Groot Gouda, donderdag 11 april 1946

Te koop aangeboden ZEILBOOT r gch compl in icer goedenstaat Gouwe 230 Heden heeft God oas verbli d met dt geboorte van een Dochter Ztu e die bi het H Doopsel de ames ontving van PctroaeUa Fraacitca Thc dora WQ noemen haar Ciica P F V Geert W V Geett Grae en Kees Anay Miep Henk Corrle Leo oke Gouda 9 April 46 Groenendaal 51 GRATIS STUDEEREN voor Mlddenstandsdiploma Boutrvakpatroon of arbeider Taxatenr Aaaorantlebezorger Verzekerlngsinspecteiir Makelaar Taxateur enz kan iedere Nederlander die bereid la tot kleine tegenprestatie Zeer volledige toelichting wordt U op aanvraag franco toegezonden V V H HANDBLSTRAAT ö A DAM Z Gevraagd een Dagdienstbode één dag per week vri T D BAK Turfmarkt 16 Gevraagd een Ie klas MONTEUR Geheel zelfstandig kunnende werken Hoog loon Adres BIK en HOOIMEIJBR Spoorstramt 11 Bttst Gevraagd een Motorriiwielmonteur en eea Rijwielmonteur Uitsluitend prima krachten en geheel zelfstandig kunnende werken Rifwlal en Motorhandel SIMON lOlGHIIM Wachtclatraat Telefoon 32M Met groote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter TRIJNTJE P Annaars A Annaars Soesbergen Goada 11 Aprif 1946 Cappenersteeg 4 Verloofd ANNY ROOK COR V d HEUVEL Gouda 14 April 1946 Gravin Jacobastraat 13 Weth Venteweg H 214 Thttltt Gravin Jacobastr 13 nam 3 5 uur Ondertrouwd lOHAN PH HUISMAN en SUZE 1 HEYNSDIJK HaweUjkivoltrckking zal plaats hebben D Vs op Woensdag 24 April a s Kerkelijke inzegening nam 3 uur in de Luüiersche Kerk te Gouda door den Weleerw Heer Ds J Simon 11 April 1946 Gouda Lange Tiendeweg 25 Waddinxeen Zwartewcg 11 Receptie op 24 April in HetSchaakbord Kleiweg te Gouda van 56 uur Hiermede betuigt oadergeteekende mede namens zijn echtgenoote zijn harteli ken dank aan de Firma Petit 6 Co voor de wijze waarop zl hebban doen blijken van hun waardcering ter herdenking van het feit dat hij 40 jaar geleden bij haar in dienstbetrekking trad Voorts betuigt hij zijn hartclijken dank aan de Bnurtvereenlglng De Goudsbloem en eveneens aan allen die op dezen dag van hun belang Stelling hebben doen blijken 1 DE GROOT Gouda April I9i6 AcViter de Vischmarkt 7 Wocn voorde deriag ii a v uMa K 41 door Pr part ei Dem B memorei waarna De opi Vr held Ncderlax Uaroengc wij geleer ia de toe kragen vt hetgeen De hu hridtre de toekoi komen o de rechts gekwfsk thgea C Chriiteli Icvtna Party V Vrijheid gerechtig De Pa dat na zou z c In hanci blijvend waarbij Het If o tleplan de vollf BKXt lig Hierna tafiirc I dta IW8 iprdter l beidabcM zoek tl aao Et benoclt Van gemaakt wensche volk bei en numi voor hl recdi TA het op Vrijhei Hieri oonlijk en regt aan de gclnlect DaiUch OBi bel danken Nad nit An nteuwii Het 1 dat wi ▼ oor d voor intereu Na over d laatste l dc hij In was dl t Gevraagd MEISJE voor hcele of halve dagen niet beneden 18 jaar Werkster aanw Hoog loon KATTENS1NGEL85 Gevraagd een bediende en ceo wiokeljuffrottv SCHOTTELAAR WaWllllruK Wie uHl groot HeerenhalM centrum der $ tad rullen voor beMêhaafde kleinere woning eveneem centrum Br oèder no 6174 bur v d blad A S Xatcrdag 13 April HEROPENING van R wielhandel Graaf Florisweg 79a lAM lETVtLA o A b cht ch oi B v u d JAN RIETVIL9 m Meisje 20 Jr werkzaam bij Overheidsdienst wenscht van betrekking te veranderen en zoekt eto haar passende administratieve betrek king 5 jaar kantoor ervaring Br onder no 6160 bur v d bl THALIA THEATER Gevraagd Binke DIENSTBODE voor direct Hoog loon H BIJL Banketbakkerij L Tiendeweg 63 Presenteert ▼ aaaf Vrqdag 12 Apr tot én met Woen dag 17 April DE BEKROONDE FILM een der grootste Parysche successen Vóór a a Zaterdag gevraagd 4 nette Dames als hulp bij de verkoop van Amcrlkaansche Mantels voor den duur van 14 dagen Zie bekendmaking ia dit blad Flinke belooning Gelieve aan te melden op a a Vrijdag tusschen 10 en U o Fa GrootendorMt 6 Co Wijdstraat 33 Gouda v HEL DER EHGELEH f Regie Christian Jacqme Lenfer dei Angts met SYLVIA BATAILLE JBAN TISSIER LOÜISB CARLBTTY en DOKVILLB Toegang bo n 18 m Mldd g b vondvootMellUt Week aan week weid dexe fUm in de groote itedeB geproloagtaJ Gaar deze film zflf zien en U kant zich overtuigen dat Thakk deze week een bijzonder programma biedt DRINGEND raden w U aan Uw plaatien tijdig Ie b Aanv der voorst Vrijdag 7 u 9 15 u Zaterd 3 u 7 u 9 15 u ZondU 3 u 5u 7 u eo 9 15w Maandag en Dinsdag 3 u 7 u 9 15 u WotM dag 7u en 9 15 u Plaatibeepreken driilg Bd Aanbevolen 1 uur yoor ledere voorttclHng r Ttlef 6 ierno 22JO nitilultend van morgene 10 12 uur behalve Zoaav jongemaii k tk € iMstiitiii mltl OinMk VMr d aV6nflureQ Br on der no 6188 bur v d bl Te koopi p prima Motorlaarzen z g v slager of bakker m 42 43 Te bevragen de la Reviaan 30 GOUDA TELEFOON 2230 KLEIWEG 103 BRAVO 11 HEEREN ROOKERS 11 Eindelijk weer een pracht collectie Slgar en een groote voorraad Cigarette n De Uefhebberi van een GOBDB SIGAAR kannen weer terecht Goada M oudste Tabaksxtli Fa D G Y Yr6imlnmii Wiid trtat20 6oiid rijjg Heden prima mendwate c Parfum Rhódel Tandenborstels Rouge Lippenst Kapper van Kooy DaB ta e Haerea Sak Geopend vanaf 7 nar v m Kamemelksloot 2 Tet J KUedUtq lftduécic tcoikt uh welke in staat is leiding te geven op attf Bekend met band systeem Br onder ao 2129 Adv iureau Houtman Burgem Mar tenw V dat moet eindii begin f Valse Triste door LEO BOEKRAAD Gedichien geschreven in hel kamp Amersfoort Do bundel is verluchi mei leekeningen van C A B BAN I De lekst ie geteekend door D PISCAEC ttsS Prija ingenaaid ge oncfcfi jj Besieiling n kunnen gedaan worden aan Uiiöeverij Gouden Garven Posibus 67 GoU Korte Tiendeweg 1 en bij den Boekhandel VEQSCHENEN aas I toor Zi goric bon RIOC IPnx str IGA GOUDA Schouwburg Bioscoop BOELEKADE Vanaf Vrijdag tm Dinsdag JEAN GABIN MICHÈLE MORGAN MICHEL SIMON in het op de Biënnale te Venetië met de hoogste onderscheiding bekroonde filmwerk HAVENKWARTIER Een prachtfilm van sterke sentimenten en duistere levens fel aan grijpend en menschelijk gespeeld door deze drie groote filmartisten Tocgaag boTea 18 Jaar Aanvang der voorstellingen i Vrijdagavond 7 u en 9 15 u Overige dagen 3 uur 7 uur en 9 15 uur Z mdag 4 voorstellingen 3 uur 5 uur 7 uur en 9 15 uur DE llm wMr heil Goii4a uu vttUnfA George Foimby in Zet m op George fcomt biBat koft m om thwttt BckcHd noUut voot UtwohiM OH ouda en mdc GROOTE VERKOOP van een paitq Chemisch gereinigde AmerikaaDsche Mantels in div pri zen variccrcnde tot hoogstens I 15 zonder verg en zonder pnnten Onder controle van de kljks TexHel Inspectie geschikt voor alle klassen des bevolking De verkoop begint a s ZATERDAG 13 APRIL en vervolgens ie deren dag van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur bij Fa PETIT Co Wgdstraat 37 Gouda Om het lange wachten zooveel mogelijk te voor5 komen wat op andere plaatsen niet te regelen scheen I worden vanaf heden volgnummers uitgegeven en I zijn dag en uur zelfi afgesteld Haal dus eerst Uw I volgnummer bij Fa Grootendorst en Co Wijdstr 33 Er zal regelmatig nieuwe keuze worden bijgebracht dus m a w Het mooiste is er niet direct uit Gevraago spoedig mogelijk een flinke Slagersjongeo Slagerij DE LOOY Wachtelstraat 46 I Voldoende personeel is Mnwezig Ruilen kan NIET worden toegestaan Paardenhaar te koop gevraagd C SOET Raam 236 LIQUIDATIE AFDEELING MASSAVOEDING van het RB V V O rorfaand mat da algahaala llquidatia an da AMaaling HaiiavoadllnB Rllluburaau oor da VoadMlvoortlanlag m Oo logstlid Ie hat noodtakalljli dat alia vordarlngan op qanoamd mitantla dit omvat avanaant alia ordarlngan op Rl kikaukan vóór 1 Mal 1946 wordan lagadland Na daian datum onivangor rakanlngan kunnan niat maar In bohandallng twordan ganoman Opgavan n ta dianon bil RB V V O AFDEELING MASSAVOEDING REUNIE BIOSCOOP THEATER Directie T v d Tooren Gonda Met de reputatie van de grootste variatie Vanaf VRIJDAG W APRIL t WOENSDAG 17 APRIL 1946 Qahael uitverkocht NOG NIET 1 maar wij verwachten het zeer zeker met de grandioozc grootsch opgezette film NINO MARTINI van de MetropoiltanOpera te New York IDA LUPINÖ LEO CARILLO MICHA AUER De Romantische Seoorita Gag Desperado Een film die ieder zal bekoren Schitterende zang Prachtige muziek Humor en avontuur Vooraf De nieuwste actualiteiten Ie vertooning Gouda o a 46 te Jaarbetui la Utrecht Nedcriaodiche troepen landen op Ball TOEGANG BOVEN U JAAR Aanvang dagclqks behelve Donderdag 3 u 7 u V IS u Vr dag 7 u en 15 n Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 uur Plaatabeaprekea dageliiki 11 ntu voor dea aanvang Niet per teleteon Beioclceri bulten Gouda kunnen ichrlftclijk plaateen beetelkn aan de Directie Bcxoekt ook zooveel mogelijk onze middagvootit om teleurit i avondi te voatkomen Hat oordeel van dulxendca baxoakere Reaala Iedere aek een goed programma w ool foudof Saetia Bookhouding Kaukam Oeitdulnlaan 2 Dan Haag p