Groot Gouda, vrijdag 12 april 1946

EENDRACHT P GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K AP ASTBA Administratie M J van L oon Bur Markt 67 Gouda Telefoon Abonn p w 27 c Losse numm 10 et VRIJDAG 12 APRIL 1946 W x f tiS J MER 203 Dnikkc Drukkerij Verzijl Gouda Fiets gestolen Uif een kaaspakhnU alhier is de fleU van B G F L B woonachtig In de Sophia v d Goudcstr gestolen Daar B vrQ slecht uit de voeten kan echter nog behoorlijk kan fietsen is hij hierdoor zeer gedupeerd Woen8dagBiddag s la de aardewerkopslagplaats van H S aaa de Boelekade la de z g n Glazen Kast brand uttgebrokea De opslagplaats is geheel uitgcbraad de schade die ongeveer f 1500 bedraagt wordt niet door verzekering gedekt Over de oorzaak van den brand tast men nog in t duister waarschijnlijk is hij echter veroorzaakt doordat eenige jongens In den tuin van de Sociëteit een vuurtje stookte De brandweer die het vuur aanvankelijk met 3 stralen bettreed was den brand in een uur meester het best geslaagde hoewel de climax zoo voorbereid nogal tam was Wat Albert Vogel jr mist is eea markante kop ea en volumineuze stem Het geheel vormde toch een avond die meer belangstelling verdiende dan tien vijftien rijen ia de Reunie In de pauze slungelden enkele opgeachotea jongens de gang ia oa de annonce te bekijken van de volgende film en luidruchtig zwalkten zij de donkere Haven weer op Enfin Nederland Is In opbouw Er valt nog veel te doen Voorjaaraweek Van de zijde der Centrale vaa Buurtvcrecnlgingen deelt men ons mede dat de Voorjaarsweek welke la het district de KorU Akkeren georganiseerd Is gehouden U€€tMM Eerste groote vergadering WccrsverwBcbtlag medegcdcdd r het K N M I totmfrgeaavo d Wordt verwacht I Wind tusschen W ZW Aanvaakel k Biatlg later toenoaead tot kmhtig Overdag meest zwaar bewolkt weiaig verandering in temp Plaatselijk eenige lichte regea wan de Partlf wan de Vrifheld te Gouda Wat II r In Gouda m decnl Resale Vmdag t m WotMdagi De Romantische Senorlta Boven 14 aar Thalla Theateri Vrijdag t m Woeaad i De hel der engelen Boven 18 Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Dtea Havenkwartier Boven 18 Jaar Vrijdag 12 April Blauwe Krols 8 nor Gemeenteavond Ver v Vrflx Hervormden Idem Concordia 8 uur Revue Hollandsch Glorie Zaterdag 13 April Concordia 8 oor Feestavond O N A Idem Kunstmin 8 uur Feestavond v Veres et Celerltas Maandag 15 April BI Kjruis 8 u Natourki Genootschap Dr J P v d Berg Radar Idem Kunstmin 8 uur Verg Party van den arbeid sprekers de heer Mr A M Joékes Mevr Mr S Ruijter de Zeeuw Woensdagavond hield het Goudsche Comité van Aanbeveling voorde Party van de Vrijheid zijn eerste groote openbare vergadering in de zaal van de Beursklok welke geheel met belangstel daar hlJ het niet eens kon worden met dt gcdachtengang Dit wil echter niet zeggen dat de Unie geen zeer voorbeeldig zeggen dat ae unte geen zeer vooroeeiaig ivuiw i ikkcicm cuivibuikciu werk heeft verricht In de llWgale bladen I zal worden ia de week van 20 t m kwamen de woorden nieuwe ordening 27 April j i jj iiut J D Reeds werd medewerking toegezegd door de Sportverecniglag O N A en K B O en de Muziekvercenlging Korte Akkeren om ideze week In alle opzlch ten te doen slagen Het voorlooplg programnu vermeldt o a dat er op 20 April een 10 K M wandeltocht wordt gehouden om de Reeuwljksche Plassen voor kinderen van 10 t m 14 jaar terwijl voor persoaea van 15 Jaar en onder eveneens eea afstandsmarscb over een langertraject wordt gehouden De Buurtvereenigingen kunnen voorelke leeftijdsgrens deelnemen met eengroep van minstens 10 personen waarvoor bovendien een lelder ster moetworden opgegeven r Woensdag 24 April s avonds half 7 lal een voetbalwedstrijd worden gehouden tuaschen de buurtvereenigingen van t Noorden tegen die van t Zuiden Elke buurtvereenlging kan voor dezen wedstrijd een speler aanwijzen wiens naam voor 13 April blJ den heer H Hermelder Koekoekstraat 51 moet worden opgegeven Voor Zaterdag 27 April staat op t programma Athletlekwedstrijden welke gehouden worden op het O N A terrein De algemeene leiding hiervan berust bij de Sportcommissle van O N A Aan deze wedstrijden kunnen deelnemen jongens ea meisjes van 10 tot 12 en van 12t m 14 jaar Het programma dezer Ahtletlekwedstrijdcn bevat o a 60 M hardloopen verspringen en bal werpen De wedstrijden worden gespeeld in groepen van 6 jongens en 6 meisjes zoodat per Buurtvereeniglng kunnen deel nemen een groep van 6 jongens en 6 meisjes van 12 t m 14 jaar Voor elke groep moet bovendien aanwezig zijn een 9roeplelder ster dus 4 in totaal Zoowel de namen der deelnemende kinderen als de namen der leldeTS sters moeten vóór of op 13 April aan voornoemd adres worden opgegeven vaak voor dach onmiddellijk na de bevrijding dacht men niet het eerst aaa politiek zoodat de toestand in den begcginne vrij verward leek Langzamerhand kwam er echter klaarheid De Partij van den Arbeid een opportunistisch stcmbusaccoord ontstond Enkele rechtKhe groepen sloten rich aan Ze zijn het daar wel niet met elkaar eens maar vooiult maar Van linksche zijde in de f v d A hoort men echter Wat doen zij bij ons Het zijn toch maar kapitalisten Maar wij krijgen ze irel klein want wlJ hebbende meerderheid Het Is dwaas aldus spr te p atcn over essentleele ordening Dat hebben wlJ niet noodig Wat wij willen Is de menschelijke persoonlijkheid In het centrale punt teneinde tot vrije ontwikkeling te komen Sp wilde niet beweren dat ministers als Sctiermerbora en Drees niet de beate bedoelingen voor hcbbea met het Ned volk doch naar de ideein van de partij van de Vrijheid hebben zij een gedachtenkronkel Gaarne had spr op dezen avond meer jongeren gezien want de jonge generatie is geschikt om een nieuwen gezonden staat op te bouwen De heer Boer dankte belde sprekers en deelde aan de aanwezigen mede dat de eerstvolgende algemeene vergadering gehouden zal worden op 17 April a s Het Vierde Beest Voor de goede gang vaa zaken wordt van de zijde der K J M V medegedeeld dat de kaarten voor de opvoeringen op 24 en 26 April totaal zijn uitverkocht St Joseph paviljoen Basdorf Hier ter plaatse Is een comité gevormd om de jongelui die tengevolge vaa de razzia s van vorig Jaar Januari naar Basdorf bij Berlijn zijn vervoerd ter herdenking van den dag van hunbevrijding 21 April een gezellige avond te bieden Svmpathlebetuigingen gelieve men te zenden aaa Tokkl Kleiweg 6 Gouda I vroeger Fr v Camp evenals opgave van deelname Het betreft hier 230 240 Jongelui uit Gouda en omstreken G B B Hiermede maakt het bureau bekend dat het spreekuur van 7 30 8 30 is gewijzigd in 7 8 uur lederen Vrijdagavond in het gebouw van het Gew Arb Bureau Turfmarkt Hersckoling invalide Arbeiders In verband met de onlangs gedane oproep door Ned Volksherstel aan Heeren Werkgevers tot plaatsing van invalide arbeiders kunnen wij thans mededeelen dat invalide arbeiden en werkgevers zich rechtstreeks kunnen wenden tot het Gew Arbeidsbureau Aldaar Is een speciale afdeeling gevestigd die de belangen vap de betrokkenen behartigt De oprichting van dt PaitlJ van de Vr heid heeft aldoi preker door heel Ncdcrlaad heco geklookea aU eea Uwoengeichal Na vijf Jaar oorlog hebben wU geleerd wat vrijheid U Wij moeten tB de toekomit echter ook vrijheid verbogen voor eiken indivldoeelen persoon hetgeen wij nu nog niet bezitten De huidige regeering ii een minderhritbregeering en na de verkiezingen zal de toekomïtige regeering de huidige volkomen opzij zetten De araenwerking met de rechtKhe groepen zal indien het geen geloofskwestiei betreft zeer goed kunnen thgen De eerste beginselen van een op Christelljken grondslag berustende samenlevina welke het uitgangspunt van de Partq van de Vrijheid zijn luiden Vrijheid verantwoordelijkheid en sociale gerechtigheid What is in a name De heer Th Arts beofd van het Goadsche kantoor van den Regeerings I voorlichtingsdienst I Oog en oor heeft ons verzocht aan onze lezers te willen mededeelen dat de taitialea welke verscheidene malen in ons blad zijnvoorge komen niet de initialen van zijn naam zijn Teneinde misverstand te voorkomen voldoen wij dan ook gaarne aan zijn verzoek tot bekendmaking hiervan Part van den Arbeid Van de zijde der P v d A verzoekt men ons het volgende bekend te maken i De verspreiders die ingedeeld zijn bi diverse wijkhoofden worden erop attent gemaakt dat as Dinsdagavond 7 uar het eerste manifest verspreid moet worden Men wacht de instructies vaa de Jkhoofden af Kerkdiensten Vri z Hervormden In de voorgenomen godsdienstoefening voor a s Zondag van de Ver van Vrljz Ned Hervormden is wijziging gekomen Er zal dienst gehouden worden op dca gewonen tijd van half elf voorgangster Mej Ds C P Thomsea De Avondmaaldlenst aanvankelijk op a s 2 adagavond vastgesteld is nader bepaald op Goeden Vrijdag des avonds 8 uur onder leiding van Ds Thomsen ► De Partij van de Vrijheid ontkent niet dat na v f Jaren oorlog het niet goed zon xljn dat de regccring de economie in handea neemt Maar dit mag niet blijvend zijn Wij wenschen vrQcn handel waarbij de staat controleertnd optreedt Het is onmogelijk dat ia een ccntralisatieplan de producent en de consument de volle vrijheid genieten Het accent moet liggen bij den vrijen mensch STADSNIEUWS Voordrachtavond VOLKSUNIVERSITEIT Vergeleken bij zijn grooten vader is Albert Vogel Junior inderdaad nog een Junior Hij bracht op den Nutsavond een vrij moderne genre dat voor den gemiddelden luisteraar wel zwaar en vaag geweest zal zijn uitgezonderd het verhaal van een Jongen gladiator van L Couperus dat gemakkelijk te volgen was en met veel enthousiasme plastisch werd voorgedragen De entree vaa A Vogel Jr was niet daverend Hij opende met twee gedichten van jan Pruis het bekende Landjuweel Hierna behandelde spreker een aantal ittlidre practijken bij ambtenaren en in dta zwarten handel waaruit volgens ipidter bleek dat het verantwoordelijkheidsbesef tegenover het algemeene belang zoek is Hier heeft ook de staat schuld san Een regeering die zich met alles benoeit werkt de Immoraliteit tn de hand Van het Ned volk kan iets worden genaakt als er wordt samengewerkt Wij wenschen ni t dat de Ned rcgecring ons volk beschouwt als een volk van nullen en nummers Dit is een beleediging ook voor het bedrijfsleven Dit punt alleea reeds zou voldoende aanleiding zijn voor het oprichten van een Partij v n de Vrijheid G S V Jttniorentoumooi De Goudsche Sport Vereeniglng organiseert op Zondag 21 April Ie Paaschdag op elgea terrein en Ona terrein een Junlorentoumool voor jongens tot 18 jaar waaraan de volgende vereealglag deel nemen i In afdeeling A Feljenoord D F C The Rising Hope en O N A In afdeeling B Gouda Overmaas Coal De Musschen en GIS V De volgende wedstrijden worden gespeeld op het Onaterrein Terrein A Gouda GSV aanvang 10 uur De Mussthen Gouda 10 45 uur Musschen Overmaas 11 30 uur Gouda Overmaas 12 15 uur Coat De Musschen 1 uur Terrein B o Overmaas Coal aanvang 10 uur G S V Coal 10 45 uur Gouda Coal 11 30 uur G S V De Mussche 12 15 uur G S V Overmaas 1 uur De volgende wedstrijden worden ge speeld op het G S V terrein Feijnoord D F C aanvang 10 uur The Rising Pope Ona 10 45 uur Ona Feijcnoord 1 or Feijenoord Thc Rising Hope 11 30 uur D F C Ona 12 15 uur D F C The Rising Hope 1 45 uur Winnaar afdeeling A winnaar afd B Iste en 2de prijs aanvang 2 3e uur No 2 afdeeling A No 2 afd B 3de en 4de prijs aanvang 3 15 uur No 3 afd A No 3 afd B 5de en 6de prijs aanvang 4 uur No 4 afd A No 4 afd B 7de en 8ste prijs aanvang 4 45 uur No 5 van afd B valt af en ontv de $ de prijs Tijdens het tournooi zal op het G S V terrein een geluidsinstallatie dienst doen Indien hel weer meewerkt kan het niet anders of we moeten een mooie Jeugdvoetbaldag tegemoet ziea Tottmooi wjodan Boys Na twee uitstekend geslaagde Propa gandaavonden In Februari van dit Jaar organiseert de Chr Sportver De Jodan Boys afd voetbal als 2e fase ter inleiding van het 12V jarlg bestaan en mede gezien het buitengewone resultaat bereikt tij sens het 10Jarig bestaan in 1944 wederom op Tweede Pinksterdag een voetbaltournooi Dlverse clubs w o GroenWit uit Rotterdam 4 elftallen hebben reeds ingeschreven Jodan Boys komt zelf uit met 5 elftallen t w 3 Seniorenelftallen en 2 Juniorenelftallen In totaal worden 22 wedstrijden gespeeld verdeeld over 4 klassen De wedstrijden worden gehouden op de terreinen van de C en F C Olympia aan de Bodegr straatweg C J B Agenda Voor de trekvogels I Zaterdag 13 April 3 uur Het afleggen van de proef door de trekvogels die mee gaan naar het Vriendschapsfeest Zondag 14 April 9 30 uur Volksdansgroepje 10 30 uur Repetitie lekespel Voor rode wachten en trekvogels Zaterdagavond 13 April 7 30 uur Gemeenschappelijke bijeenkomst in schooi 1 als voorbereiding voor het Vriendschapsfeest en als kennismaking van RW en T V Kader verzamelen In school 1 op Zondagmorgen Volksdansgroep i Zondagmiddag 3 vox in whool 1 Hierna gaf Prof Molenaar zijn persoonlijke denkbeelden weer over Kamers en regeering De Kamers voldoen niet aaa de eischen en de regeering is nog gelnfeetterd door denkbeelden uit de Dattsche bezetting HlJ besloot zijn rede Mt W wUl niet dat de regeering ons behandelt als kuddedieren daar bedanken wij feestelijk voor DISTRIBUTIE NIEUWS Na de pauze sprak de beer Van Dijk uit Amersfoort over Politiek en vernieuwing MBDBDBBLINGBN PLAATSBLQKB DISTBIBUTIEDIBNST GOUDA Rabberlaarzen Op 16 17 en 18 April kunnen aanvragen worden Ingediend voor rubberlaarzen Formulieren kunnen worden afgehaald bij den portier van het gebouw Westhaven en moeten aldaar worden lagediend aan het loket Inlichtlagea Onvolledig Ingevulde formulieren worden niet aangenomen Klompen Op 16 17 en 18 April kunnen aanvragen worden ingediend voor klompen Formulieren kunnen worden afgehaald blJ den portier van het gebouw Westhaven en moeten aldaar worden Ingcdlcnt aan het loket Inlichtingen Onvolledig ingevulde formulieren worden niet aangenomen Detaillisten In de week van 15 20 April zullen de voorschotten vOor Engelsche chocolade worden verrekendwelke nog ten laste van de detaillisten staan uit de week vaa 30 9 t m 6 10 4f De opplakvellea kunnca worden bqgeplakt met de bonnen D 670 en C 687 1 raatsoen c w weer pomieit vn j len Rotterdam In het eerste wij weten ▼ oor de Jongeren die zich meer en meer niet de oorzaak misschien door flel w voor de politiek van den staat gaan u de zaal of zenuwen haperde WJ Het U aldus spr een verheugend feit dat wij weer politiek vrij zijn vooral tnteretseeren Na een overzicht gegeven te hebben over de politieke gebeurtenis en In de laatste jaren voor den oorlog kwam spr tój de oprichting van de Unie waarvan hfl In zijn nalvl elt ook lid geworden was doch al spoedig hiervoor bedankte vergeet U niet dat U Morgen een schocnenbon moet halen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 3 drie en Uw naam begint met de letter O aan loket 12 van het Distributlekan Itoor aan de Peperstraat Zij die onder bovenbedoelde cate I gorie vallen en reeds een schoenenI bon ontvangen hebben in 45 of 46 I moeten zich vervoegen aan loket 4 I Peperstraat iteP moet medebrengen de Tweede ttributle stamkaart en het Inlegvel I GA GB GC of GD CK 605 I Zie ook ons blad van Donderdag 4 Aptll enkele malen Zoolets is zeer storend en veroorzaakt bij het auditorium een zekere meelijwekkende angst Eindelijk vloog dan het vogeltje niet Albert Vogel met een witte margrift in zijn bek weg en verloste ons daarmee uit ons angstgevoel dat bepaald precair was geworden Beter was het gedicht Rotterdam alhoewel ook niet gaaf Langzamerhand hervindt A Vogel zich en zijn voordracht gaat dan in ztin fraamentenwerk viel dan ook veel meer te waardeeren Hij schijnt zich graag te begeven op het terrein van het heroïsch legendarische De Terugkeer van De Zonen van Usnach van Adr Roland Holst was schilderachtig maar voor alles fieri een hcldentafreel Heel wat anders was het werk van Riclke Meer mijmerDfoza met lang uitgewerkte vergelijkingen en subtiel beredeneerde bijomstandighedcn De zware stijl conjugatie der lidwoorden en voornaamwoorden paste volkomen bij den Inhoud De laatste twee fragmenten boden den voordrager heel wa meer mogelijkheden In zijn laatste fragment had Alb Vogel Jr zich geheel hersteld Dit was dan ook qua voordracht