Groot Gouda, zaterdag 13 april 1946

o GROOT GOUDA iEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN mr Ss Sri LJ A v d S eeghoven Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 204 ZATERDAG 13 APRIL 1946 Administratie M j van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30M Abonn p w 27 c Losse numm 10 et Uitvoering Excelsior Om al het gebodene aan pracht en praal bij het aestetlsche bewegingsspel Vrijheid geschreven en opgevoerd door den heer C Mazura en de gymnastlekvereeniging Exelslor onder woorden te kunnen brengen zou dit mij zeker wanneer ik dichterlijke Inspiraties had beter afgaati en dan nog zou dit op onvolledigheid aanspraak kunnen maken daar alleen het zien en hooren van dit spel wat een symbolische vertolking was van hetgeen wij in de vijf bezettingsjaren doorleefd hebben het intensieve genieten hiervan mogelijk maakt Den avond welke in de Schouwburg gehouden werd opende de heer van Hof met woorden STADSNIEUWS VAN WEEK TOT WEER UtcdUcUld Stemmen in andere gemeenten Wl willen dit weekoverzicht beginnen met een bhk te werpen op Brltsch Indlë waar op het oogenbllk onderhandeld en gedisputeerd wordt Eenige weken geleden kwamen In Br lndië 3 Britsche ministers aan om te onderhandtien over de toekomstige status quo De elschen die de Congrespartij stelt en het uiterste waartoe de Britten willen gaan vormen zeer zeker een basis waarop overeenstemming is te bereiken Britscb Indië is echter inwendig verdeeld Naast de groote Congrespartij staat de Mosllm llga die een onafhankelijk Indië nastreeft doch geen Hindoe meerderheid wil Zij elschen den autonomen Moslim staat Pakistan Weersverwachting medegedetW deer het K N M l tot mergeiMiveed Wordt verwacht I Wind tusschen W ZW Aanvankelijk matig later toenemend tot krachtig Overdag meest zwaar bewolkt weittlg verandering In temp Plaatselijk eenige lichte regen HcrwonneB Levenskracht Op 2Uiterdag 20 April houdt het plaat lelük comité Herwonnen Levenskracht M 6 jaar gedwongen rust wederom haar Speldjesdag Personen onder dan 16 jaar die bereid zijn op dien dag voor bovengenoemde vereeoiging speldjes te ver koopen gelieve zich hedenavond tusschen 7 uur en 8 30 op te geven in het gebouw van den R K Volksbond of bij den heer G Verkerk Zontmansplein 5 AmerikaBBSche manteli De fa Grootendorst Co verzoekt ons mede Ie deelen dat de uitreiking van volgnummers voor den verkoop op Don derdag 18 Vrijdag 19 en Zaterdag 20 April zal plaats hebben Dinsdagmorgen offl 9 uur GUtermorgen werden de eerste volgDDmmers uitgereikt en de animo was zoo graot dat er s ochtends om 9 uur een file stond vanaf den winkel der fa Grootendorst tot bij de Gkmeentespaarbank Om de wachtenden niet te lang te laten staan was er een behulpzame geest die stoelen verhuurde voor 10 cent per uur Jabilénm Op 15 April a s sal het 25 jaar geleden zijn dat de heer M Koole In dienst kwam bij de Meubelfabriek Fa Koole b Vis alhier bij welk bedrljf hij laatstelijk chef van de Mach Afdeellng was Daar de heer Koole die een leven van zeer hard werken achter de rug heeft en tot den huldigen dag zijn functie met den inzet van zijn geheelen persoon vervult reeds den leeftijd van 72 jaar heeft bereikt Is hem per genoemden datum door den bestuurder van het bedrijf eervol mtslag verlcead onder toekenning van pensioen Filmliga in oprichting Het bestuur van de Goudsche afdeellng van het Humanistisch Verbond overweegt om tot de oprichting te komen van een Filmliga Van deze 4iga kunnen behalve de leden van het verbond ook anderen lid worden Het plan Is om minstens éénmaal per maand een film te laten vertoonen welke een humanistische of caltureele grondslag heeft Zoowel documentaire als speelfilms zullen hiervoor worden gekozen bij voorkeur die welke In Gouda nog niet vertoond zijn Aangezien van winstbejag hierbij geen sprake is zullen de contributie en de toegangsprijs zoo laag worden gesteld dat het geheel zichzelf bedruipt Vermoedelijk niet hooger dan f 0 90 per maand Er kunnen 300 leden ouder dan 18 jaar worden toegelaten zulks met oog op de grootte van het te gebruiken theater Wat is er In Gouda f dean f Reunie I Vrijdag t m Woeaadng 1 De Romantische Senorlta Boven 14 Jaar Thalla Theateri Vrijdag t ai Woenadi De hel der engelen Boven 18 Jaai Schouwburg Bioscoop VrlJdaR t m Dina Havenkwartier Boven 18 Jaar Zaterdag 13 April Concordia 8 nor Feestavond O N A Idem Kunstmin 8 uur Feestavond v Vlres et Celerltas Maandag 15 April BI Kruis 8 u Natuurki Genootschap Dr J P v d Berg Radar Idem Kunstmin 8 uur Verg Partij van den Arbeid sprekers de heer Mr A M Joekes Mevr Mr S Ruljter de Zeeuw Idem 7 30 uur Rem Geref Geai Wijdingssamenkomst Dinsdag 16 April Concordia 8 uur Alproch fllmstlchtlng Onder én vlag Idem Beursklok 8 uur Oudheidkundige Vereen Die Goude spreker de heer Muylwljk Woensdag 17 April Concordia 8utir Alproch fllmstlchtlng Onder één vlag In ons bericht over de a 3 verkiezingen Is door samenvatting van enkele berichten een onduidelijkheid geslopen Stemmen In n andere gemeente Is n l dooreen nletgeevacueerde alleen mogelijk voor de verkiezingen voor de tweede kamer en voor de provinciale staten en voor het laatste vertegenwoordigd lichaam dan nog slechts in zooverre wanneer men kiezer is van dezelfde provincie als waarvoor men stemmen wil Zooals bekend dient men voor den gemeenteraad altijd in zijn eigen gemeente te stemmen behoudens in gevallen van volmacht oi als geëvacueerde althans Indien men daarvan werk heeft gemaakt en daarvoor den autonomen Moslim staat Pakistan welkom aan alle aanwezigen en In overigens In aanmerking komt OmdatDe Engelschen zitten in het moeilijke et bijzonder aan den burgemeester voor immers alle formaliteiten steeds persoon parket in deze bijna onontwarbare kluwen K belangstelling Voorts lijk moeten worden vervuld en men daar voor soms meerdere malen moet verletten wordt den prachtlschen raad gegeven het zoo te schikken dat t slechts eenmaal behoeft te gebeuren en wel door op den stemmingsdag thuis ter stembus te gaan Men voorkomt dan tevens dat men door het ongereedemaken van fo rmuHeren e d bij de post of elders zou worden gedupeerd door daarop te veel te vertrouwen Men valle hiermede de administratie overigens niet onneodlg lastig het bespaart U zelf tijd en ergenls Men zal dan ook hebben begrepen dat ons opschrift terzake in ons blad van 22 Maart J l eenigzlns verminkt wai Andere provincie moest zijn in een andere gemeente in deze provincie beslissen tusschen AU Indla of Pakistan Pakistan zou V4 van het Britsche naar een oplossing te zoeken ZJ moeten hij dank uit aan den heer Luijnen Rijk In het Verre Oosten omvatten De MosllmLlga wil Indië verdeelen in partijen leder met een wetgevende vergadering De onderhandelingen hebben thans een dood punt bereikt Vanzelfsprekend streven de Engelschen trnanr wanneer de onderhandelingen mochten mislukken de oorzaak op de schouders van een der Indische partijen te schuiven Maandag a s staan op de Veiligheids btirg voor diens vele verrichte werk Hierna ving het gymnastlsch gedeelte aan met vrije en lenigheidsoefeningen welke een verzorgden Indruk naakten terwijl besloten werd met het meer spe culalre rek en brugturnen en het tafel springcn waaruit bleek dat Excelsior over goede krachten beschikt Na een korte pauze ving het bewegingsspel aan waarvan als hoegtepunten vermelding verdienen de boeren en Indische dans 1 op de veliigneiasaangrijpend moment In dezen raadagenda twee voorname P d as de lli enparade ter h rSpanje en Iran De Russen zijn er in de a o bevrijding denklng aan hen die voor de bevrijding van ons Vaderland vielen waarbij door alle aanwezigen staande ons volkslied gezongen werd Nadat de heer Middelburg van de gymnastlekvereenlglng U D I Waalwijk zijn waardeering over het gebodene had uitgesproken sloot de heer van Hof dezen avond waarvan het ensemble van Berkel op goede wijze de muzikale lllnitratie verzorgd had De netto opbrengst werd geschonken aan het commlté ter oprichting van een gedenkteeken voor de gevallen turnmakkers Hengelen voor de jéngd De Goudsche Hengelaars Vereeniglng afgcloopen week niet in gesliagd de Iraansche kwestie van de agenda af te voeren ondanks hun argument dat de zaak thans onderling is geregeld het vuur blijft smeulen Polen bracht deze week het voorstel de Spaansche kwestie te behandelen een voorstel dat door Frankrijk en Rusland wordt ondersteund Engeland voelt er nUts voor en Amerika wil slechts stappen doen langs diplomaticken weg Belde landen voelen er niet veel voor En juist van de zijde van Engeland en Amerika zouden economisch gezien de scherpste maatregelen worden verwacht daar Spanje economisch van deze tweee landen afhankelijk Is Inmiddels wordt bij de Spaansche repu welke laatste vooral een goeden Indruk Cèndidaatstelling Provinciale Staten Voordracbtsavond A VogeL In ons blad van Vrijdag Is In den kop van de recensie van bovenstaande voordrachtsavond een storende fout geslopeoi Daar stond namelijk Voordrachtsavond Volksuniversiteit dit moet zijn Voordrachtsavond Maatschappij tot Nut van het Algemeen Voor Gerepatrieerde Voor gerepatrlcerden we Ie uit Indië zijn teruggekeerd zal een kleedlngpakket beschikbaar worden gesteld Maandag a s verstrekken wij hierover nadere inlichtingen De voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkiezing van leden voor de Provinciale Staten burgemeester James maakt bekend dat het hoofdstembureau op 16 April a s om half vijf uur in het raadhuis een openbare zitting zal houden waarin beslist zal worden over de geldigheid der op 9 April 1946 ingeleverde lijsten van candidaten en over de handhaving van de op die lijsten voorkomende candidaten blikeinen de hoop op verlossing eiken V O G heeft besloten een afdeellng voor den jeugd leeftijd 8 18 jaar opta Jchten Opgaven worden ingewacht bij den heer Homls RLljnvls Felthstraat 22 dag dieper den bodem Ingeslagen In twee landen werden In de afgeloopen week verkiezingsuitslagen bekend gemaakt t w Japan en Griekenland In Japan werden de verkiezingen gehouden op aandringen van Mac Arthur Van Nederlandsche zijde was hem met den meesten nadruk verkocht de verkiezingen uit te stellen De reactie zoo redeneerde men van Nederlandsche zijde is m Japan nog sterk Wanneer er op dit tijdstip verkiezingen zouden worden aehouden zal vier jaar lang de macht In handen blijven van die kaste die in 1942 de Japansche expansiezucht werkelllkheld deed worden Dit Nederland be advies wfjrd door Mac Arthur ter zijde S ultslagei hebben bewezen dat men van Nederlandsche zijde gelijk had Voor de komende vier jaren zal de Japansche macht weer In handen zijn van die personen die In 1942 den oorlog in het Verre Oosten ontketenden De uitslagen In Griekenland hebben èangetoond dat 40 procent van de Grleksche kiesgerechtigden zich aan de verklezlfloe hebben onttrokken Vande 40 p onthoudingen blijkt 25 pCt sterk links georiënteerd te zijn een feit dat een mïichtig wapen in dehand van Bevln is otzHeek is bekend fl k J f Kwajongenswerk De Partij van den Arbeid opent de verkiezingscampagne As Maandagavond 15 April te 8 uur belegt de afd Gouda van deze Partij in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Boelekade een gratis toegankelijke openbare vergadering met debat waarin als sprekers optreden Ie Mevr Mr de Ruyter de Zeeuw onderwerp Wat wil het democratisch soclallime Zij zal in het bijzonder laten uitkomen waarin het xlch van het communUme onderscheldtl 2e Mr Jockes wiens onderwerp Is Voorwaarts met de Partij van den Arbeid Deze spreker zal vooral het verschil met de Partij van de Vrijheid doen uitkomen en met allen die een ongebonden economlKhe vrijheid voorstaan leidende tot economische slavernQ van de overgroote meerderheid Verder spreekt Donderdag 18 April des ochtends om 11 30 uur Zijne Exc Ir S L Mansholt over het onderweip De landbouw In verleden en toekomst i n de zaal van het Veemarktrestaurant voor de landbouwers en boeren rondom Gouda 2 Jongens van 11 jaar n l v F tn V resp uit de Eerste en Tweede Kade hebben een hoeveelBeld stookolie laten wegloopen die opgeslagen was op het terrein van de fa S aan de Boelekade tta J f oH ic ttfcek geduU REGEN IN DE LENTE Vergeel II niel dat U Maandag nieuwe inlegvcllen tcxticlkaarten en en quetteformulieren voor brandstoffen moet halen als uw naam ligt tusschen sij sKF U behoeft alleen Uw tweede distri butiestamkaart en het inlegvel mede te brengen U kunt In het Gymnastieklokaal aan de Peper straat terecht aan loket 1 3 5 7 en 9 tusschen 9 10 en 12 u of 2 en 3 30 uur Voor l zonderheden zie aanplakbllj dat U Maandag een schoenenbon moet halen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 3 drie en Uw naam begint met een der letters P Q en R aan loket 12 van het DistrlbutlekanI toor aan de Peperstraat 1 Zij die onder bovenbedoelde cate I Wie vallen en reeds een schoenen1 bon ontvangen hebben in 45 of 46 I moeten zich vervoegen aan loket 4 I Peperstraat I U moet medebrengen de Tweede l ributle stamkaart en het Inlegvel l MïB GC of GD CK 605 L ook ons blad van Donderdag j AprU Wii tadsmenschen leven ver van de natuur té ver Wij hebben onze nrhld mizTrlen ü zijn ingeschakeld in een ingewikkeld technisch nroces dat zifn draden over de wereld spant De natuur gaat ar eigen i7p arti schendoor Lente zomer herfst en winter volgen elkander op 7n keerTnTreSZ En wi vergeten dat wij deel hebben aan de natuur ZtJ mef alle vezelen van ons wezen aan haar verbonden zijn T J pnZiaarkrin zet in het wordt weer lente Dan kan het gebeuren Eennieuwe ö 5 aeworden de lenteregen buiten hooren ruischen 1 ch e7g oTzaim oTma gevoelens in ons wakker t t milten voeden van binnenuit jrisch en groeizaam Een menschkantichdanals Zuwen herboren voelen een speelman een minnaarofdkhter van onderstaand vers heeft deze sfeer van de regen in de tente nacht in woorden trachten te vangen l REGEN IN DE LENTENACHT WIE HELPT Bij Ned Volkshcrstel Is en tweetal verzoeken binnengekomen voor beschlkbaarsteUlng van een invalidewagen Met eene betreft een man die beide beenen mist het andere een vrouw wier rechterbeen ontbreekt Nu het mooie weer In aantocht is verlangen ook deze menschen naar buiten Bovendien Is een verzoek Ingekomen voor een kinderwagen Een moeder wier kind lijdende is aan dip terie en bulkontstekmg moet met haar baby van den eenen dokter naar den anderen en mort het zonder kinderwagen stellen hetgeen bijna ondoenlqk Is OwaJe wn Ned Volkshtrstel Oosthaven 59 Gouda De regen kwam aangeloopen op zilveren voetjes van heel ver uit de donkere boomen en van de heide de verre heide en van de zee Toen het heel stil was is hij gekomen als een zacht geritsel van duizenden snaren en als een fluisterêi en suizen en zingen uit alle dingen En als een speelman is hij gekomen die maakt muziek op takken en blaren en in de goten en in de boomen en in het bosch De vertooningen zbllen meestal op Donderdagavond plaats hebben Zli die als lid wenschen toe te treden vuUen de in dit blad opgenomen advervuuen ae u o n die vóór l5 April IT ai ééi SIf volgende adressen f nbemtratt 90 Beatrix tra t 10 OoJhaven 70 Kanaalstraat 29 Koekoek straat 56 En als een minnaar is hij gekomen over de sluimerende aarde en met fluisterende teederheden heeft hij haar streelende genomen en door onbewogen diepten van haar dróomen v or m een taiv rmg n 5