je wel eens in de radioberichten gelezen hebben 25 Komaan dat schieten zal wel aanleeren zei de kapitein hij kocht een vliegmachine en enkele dagen later trok hij met z n neefjes op reis Ze snorden over België en het Noorden van Frankrijk Hoera riep de kapitein opeens daar heb je Parijs Kijk die kerk daar dat is de beroemde Notre Dame keinen zich in hooge mate ingespaniiare n gesneden tabak ër 4 mil iöe n en om de bevolking belangstelHng bij cigarettenhulzen k éüi eindigde de tf brengen voor de T R I Devoori onbloedige strijd om Isola del Liri Von Ribbentrop wordt van repliek gediend De Br nieuwsdienst in Duitschland deelt mede dat de voormalige kanselier van Oostenrijk von Schussnig in een rede gisteren heeft geantwoord op de verklaring van von Ribbentrop tijdens het proces te Neurenberg dat Schussnig het van het begin af eens zou zijn geweest m d Duitsche voorvoorstelling tijdens de besprekingen te Berchtesgaden Schussnig zeide Ik reisde eerst naar Berchtesgaden toen ik de formeele Duitsche verzekering had ontvangen dffmiets tegen de onafhankelijkheid van Oostenrijk zou worden ondernomen zelfs indien de besprekingen niet tot een result aat zouden komen Tot mijn verbazing overhandigde von Ribbentrop mij een document waarin de Duitsche voorwaarden waren vervat Hij gaf te kennen dat over deze voorstellen kon worden gediscussieerd en dat in geval van niet inwilRging van eischen het Duitsche leger Oostenrijk zou binnenrukken Radiorede van den Paus De Paus heeft over den zender van het Vaticaan een rede gehouden waarin hij hulp inriep voor de slachtoffers van den honger Hij richtte zich daarbij vooral tot de belijders van het Christelijk Geloof en begon met er op te wijzen dat volgens uitkomsten der statistiek méér dan een kwart gedeelte van de bevolking der aarde door hongersnood wordt bedreigd was persoonlijk in Djogjakarta geweest waar de onderhandelingen voor een deel hadden plaats gehad en verklaarde dat de stad uiterst dicht beIntusschen blijft de Indonesische volkt is Naar schatting 50 meer RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG mVERSUM l VARA 18 00 Nieuws 18 18 Dolf tf d Linden en orkest 18 45 Bij de liimpot 19 00 joop de Leur piano 1015 Departementale uitzending 19 Prog voor de Ned Strijdkrachfpn 2000 Nieuws 20 05 Ned Kamerkoor o i v F de Nobel 20 30 Ziekten en genezing van litteratuur 21 00 Op de brug 21 15 Tanga en passo doble 21 30 Men vraagt en wij draaien 22 00 Buitenlandsch weekoverzicht 22 15 Sweetness and Rhythm 22 40 Avondwijding 23 00 Nieuws 23 15 Réda Ciaire zingt 23 30 Dansmuziek 24 00 Sluiting HILVERSUM II KRO 18 00 Amusementsork 18 15 eugdige oorlogsslachtoffers 18 30 Zie 18 00 18 50 Als ik slapen ga 19 00 Nieuws 19 20 Gram muziek 20 00 Nieuws 20 05 Radio Philh Orkest 21 00 Op de brug 21 15 Cantare 21 45 Sportpraatje 22 00 Nieuws 22 15 Gram muz 22 35 Avondgebed 23 00 Gram muziek 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR ZATERDAG HILVERSUM l VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymn 7 30 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 20 Gram muziek 9 15 Symphonie VPRO 10 00 Morgenwijding VARA 10 20 Het geval met het kind 10 35 Si j etais roi 10 45 Uitzending voor de arbeiders 11 45 Krijgsgevangenen 12 00 Cantabileseptet 12 30 Grahi muz 13 00 Progi V d Ned Strijdkrachten 13 30 Amusementsorkest 14 00 Een ijs elijk praatje 14 15 Accordeon orkest Jean Vogel 14 45 Van boek tot boek 15 00 Klanken van eigen bodem 16 00 Maleische les 16 15 Men vraagt en wij draaien 16 45 Nat Gonella 17 00 Bondselftal Royal Navy HILVERSUM II KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymn 7 30 Morgengebed 7 45 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 20 Maria ter eere 8 45 Gram muziek 10 30 Corrie Vening Meinesz Willem Duyn en P Palla 11 00 Radioziekenbezoek 11 45 Gram muziek 12 15 Maria Moeder van Smarten 12 30 Metropole Orkest 13 00 Nieuws 13 20 Jiaan Lance 13 45 De Tooneelkijker 14 00 Walserf 14 15 Engelsche les IS W HHIL hand door Kinderland l6 00 Fransche Orkestmuziek 17 00 KRO kiosk 17 45 Problemen van geestelijke gezondheidszorg Volgende vergadering van den Veiligheidsraad op 6 Mei a s Volgens den Fransche nieuwsdienst heeft Byrnes een ontwerpresolutie voorgelezen waarin de volgende bijeenkomst van den veiligheidsraad op 6 Mei a s wordt gesteld d w z den datum waarop de Sowjet troepen eventueel het Iraansche grondgebied ontruimd zullen hebben Montgomery te Luik Veldmaarschalk Montgomery heeft gisteren het eereburgerschap van Luik in ontvangst genomen en bij deze gelegenheid onder meer het volgende gezegd Wij zijn het er allen over eens dat Duitschland dat ellende oyer Europa ja over de geheele wereld heeft gebracht verhmderd moet worden in een herhaling hiervan te geVen De bezetting moet gehandhaafd blijven totwij er volkomen van zijn overtuigd dat Duitschland zijn eigen zaken behoorlijk zal regelen P VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA Coalitie Regeering in Griekenland De Populisten Royalisten en de gematigde partijen zijn het eens geworden over een Coalitie Regeering met Rechter Poelitzas als eerste Minister INDIE DE TOESTAND AAN SUMATRA S OOSTKUST Op heel Sumatra hebben de republi tingsdienst van de T R I publiceert thans een weekblad te Siantar dat aan de geheele Oostkust wordt verspreid en waarin voor het republikeinsche leger een zeer intensieve propaganda wordt gemaakt pers er bij haar lezers op aandringen bij te dragen tot het fonds voor een luchtvloot hetgeen tot dusver nog geen tastbare resultaten heeft gehad daar de bevolking in deze streek buitengewoon verarmd is in de laatste jaren terwijl de prijzen voor de dagelijksche behoeften met den dag omhoog gaan Het militair bestuur van de T R I in het gebied van Medan heeft intusschen orde en rust nog niet hersteld De Chineezen in het bijzonder leven in doorloopende angst daar hun wijk nog steeds wordt aangevallen door benden die tientallen van hen ontvoeren en hun huizen en winkels hebben geplunderd zoodat de meeste nu zijn gesloten DE AANSTAANDE EVACUATIEMAATREGELEN Alleen Britten ingeschakeld Een officiëele woordvoerder van het Britsche hoofdkwartier heeft verklaard dat de evacuatie van Rapwigéinterneerden en Japanneezen op 17 April een aanvan gzal nemen Op 10 April zullen twee concentratiecentra voor de Japanneezen op Malang en Soerakarta gevormd worden De woordvoerder voegde eraan toe dat de T Rtl noodzakelijk moest worden voorzien van een bewapening voor twee bataljons daar het republikeinsche leger hoewel het zijn gezag geleidelijk over een grooter ge bied heeft weten uit te breiden niet overal even goed bewapend is als de groepen extremisten die er reeds vroeger in geslaagd zijn om meer Japansche wapenen te bemachtigen De woordvoerder vervolgde dit is de eerste maal dat wij een plan hebben en wij hebben ons eveneens verzekerd van de medewerking der Indonesiërs Ik ben er van overtuigd dat dit plan zal slagen Hij legde er den nadruk op dat de bedoelde actie slechts betreft de Japanneezen die in Midden en OostJava verblijven daar de Japanneezen in West Java twee kleine groepen uitgezonderd zich reeds onder geallieerde controle bevinden en geleidelijk naar Gallang worden overgebracht De officiëele Britsche woordvoerder dan voor den oorlog Openbare werken zooals de waterleiding en de electriciteitsvoorziening functioneeren goed terwijl er voldoende levensmiddelen te krijgen zijn Wat de sfeer betreft merkte de woordvoerder op onder de intellectueele Indonesiërs is deze zeker goed doch onder hen die naar extremistische opvattingen overhellen is zij niet zoo gezond Hij voegde aan het verslag van zijn indrukken toe dat tijdens de besprekingen te Djogjakarta de Indonesische afgevaardigden hem hadden gevraagd of de Britten na de evacuatie van de Japanneezen en de geinterneerden Batavia Bandoeng Semarang en Soerabaja zoomede de omgeving van deze steden zouden ontruimen Hierop onderbrak Sjarifoedin den spreker onmiddellijk en zeide dat is reeds besproken tusschen Sjahrir Dr van Mook en Sir Archibald Clark Kerr Wi behoeven hier verder niet meer op in te gaan De woordvoerder deelde voorts mede dat de havens van Semarang en Soerabaja voor deze evacuatie nitt gebruikt kunnen worden daar de spoorbruggen zijn opgeblazen en omdat men dan door moeilijk terrein moet trekken Hij verklaarde met nadruk dat slechts Britsche verbindingsofficieren in staat zouden worden gesteld om het binnenland van Java tijdens de evacuatiemaatregelen te betreden RECEPTEN Meet Md kidneypaddiag act cco mm 1 blik meat nd kldncypodding aan de zijkant vlak onder de rand van het dekad open makin Het blik in een pan of melkkoker met kokend water zetten en 4 = 10 minuten verwarmen Zcwgcn dat het water niet in het blik kookt Onder k hand 4 dl bruine laus tomatensaus of kerriesaus maken Het blik oit bat kokende water nemen en tegen de rand van de tafel kloppen zoodat de Inhoud loikomt Het blik omkeerea en de padding op een bord laten glijden De saus erbij presenteeren of er over gieten Voor de saus 1 ui fynsnipperen ca met 1 2 theelepels kerrie of 1 2 eetlepels tomatenpurée in 20 gr boter of margarine lichtbruin fruiten 23 i 30 gram bloem toevoegen deze met de overige ingrediënten vermengen en naar verktC zing lichtbruin bakken Vervolgcas 4 dl water of grocntenat bi kleine hoeveelheden tegelijk toevoegen De saus laten doorkoken en op smaak afmaken met peper zout en aroma Gebakken meat and kidncyysddiae De inhoud van 1 blik meat and kldneypudding in stukjes snijden en in de koekenpan met wat boter margarine of vet en naar verkiezing een gesnipperd uitje bruin bakken Gebakken kidneypudding smaakt uitstekend op de boterham Wenscht men er een saus bij dan moet men 30 gr bloem aan de gebakken kidneypudding toevoegen en mee bruin bakken vervolgens 4 dl water erbij gieten en het gerecht nog ecnlge minuten doorkoken Een laurierblad laten meekokeo De saos op smaak afmaken met aioma peper en zont ea het laurierblad verwijderen Kidaeyragoit De inhoud van 1 blik meat ud kidneypudding in stukjes verdeden en opzettoi met 5 è 8 dl water De kidneypudding t = 5 miaatm laten koken het vocht binden met 25 è 40 gr aangcmengde bloem Naar smaak aroma zout peper en een klontje boter of margarine toevoegen Het gerecht In een schaal overdoen en er fijngehakte peterselie over strooien AIONNEERT U O GROOT GOUDA No 6 Feuilleton Hel geiieim van den ingesneeuwden slaapwagen Wel wel Monsieur Bouc wendde zich tot Poirot Wees maar niet bang vriend We zullen het wel schikken Er is altijd één coupé no 16 die vrij is De conducteur zorgt daar voor Hij glimlachte keek toen op de klok Kom zei hij het is tijd dat we gaan Op het station werd monsieur Boucmet eerbiedige voorkomendheid begroet door den bruin geuniformeerden Wagon lit conducteur Ooedenavom monsieur W hebt oupéno 1 v njj riep de kruiers en zij reden hun 1 011 halverwege langs den trein ¥ ï op de bordieB zijn be teraming hitanbuV T ritste Calais Alles is vol vanavond hoor ik Het is ongeloofelijk monsieur De heele wereld verkiest vanavond te reizen Toch moet je plaats vinden voor dezen heer hier Hij is een vriend van mij Hij kan no 16 krijgen Die is bezet mijnheer Wat No 16 Ze wisselden een blik van verstandhouding en de conducteur glimlachte Hij was een lange gele man van middelbaren leeftijd Ja zeker monsieur Zooals ik u zei we zijn vol overal vol Maar wat is er aan de hand vroeg monsieur Bquc boos Is er ergens een conferentie Is het een gezelschap Neen monsieur Het is maar toeval Toevallig hebben zooveel men schen verkozen vanavond te reizen Monsieur Bouc maakte een gebaar van ergernis In Belgrado zei hij komt de wagen uit Athene En ook de Boekarest Parijs wagen Maar we komeif pas nTorgenavond in Belgrado Het probleem is deze nacht l er geen tw e Was cabine vrij Er is een tweede klas cabine monsieur Nu dan Maar het is een damescabine Er is aL een Duitsche in de coupé een kamenier La Ia dat is lastig zei monsieur Bouc Maak je geen zorgen mijn vriend Poirot binnenkwam coupé Volstrekt niet Volstrekt niet Hij wendde zich weer tot den condeucteur Is iedereen er Dat is waar ook zei de man er is één passagier nog niet gekomen Hij sprak langzaam aarzelend Maar spreek dan toch Cabine no 7 een tweede klas De heer is nog niet gekomen en het is vier minuten voor negenen Wie is het Een Engelschman De conducteur raadpleegde zijn lijst Een mijnheer Harris v Een gelukkige naam zei Poirot Ik ken mijn Dickens Mönsjèur Harris zal niet komen Breng monsieur s bagage in no 7 zei monsieur Bouc Als die monsieur Harris komt zullen we hem zeggen dat hij te laat is dat de cabines niet zoo lang opengehouden kunnen worden We zullen de zaak wel schikken Wat geef ik om een monsieur Harris ooals monsieur wil zei de conducteur Hij wees Poirot s kruier waar hij heen moest gaan Toen ging hij van de treeplank af om Poirot te laten instappen Heelemaal aan t eind monsieur riep hij Op één na de laatste coupé Poirot ging de gang door een eenigszins moeizame tocht daar de meeste reizigers buiten hun coupe s stbnden Zijn beleefde pardon s werden geuit met de regelmaat van een wekker Ten laatste bereikte hij den aangewezen coupé Dapr omhoogreikend njiar een handkoffer stond de lange jonge Amerikaan uit l ét TokatHan Hii fronste H wenkbf uwei toea Poirot antwoordde in het Engelsch Pardon zei hij U hebt zich zeker vergist Toen in moeizaam Fransch Ik geloof u maakt vergis schuldigende eenigszins ademlooze Is u mijnheer Harris Neen mijn naam is Mac Queeii Ik Maar op dat oogenblik sprak de stem van den wagon lit conducteur over Poirofs schouder Een verontschuldigende enigszins ademlooze stem Er is geen andere cabine in den trein monsieur De heer moet hier in Hij liet het gangvenster neer terwijl hij sprak en begon Poirofs bagage binnen te halen Poirot merkte zeer geanimeerd den verontschuldigfiflden toon van zij a stem op Zeker was den man een goede ioan beloofd als hij den coupé voor den anderen reiziger koi vrij houden v nwel 2 fs de itterendste fooi verliest haar effeét als een direteur vm 4e maatschappij aanwezig is en zijQ orders geeft