Groot Gouda, woensdag 10 april 1946

Dpgave no 7 voor club dammers beginners ZWART 7 8 9 13 14 15 16 19 20 30 12 3 4 5 6 Ay v 5 HJi 15 16 B 26 25 JJtja m m 35 36 Mom 0 46 0 0 0 45 tijen aan de verkiezingen zullen deelnemen 1 Anti Rev Patij 2 Partii van den Arbeid 3 Prot Unie 4 Katholieke Volkspartij 5 Staatk Ge Partij 6 Chr Hist Unie 7 Comm Partij Nederland De Waarheid s Partij van de Vrijheid 9 Ned Bella myPartij 10 Onafhankelijke Partii groep Lopez en 11 De Chr Dem Volkspartij In totaal nemen dus li partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen deel Ter vergelijking diene dat bij de laatst gehouden Kamerverkiezingen 1937 20 Staatkundige Partijen candidatenlijsten hadden ingediend De Nederlandsche BellamyPartij heeft candidaten gesteld in de kieskringen V Rotterdam VI Den Haag X Den Helder XI Haarlem XVI prov Groningen De Onafhankelijke Partij groep Lopez in de kieskringen V Rotterdam en VI Den Haag en de Christ Dem Volkspartij in de kieskringen IX Amsterdam en XVI prov Groningen De andere Staatkundige Partijen hebben in all 18 kieskringen candidaten gesteld met uitzondering van de Prot Unie welke partij geen lijst heeft ingediend in de kieskringen VI Den Haag en XVIII prov Limburg DAMRUBRIËK Red H Tenwolde 7e opgave thulsdammers ZWART 7 8 9 13 17 19 27 1 46 47 48 49 50 WIT 18 26 28 33 34 40 42 Wit zet en wint 15 16 25 26 35 36 45 46 Het werk van de Openbare Leeszaal De Directrice vertelt ervan 46 47 48 49 50 WIT 21 22 33 37 39 41 43 44 49 50 Opgave no 7 voor clob dammers gev ZWART 3 11 12 13 14 17 18 19 21 23 24 25 27 29 35 I VA 15 16 25 26 UVoV O O O 6 47 48 49 50 WIT 30 32 33 36 37 38 41 t m 49 Oplosjlngen binnen 14 dagen na plaatsing aan Bureau Groot Gouda Markt 67 Linkerbovenhoek Damrubrlek vermelden voor persoonlijk antw postzegel Inaluiten i v p H T Oplossing opgave 5 thttisdammers 1732 32 27 4 10 24 20 42 38 Oplossing pgave 5 Clubdammers beg 1711 26 21 32 21 37 32 39 33 Oploisingen opgave 5 dubdammérs gev 3732 3631 38 32 30 14 35 36 45 46 Grottdsche Underen naar Denemarken Na de we mogen hel wel ooemen zegetocht die hn Prinselijk paar naar Denemarken gemaakt heeft vertrok heden wederom een aantal Nederlanders naar dit land vaa melk en honing Wel waren de omstandigheden heel wat eenvoudiger ook de Nederlanders waren kleiner het vertrek was er niet minder feestelijk om Het betrof namelijk een 1 6 tal kinderen uit Gouda die Dinsdagmorgen naar Denemarken afreisden om in dit gastvrije land ook de laatste gevolgen van den oorlog te boven te komen Op het Stationsplein werd afscheid genomen van ouders en bskenden en om mim half elf betraden de jongens en meisjes het perron vanwaar hun groote reis zou aanvangen De stemming was best en zoolang de trein er nog niet was bleef het een enthousiast heen en weer gewulf Op het perron merkten we o a op Mevr James die van haar belangstelling liet blijken en genoot van de opgewekte verhalen der kinderen en ook Dr Vegter met zijn vrouw die zijn patientjes eea laatste vaarwel kwam toeroepen Even elf uur reed langzaam de trein vuialt Rotterdam binnen waaris reeds een groot aantal kinderen hadden plaats genomen Vooraan ontdekten we een wagen met accomodatie om eventueel Kiek geworden kleinen te verplegen en daarachter kwam een werkelijk Indrukwekkende rij eerste en tweede klas D treln wagens van de Belgische spoorwegen xooala we alleen maar in onze droomen ze nog konden herinneren Snel werden de plaatsen verdeeld en onder gewuif verliet langzaam deze trein met zijn kostbare lading Gouda om onze jongens en meisjes naar een voor hen nog onbekend Bvontunr te brengen Wij vernamen trog dat zij de geheele reis mer deze trein zullen maken Vannacht zouden zij in Groningen overnachten en morgen in Hamburg om dan Donderdag hun plaats van bestemming te bereiken De kinderen worden daar bij particulieren ondergebracht waar zij ongeveer 3 tot 4 maanden zullen blijven Onze hartelijke jvenscben vergezellen ze op deze groote reis en we hopen ze kerngezond en gebruind weer terug te zien keeren SPORT Boksen Bij de bokswedstrijden van Maandag In het gebouw Lomqierijk te Hlllegersberg wist onze stadgenoot oost v d Tak van de boksvereenlging Gouda het weer tot een overwinnig te brengen in een partij tegen Brommer school Huizenaar Rotterdam Bovengenoemde vereenlging bezit in v d Tak een rivaal waarmee zij zoowel sportllevend Gouda trotsch op mag zijn door de sportieve wijze waarop deze zijn overwinningen of zijn nederlagen weet te behalen of te dragen Wij hopen dat er ook in Gouda q oedig gelegenheid is tot het organiseeren van wedstrijden Wel kunnen wij verklappen dat v d Tak deel zal nemen aan de boksdemonstratics die de boksvereenlgingea Gouda op 25 April a s op baar programma heeft staan HANDBAL Op Zondag a s 14 April worden op het O N A terrein aan de Walvisstraat de jaarlijksche Steden ontmoetingen gehouden tusschen Gouda en Rotterdam zoowei voor dames als heeren Om 2 uur spelen de vertegenwoordigende damesploegen terwijl om 3 uur de heeren in het veld komen Gezien de verrichtingen der verschillende Qoudsche elftallen in dit seizoen kan op spannenden strijd gere DE TAALZEEF 13 Er is iets in de Nederlandsche taal wagr ik persoonlijk voortdurend meeoverhoop lig Dat zijn de geslachtender woorden het is mij mijn heeleleven nooit duidelijk geworden waarom een tafel vrouwelijk en een stoelmannelijk moet zijn Ik strooi mijnde s en dens dan ook maar een beetjeop goed geluk uit en ik weet niet ofik het de redactie den zetter of dencorrector moet danken dat ze tenslotte netjes op tiun plaats komen Eénding weet ik echter volkomen zeker endat is dat nooit en te nimmer den mag staan bij een woord dat onderwerp van de zin is Des te verbaasderkeek ik op toen eenigen tijd geledenons eigen Oroot Gouda meeideehde deN bijzondereN raad van cassatieis begonnen de zaak van Mussert tebehandelen Ook de goede Homeruséommelt wel eens In ieder geval is erdien dag iets aan de hand geweest inde zetterij want een eindje verderStond zoowaar dat Mussert Avrogautrondkeek Was dat een guitigheid overde Avro of zou er arrogant bedoeld in kend worden Er zal dan ook zeer zeker van goede handbalsport te genieten zijn zoodat niemand zich een gang naar het O N A terrein zal betreuren De Goudsche elftallen werden als volgt samengesteld DAMES Doel B Scholten V et C achter N v d Heuvel Stolwijk en H de Jong Excelsior midden L v d Heuvel Stolwijk J Luynenburg Exc K V Hoog Krachtsp voor T Schuengel V et C A Prevoo Exc D Luychenbroer Exc T de Koster Exc W v Meijeren Stolw Reserve s B Boere W Endenburg V et C C v d Berg Stolw S Smink M Broekhuizen Krachtsp HEEREN Doel J Spieringshoek Krachtsp achter F Spee V et C en C Schouten Krachtsp midderi A v Os Krachtsp C V Braam V et C R V d Heij Exc voor J Perdijk Krachtsp P Pauw Krachtsport J Mikkers V et C J Wiltenburg Exc G Hammer Exc Reserve s A Bos J Bus J v Kestertn V et C UIT DEN OMTREK REEUWIJK Burgerlijke Stand Geboren Hendrik A P zv F A Mastop en G M Slot Johanna M W dv J H V d Werf en IM v Leeuwen Cornelis T J zv C van Leeuwen en M Golas Adriaan zv P v Dam en L Niemeijer Martina J dv M Bontenbal en J Huijsman Ondertrouwd A S van den Ancker 35 jaar te Ruiviel en J J van Zoest 32 j N C Berg 45 j te Zoeterwoude en A Th E Frieling wed v C J Verkleij Loop der Bevolking Vertrokken J Oosterwijk uit F 19e naar Ammerstol Ingekomen J Bouwmeester in E 60a uit Borculo W Roos in I a uit R dam H J V Dam in D 2 uit Gouda Th A Uljee in H 35 uit Gouda P de Bruin in E 66 uit Giessendam N Vonk echtgenoote van A v Eeuwijk in I 38 uit üouderak I Tot de instellingen die na den oorlog voor een hernieuwde taak staan hoort ook de Leeszaal Wij zijn eens gaan informeeren bij de directrice hoe hier het werk hervat wordt Wordt er nog steeds evenveel gelezen als in de oorlogsjaren zoo vroegen wij of is er een terugslaggeweest in den afgeloopen winter Deze vraag is niet zoo met ja of neen te beantwoorden werd ons piedegedeeld In het algemeen werd m Bibliotheekkringen een inzinking verwacht Wij hebben er in onzeOpenbare Leeszaal niet veel van gemerkt Wel is er in jiet afgeloopenjaat minder uitgeleend dan b v in dejaren 1941 en 19 2 maar dat vindt gedeeltelijk zijn oorzaak in de beperkende bepaling dat een lid maar éénmaal per kalenderweek mag ruilen De leeswoede van de eerste oorlogsjarenwas trouwens abnormaal Men las toen omdat èr niets anders te genietejn was Nu is er soms bijna te veej te genieten in Qoud Inderdaad Al is het gehalte niet altijd even hoog In het algemeenwordt er nu weer gelezen door demenschen die werkelijk van lezenhouden Dat was in de afgeloopenjaren wat anders Wat was het voorde onderduikers geen uitkomst dat ze tenminste wat te lezen konden krijgen t Was vooral ook voor deze categorie dat we verleden jaar in de ongunstige omstandigh op de Raam tot op zekere hoogte nog met genoegen werkten U vyeet niet wat een verscheidenheid van opdrachten de geduldig wachtende moeders verloofden zusters en andere relaties van de onderduikenden meebrachten We haalden dan zoo onopvallend mogelijkweer eens wat boeken uit het gebouwop de Oosthaven wat de Ortskommandant zoo nadrukkelijk verbodenhad Dat waren dus voornamelijkstudieboeken Wat leent U het meesteuit We leenen natuurlijk veel romans uit De Openbare Leeszaal iser zoowel voor ontspanning als ontwikkeling en inlichting Weliswaarwordt niet alle ontspanningslectuuraangeschaft De z g lichte ontspan Verboden toegang Er zullen weer borden worden geplaatst op de eilandjes in den plas Elfhoeven met het ofjschrift verboden toegang Het zal dus verboden zijn de eilandjes te betreden Benoemingen Burgemeester en Wethouders hebben tot leden van het stembureau benoemd de heeren Hoofdstembureau Burgemeester Lucasse voorzitter leden J Ballering W Boom heiden wethouder J van Roon en C van den Heuvel Tot plaatsvervangers zijn benoemd de heeren C H Vergouw W Schouten en J van Wensveen Tot leden van stembureau I gemeentehuis Burgemeester Lucasse voorzitter W Schouten en C H Vergouw leden plv A J v d Velde en C J V Harskamp Tot leden van stembureau 2 bij de Gez Groenendijk in de afd Middelburg J Ballering voorzitter J van Roon en C J Hack leden plv C Bontenbal en J Th van der Weel Tot leden van stembureau 3 bij denheer T van Roon aan de WethouderVenteweg W Boom voorzitter J v Wensveen en Th C Verkleij leden plv H J La eber en L W J Boegheim Tot leden van stembureau 4 stein bij den heer Van Zuilen C van den Heuvel voorzitter T van Vliet en A F v d Stok leden plv Th v Kats en H Nap Kiezerslijst Burgemeester en Wethouders hebben ter openbare kennis gebracht dat de Kiezerslijst aanwijzende de inwoners die bevoegd zijn tot de uitoefening van de kiesverrchtingen als bedoeld in de Kieswet van 6 t m 29 April a s op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd Tot 20 April a s is een ieder bevoegd bij het college van B en W verbetering der lijst te vragen op grond dat hij zelf of een ander in strijd met de Wet daarop voorkomt niet voorkomt niet behoorlijk voorkomt of al dan niet voor eenige verkiezing aangewezen is als bevoegd bij volmacht te stemmen ningslectuur zult U op enkele uitzonderingen na niet in een Openbare Leeszaal vinden Dat is het terrein van de huurbibliotheken Het grootste deel van ons boekenbudget wordt natuurlijk aan ontwikkelingslectuur en studieboeken besteed Is er dan in Gouda wel veel belangstelling voor studieboeken Dat klinkt bijna een beetje beleedigend voor de Gouwenaars Waarom zou er in Gouda geen belangstelling zijn voor goede ontwikkelmgslectuur Waarom zou men hier geen studieboeken noodig hebben In Gouda wonen dezelfde menschen met dezelfde studieverlangens als elders Alleen ishet getal wat klein We moeten altijd wel erg woekeren met het beschikbare geld voor het aankoopen van boeken want het is helaas maar een klein bedrag een veel te klein bedrag We kunnen lang niet alles koopen wat we noodig hebben Maar wanneer we maar eenigszins merken dat aan een standaardwerk op een of ander gebied behoefte is wordt het aangeschaft Kunt U niet eens een paar onderwerpen noemen ja zeker Neemt U b v kunstgeschiedenis wapenkunde kunstnijverheid Hierover kunnen we nooit genoeg hebben Want de aardewerkindustrie heeft voor de ontwerpen geregeld de bibliotheek noodig In t algemeen denken veel menschen er nog niet aandat ze zich voor allerlei inlichtingentot de Openbare Leeszaal kunnenwenden Want het gaat niet alleen omde studieboeken die uitgeleend worden maar er zijn ook de encyclopaediën woordenboeken atlassen enz die op allerlei vragen antwoord geven En als U eens wist hoe we dit jaar met de boeken over de Padvinderij hebben moeten woekeren Alle boeken en handleidingen zijn uitverkocht en het werk is meer dan verdubbeld Verder zijn er in de bibliotheek standaardwerken over geschiedenis waterbouwkunde godsdienst En bijna nooit staan ze in de kast Dat is toch het beste bewijs dat ze noodig zijn Men Jeent toch een boek over wegenbouw electriciteit boekhouden wijsbegeerte alleen als men het noodig Morgen volgt het tweede en laatste deel van het onderhoud WADDINXVEEN BevrijdingsmoiinmeQt In het centrum der gemeente nabij het station zal zooals bekend een gedenknaald worden geplaatst die op 4 Mei onthuld zal worden In verband daarmee verzoekt het Centraal Oranje Comité aan alle vereenigingen alhier of zl bereid zijn op i Mei daarbij vertegenwoordigd te willen zijn en om mede te werken aan de onthulling van het monument Opgaven worden Ingewacht voor 15 April bij den heer C Rietveld Zuidkade 90 b IJsclub Nooit Gedacht Maandagavond j l kwam in de zaal van den heer Versloot IJsclub Nooit Gedacht in jaarvergadering bijeen Na een ijslooze periode van drie jaren was de animo groot Het zaaltje was overvol De agenda werd vlug afgewerkt veel belangrijks was er niet Een gratis verloting viel zeer in den smaak aangezien de prijzen uit gebak bestonden Met een woord van dank voor de goede opkomst en hopende dat de ijsclub het a s seizoen zijn vleugels uit zal kunnen slaan sloot de voorzitter de vergadering Maziekver Concordia Wij herinneren er aan dat de muzlekvcreeniging Concordia op 10 en 11 April a s haar laatste uitvoeringen geeft in dit seizoen Aanvang 8 uur Zaal Centrum Burgerlijke Stand Aangiften van 27 Maart t m 3 April Geboren Margaretha E M dv W H Burger en C C v Tol Teuntje dv A N Smit en B T Verhoef Maria J dv P Noordam en M J vd Sar Nicolaas L zv E J de Jong en M Overvliet Ondertrouwd R Vuurens en A Verblauw Gehuuwd J Koster en A C SpringIn tveld W v Akkeren en J C vd Berg Overleden E Janmaat weduwe van G Dijns 77 j Gevonden ca verloren voorwerpen Gevonden t 1 paar grijze handschoenen 1 handschoen Verloren 1 grijze portemonnale met inhoud 1 donkerblauwe centuur Nederland helpt Indiê BINNENLAND DE BESPREKINGEN OP DE HOOGE VELUWE Officieel wordt medegedeeld de besprekingen tusschen de Nederlandsche Regeering en den luitenantgouver neur generaal zullen In de komende dagen worden voortgezet Intusschen had heden op St Hubertus een Wjeenkomst plaats van sociaal karakter tusschen leden van de Nederlandsche Regeering den hiitenantgouvemeur generaal en de uit Indië overgekomen Indonesiërs Op deze bijeenkomst werd een werkprogramma voor de komende dagen opgesteld GALADINER IN KON PALEIS Van een specialen A N P versl gever In het Koninklijk Paleis heeft hedenavond te acht uur een galadiner plaats Handelsverdrag tusschen Frankrijk en Nederland Het Fransche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft een communiqué uitgegeven van den volgenden inhoud aldus A F P Sedert 27 Maart zijn te Parijs onderhandelingen gaande geweest tusschen een Fransche delegatie onder leiding van H Alphand Directeur Generaal bij het Min van Buitenl Zaken en een Nederl Delegatie geleid door den heer D P Spierenburg Directeur bij het Directoraat Generaal voor de Buitenl Economische betrekkingen van het Ministerie van Handel en Nijverheid om te komen tot een handelsverdrag tuschen beide landen De onderhandelingen zijn nu tot een eind gekomen en het verdrag 9 April onderteekend Ter zelfder tijd is te Parijs een betalingsverdrag onderteekend Het verdrag dat van l April tot 31 Dec 1946 van kracht zal zijn voorziet in het instellen van een gemengde commissie om toe te zien op het nakortien van de bepalingen DE XWEEDE KAMERVERKIEZINGEN De verkiezinjtsdienst van t A N P deelt ons het volgende mede De Candidaatstelling voor verkiezmg van leden der Tweede Kamer vond Dmsdag 9 April in de 18 kieskrmgen plaats Bij de candidaatstelhng IS gebleken dat de volgende par