Groot Gouda, donderdag 11 april 1946

Kapitein Klaiclcebos op de Leeuwenjacht door G Th Rotman 36 Hier moeten we eerst de noodige inkoopen doen zei de kapitein want in de binnenlanden van Afrikais niets te krijgen Na een middagjewinkelen kwamen ze terug met eenwagen vol pakken vet boter suiker koffie kralen spiegeltjes en nogeenige geweren met munitie Hetkostte heel wat moeite eer alles in hetvliegtuig geborgen was 35 De reis naar Marseille is ver veel verder dan van Holland naar Parijs Onderweg landden ze dan ook aan de oevers van de Loire om een bad te nemen en hun kleeren te wasschen De kapitein maakte netjes van takken en touw n drooglijn op het vliegtuig en zoo droogde het waschje perfekt Zoo streken ze eenige uren later bij Marseille neer De Franlclin Roosevéit iierdeniciiig Het geheele land ziet met belangstelling uit naar de eenvoudige plechtigheid in Hyde Park die op Vrijdag 12 April den jaardag van het overli en van Franklin Delano Roosevelt gehouden zal worden Een klein deel van het landgoed van Roosevelt zal officieel door den Minister van Binnenlandsche Zaken J A Krug aanvaard worden Het terrein omvat 33 écres onbebouwde velden en er op bevindt zich het graf van Roosevelt in een rozentuin waarin het stoffelijk overschot op 15 April vorig jaar ter ruste werd gelegd Verder zijn er oog eenige tuinen broeikassen en bijgebouwen hoofdlijnen van het NewDeal pro gram dat buitengewoon populair bij de massa was die het aan den greep van den onmiddelijken nood ontrukte wezen in de richting van rechtstreeksche deelneming door de Regeering aan een plan voor nationaal herstel Het particulier initiatief bleef de hoofdpeilcr van de nationale economie Maar de Regeering kon bepaalde richtsnoeren aangeven om investeermgen en gezinnen te beschermen den arbeiders behoorlijke loonen en arbeidsvoorwaarden te verzekeren en den boeren een redelijke prijs voor hun producten De Regeering vulde het particuliere bedrijf aan op het gebied van de werkverschaffing door uitvoering van groote openbare werken stelde maatregelen in ter bescherming van de sociale zekerheid met het oog op oudeBdom werkloosheid en invaliditeit ZWEMMEN Het Engelsche record van Hannie Termeulen De Amateur Swimming Association heeft het nieuwe Engelsche record van 1 minuut op de 100 yards borstcrawl dat op 23 Maart door onze landgenoote Hannie Termeulen te Londenwerd gemaakt goedgekeurd I oipIOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM 1 301 m oMfO18 00 Nieuws 18 15 WeeroverSt van het K N M I AVRO 18 18 Les gars de Paris 845 Sportbeschouwing 19 00 En nu naar bed 19 05 Cabaret progr RNIO19 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 20 00 Nieuws AVRO 20 05 Radio Philharmonisch Orkest 21 30 Causerie 21 45 Pierre palla 22 00 Het Renova septet 22 30 Ouderen en Jongeren 22 40 Gram muz RNIO 23 00 Nieuwsberichten AVRO 23 15 The red white and blue stars 23 45 Alfredo Campoli besluit den dag 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 18 15 Omroepkamer orkest RNIO 19 00 Nieuwsberichten NCRV 19 20 Gramofoonmuziek 19 40 De vaart der volken RNIO 20 00 Nieuws 20 05 De Regeeringvoorlichtingsdienst antwoordt NCRV 20 20 Clavecimbelmuziek van oude Nederlandsche meesters 21 00 Lijdensmeditatie 21 30 Die Haghe Sanghers RNIO 22 00 Nieuws NCRV 22 15 Na het nieuws 22 30 Concert 23 00 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG HILVERSUM ƒ 301 m RNIO 7 00 Nieuwsberichten 7 15 Ochtendgymnastiek VARA 7 30 Muziek bij het ontbijt RNIO 8 00 Nieuwsberichten VARA 8 15 Programmaoverzicht 8 20 Gramofoonmuziek 8 50 Voor de huisvrouw RNIO 9 00 Oberon C M von Weber VARA 9 30 Sonate in A gr t César Prflnck VPRO 10 00 Morgenwijding VARA 10 20 De Regenboog 10 45 Emmy Muller zang 11 15 Voor de vrouw 11 30 Johan Johg orgel RNIO 11 45 Berichten over krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 Ru van Veen en Isja Rossican piano VARA 12 30 Pierre Palla orgel RNIO 13 00 Nieuwsberichten AVRO 13 15 The Romancers 14 00 Kookkunst 14 20 Kamer orkest 15 00 Voordracht 15 20 Gramofoonpiaten gevraagd door zieken 15 30 Herhaling hoorspel Verbinding verbroken VARA 16 00 Muzikaal babbeltje door Paul F Sanders 16 30 De school is uit 17 00 Orgelconcert 17 20 Dolf v de Linden en zijn Metropole orkest II i iMrim HILVERSUM U 415 m RNIO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtend gymnastiek NCRV 7 30 Gewijde muziek 7 45 n Woord voor den dag RNIO 8 00 Nieuw berkhten NCRV 8 15 Progr overz 8 20 Morgencqncert RNIO 9 30 Waterstanden en Politieberichten 9 45 Cocktails for two NCRV 10 15 Westm Abbey Choir 10 30 Morgendiens t 11 00 Adriaan Engels orgel 11 15 Zang recital 11 45 Robert Casadesus piano 12 00 Stafmuziekcorps RNIO 13 00 Nieuwsberichten NCRV 13 15 Progr overzicht 13 20 Qramof 14 20 Van oude en nieuwe schrijvers 14 40 Sonate 15 00 Engeltche koren zingen 15 30 Utrechtsch Strijkkwartet RNIO 16 00 Nachtvorstverwachting NCRV 16 15 Gramof 16 30 NCRVKleinorkest 17 30 Pianoduo RNIO 17 45 Rijk over zee Nogmaals Perztë in den Veiligheidsraad Naar Reuter te New York uit betrouwbare bron verneemt hebben de leden van den Veiligheidsraad gisteren ïn de i geheime zitting besloten Maandag 15 April bijeen te komen om de brieven te bespreken die de Raad ont artgen heeft van den Russischen en Perzischen gedelegeerde met betrekking tot het afvoeren van de Perzische kwestie van de agenda van den Raad Oromyko heeft aan de zitting van gisteren deel genomen De woordvoerder van de Perzische Regeering Prins Firoes heeft gisteren te Teheran verWaard dat de Perzische Gedelegeerde Hussein Ala zijn brief aan den Veiligheidsraad niet op instructies van de Perzische regeering geschreven heeft Na het sluiten van heT Russisch Perzisch verdrag had de Perzische regee ng Hussein Ala nog geen nieuwe in tructies gezonden omdat deze nog in verweging waren De Perzische regeering heeft nog Keen officieele verklaring ontvangen et betrekking tot den brief van Hus i Ala en is thans niet in staat over Y onderwerp een officieele verklaring 5 eggen aldus de verklaring van P r2J8che regeering Het Galaconcert door het C mcertgebouwor1 est te Stockholm Enkele indrukken van het galaconcert dat gisteravond door het concertgebouworkest in de Koninklijke opera werd gegeven men ziet vlak voor de peuze twee groote kransen brengei één met de Zweedsche en één met de Nederlandsche kleuren Zij zijn van het Koninklijk Hoftheater en van de Koninklijke Hofkapel Men ziet in de Koninklijke loge de Zweedsche Koninklijke familie Prinses Juliana en Prins Bernhard en men merkt op hoe de Zweedsche Koning zeer zichtbaar geïnteresseerd blijkt door het spel van het Amsterdamsche orkest dat met de volksliederen begifit die door het auditorium staande worden meegezongen Het is gemakkelijker te geven dan te ontvangen Dit is een probleem dat door ons Nederlandsche volk dank zij het concertgebouworkest met Eduard van Beinum op de meest gelukkige wijze wordt opgelost Wij Nederlanders brengen dank aan Zweden op een manier die thans deze Scandinavische vrienden tot erkentelijkheid brengt Dit gebaar dit muzikale geschenk wordt door hen allen volkomen gewaardeerd en aanvaard Van Beinum introduceert Nederlandsche muziek de Kuhnau variaties van H Andriessen waardoor de luisteraar de kwaliteiten van het strijkensemble blijkt te waardeeren hij laat dei Zwaan van Tuonela van den Fin schen componist Sybilius weerklinken de Engelsche hoorn Leo van de Lek heeft een apart applaus in ontvangst te nemen Drie deelen uit de Damnation de Faust van Berlioz volgen waardoor men gelegenheid krijgt met de senoriteit doch tevens met het klankraffinement waartoe het Amsterdamsche orkest in staat blijkt kennis te maken Na de pauze hoort men de eerste symphonic van Johannes Brahms het auditorium blijkt door deze vertolking zeer bewogen zeer ontroerd waardoor na afloop een applaus ontstaat dat minutenlang duurt Van Beinum Iaat in de hulde hem gebracht het orkest en speciaal Ferdinand Hellman den eersten concertmeester die het solistisch element in Brahms verzorgde deelen De Rijn en Ruhrgebiedkwestie Frankrijk heeft uitdrukking gegeven aan den wensch dat de vraagstukken van het Ruhr en Rijnland en andere Duitsche aangelegenheden waarin het is geïnteresseerd ter sprake zullen worden gebracht tijdens de conferentie van de Ministers van Buitenlandsche Zaken die op 25 April te Parijs gehouden zou worden aldus n woordvoerder van het Amerikaansche Ministerie van Buitenlandsche Zaken Deze voegde er aan toe dat de Amerikaansche Regeering tot dusverre nog niet besloten heeft deze argumenten ter tafel te brengen Minister Spaak naar Nederland De heer Spaak minister van Buitenlandsche Zaken zal de volgende week naar Den Haag komen Op 18 April zal hij als voorzitter van de vergadering der V N een toespraak houden voor het Internationaal Gerechtshof ter gelegenheid van de plechtige openingszitting van dit Hof Communistische activiteit in Mandsjoerije Naar het Chineesche Persbureau CentralNews meldt zijn tusschen 1 en 6 April 200000 man communistische troepen Mandsjoerije t Lapei en Jehol binnengetrokken 15000 man sterke communistische troepen zijn de stad Carbin binnengerukt Men heeft bove dien veel aanvallen der communistische troepen tegen de verbindingswegen in Mandsjoerije gesignaleerd Novikof volgt Gromyko op als Ambasadeur Volgens radio Moskou is Gromyko in verband met zijh benoemmg lot permanent vertegenwoordiger van ae Sow etUnie in den Veihgheidsraad ontheven van zijn post als ambassadeur in de V S Nicolai Novikof is als zoodanig in zijn plaats benoemd P VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT eOUDli Tijdens een korte plechtigheid zal Mevrouw Roosevelt het goed aanbieden de Minister van Binnenlandsche Zaken zal het namens de Regeering aanvaarden en President Trüman zal het opdragen aan het Volk als een nationaal heiligdom Alle nationale omroepmaatschappijen zullen een reportage van de plechtigheid uitzenden voor het Engelsch sprekende deel van de wereld terwijl een vertaling zal plaats vinden voor uitzending naar de andere landen Ter eere van de nagedachtenis van Roosevelt is dit jaar de Roosevelt Bibliotheek en het Museum in Hyde Park voor het publiek opengeste ld Deze bevat meer dan 11 000 kubieke voet aan documenten en vele duizenden boeken en historische voorwerpen die de overleden President op historische conferenties verzamelde De Bibliotheek werd gesticht vóór den dood van den President en bevindt zich thans onder de hoede van den Archivaris der Vereenigde Staten Deze zegt in zijn jaarverslag Roosevelt dacht er niet aan als n gedenkteeken voor hemzelf Hij was er zich echter scherp van bewust dat kennis van het verleden vooral van het meer recente verleden van essentieel belang is voor een goed begrip van het heden en voor de toebereiding voor de toekomst Hij wilde er ook den nadruk op leggen zooals hij bij zijn laatste optreden in het opentfaar deed dat de bouw van den werelvrede niet het werk kan zijn van één man een één partij of één natie Het moet een vrede zijn die berust op een streven tot samenwerking van de geheele wereld Behoeftige menschen zijn geen vrije menschen Menschen die zonder werk rijn vormem het materiaal w an dictaturen gemaakt worden Tenzij er hier in Amerika veiligheid is kan geen bUjvenden vrede in de wereld zijn Verklaringen als deze afgelegd door Roosevelt in 1944 bevatten de kern van zijn oogmerken Twaalf jaar lang vocht hij met elk wapen dat hem ter beschikking stond voor wat hij als twee van de belangrijkste dingen voor den mensch achtte die onverbrekehjk met elkaar verbonden waren een behoorlijken levensstandaard voor iedereen en blijvenden vrede in de wereld In 1933 toen hij het Presidentschap aanvaardde was de eerste groote taak aieh m wachtte het land uit de eroote econoÜHSche depressie op te heffen Roosevel maakte onbevreesd gebruik van nietfwe experimenteele en omstreden methoden voor economisch herstel Het heele land werd gemobiliseerd in den strijd tegen de armoede en de New Deal voor het Amerikaansche volk kwam snel op gang Ue Al heel spoedig waren de z g Alphabet Angencies in het leven geroepen Federal Emergency Administration Work Projects Administration the National Recovery Administration N R A met de beroemde blauwe Adelaar als embleem Het Amerikaansche volk kreeg gezonder banken met verzekerde deposito s een federaal huisvestigingsprogram electrificatie van het platteland nieuwe regelingen van de openbare nutsbedrijven en van de effectenbeurs Geleidelijk werd het ideaal voor vredestijd van den President verwezenlijkt Het einddoel bevrijding van gebrek kwam dichterbij Maar zelfs in die eerste jaren van koortsachtige bedrijvigheid dp het binnenlandsche front onderkende de President de afzijdigheid als een bedreiging voor den internationalen vrede Terwijl hij den strijd streed tegen de aimoede in het binnenland werkte hij tegelijkertijd ook om nauwere diplomatieke en economische banden te smeden met andere naties De rol van oorlogs Ieider die de President tenslotte en met tegenzin aanvaardde na Japan s verraderlijken aanval op Pearl Harbour op 7 December 1941 overschaduwde het groote en nuttige werk op het gebied der binnenlandsche hervormingen en de vroegere pogingen om den vrede te handhaven Terwijl alle kracht van de strijdmachtder Vereenigde Staten tegen den vijand in het veld werd gebracht verloor hij als opperbevelhebber nimmer het einddoel uit het oog Hij werd de groote bouwmeester van den toekomstigen vrede en in een serie conferenties met de leiders der andere Vereenigde Volkeren in Casablanca Teheran Cairo en Yalta droeg hij bij niet allen tot de nederlaag van den fascistischen vijand maar ook tot de vestiging van een duurzamen vrede door het werk van de U N O INDIE Nieuwe benoemii te Soerabaja Tot bevelvoerend officier van het geallieerde militaire bestuur Amacab te Soerabaja is benoemd dr F W T Hunger De Ra jat over den omvai der Indonesische Republiek In verband met de geruchten over de erkenning van een republiek va Java en Sumatra betoogt de Ra jat va gisteren in een hoofdartikel dat allee de erkenning van een republiek va Sabang tot Merauke in staat zal kunnen zijn een gunstige atmosfeer voor samenwerking te scheppen Al heeft de weiftch naar vrijheid voegt het blad er aan toe zich buite Java nog niet zoo duidelijk gemanifesteerd toch bestaat er een verlangen naar Laten de Nederlanders aandacht schenken aan het feit dat groote aantallen Indonesiërs van de andere eilanden deelnemen aan den strijd op Java aldus besluit het blad IN APRIL MEER KAAS In de tweede helft van April zal voor de leeftijdsgroepen boven vier jaar het kaasrantsoen op 150 gram per 2 weken worden gebracht Het ligt in het voornemen dit rantsoen einde April voorloopig tot 200 gram te verhoogen Daarmee zal t weer gelijk zijn aar dat van het najaar van 1945 Voor de leeftijdsgroep van O 4 jaar blijft het rantsoen vooralsnog gehandhaafd op 100 gram per 14 dagen Reeds had de minister van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening de heer Mansholt eenige maanden geleden in de vergadering van de Tweede Kamer medegedeeld dat er naar gestreefd zou worden het kaasrantsoen zoo spoedig mogelijk op 100 gram per persoon per week te brengen Als tegenwicht tegen het iets verlaagde peil der rantsoeneeering ten gevolge van de vermindering van het broodrantsoen is de verhooging va het kaasrantsoen van beteekenis NIEUWE RANTSOENBONNEN Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat met ingang van 13 April nieuwe rantsoenbonnen voor voedings en genotmiddelen in gebruik zullen wwden genomen De nieuwe b Mtnen zijn rose van kleur de tekst is In roode zwarte of blauwe letter uitgevoerd en bestaat uit een aanduiding van het artikel de hoeveelheid en het artikelnummer voorafg aan door de letter C Op denzelfden datum zuilen ook nieuwe toeslagkaarten voor Ujzonde ren art eid en voor a s en jonge nwe ders in omloop komen De thans in omloop zijnde rantsoenbonnen en l onnen der oude toeslagkaarten Mij ven ton 11 Mei a s geldig de wTsselbonnen blijven ook na dien datum geldig Eveneens blijven geldig de rantsoenbonnoi artikd k schoeneat voor gerepatrieerden uit Ned Indië de rantsoenbonnen atikd a 4 rantsoen hutshoudzeep de rantsoenbonnen artikel aa schoenreparatie bijzondere gevallen de rantsoenbonnen voor petroleum groen met geel schild en blauwe op£uk de rantsoeJibonnen voor lijnolie violet met rood middenvak en zw e opdruk de rantsoenbonnen voor terpentijn groen met blauw nüddenvak en roode opdruk