Groot Gouda, dinsdag 9 april 1946

Tumuli om de H A R K la bet MaandUtul De Hark Khrijh TfiM Lcpootret Een zware lag heeft de Hark getroffen een slag die het hart van onzen arbeid raakt Ben paar fonctionarlsKn die een ilcutel porttlc beUeeddot en die in onzen kring a iemeen aa tlen en vertreowtn genoten Iud4 ea fontcn gemaakt en fouten getole rtcrd die de per doen ipreköi van fraotk Wi willen niet op de resultaten van het polttie ondcrzoek vooruitioopen wij wlUen dat onderzoek affrachten en vooral niets vergociU ken of dbtkennen Wi willen öók nog niets zeggen over het geval van den gearresteerden en inmiddels van allen blaam gezuiverd vrilgclatea Intendant van ons Landelijk Magazijn te Rotterdam Wij weten alléén dat hoc de resultaten van bet onderzoek dok zullen uitvallen onze arbeid schade zal lijden nu de pers de poblieke verontwaardiging tegen de Hark heeft opgeroepen door te schrijven over een schandaal en over fraude nog voor het politie OBderzock is afgeloopcn en ondanks het feit dat het justltiC onderzoek door voorbarige publicaties bemoeilijkt Werd Want erger dan de poblieke veroat waardlglng erger ook dan de openlijke of bedekte hoon dien wi het hoofd moeten bieden is hst feit dat het ver trottwtn in het werk van de Hark geschokt is En nög erger is het feit dat Harkers en Harkiten zoozeer het doel van onzen arbeid uit het oog konden verliezen dtit ze al of niet gekikt door ttn in ieder geval verkeerd geïnterpreteerde instructie meer hun eigen voordeel dan hun verantwoordelijkheid voelden Verantwoordelijkheid tegenover de bnitcnlandsche gevers die ons goederen toevertrouwden verantwoordelijkheid vooral tegenover de eigen landgenooten dte in nood verkeeren WH van de Hark die de beschikking hadden over te weinig goederen om den nood te lenigen w woonden reeds in een glazen huisje teolidden van de crltiek van tienduizenden die ons distributiebeleid critlieerden en die numeenen dat hon critiek op alle punten gerechtvaardigd was Maar wij van de Hark moeten daarom onze verantwcwrdelijkheid voor een techtvaardige verdeeltng der goederen des te sterker voelen Het feit dat enkelen onzer die verantwoordelijkheid uit het oog verloren is evenzeer een oorlogs verach nsel als het tumult dat daarover is ontstaan Als de goederen die ons toevertrouwd worden niet zoo kostbaar zoo broodnoodig waren zou de verleiding voor een zwaüken broeder of zwakke zuster minder groot zijn en dan zou de verontwaardiging van het publiek over misstanden bij de vcrdeeling daarvan mtndipr fel zijn Overstelpende elleode maakt mensctien hard en de oorlog die het egoïsme in den mensch zoo goed als andere lagere instincten stissuleerde heeft ook ons normbesef verminderd De zucht tot profiteeren is alom ontwaakt en mensctun ie zich vroeger een zeer duideiqke gedragslijn wisten voorgeschreven overschrijden die lijn op vele punten zonder zich hun verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap bewust te zijn Met een groote mate van moed en offervaardigheid heeft ons volk de lasten van den oorlog de ontberingen door de bezetting gedragen maar nu de oorlog voorbij is wil men de schade inhalen Men wil aan materieele levensvreugde aan comfort en genietingen In haten Wat ons jarenlang onthouden is De Hark geeft de beschikking over een te beperkt aantal middelen om comfort te vergrooten Dat legt haar een groote verantwoordelijkheid op bij de verdeeling dier goederen dat l gt ons van de Hark de noodzakelijkheid op van persoonlijke discipline Niet alleen tegenover de gevers In het buitenland ook Biet enkel tegenover de noodlijdende landgenooten maar ook tegenover degenen die met ons weric en e behoefte hebben zich te sterken aan een voorbeeld Het werk van de Hark is goed werk en vele honderden Lebben er hun kracht hun kennis en hun liefde aan gegeven gedurende de zware maanden die achter ons liggen Die arbeid Is niet vergeefs geweest en die arbeid kan niet te niet worden gsiiaan door één of enkelen die hun taak niet begrepen en die hun verantwoordelijkheid niet beseffen Als er fouten gemaakt zijn zullen wij de laatsttn zijn die ze wcnschen te verdoezelen maar wij blijven eerbied opeischen voor het doel van de Hark en voor het werk dat daarvoor door zoovelen is verricht BUITENLAND Vertrek Bergingsexpeditie naar Frankrijk In den loop van den oorl zijn aan de Fransche kust veel Nederlandsche schepen hoofdzakelijk kustvaartui gen gezonken waarvan er vele na te zijn geborgen wederom in zeewaar digen staat kunnen word fi gebracht Onmiddellijk na debevrijding is men met de voorbereidende werkzaamheden begonnen en thans is men aan de berging zelf toe Het heeft gerui men tijd geduurd voordat men hiermee kon beginnen omdat de noodige hulpmiddelen eerst in Nederland moesten worden gefabriceerd Gezien de schaarschte aan materialen ging dit met vele moeilijkheden gepaard Toch is Wilton Feijenoord er in geslaagd in korten tijd een zestal bergingstanks te bouwen gevaarten van 8 meter lang en 4 2 mgter doorsnede Deze tanks hebben een hefvermogen van 100 ton Bij vroegere gelegenheden werden deze tanks aan boord van schepen geladen doch men Jieeft thans besloten de tanks naar de Fransche kust te laten sleepen Woensdagmiddag ora 5 uur is deze sleep van Maassluis naar zijn bestemming vertrokken In den loop van de volgende week zal het bergingsvaartuig Geja dat speciaal tot dat doel werd gebouwd eveneens derwaarts vertrekken Met de reeds in Frankrijk aanwezige Nederlandsche sleepbooten zal dus gedurende de eerste maanden een ge heeie Nederlandsche Bergingsexpeditie aan de Fransche kust opereeren De technische leiding berust bij den bergingsspecialist Bruinzéel terwijl de heer H H Schouten van het Ministerie van Scheepvaart met de algemeeene leiding is belast De rede van Bidault te Rijssel De Fransche minister van Buiten landsche Zaken Bidault heeft te Rijssel een rede gehouden waarin hij zeide dat naar Frankrijk s meenin het Ruhrgebied los van Puitschland moet komen en dat Frankrijk garanties goede betrekkingen en den alge meenen vrede noodig heeft Het Ruhrgebied zei Bidault moet internationaal bestuurd warden het is een der rijkste kolengebieden ter wereld en het is in dienst gesteld geweest van de Hitleriaansche agressie Dit moet niet nogmiaais mogelijk zijn De oneenigheid in het Fransche kabinet De socialistische en communistische Fransche Pers wijden hoofdartikelen aan de oneenigheid tusschen Gouirt en Bidault over het voorgestelde En geisch Fransche verdrag en het daarmee verband houdende eventueele afzien van de internationalisatie van het Ruhr gebied Een semi officieele verklaring over de kabinetsbijeenkomst die na het officieele communiqué werd uitgegeven dpelt mede dat de besprekingen gevoerd werden in een uitstekende stemming die niet alleen hartelijk maar ook vriendschappelijk was Zij liepen uit op een algeheele overeenstemming waardoor een eind gemaakt wordt aan de gissingen betreffende beweerde geschillen in het Fransche Kabinet Meest gevraagde boeken in Engeland De meest gevraagde boeken van de afgeloopen week in Engeland waren The King s General van Daphno du Maurier historische roman Selected Stories van John Brophy korte verhalen Lost Moorings door Georges Simenon thriller Jungle Pilot door Barry Sutton oorlogsroman Monsoon Victory door Gerald Hanley oorlogsroman en Confusion of faces door Erich Mt issner Puitsche historie Oj ert eveHi ber van de Belgische Zwarte Brigade ter dood veroordeeld De Krijgsraad van West Vlaanderen heeft Zaterdag den voormaligen com mandant generaal van de Zwarte Brigade Jorjs van Steenlandt ter dood veroordeeld De Staat ontvangt als civiele partij 9 millio en frank schadevergoeding Handelsverdrag tusschen Rusland en Frankrijk De Moscousche Radio omroep heeft bekend gemaakt dat tusschen de Regeeringen van Frankrijk en de Sovjet Unie een handelsovereenkomst is gesloten volgens welk verdrag de Sov jet Unie over de maanden April Mei en Juni aan Frankrijk 4CX X 0 ton tarwe en 100 000 ton gerst levert Afschaffing van monarchie in Bulgarije 1 Geprgieff de min president van de nieuwe Bulgaarsche regeering heeft in zijn regeeringsverklariog voor de nationale vergadering o a gezegd dat de noodige wijzigingen in de grondwet jienen te worden aangebracht teneinde demonarcl ie in Bulgarije af te schaffen Spaansche kwestie op agenda Veiligheidsraad De Poolsche regeering heeft haar vertegenwoordigers bij den Veiligheidsraad instructie gegeven de kwestie van de betrekkingen tusschen de Vereenigde Naties en het regiem van Franco op de agenda van den Veiligheidsraad te plaatsen De Perzische oliekwestie Sultaneh heeft aangaande de overeenkomst tusschen Iran en de Sovjetunie nog de volgende bijzonderheden medegedeeld De voorwaarden verschillen sterk van die welke de Premier bij zijn bezoek aan Moscou wer den geboden Bovendien wordt uit goede bron vernomen dat er geen geheime clausules zijn en dat de Perzische Ministerraad zich met de voorwaarden accoord heeft verklaard Er is rekening gehouden met de belangen van Turkije en Irak Nabij de grenzen van de staten zal de Perzisch Sovjet Russische Maatschappij geen boringen verrichten De Sovjet Unie zal het materiaal leveren en de kosten van exploitatie dragen Perzië geeft den grond en opslagplaatsen De Sov jet Unie houdt 50 van de olie en Iran blijft vrij om de rest aan de meestbie dende te verkoopen Tengevolge van de gunstige ligging ten opzichte van Perzië zal vermoedelijk de Sovjet Unie in staat zijn het hoogste bod te doen Russen versterken Koerilko A Noyes Thomas een speciale respondent van het Londensche tZ dagblad News of the World d l juist teruggekeerd is van een bêzo aan de z g geheime zone meldt t Sapporo Hollaido dat de RussöI die manoeuvres houden op de Koert len eilanden bezig zijn deze krachti te versterken Enorme vliegveld worden aangelegd Japansohe yj krachten worden gebruikt voor den bouw van kustbatterijen De KoerillM eilanden behoorden vroeger tot 1 pansch geheim gebied waar niemand werd toegelaten Hier werd de Japa sche vloot in December 1941 verza meld voor den aanval op Pearl Har bour Op reis per lucht taxi Men kan thans een lucht taxi hui voor een retourvlucht naar practisch alle plaatsen ter wereld Een reis bureau boekte dezer dagen n familie die met vacantie naar Nice ging Odt zakenlieden die de Jaarbeurs te Baztl gingen bezoeken maakten van eot lucht taxi gebruik Het tarief voor eoi vijfpersoonstoestel bedraagt 1 50 girf den per mijl en voor een driepersoons 75 cent Een retourtje Londen Paras kost ongeveer 540 gulden en een ris naar Zwitserland 1180 gulden Wordt de Perzische kwestie geschrapt Gromyko heeft zoo deelt de Sovjet Omroep mede een brief aan den Vti ligheidsraad der Vereenigde Naties jje richt waarin hij verzoekt de Perzisclie kwestie definitief van de agenda te schrappen japansche actie in Brazilië in de Braziliaansche staat Sao Pa lo is een Japansche geheime vereeii ging ontdekt waarvan 105 leden zqg gearresteerd De vereeniging stel zich ten doel die Japanneezen in Brazilië uit den weg te ruimen die niet gelooven dat Japan den oorlog heeft gewonnen Zij hadden reeds twee Japanneezen vermoord Japansche actie in Brazilië Labour Partij wijst fusie van de hand Volgens de New Leader het orgaail der I L P heeft het Partijbestuur van de Labour Party voor de tweede maal het verzoek van de I L P een fusit met de Labour Party aan te gaan van de hand gewezen Het Partiibestuur zegt in zijn antwoord tot de I L P dat I de Partij sinds 1918 geen federatidF karakter meer heeft zoodat er getB plaats in de Partij is voor zelfstaft j dige organisaties Behandeling van alle belastingzaken T VUIJK Belasiinêconsulen iLid Bond v Belaatingconitilentt Onder de Boompjes 4 Telefoon 3797 SCHILDEIS efl NALFWIIS SCmiOEI gevraagd l v d HEUVEL Boelekade 237 Oc Heer en Mevrouw HOGENDOORN MEBIUS ea Cobt betuigen gaarne hun zeer hartel ken dank voor Uw bewijs van belangstelling ondervonden bij dt geboorte van hun zoontje en Iw ertjt HANS Gouda April IQ Jó H H Dameakapper Te koop aangeboden 2 twet gotd onderhouden eiken KAPTAFELS MET SPIEGELS Tc bevragen Fa DE JONG Dames en Httren kappers Westhaven 15 Tel 2736 nuweliJK Kennismaking gezMiht met aardig R K Meisje ongeveer 35 jaar door Jongeman met nette werkkring Discretie gevr en verz Brieven met foto onder no 6080 bur v d blad Foto retour Gevraagd NET MEISJE voor halve dagen Vrijdags den gebeelcn dag Aanm na 6 uur s avonds Graaf Florlsweg 99 Net Meisje met goede schoolopl mlddenst 20 jaar P G zoekt spirtiifi friilili iriiiiiin Liefst in bezit van fiett Br onder no 6085 bur v d blad Ruilen gr s sportcoêtaum maat 48 voor smoking zelfde maat Grococwes 43 Si Vrijheid B Vcrdrsaflzssalieid V VcrastwaorislyUieid VoorlEDER Woensdag 10 April 8 ttiur De BettrskUk Openbare Vergadering Spreken I M F A VAN DI K Prof Mr A N MOLENAAR In het VAN ITERSONZIEKENHUIS te Gouda wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd een Liooeojuffrouw Salaris volgens Gemeentelijke regeling Sollicitaties inzenden bij den GeneesheerDirecteur van het Van ItersonZiekenhuis Krugerlaan 130 Gouda Gevraagd te Hilversum in gezin met 4 kinderen een nette DIENSTBODE Prettige werkkring en goede behandeling Aanbiedingen Burg em Martenssingel 49 Tc koop gevraagd een donkerblauwe of zwarte swagger groote maatjoof genegen te ruilen door landboawcr Br mdcr ne 6067 bar v d bl GEMEENTEWERKEN VAN GOUDA Openbare aanbesteding Burgemeester en Wethouders van Gouda zullen op Dinsdag 23 April 19 6 des vooriiiiddagt 9 30 uur het herstellen van den walmuur langs de Turfmarkt vanaf de Naaierstraat tot de Trappenbrug ter gezamenlijke lengte van 193 Meter te Gouda lestck en teekenlng zijn verkrijgbaar vanaf Maandag 15 April a s bij Gemeentewerken afd Boekhouding tegen den prijs van f 4 restitutie f 2 mitk binnen 2 weken in ongeschonden staat Gouda 6 April 46 Barg en Wethoadera voornoemd De NUTSSPAARBA K te Gouda vraagt voor spoedige indiensttreding een aankomend Bediende Minimum vereischte Mulo diploma Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht ten kantor der bank OOSTHAVBN 12 Moet fe toevallig geluk hebben Daarover wordt D V Woensdagavond 10 April gehandeld in de Kleine Kerk Peperstraat Aanv 7 30 u Zangkoor De Vrijt Evang Gemeente HERO DE GHOOT N T BODEBRiTEM vraagt Timmerlieden Houtdraaiers Kuipers JONGENSt om opgeleid te worden als timmerman of draaier Reiskosten worden vergoed Gevraagd voor direct een nette DAGOIEiSTBOIE Hoog loon J RIETKERK Markt 10 Net persoon vraagt voor de avonduren bijverdienste Br ander no 6074 bur v d bl Gevraagd gemeubileerde Zit en Slaapkamer of Slaapkamer voor dame met of zonder pension AAnbiedlngen aan Foto atelier J MEIJER Korte Tiendeweg 9 Ter roiling aangeb een starteraccu voor een 6 V accu gelqkrichter Br onder no 4510 bor v d bl D V P tJet TE KOOP AANGEBODEN Vtrto wattea b S M ur 4 C Breer Z utiii Burg MMMnBUfl MD mooi onderbonden klnderledik tie P Bockenbera nkuwe d bl dni Mchoenen P 5 mnat 37 HeereoWMl 1 een pmmt ïwntte beeien k een put broine Unrien f LhJ ebutien Br o 6082 bure u v J 2 nieuwe wollen dèkeni J de tm BloemendaeUchewtJ TE KOOP GEVRAAGD Kinderwnge liefat oude kw f il U V Loon N i l g it x 2 pen kano uy BrieTen no 6078 bare o n T 1 9 tohalger 120 V Il ht ri eventueel U rnUen voor crème ki a TÏ Brieven no 6086 bureau v Z 1 9 st i kinderwagen lleht EnBelwh JJ Brieven no 0 7 bureau va j een ia goeden itaat lijnde ï y i Br no éOl8 bureau v d INRUILEN Overall maat 5 voor bakkertbra f bU w werkbroek et 9 Zwarte Up wollen ttof HO 2 klaoxde itof bol DIVERSEN Aaagcbodta tea el koathuU vciktcr ChrlateUlka begiaaeleB y Bf a l SOW v