Groot Gouda, woensdag 10 april 1946

Herdenkingsplechtigheid voor Rooselvelt Ter gelegenheid van den eersten jaardag van het overlijden van wijlen President Franklin Delano Roosevelt zal op 12 April op het familie landgoed van Roosevelt in Hyde Park New York een herdenkingsplechtigheid plaats vinden De groote herdenkingsrede zal worden uitgesproken door President Truman Er zijn regelingen getroffen voor een volledige radio uitzending Door den internationalen omroep van het departement van Buitenlandsche Zaken zal een ooggetuige verslag worden uitgezonden in de Spaansche en Portuge€sche talen voor Latijnsch Amerika Later zal een verslag van de plechtigheid worden vertaald in 23 talen en door het departement naar de vobrrtaèmste landen der wereld worden uitge qden DE DOÖBOJBOEKEN VAN MAUTHAUSEN In Maart 1944 is van het Oberkom mando der Wehrmacht eei bevel uitgegaan dat alle ontvluchte en weder opgepakte krijgsgevangenen niet Brit sche of Amerikaansche officieren en onderofficieren die weer gepakt werden naar het concentratiekamp Mauthausen vervoerd moesten worden met de opmerking Stufe 3 hetgeen be teekende dat zij vernietigd moesten worden Dit was de z g Kugelaction die ook in het proces te Neurenberg bij het verhoor van Goering ter sprake is gekomen Op deze manier zijn vele officieren en onderofficieren omgekomen zooals bleek uit de getuigenverklaring in het proces tegen 61 voormahge leden van den Staf van Mauthausen dat thans in Dachau in vollen gang is Bij deze Kugelaction zijn ook vele Nederlanders om het leven gekomen hetzij in de gaskamers hetzij door een schot in den nek Door een speciaal daarmede belast Nederlandsch officier wordt thans een onderzoek ingesteld naar de identiteit van deze krijgsgevangenen Van een 8 tal officieren is reeds met zekerheid komen vast te staan dat zij in Mauthausen vernietigd zijn Vermoed wordt dat ook de andere nog vermiste Ne derlandsche officieren daar het leven lieten doch zekerheid is moeilijk te verkrijgen en identificatie is vrijwel niet meer mogelijk omdat zij die in deze Kugelaction uit den weg geruimd zijn niet in de doodenboeken van Mauthausen voorkomen terwijl andere gegevens uit het kamp zeer schaarsch zijn Het onderzoek is echter nog in vollen gang Buiten deze Kugelaction hebben ook nog 47 andere voor het meerendeel Nederlandsche officieren die tijdens den oorlog in Nederland neergelaten zijn in Mauthausen op een vreeselijke wijze het leven verloren In de doodenboeken staat auf der Flucht erschossen In werkelijkheid zijn zij echter willens en wetens en met voorbedachten rade rade gedood Boodschap van Turkije aan Tniman Ter gelegenheid van de aankomst van het stofffelijk overschot van den voormaligen Turkschen Ambassadeur in de Ver Staten Munir Ertegun in Turkije heeft President Truman een boodschap van den Turkschen President ontvangen waarin deze zijn waardeering uitdrukt over de versteviging van de wederzijdsche vriendschap en het vertrouwen tusschen Turkije en de Ver Staten Belgische benzinebonnm In t kader van de Belgisch Luxem burgsche Nederlandsche samenwerking is een overeenkomst tot stand gekomen waarbij aan Nederlandsche automobilisten en motorrijders di België bezoeken door de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club en de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A N W B een beperkt aantal Belgische benzinebonnen wordt verstrekt Prostitutie in Frankrijk onwettig verklaard De Fransche nationale vergadering heeft haar goedkeuring gehecht aan het wetsontwerp waarbij de prostitutie in al haar vormen in geheel Frankrijk onwettig wordt verklaard INCIDENT TE NEURENBERG Een speciale verslaggever van het A N P seint Keitel s verdediging blijft in uiterst traag tempo voortgaan en werd bovendien gisterochtend onderbroken door de ernstige botsing tusschen den chiefprosecutor Jackson en de verdediging die tot nog toe is voorgekomen Jackson stond achter den katheder te zwaaien met stencils en deelde het gerecht mede dat hij de drukpersen van het gerechtsgebouw persoonlijk had doen stopzetten omdat Rosenberg s verdediger ze benutte voor het drukken van anti semistische propaganda De verdediger riep opgewonden in de microfoon dat hijzelf niet voor antisemiet wilde worden aangezien en Rosenberg gezegd had dat hij geen woord ter verdediging van het antisemitisme zou zeggen De woordvoerder der gezamenlijke verdedigers zeide dat de verdedigers voor de bovenmenschelijke taak staan daar zij geen nazi ideeën willen verdedigen doch nochtans in de Duitsche pers herhaaldelijk worden aangevallen De geheele dag werd gisteren nog be steed aan het verhoor van Lammerg chef der Rijkskanselarij die dooi practisch alle verdedigers gehoort werd Het Tribunaal heeft aan dei verdediger van Kaltenbrunner toege staan den beruchten S S moordenaar Hoes die enkele wekea geleden bekende in Auswitsch twee millioen menschen te hebteen vergast als getuige te hooren Churchill waarschuwde Roosevelt voor Japan De Commissie van het Amerikaansche congres dat een onderzoek naar den Japanschen aanval op Pari Harbour op 7 December 1941 instelt is heden een bijef van Churchill aan Roosevelt voorgelegd waarin de eerste den president tien maanden voor den aanval waarschuwt dat gezien de heerschende geestesgesteldheid in Japan dit land niet zou aarzelen den oodog te beginnen Churchill voorspelde den Japanschen aanval op Singapore Nederiandsch Indië Australié en Nieuw Zeeland De Commissie werd tevens een document voorgelegd bevattende telegrammen van het Britsche ministerie van Buitenlandsche Zaken waarin wordt voorgesteld een gezamenlijke verklaring te richten tot de Japansche regeering dat elke aanval op Neder landsch Indië Japan onmiddellijk ii den oorlog zou betrekken Gevraagd een NET MEiSia Te koop aangeboden ronde makoniehottteo TAFEl middelliJB blad 115 cm Br onder no 6115 bnr v d bW Gevraagd etn net Dagmcisje e nette Werkster Mevr de Mol v Beverninghlsan Gevraagd netto SlaBersletrIiil Goed met publiek om kunnen J HOEKSTRA Bnrf MartenMingel ll7 Go Alleenstaand Weduwnaar zoekt kennismaking et dame van ongev 35 40 i J Briefen onder no olU van dit blad Goudsche PiJP i te koop gevraaflj zoowel klelneals groote quao J voor export Br liefst met tow ondfer no 5 7900 Adv te Utrecht TE KOOP AANGbp 4 ccn paar warte hetreo l imk een paar brniae laarien G chaatien Allei nieuw J Spltik R iSl A rdb lpla to P J XU R Met groote vreugde geven wi kennis van de geboorte van onze dochter Annetta CliriitiDB Baitiaantjc Wl naemen haar Ineke N BEZEMER A CHR BEZEMER Smit Gouda 10 April 46 Jan v Henegottwenstr 3 Tijd adr St Jozef Paviljoen De Heer en Mevrouw C W M KORTLANKRIJER geven met groote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter kmtik die bi het H Doopsel de namen i Hcariëttc Wilhelmina Catharlaa Johanoa Mart Ontviafl Gouda lÓ April 4946 Krugerlaan 51 GBMBINTB GOUDA BURGEMEESTER EN WETH roepen sollicitanten op naar de betrekking van Klerk Ie klasse ten kantore van de Gemeente ont vaager Salaris f 1 250 tot f 1 550 plus de verhoogingen ingevolge Koninklijk Besluit van 15 Jan 46 no G 13 Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad Stoomwasscherij R SCHRAVE EN Zn Boclckade 171a 173 Gooda vraagt STRIJKSTERS en MEISJES eventueel voor halve dagen Handelskantoor vraagt Admin Kracht Vr of Mannel Brieven onder no 2092 Advertentie bur Houtman Burg Martensstraat 6 Goudsche Industrie en Huishoud chool vraagt nette werjcster voor 15 uur per week Aanmelden Oosthaven 68 TE KOOP Divan met z g an Pluche Divankleed Tuingarnituar bank 2 fauteuils tafel Groene emailleHuiskamerkachet Eiken huiskamer spiegel Bevragen Bttrgvlietka de 22 nt 7 u Te koop een kamgarea rijbroek m 60 met rijglaarzen m Ji Polshorloge P STRENG Haastrecht A 63 boven Haastr GEMEENTEWERKEN VAN GOUDA Openbare aanbesteding Burgemeester en Wethouders van Gouda zullen op Dinsdag 23 April 1946 des voormiddag 9 30 uur ten Stadhuize in het openbaar aanbesteden het herstellen van den walmuur langs de Turfmarkt vanaf de Naaierstyaat tot de Trappenbrug ter gezamenlijke lengte van 193 Meter t € Gouda estck en teek n g iln verkrijgbaar vanaf Maandag 15 April a s bi Gemeentewerken afd Boekhouding tegen den prijs van f4 restitutie f 2 mits binnen 2 weken ia ongeschonden staat Gouda 6 AprU 46 Burg en Wethoaders voornoemd k a tmaM GIJ A s Donderdagavond D V een practische verhandeling daarover in de Kleine Kerk aan de Peperstraat Aanv 7 30 uur Zangkoor de VRllE Evang GEMEENTE Hotel DE ZALM vraagt voor direct Htti KHMER IR WERKMEISIES HOOG LOON DE TIJ Dm ANT V BOVEN v h y d Berg Groenendaal 16 Wederom verkrijgbaar GoiUi Ill¥ r Horlogerle Gladde Ringen met inlevering i en zonder inlevering f 17 50 MassiefzilverHeerenMono ramringeam goudaa plaat z lnl f 20 10 Muntlepeltje per tuk J 1 50 Lepeltjes Voor hen die vielen p stuk f 2 75 Pracht Taartscheppen per stuk f 5 75 f 4 Zilver DameS en Heeren monogramringen in alle maten in alle prijzen zonder inlevering Reparaties aan Goud en Zilver Schoonmaken en vertllveren vaa Cachettèa en Serviezen enz ent Vlugge bedlening Inkoop van Goud en Zilver Voor Zweef en Draaimolen gevraagd een NET PERSOON voor het seizoen 1946 Kennis van electricitcit strekt tot aanbeveling Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden Goed loon Intern Adres JOH VET Groeneweg 10 Gonda Fabriekskantoor te Gouda vraagt voor directe indiensttreding drie vrouwelijke krachten resp voor haar afdeeling Boskhottdiog Faetarta Looaadaioistratie en Corrctpondenfit Sollicitanten moeten zelfst kunnen werken en over ruime kantoorervaring beschikken Brieven onder vermelding van genoten pleidiBg en verlangd salaris onder no 6126 bureaa van dit blad Adverteert in GROOT GOUDA Rioderwageo te koop gevraagd Pr onder no 6128 bur v d blad Dertis onbekende JONGENS EN MEISJES komen Vrijdag s in THALIA THEATER Rettnie Theater Mariene Dietrich in Gravin Alexandra HEDEN laatste Toorstellliif 3 uur 7 uur en 9 15 n Vanaf Vrijdag a i De Romaatiacbc Sanorita Zij hebben ook U iets te zeggen iif het grootste Fransche filmwerk dat de laatste tyd is uitgebracht Nadere aankondiglngeü over dit suggestive bekroonde filmwerk volgt morgenavond Ia de grootje steden van ons land heeft mèn hun boodschap verstaan Nusprekënzij ook tot Gouda j p THALIA THEATER BOEKHOUDSTER Moet in staat zijn de geheele Boekhouding té voeren en de correspondentie te behandelen Brieven mei opgave van vorijen o iejenwoordiften werkkrinfi evenlueele refereniies en verlaagd salaris worden darne in wachi onder no 7654 bureau van dii blad tofdoHduda ypor halve dagen P C BOTHSTRAAT 21 Ttr ruiling aan geboden t groot geriefelijk huis moote stand voor moderne kleinttt woning Br onder ao 6124 bur v d by IJsselmeer Bot HEERLIJK OM TE KOKEN BIZONDER FIJN GEBAKKEN Gevraagd CEIZIGEB In Luxe en Hulihoudeiqke artlkdm Br onder no 134 bur v d Ü Versche visch dagelijks versche aanvoer Wilt U regelmatig vlsch geeft dan Uw naam en adres op en indien mogelijk telefoonnummer wij bellen dan wat U noodlg hekt U kan de visch bestellen op den dafl dien U wenscht indien er dan verder geen aanvoer is houden wij de vlsch voor U in de koelcel versch en frlsch Schoonmaken verpakking en bezorging gratis StokTisch en Zoute Vitck atecda voorradig Aanbevelend P C SCHARLEMAN Jf Lange Tiendewcg 75 Tel 3202 Wijdstraat 14 Gevraagd een JONGIMANf administr onderlegd ter opleiding als VERKOOP ADVISEUR van Elec iicha apparaten vcrlichtingsartikielca eia radio s Ambiteus Wferker goede vooruitzichten Brieven met opgave referenties enz ElectrO en Radio Techniach Bureaa M VAN LOON Dubbele Buart 13 KANTOORBEDIENDE gaaa Extern gevraagd óp Handelskantoor Uitvoerige sollicitaties onder no 6143 bur v d bl GEVRAAGD HULP IN DE KEUKEN voor dag en nacht met volle kost EEN FLINKE WERKSTER voor de morgenuren s Maandags en Vrijdags den geheelen dag Café Restaurant De Kroon Kleiweg Gevraagd Winkeljufffrouw veel verval en meisje voor de af wasch V Hoorn s Cafetaria Kafta Graaacndaal 15 Er is weer plaats voor eenige ïebop Vakbekwame Meisjes en Leerlingen bij De Goodaclie StoambIceknHy De Drie Noteboomcn Kattcasingel 2