Groot Gouda, dinsdag 9 april 1946

Kapitein Klakkeboi op de LeeHW njadit Op De Hooge Veluwe Marechaussee en rijkspolitie bewaken het terrein van De Hooge Veluwe Buiten het hek staat een groepje journalisten om zoovel gewaar te worden als mogelijk is maar veel is daar niet te zien doordat het jachtslot St Hubertus door bosschage omgeven een eind van den weg af ligt Ieder die het hek wil passeeren wordt nauwkeurig op zijn papieren gecontroleerd en ook wanneer men deze eerste controle gepasseerd is wordt men op den korten weg naar t jachtslot nog voor bestudeering van zijn bescheiden aangehouden door patrouilles die overal op dit reusachtige terrein rondzwerven om het vrij te houden van nieuwsgierigen Om 18 10 uur gisteravond arriveerde de Indische delegatie JAARBEURS ALLEEN VOOR ZAKEN Het Jaarbeur estuur herhaalt nog eens zijn dringend beroep op het publiek dat niet een direct zaketijk belang bij de Jaarbeurs heeft van bezodt aan de Jaarbeurs te willen afzien De Jaarbeurs toch is geen tentoonstelling doch een zaken instituut Aflevering groenten in blik Het Bedrlijfschap voor groenten en fruit deelt mede dat sinds 1 April de restanten blikgroenten behalve appelmoes in blik en glas zonder inlevering van distributiebescheiden kunnen worden afgeleverd De blikken mogen ten hoogste tegen de maximumprijzen worden verkocht Het betreft hier blikgroenten die na de distributie en nadat alle bonnen zijn gehonoreerd zijn overgehouden Distributie Rubberiaarzen voor den Land en Tuinbouw De distributie van rubberlaarzen voor den Land en Tuinbouw is m handen gelegd van de Provinciale afdeelingen van de Stichting van Landbouw 32 Terwijl het touw nu beneden aan een der groote fonteinen vastgemaakt werd sneed kapitein Klakkebos drie stevige lussen die hij om het touw knoopte En even later gleden onze drie luchthelden met n reuzenvaart langs den kabel naar omlaag Tjongejonge wat ging dat De rook vloog er zoo gezegc af 31 t Was wel niet beleefd van den agent maar je moet rekenen er stonden menschenlevens op t spel en er was dus geen tijd voor praatjes Er werd n stevig touw aan de ballonnetjes geknoopt en zoo vlak langs de obelisk opgelaten Kapitein Klakkebos haalde het touw met de kolf van zijn geweer naar zich toe en maakte het vast sche delegatie zal meegaan riaar Lon Keitel veronderschuldigt Zlch den kon de heer Soewandi niet zeg gj g kwam gisterochtend zichtbaar gen vermoeid aan het einde van zijn getui Een deel van de politie die voor ae j Voordat hij weer naar den bank afzetting zorg droeg was op motor beklaagden ging bekende hij gefietsen gekomen en begeleidde na afloop der begroeting om 4 uur de auto s die dr Van Mook Lord Inver Minister Conferentie 25 April te Parijs De Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Byrnes heeft gisterenavond verklaard dat zoowel de Sovje+Unie als Groot Brittanmë erin toegestemd hadden de conferentie der ministers van Buitenlandsche Zaken op 25 April te Parijs te houden i verklaarde voorts dat op het Fransche antwoord dienaangaande nog steeds werd gewacht Tegenover de Pers verklaarde Byrnes dat hij verdere stappen van den Veiligheidsraad inzake Perzië voor 6 Mei niet noodig vond In afwachting van de publicatie van een specifieke Sovjet Russische resolutie zoo zeide Byrnes kon hij nog niet zeggen hoe de houding der Vereenigde Staten tegenover het Russische verzoek de Perzische kwestie van de agenda af te voeren zou zijn Het Italiaansche Vredesverdrag zou punt 1 van de agenda van de Parijsche Vredesconferentie worden Byrnes weigerde zich uit te laten over het Poolsche voorstel de kwestie Franco voor den Veiligheitisraad te brengen Men verwees naar het Amerikaansch antwoord op de recente Fransche nota dienaangaande Hij gai indirect te kennen dat de Vredesconferentie uitgesteld zou worden HiJ zeide dat de ministers van Buitenlandsche Zaken over de datum zouden spreken en voegde er tenslotte aan toe dat andere landen in de gelegenheid gesteld moeten worden de ontworpen verdragen te bestudeeren voor de conferentie geopend werd De Üquidatiezitting van den Volkenbond Dr Cari Hambro de Noorsche President van de vergadermg van den Volkenbond heeft gisteren de liquidatiezitting van den Volkenbond geopend en o m gezegd sinas de vergadering in 1939 werd verdaagd is de Wereldorde opnieuw vernietigd wij hopen dat een betere hoewel Sgzaam n vol moeite uit het pum en na de voorgevallen rampen zal verrijzen Hij bracht vervolgens hulde aan de griote en onverschrokk n leiders der volken tijdens deja n van verschrikking en zeide dan wij zijn niet bijeengekomen om te bespreken waarom onze pogingen in de afgeloopen jaren vruchteloos zijn geweest Dat wij te kort schoten in moreelen moed dat wij dikwnls aarzelden wanneer handelen noodzakelijk was en dat wij soms handeelden waar het wijzer geweest was te aarzelen Wij weten dat wij noode de verantwoordelijkheid voor groote beslissingen op ons namen wanneer grootheid odig was Wij weten dat w de geschiedenis niet kunnen ontloopen Wij kom n bijeen niet ontmoedigd maar vervuld van hoop omdat wij reeds een beter idee zich hebben zien belichamen dat uit het zaad van onze pogtngeii is voortgekomen rr VOOR DINSDAG ifERSUM I 301 m ArO 18 00 Nieuws 18 18 Les de Paris 18 45 Hoe stem ik bij Hs verkiezingen 19 00 en nu r bed 19 05 Carel van Leeuwen o Lkamp en Willem Andriessen Kprogr voor de Ned Strijdkrachi 2000 Nieuws 20 05 Bonte DinsSavondtrein 21 30 Oeler Koening iS Contact 22 30 Buitenlandsch Sicht 22 45 Contact 23 00 Nieuws S 15 Symphonische platen en sluitng HILVERSUM II 4 5 m KRO 18 00 Nina Dolce 18 15 De wpd katholieke Areidersbeweging 1810 Nina Dolce 18 50 Als ik slapen S 9 00 Nieuws 19 20 Cantabile tet 19 45 Kerkelijke Kunst 20 00 Nieuws 20 05 Lijdensmeditatie 21 05 neoartementen spreken 21 20 hilniVwartier 21 35 Het collegium musicum Amstelodamense 22 00 Nieuws W15 Avondgebed 22 30 Noorwegen zingt 23 00 Selecta o l v Jos Cleber 23 30 Disconieuws en sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG HILVERSUM ƒ 301 m VkRk 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendevmn 8 00 Nieuws 9 20 Gram muz 8 50 Voor de huisvrouw 9 00 Oram muziek VPRO 10 00 Morgenwijding YARA 10 20 Voor de vrouw 10 35 lo t Hart cello Cor v Boven piano 1100 Uitzending voor de arbeiders uit de continubedrijven 11 45 Berichten over krijgsgevangenen uit het Verxe Oosten 12 00 De speellieden 12 30 Kalender 12 35 Orkest JohnDy Meyer 13 00 Nieuws 13 18 Eddy Walis 13 45 Gram muziek 14 00 Voor de vrouw 14 30 Ned Kaïiierkoor 15 00 Voor de jeugd 17 00 Sweetinck kwartet 17 30 Ned VDlksherstel HILVERSUM ƒƒ 4 5 m NCRV 7 00 Nieuws 7 15 Oclitendgymn 7 30 Gram muziek 7 45 Een woord voor den dag 8 00 Nieuws 8 20 Gram muziek 9 15 Ochteindbezoek bij onze jonge zieken 10 30 Morgendienst 11 00 Orgelcomposities 12 00 Vedelaars 13 00 Nieuws 13 15 Concert 14 00 Arthur Gray gr 14 30 Varens als kamerplanten 14 50 Gram muziek 15 00 Luctor Ponse piano 15 30 Gram muziek 16 03 Bach progr gr 16 15 Zangklasse 17 30 All Jlound Sextet WEER TABAKSBON NAAR KEUZE Op de 11 April aan te wijzen tabaksbonnen zullen wederom tabaksartikelen naar keuze kunnen worden gekocht Het Prinselijk Paar bezoekt Nederlandsche kolonies in Denemarken Prinses Juliana en Prins Bernhard brachten gisteiien een bezoek aan Amager waar sinds de 16e eeuw Nederlandsche kolonies gevestigd zijn Bij de ontvangst óp Amager heeft dominee Strunge in de kerk van Taarnby het Prinselijk Paar toegesproken en met trots gewaagd van de Nederlandsche afstamming der bevolking van Amager Hij zei dat moreele en lichamelijke kracht noodig zijn om ontberingen te verdragen Wij hebben gezie dat het Nederlandsche volk deze kracht bezit en wij zien nu den nieuwen bloei van het land der bloemen en van het Koninklijk Huis van dit land tegemoet Prinses Beatrix schijnt ons een in de toekomst gelukkig Nederland te symboliseeren De dominee bad dat God Nederland zijn volk en zijn Koninklijk Huis moge zegenen Tweede Kamer wordt ingelicht over de besprekingen met Van Mook De Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen heeft aan den Voorzitter van de Tweede Kamer 4 r Staten Generaal doen toekomen een nota betreffende de stand van zakea in Nederl Indië in de beteekertis der komende besprekingen van den It gouv gen met verzoek deze vertrouwelijk ter kennis van de leden te willen brengen Over enkele dagen hoopt de Re ring de Kamer op overeenkomstige jze in te lichten nopens de gang J n zaken met betrekking tot de Britsche troepen in Nederiandsch Indie darrmede verband houdende angeiegtaheden VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OM GEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA chai en Sir Nevile Bland naar DenHa4f brachten De Indonesische delegatie en de overigen zijn naar hetslot Sint Hubertus op De HoogeVeluwe vertrokken BUITENLAND Dr Van Mook c s op Schiphol ontvangen Enorm was de belangstelling gistermiddag op Schiphol bij de aankomst van den luitenant gouverneur generaal dr H van Mook den Engelschen biizonderén ambassadeur Sir Archibald Clark Kerr wiens titel en naam sedert kort luiden Lord Inverchapel en de Indonesische gedelegeerden die door Sjahrir zijn aangewezen om met onze en de Engelsche regeering de naar allen hopen laatste stappen te doen ter voorbereiding van de overeenkomst die een einde zal maken aan het Indonesische vraagstuk Onder degenen die ter ontvangst aanwezig waren merkten wij op Sir Nevile Bland Bntsch ambassadeur te Den Haag mr P Sanders secretarisgeneraal van het Ministerie van Oorlog jhr mr H F L K van Vredenburch hoofd van de afd Politiezaken van het Ministerie van Buitenlandsche Za en mr B Th A Westerouen van Meeteren kabinetschef van het Min van Overzeesche gebiedsdeelen mr J M Landre en mr K Verboeket van den Regeerings voorlichtingsdienst voorts afgevaardigden van de vereeniging NederlandIndonesië van Perhimpoenan Indonesia Perkoempoelan Islam I C J Indische Christeli ke Jongeren Sinoman Indonesia Indocomité Vrij Indonesië en Perkoempoelan Pelajaran Indonesia Bond van Indonesische Zeelieden Namens deze Indonesische organisaties bood mevr S Ibrahim Protomo de Indonesische delegatie bloemen aan Aanwezig waren bovendien mevr Sjahrir die een persoonlijke boodschap van haar echtgenoot kreeg en de heer L N Palar lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en hoofdbestuurslid van e Partij van den Arbeid De delegatie is samengesteld uit een drietal leden van het Indonesische kabinet Soewandi minister van justitie Soedarsono minister van binnenlandsche zaken en Pringodigdo staatssecretaris j o I A Nog waren meegekomen dr r J aIdenburg Alkadrl Hamid I Sultanvan Pontianak luitenant kolonel bantoso en luitenant Tahiju adjudant vangeneraal Spoor Wij hadden de gelegenheid nog even met den heer Soewandi te spreken Hij zeide dat de onderhandelingen op De Hooge Veluwe ongeveer len week zullen duren en dat zijn verwachtingen hoog gespannen zijn Volmachten heeft de delegatie met Men was in Indonesië zeer getroffen toen men vernam dat hier demonstraties waren gehouden waaruit de sympathieke gevoelens voor het Indonesische volk oozeer bleken Of de Indonesi der beklaagden ging bekende hij gewéten te hebben dat Hitler s orders die hij uitvoerde van crimineelen aard waren Hij zag in dat de houding die hij heeft aangenomen voor het buitenland onbegrijpelijk moet schijnen en daarom vroeg hij aan het einde van zijn verhoor hem niet voor trouweloos en laf aan te zien doch hij meende nog aanspraak te mogen maken op eeriijke soldatentrouw Men moet den Fuehrer gekend hebben en weten onder welke omstandigheden ik jarenlang dag en nacht heb moeten werken Daar kwam nog bij onze steeds moeilijker wordende militaire positie Door deze dingen heb ik mij laten verleiden Hitler s orders door te geven zonder aan de gevolgen ervan te denken Men kan dit mijn zwakheid ot mijn schuld noemen maar in elk geval is het een feit Vaak stond ik voor zeer groote gewetensconflicten maar de eenige consequentie waaraan ik nooit gedacht heb is tegen het Staatshoofd te revolteeren of mijn gehoorzaamheid opzeggen Voor mij als soldaat was trouw het hoogste begrip Men kan mijn handelingen misdadig noemen maar men zal niet van miJ kunnen zeggen dat ik laf of ontrouw was Ziedaar de woorden waarmee Keitei nog eens te over bewezen heeft een vertegenwoordiger te zijn van den gevaarlijken geest van het Pruissisch militairisme die nauwelijks beter en harder kon worden gekarakteriseerd dan hij zelf deed Na Keitel verscheen dr Lammers voormalig Nazi chef der Partijkanselarij in de getuigenstoel Belgische weridieden naar Engeland Een eerste groep van 50 Belgische arbeiders zal België op 6 Mei verlaten om medewerking te verleenen aan den wederopbouw van Groot Brittannië Deze medewerking moet als symtfoliek worden beschouwd Duitsche zwendelaffaire Britsche officieren hebben in de Engelsche bezettingszone ontdekt dat Duitschland tijdens den oorlog in de bezette gebieden van Europa een geweldige zwendelaffaire op touw heeft Tezet Een onderzoek naar de zaken van de staalindustrie Otto Wolff leverde namelijk de ontdekking op dat Duitschland na den val van Frankrijk kans heeft gezien de geblokkeerde marken op te koopen tegen bezettingsfrancs die slechts het papier waard waren waarop deze gedrukt waren Ten tweede betaalde Duitschland zijn opriogsaankoopen in het neutrale buitenland met valuta der bezette gebieden die het opkocht met behulp van bezettingsgeld dat den Duitscher alweer niets kostte De transacties hebben voornamelijk te Stockholm en Indien U LID wenst te worden en In Uw woonplaats het adres niet kent schrljl dan aan het Centr Bureau v d mutKio Tesieltchadestr 31 A dam A B an Dijk Laning 25 Spijfcenisse Bern plaats gevonden tot een totaal bedrag van 50 millioen francs een groot gedeelte van de met dit geld aangekochte buitenlandsche waardepapieren is niet teruggevonden Britsche soldaten weigeren uit te varen Zevenhonderd Britsche soldaten veriieten gisteren het troepenschip Corfoe omdat zij niet met een Helleschip wenschten uit te varen Het schip lag gereed om met 2 698 officieren en manschappen die met verlof waren geweest naar het Midden denen Verre Oosten te vertrekken De soldaten klaagden over totaal onvoldoende accomodatie slechte voedmgsregeling aJgeheel gebrek aan recreatiemogelijkheden en onhygiënische toestanden van het schip Italiaansche couranten gaan weer verschijnen Gisteren verscheen weer de Oiornale d ltaJia welk blad onder het fascistisch regime door Virgino Oayda geredigeerd werd Thans zal de redactie worden gevoerd door Sant Savarino behoorende tot de Liberale partij Oprichter van de Giornale d Italia was de Senator Alberto Bergamini die in 1924 zijn courant er aan gaf om niet met de fascisten te moeten samenwerken Tevens wordt de spoedige herverschijning van de Messagero aangekondigd Grieksche Koning wacht oordeel van ministers af Koning George van Griekenland heeft in zijn antwoord op het verzoek om ontslag van den Griekschen regent aartsbisschop Damaskinos volgens betrouwbare bron dezen verzocht het regentschap te blijven bekleeden totdat de Koning de inzichten van het kabinet kent Voorts wordt uit betrouwbare bron vernomen dat Constantin Tsaldaris aan het hoofd van de Grieksche delegatie bij de Vredsconferentie te Parijs zal staan Reuter meldt nader dat officieel bekend gemaakt werd dat de Grieksche Koning de ontslagaanvrage van Aartsbisschop Damaskinos heeft aanvaard en aan de Grieksche regeering heeft verzocht het inzicht inzake de benoeming van een opvolger bekend te maken fNDIË Mansergh tijdelijk vervanger van Stopford Uit zeer betrouwbare bron wordt vernomen dat It generaal Stopford tegeh 22 April naar Singapore zou gaan om zijn nieuwe functie van opperbevelhebber van de Geall landstrijdkrachten in Zuid Oost Azië te aanvaarden Na zijn vertrek zou gene raal majoor Mansergh tijdelijk als opperbevelhebber van de Geallieerde strijdkrachten ia Nederlandsch Indië optreden totdat generaal majoor Douglas Gracey zal zijn aangekomen om deze functie over te nemen Generaal majoor Gracey zal waarschijnlijk het bevel blijvei voeren totdat Neder landsch Indië aan het algemeen com m ando van Lord Louis Mountbatten ïvordt onttrokicen r V