Groot Gouda, donderdag 11 april 1946

Het werk van de Openbare Leeszaal De Directrice vertelt ervan het klein van Engeland overgenomen dus wel dat de Leeszaal bestaat 30 9 254 197 1210 139 1034 921 539 II Wat doet U met verouder ie boeken Verwijdert U die Ja dat is de illusie van iedere leeszaaldirectie om veel Passant te hebben Een verouderd boek vervangen door een nieuwe druk of dooreen beter op hetzelfde gebied of alshet te eel een tijdsboek is geweest het verwijderen uit de bibliotheek Een Openbare Leeszaal moet een bewegelijk boekbezit hebben Onze bibliotheek moet midden in het dagelijksch leven staan ledereen moet ergeholpen kunnen worden of het de predikant is die een boek over lithurgie wil hebben of de monteur die het nieuwste boek over radio moet gebruiken of over dieselmotoren of over electrisch lasschen iets moet weten De onderwijzer die voor zijn hoofdactie zit moet de boeken voor zijn studie hier kunnen vinden Iemand die voor middelbaar geschiedenis studeert is b v zeer gedupeerd dat onze Oosses en Japikse verbrand is Kunt U alle wenschen vervullen Nee jammer genoeg niet Maar dat is niet zoo erg We zenden de aanvragen naar de Centrale Catalogus in Den Haag Daar wordt nagezien in welke bibliotheek het gevraagde boek is de aanvraag wordt doorgezonden en na verloop van eenige dagen ontvangen we het boek Is het nergens dat komt ook voor dan komt de aanvraag met de opmerkingen terug Op die manier worden er eenige honderden boeken per jaar door ons geleend uit andere bibliotheken Maarons boekbezit is toch in t algemeenveel Ie klein We bestaan nog nietlang genoeg en we hebben altijd mette weinig geld moeten woekeren Hoe komt U eigenlijk aan geld Toch niet van de contributies alleen O nee Dat is maar een betrekkelijk klein bedrag Het is juist de bedoeling dat iedereen Hd van de Leeszaal kan worden De contributie zou als de Leeszaal een commercieele opzet was heel wat hooger moeten zijn Het groote bedrag moet van overheidswege komen Hoe moet dat nu alle boeken zooveel duurder geworden zijn Zijn de overheidssubsidies nu ook verhoogd Ik weet werkelijk niet hoe dat zal gaan De subsidies zijn nog niet verhoogd Ergens zal geld vandaan moeten komen Anders zouden we te Schip tot ziaken gebracht Zondag hebbea eenige jongens van 12 tot M aar een schuit die met puin geladen was in de Turfmarkt laten zinken De politie heeft de jeugdige daden op geipoord en de ouden zullen de schade die f 70 bedraagt gezamenli k moeten dragen Bxcarsie Ned Vereen voor Huisvrouwen Woensdagochtend zijn de leden van de Ned Ver voor Huisvrouwen afd Gouda op excursie geweest naar de bakkerij van de fa Steenland De belangstelling voor de fabriek kwam wel heel duidelijk aan den dag door een zoo groote opkomst dat drie rondleidingen Boodlg waren om de dames in finesses het bedrijf te laten zien Allereerst t bereiden van t dagelijKS brood daarna het vervaardigen van de alleraardigste paaschfiguren en ten slotte de luxe afdeeliag banket koekjes beschuit n siroopwafelen De belangstellende vragen en de vol doening van de huisvrouwen mogen voQr den Heer Steenland een bewijs van dcmk zijn voor de bereidwilligheid zijn fabriek in het drukste van het werk voor onze leden opengesteld te hebben Geboren I April Maria dv W M Joziasse en M V Tongeren Reigerstraat 2i Willem J tv A v Es en W 1 Nederberg ToUen traat 147 9 April Petronella F T dv P F Tb v Geest en J W Groenen Groenendaal 51 Nlcolette E dv P Egberts ea I N vd Voorde Turfmarkt 1 6 10 April Henriëtte W C M dv C W M Kort en G Lankrijer Krugerl 51 Annetta C B dv N Bezemer en A C Smit Jan van Henegouwenstraat 3 Adrianas zv C Kuilenburg en C S Kalkmao A willens 4 Getrouwd 10 April P J H Vergeer en A H van Setten J M A Atteveld n C J Hofsteda I Wjtvers en N J de Wit P A Korevur en A C W Joakheld G A Garde nier en J M Gerritsen P Hoogerwaard eoE vd Starre hard achteruit gaan De boeken zijn gemiddeld tweemaal zoo duur als voor den oorlog En als U het aantal leden opvoert Nee dat geeft ons geen financieel voordeel Eerder nadeel Zelf ben ik ook Leeszaallid Ik meen dat ik ƒ 2 50 betaal Ja dat komt uit sommigen betalen zelfs nog minder Gemiddeld is het 5 ets per week Daarvoor kan men dan beschikken over één roman en maximum 4 studiewerken Daarmee komen we niet uit Vooral omdat in de studiewerken meer geld wordt gezet dan in de romans Ja dat begrijp ik maar als Unu eens de contributie verhoogt Dat gaat ook niet We krijgen graag vrijwillige vethoogingen maar van Rijkswege is vastgesteld dat het verplicüte minimum niet meer dan ƒ 2 50 mag bedragen Dus die mogelijkheid vervalt ook U is dus uiteindelijk geheel afhankelijk van de subsidies van de overheid Waar een Leeszaal toch een plaatselijk belang is zou de gemeente eigenlijk voor de financiën moeten zorgen Ja die kant zal het op den duur wel heen móeten Het is zeker eenplaatselijk belang dat er niet alleengoede ontspanningslectuur te krijgen is maar er een goede verzamelingbuitenlandsche literatuur is dat studeerenden geholpen kunnen wordenen dat er een centrum voor inlichtingen is Is Engeland veel verder op bibliotheekgebied O ja In de vorige eeuw bloeide in Engeland het Openbare Leeszaalwezen al Wij hebben het meeste in De Haastrecktsche tol I ons Raadsverslag van Maandag j l staat de naam van de Heer Spek vermeld waarin deze aan B ea W vroeg waarom de tol moest worden opgeheven daar zi jaariilks toch f 30 000 opbrengt Dit is niet juist De heer Spek informeerde naar het fonds van f 30 000 dat destijds was gesticht om bl eventueele ppheffing van de tol de eerste schade voor de gemeen tekas op te vangen D Partij v n de Vrijheid Het verslag van de gisteravond gehouden vergadering van de Partij v d Vrijheid bereikte ons van morgen te laat om nog in ons nummer van vandaag op te nemen zoodat het eerst morgen opfenomen kan worden SPORTNIEUWS Voetbalprogramma v Zondag Voor de Goudsche clubs staat van de week de volgende wedstrijden op het programma Gouda Sliedrecht Laak kwartierOlympla en G S V O N A terwijl D O N K vrij is Als we het ranglijstje bekijken zouden we voor Gouda deze week een overwinning moeten voorspellen er komt echter een maar bij Sliedrecht is vorige week n l op het nippertje verslagen door H V C zoodat Sliedrecht op het oogenblik wel wat mans schijnt te zijn Het terrelnoordeel zou hier wel eens de doorslag kunnen geven Voor Olympia zal het Zondag wel een zwarte dag worden Laakkwartier immers moet geen rare dingen meer uithalen als ze nog een kans op het kampioenschap wit hebben zoodat Olympia hoogst waarschijnlijk wel met de kous op den kop zal terugkomen Ondanks het feit dat G S V er beter voor staat dan O N A gelooven wf toch O N A een overwinning te moeten voorspellen daar de prestaties van G S V de laatste weken nou niet zoo overweldigend zijn Tevens zal O N A wel haar uiterste best doen om den todertijd in eigen home geleden nederlaag te revancheren PROGRAMMA G V B VOOR ZONDAG 7 APRIL Ie klasse A Haastrecht 2 Moercapelle 1 ONA 4 UNIO 1 DONK 2 Waddinxveen 2 2 30 uur Ie klasse B Groot Ammers 1 Moordrecht 2 Lekkerkerk 3 Zwervers 2 11 30 uur 2e klasse A Amm SV 2 Bergambacht 2 Olympia 4 Gouda 5 11 uur ONA 5 Oudewater 2 11 uur Nieuwerkerk 2 Stolwijk 2 2e klasse B GSV 4 Boskoop 1 4 uur Waddinxveen 3 ESTO 1 3e klasse A Nieuwerkerk 3 Stolwijk 3 12 uur Schoonhoven 4 Lekkerkerk 4 12 uur Oudewater 3 UNIO 2 12 uur Bergambacht 3 GrootAmmers 2 12 uur Het Openbare Leeszaalwezen is daar in de belastingen verwerkt Het is daar min of meer gemeentebedrijf Ik heb er vroeger ook gewerkt speciaal in Croydon Nu ga ik er weer eens mijn kennis vermeerderen Amerika is heelemaal het Openbare Leeszaalparadijs Maar dat is voor onze bescheiden begrippen te overweldigend Zoowel in Engeland als Amerika wordt de Leeszaal ook nog veel meer als inlichtingencentrum gebruikt Tot slot zou ik U nog willenvragen of U tevreden is over het bezoek aan de leeszaal ik bedoel de zaal met kranten tijdschriften en zoo die toch voor ieder gratis toegankelijk is Dat zou veel beter kunnen wezen Het kan zijn dat wanneer ons gebouw meer centraal gelegen zou zijn er meer inloop zou zijn om even een krant of tijdschrift in te zien of iets op te zoeken Er is wel geregeld bezoek maar het is toch jammer datzoo n schat van dagbladen tijdschriften nog niet door veel meer personen wordt gebruikt Om niet te sprekenvan de kostbare Naslagbibliotheek Maar toch komt Gouda naar verhouding van zijn grootte niet achteraan Over t geheel is U dus nietontevreden over de gang van zaken Niet ontevreden is misschienwel een goede uitdrukking Er zijn altijd nog zooveel mogelijkheden en zooveel onvervulde wenschen Om er maar één te noemen een behoorlijknieuw gebouw Maar wat in het algemeen de intensiviteit van gebruik betreft slaat de Goudsche Leeszaal een goed figuur Eenige jaren geleden heeft iemand een vergelijking gemaakt tusschen het gebruik van de verschillende Leeszalen in ons land Gouda stond toen bovenaan in de rij Inderdaad bereiken we een percentage van de bevolking dat ver boven het gemiddelde ligt De Gouwenaars weten 3 eklasse B DONK 4 Waddinxveen 4 12 30 uur Moercapelle 2 DONK 5 Zwervers 3 ONA 6 11 30 uur GDS 2 VEP 4 12 30 uur Boskoop 4 UNIO 3 12 uur 3e klasse C GDS 3 VEP 3 2 30 uur Bodegraven 3 GDS 4 Nieuwkoop 2 GSV 5 Nieuwkoop 3 Gouda 6 12 u Boskoop 3 ESTO 2 Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen te 2 uur aan HOCKEY De stand is momenteel in de afdeeling van de G M H C dames 16 12 12 10 7 5 4 4 8 5 5 4 2 2 2 1 10 8 8 t i ie 9 9 Spartaan II G M H C I Noad III Tempo 34 11 Excelsior III Bully 36 V Leonidas V M R H C V Deze stand is exclusief de afgebroken wedstrijd tegen Tempo 34 II en de wedstrijd van 7 April Da afgebroken wedstrijd moet waarschijnlijk als verlies beschouwd worden G M H C zou dan 2 punten achter Spartaan en Noad staan 14 April moet zij echter tegen Spartaan II spelen Een kans op het kampioenschap blijft bestaan Bij de heeren is de stand 1 G M H C l 9 7 2 0 16 30 10 2 Leonidas IV 9 7 1 1 15 37 15 3 Noad II 9 6 2 1 14 26 10 4 Aeolus III 10 4 0 6 8 23 24 5 Victoria V 8 2 0 6 4 11 24 6 R B C Ill B 0 1 7 1 10 21 7 Leonidas III 8 0 1 7 1 4 30 In deze standjes zijn de wedstrijden van 7 April nog niet meegerekend Zooals uit de ranglijst blijkt staat G M H C 1 fier bovenaan Geen enkele wedstrijd verloren en dat wil wat zeggen la een afdeeling waar verscheidene zware elftallen ondergebracht zijn G M H C I moet a s Zondag uit spelen tegen LeoAidas IV de naaste concurrent Na de wedstrijd tegen Leonidas IV resteert nog een wedstrijd tegen Victoria V thals G M H C heeft het kampioenschap dus geheel in eigen hand Het Hockey programma voor Zaterdag 13 April ls G M H C II heeren S V 35 II Aanvang 3 30 u Gouda terreln en voor Zondag 14 April Spartaan II G M H C 1 daaes Aanvang 13 3t u LeonIdusIV G M H C I heeren Aanvaag 13 15 u Deze wedstrijden worden in Rotterdam gespeeld Waterpolo De uitslagen van de wedstrijden Dinsdagavond in het Spaardersbad gespeeld zijn Afd A B Z en P C Gouwe 0 4 G Z C 2 S Z en PC 1 0 Afd C S Z en P C Boskoop 3 1 Met deze wedstrijd is de competitie geëindigd Biljardwedstri den D O N K De uitslagen van de onderlinge roosterwedstrijden gespeeld op Maandag 8 en Dinsdag 9 April zijn 1 Helmond B Kalmeijer 2 0 H janmaat D v Waas 0 2 de Frankrijker Th de Jong 0 2 H v d Pouw L Boeghcim 1 1 Th v d Pouw A Bakker 2 0 L KiUestein C Bakker 0 2 C Groen P v d Sande 0 2 Th de Lange H v Os 2 0 J de Frankrijker J P yf d Kroef 2 0 W Slootjes H Smeels 2 0 M Zwarts O Helmond 0 2 G Massar C de Lange 2 0 P de Lange O Helmond 1 1 UIT DEN OMTREK REEUWIJK Gevonden en verlorefl voorwerpen Gevonden een kinderschoudertasch terug te bekomen bij mevr v Haansbergen E 118a bij Elf hoeven Verloren 1 zilveren armband door J van Bodegraven s Gravenbroekschenweg E 169 1 bruin lederen portemonnaie en boodschappen door J C Bunnik C 37 Geslaagd Voor het examen machineschrijven is geslaagd mej L van Oostrom alhier BINNENLAND Tweede Kamer Fractie der Partij van den Arbeid over Franco Spanje De leden der Tweede Kamer behoorende tot de Partij van den Arbeid hebben een resolutie van den volgenden inhoud aan de regeering gezonden De leden der Tweede Kamer behoorende tot de Partij van den Arbeid hebben met verontrusting en verontwaardiging kennis genomen van de tegemoetkomende houding tijdens den oorlog door het Franco regime in Spanje aangenomen tegenover het fascistische Italië en het nationaal socialistische Duitschland zooals mede uit het onlangs gepubliceerde Amerikaansche Witboek is gebleken waarin thtns nog wordt volhard door het v r1 enen van asyl aan oorlogsmisdadigers Zij zijn voorts van oordeel dat ook de recente terechtstellingen en vervolpingen van personen van alle richtingen die het verbod van vrije meeningsuiting en van vereeniging en vergadering hebben overtreden niel kunnen worden geduld Zij spreken de wenschelijkheid uit dat de regeering nauw overleg pleeg met de andere Westersche democratieen om op grond van haar gezam verantwoordelijkheid voor West Europa te bevorderen dat het thans in Spanje bestaande regime wordt vervangen door een werkelijk democrat sch op vrije meeningsuiting en vrije partijvorming berustend stelsel waarbij zij gezamenlijk de taak hebben dit democratisch Spanje door economische hulp in zijn wederopbouw bij te staan Het Jaarbeursbezoek Maandag zijn ruim twintigduizend personen door de spoorwegen naar Utrecht vervoerd wat tweemaal zooveel is als op den voorafgaanden Zondag Dinsdag l l brachten de spoor wegen pl m 17 000 bezoekers naar Utrecht In de afgeolopen week beklommen bijna vijfduizend jaarbeursbezoekers met een recorddag van ruim elfhonderd den Domtoren J W Baron van Haersolte van Haerst voor het Haagsch Tribunaal Vandaag houdt de eerste kamer van het tribunaal in het arrondissement sGravenhage in het Tribunaalgebouw aan den Raamweg de eerste openbare zitting Het tribunaal zal zijn arbeid zonder eenige officieele plechtigheid beginnen In de zitting van heden zal de gemachtigde van den leider voor ZuidHolland J W baron van Haersolte van Haerst zich te verantwoorden hebben voor zijn gedragingen gedurende de bezetting Nederlanders annuleeren bestellingen in Australië De Nederlanders hebben deze week orders voor Australische goederen voor n waarde van meer dan 6000000 pond sterling geannuleerd omdat het vastgehouden worden van de Nederlandsche schepen in de Australische havens v erhindert dat deze goederei uit Australië worden vervoerd De NIGIEO Nederlandsch Indische Qouvernements lmen Export Organisatie heeft aan meer dan 250 Australische firma s brieven gericht waarin de annulatie wordt mededeeld en waarin tevens wordt verklaard dat het vasthouden der schepen den handel tusschen Nederland en Australië onmogelijk maakt De brieven drukken hun erkentelijkheid uit voor de door Austrajische fabrikanten aan de Ne derlandschIndische regeering verleende hulp en zeggen verder dat de NIGIEO had gehoopt de goederen in ontv te nem n en op te slaan totdat zij verspheept konden worden doch dat vier pakhuizen de huur hadden opgezegd De Melbourne Herald deelt mede dat de Nederiandsche ambtenaren op de brieven geen commentaar zullen geven en is verder van meening dat hun houding aldus schijnt te zijn dat zij naar Australië zijn gekomen niet om moeilijkheden te veroorzaken maar om Australische goederen te koopen Onder heidingen voor Eduard van Beinum Naar wij vernemen is Eduard vai Beinum door den Zweedschen Koning benoemd tot ridder in de Noordster een orde ingesteld tot waardeerinf van prestaties op gebied van Kunstei en Wetenschappen Zij wordt aan buitenlanders zelden verleend De Koninj van Denemarken heeft Ed van Beinum benoemd tot ridder der Dannebrogorde K L M stelt nieuwe diensten ii De Amerikaansche autoriteiten hebben aan de K L M toestemming verleend diensten in fe stellen tusschei Amsterdam en New York en tusschen Willemstad en Miami De K L M heeft e en dienst ingesteld tusschen CuragaO St Martin en St Kitts één der eilanden der Britsche Antillen Voorloopig zal eenmaal in de week gevlogen worden doch men heeft plannen om dit spoedig tweemaal per week te doen geschieden De Bollenvelden gaan uitkomen De narcissen staan thans in vollen bloei zoowel de gele als de witte hier en daar is reeds een enkele vroege tulp uit Door het koude weer zal de Bollenzondag waarschijnlijk pas de Zondag na Paschen zijn In de omgeving van Noordwijk zullen a s Zondag waarschijnlijk naast de narcissen ook de hyacinthen in vollen bloei staan terwijl er ook hier en daar een vroege tulp te zien zal zijn Gast van Ned gezant en echtgenoote De heer Eduard van Beinum en mevrouw Van Beinum mr Evert Cornelis Ferdinand Helmann en de Nederiandsche journalisten waren gisteren de gasten van onzen gezant en mevr Texeira de Mattos die gisteren om één uur een lunch aanboden BUITENLAND De nieuwe illegaliteit in België Na een met de medewerking van de Fransche gerechtelijke autoriteiten gevoerd onderzoek heeft het parket va het krijgsgerecht vastgesteld dat er een net was gevormd om onwaardige burgers die door de Belgische justitie werden gezocht van België door Frankrijk naar Spanje te laten ontsnappen Sommigen van dezen bereikten vervolgens landen in Z Amerika Er hebben versthillende aanhoudingen in België en Frankrijk plaats gC had De voedselvoorziening in Duitschland De Geallieerde Controlecommissie in Duitschland heeft gisterenavona medegedeeld dat van de 1 miihoen ton voedsel dat in de Britsche bezettingszone van Duitschland is mgS voerd om de Duitsche bevolking voeden Engeland zijn aandeel leverde in broodgranen aardappels en gr ten Geen enkel product dat in En land is gerantsoeneerd is voor Duitschers ingevoerd Noorwege heeft visch geleverd Denemarken e Nederland groenten de Ver State en Canada eveneei s broodgraan