Groot Gouda, vrijdag 5 april 1946

Te hour of te koop evrai PAKHUIS Centram Aanbiedingen KLEIWEG 27 Öp 21 April hopes ooze geUefde Ouders M Th A ENGELHARD en J ENGELHARD FLUX hoa 20 arige Echtvereenlging te bet denken Hon dankbare kindertn Corrie en Verloofde Willy I pie Gouda Mordrechtiche Verlaat 1 Allen die iets tc vorderen hebben van de 5e Comp A A T gelieve 4iun rekeningen in te bij dienen Adm S ComptA A T te Schiedam 2aUtda nidda 6 AfM Z uut Gevraagd een net mtisje bi 2 kinderen van 2 5 jaar on mee te wandelen en te speleavaa 9 tet 6 uur Eveatueel tet 1 nu Br onder no 5941 bnr v d bL Net Meisje Gemengd Ko r Caecilia JL Dirigent Nico Verboeff Johannes Passion Joh Seb Bach Dinsdag 9 April 1946 s avonds 7 30 uur in de Groote of St Janskerk te Gouda Medewerkenden Mea Bakker Nabermaa Sopraan JoImmink Alt Corn van Munster Tenor Anton Elderlng BasBariton Bram van Luyn Bas Bariton Rie Kool Clavecymbel Frlts de Jong Orgel Begelehiing Haarlemsche Orkest V reenlglng Het geheel onder leiding van Nico Verhoeff Toegangskaarten é f 2 en tekstboekjes é f OlSverkr gbaarb boekhandel J de Ven Wijdstraat voor licht naaiwerk gcvraaad Goed looa LUTIfER Stei nkade 34 GEVRAAGD een WERKSTER 2 dagen per week MEVR SWART V Beverninghlaan 15 Muzielchandel BES 60BWC 54 Grada Tel 2926 Alle soorten muziek Guitaren Mandolines Banjo s ie kwaliteit snaren voor Viool Cello C Bas Gttitaren en Mandoline Reparaties aan alle soorten instrumenten Bes het Beste Gevraagd een Dette werkster 1 of 2 dagen per week Plaweelensingel 61 Flinke 1 DIENSTBODE ati tóóód GOUWE HO Zaterdagsmiddags en Zc dags vrij Gevraagd eea MEISJE tot s middags 3 uur Bloemendaalscheweg 75a Net persoon xoekt werk voor 3 4 dagen per weck eerste dagen Leeftijd 33 jaar ook voor vertegenwoordiger Prima referenties Br onder no 5932 bur v d bl Electro Technisch Bureau F W TURION Wegens sterfgeval Zalerdag GESLOTEN Gevraagd nette kappersbediendc goed kunnende knippen nichcra en een leerling Wolvekamp Oosthavea VAN OUDHEUSDEN heeft wegens verbouwing a s Zaterdag GEEN EXTRA RECLAME W zl n oatanrlijk geopend doch binnenkort opening van MARMOTTEN te koop gevraagd Na hebben ze weet a r fc Vliet Tollensstraat 56 Goad Haodige Meisjes gevraagd voor licht en zindelijk werk Hoog loon en vrij abonnement Autobus Mefaalwarenfabriek HEIJLO EN VISSER Zttidkadc 122434 Boakoap Aangeboden BUITENBAND 16 X IVs z g a n In ruil voor bnitenband 28 x Strötbaum de la Reviaan 2 Gouda WELK MEISJE wil opgeleid worden als Verkoopster in onze gemoderniseerde winkel Pcno nl4k uamddinf bl Kantoorboek en Kantoormachine Fa B A Verzql Korte Ticndcwcfl 1 NET MEISJE gevraagd voor de huishoiutaj kunnende koken prettige werkkrtag goed loon 2e meisje aanwtilg Mevr BLOK HOLTHUIZEN Oosthaven 8 Hu o de Groei en Gouda Wegens omstandigheden te koop PLASHUISJt prachtig gelegen goede gelegenhdil om te zwemmen en boot temert Br onder no 5977 bur v d bM Kunsthandel JOCHEMS Geeft Bomcatecl prizca voor ntiek curiositeiten tas i Lange Noodgods strtat goed CELSTOFWATTIN voor KRAAMBED Verbandwatten Verbandgaas Alles oude kwaliteit Drog Crabeth Crabethitr H D LUlkxlioorB Ap Telefoon 2133 Op ons kantoor kan geplaatst worden een bediende Aanmelden Kantoor GROOT GOUDA Markt 67 Weduwnaar niet onbcmid tó 56 Jaar zoekt erienze kennism met weduwe of iuff 5060 jaar Brieven onder no 3 bureau van dit blad Stoomwasscherij H SCHRAVE EN Zn Boclekade 171a 173 Goada vraagt STRIJKSTERS en MEISJES eventueel voor halve dagen Laat nu onder Uw pannen emmers teiltjes tnt nieuwe rocstvrqe bodej zetten GEEN Btl Ook voor reparatie roomijsbassen is g C A v d gg Wllhelmlnastraat 20 Gevraagd een halfwas Te koop 1 Zcilkaao P JT 1 K io coasplcet 3 P Te bevragen Zaterdag toi r 24 aar iii BREM Kara elbloot H UKKEISiEDIENDE IN T HOUT Gouda F ZATEPDAG en ZONDAG DANSMUZIEK venor i door de HEROPENING ATOM PLAYERS Prima verzorgde keuken en consumpties TER GOUW Telefeoa 2253 Mn onzen Afdeeling Goede en Omstreken Maatschappij tot Bevordering der TOONKUNST geheel vernieuwden en verbouwden winkel Nm een keurcollectie Kantoorartikelen tt In de loekomsi Alles voor School en Kantoor Fa b1 A Vcriijl k tiendewec i tel aire an oortoeA en Kantaormachinekendet Valpenhnis Dtakkkery w V Vereeniging Het Goodsch Volksconcert 4e en laatste Abonnemenis Concert te geven door het Rotterd Philharmonisch Orkest Dirigent Gynla Bando Op Woensdag 10 April 1946 savondt 7 nnr in dea Nieuwea Schoawbarg Camelia s Clyvia s Palmen Soliste Mimi Erb zang Prograaaia A Diepenbrock Onvertnre De Vogels G F Handel Cantante F Schnbert 7e Syisphonie ia C Dnr Leden toegang op vertoon van abonnement roocO Niet leden f Ï 50 per persoon fa f £ Losse kaarrten verkr gbaar fa De Ven Wijdstraat en voenoever voorradig des avonds aan de zaal Aardewerk draaier gevraagd Zij die in staat zijn goed Huishoudelijk en Sieradenwerk te vervaardigen genieten voorrang woning disponibel Eigenh geschreven sollicitatie met gegevens over laatste werkkring loon gehuwd of ongehuwd grootte gezin en godsdienst aan Pottemakkerl Ds Ylir PadIlllto lel list U Zee lecóe THALIA THEATER Drs J Taal Vanaf Vrqdag 5 Apr tot en met Woensdag 10 Apr Uitfeverii Gouden Garven Korie Tieadeweg 1 Gouda Een uniek en meesterlijke Fransche film creatie VIvlane Romance Johne Lodge Dalio BLANKE SLAVIN Beflielling kan ook feschioden bij Grool Gouda Marki67 en bij den boekhandel Prill 50 Een door den metsterltjkin Regisseur G W PAEST grootsch uitgestippeld filmVcrk waarin U behagen zultscheppen en in de hoofdrol de fascineerende verschijning der parlslenne VlX IANE ROMANCE diewederom een overtuigende creatie geeft Toegang boven 14 Bar Middag en avondvoonteiliogtn Aanv der voorst Vrt dag 7 u 9 15 u Zaterd 3u 7 u 9 15u Zondag 3u 5n 7 a en 9 15 u Maandag en Dinsdag 3 n 7 u 9 15 o Woensdag 7u en 9 15 u PlaaUbctpnkea dringend aaabcvolca 1 nnr Toot Icduc vooriltlllng Talei oader no 2230 uitilullead van VmorgcBi 10 12 uuf bduüve ïenÓMg KLEIWEG 103 TELEFOON 2230 GOUDA En 11 SCHOOMHIAITIJD Voor Uw schoonmaak hebben wij voorradig Schura groote bus f 0 23 Poetsmiddelt voor koper etc f 0 85 Kastpapier per rol f Ö 25 Kastranden per stuk f 0 06 Mottenkogels groote doos f 0 15 f 0 45 Koekepannen VRIJ f 2 95 iiaat een achter Zoo juist ontvingen wij een zending DOT St I W C TIC een naain opgebouwd uit jaren lange ervaring ala koffiebrau dcrs en theepakkers Besteed Uw bon aan Douwc Egberts krachtige Koffie to gcarige Thee De goede aam die D B zkh beeft vcrw wen staat U borg voor de beste kwaliteit DOUWE EGBERTS Koffidfrancür en Theehandel Op icrichc 1753 w o McabeUchaicre Klecrbaretcla Schoeaboratcla Cloaetboratcla cas TH ALLEBRANDI KLEIWEQ 78 TELEFOON 3418 Voor elck wat wils ff DISTRIBUTIE VAN APPELMOES Maandaf 8 April kunaen kleinhandelaren legen inlevering van de bonnen direct appelmoea belrekken bij G V EIJK Kleiweg 10 Gonda Tel 2571 Adverteert in Groot Gouda