Groot Gouda, zaterdag 13 april 1946

024614 ZET M OP GEORGE i 19 April hopen onze geliefde Ouders P LÖOIJAARD en A LOOIIAAROv Barlingen den dag te herdenken dat zij voor 35 aar in het Huwelijk traden Dat zij nog lang gespaard mogen blijven Is de wensch van hun dankbare kinderen kleinkind en verloofde Gouda Vierde Kade 15 De beste Formby film welke ooit werd vervaardigd Geweldige paoaiflg I Daverende hnaor 1 Pittif liedjes Een unieke gelegenheid om voldoende vroolgkheid voor langen tijd op te doen Het wroolllke PAASCHPROGRAMMA In de SCHOUWBURG Bioscoop AmM Plaatsbespreking begint Vrijdagochtend qpi half elf De Heer en Mevrouw S W SQETERS BOEK AMP zeggen mede namens wederzijdsche familie hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling voor en bij hun huwelijk ondervonden Wagenweg 65 Haarlem DAMESl Wij VEDVODMEN Ihans Sfroo en Vilihoeden en maken van iwee hoeden een grooi model Maison Van El ck Grocncndaal 12 Gouda MUZIEK in ieder genre Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij hel overlijden van hare Tante Antonia Cornelia fai E k betuigt de fammc hartelijken dank V KRANENBljiP Exec Test Verloren 6 April tusschrn Gouda en Moordrecht een paar iicliti biigi liitstnsdm met inhoud w o 2 jurken Eigen zeer gedup Terug bez tegen bel Ootthaven 68 Gouda Toos ik wensch nadere Im lichtingen van U Br onder no 6108 bur v d bl Wil schooljongen die sleutels uit Auto s bij HUISMAN Gouwe 140 beeft meegenomen deze direct terug bezorgen in de brievenbus daar ik er zeer door gedupeerd ben Te koop aangeboden wegens overcompleet prima Motoitilwlel Indian G M STRENG Haastrecht A 63 Klassiek en modern Leerscholen voor nagenoeg ieder instrument Klavarskribouiigaven Alles in ruime sorieering Komi ons eens bezoeken hei verplichi U iol nieisl HEES Co HET MUZIEKHUIS SEDECT 1896 Kleiweg 54 Gouda Telefoon 2110 WILLEM DE BEUN Muziekschool Weathav B39 Leeraar Middelbaar Qnderwij ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal Vulpennen B A VERZIJL Hct Vnlpeahaie K Tlendewegl Telefoon 2176 Tijdelijk Markt 20 NEUTR BIJZ SCHOOL Groeneweg 27 O Bass Gediplomeerd BONTWERKER Riwteleniiid 2S Ttl 2293 Aangifte leerlingen voor de Curaus 194647 op Dinsdag 16 April van 4 5 uur aan de school Opgave kan daarna geschieden op Krugerlaan 28 of bij de Bestuursleden Het Hoofd der School F K MEIBURG Te huur Va ton gesloten Bestelauto Aanbiedingen Joubertstraat 213 BEHANGEN doen wij niet Maa r wel decoreeren wij Uw muren en plafond s Moderner sterker als BEHANGINl itellBP Heltlwle Bonia A di Yischmaritl Thuiswerkers gevraagd ruime bijveT dienste Prettig werk Br onder no 6245 bur v d blad U kunt weer ZAND GRIND GROND en KOOLASCH kr gen6 LT H VERKAIK Bleckerasinael 81 Gouda Aanneminga Mij vraagt voor het verrichten van lichte Ikantoorwcrkzaamh zoo spoedig mogelijk aank Bediende Goed kunnende typen Br onder no 6212 bur v d blad Gevraagd een bediende en een wiokeljuffrouw SCHUTTELAAR Walwlsstraat 6 HH Kappers Gevraagd een nette Leerling of gevorderd Leerling Adr Verwij StoofsteèslS N V Lingeriefabriek v h K V L Munninghoff Zn OttdeUndacheweg 19 te Woerden vraagt BEKWAME NAAISTERS en meisjes ter opleiding tot NAAISTERS Reiskosten worden vergoed Werkster gevraaad voor 1 dag per week MEVROUW FRANK van Itersonlaan 3 Wasscherij PEETERS i aagt MEISJES tegen hoog loon Ook zij die nooit in het wasscherijbedrijf werkzaam zijn geweest vinden bij ons een goed betaalde betrekking AaamfldenBleekerssingel 5961 Joogeos gevraagd voor afd KORSTLOOZE KAAS Aanmelden Dc ProduCeTlt Wachtelstraat 57 Gouda Biedt zich aan TYPl$T voor de morgen of middaguren Bf onder no 6257 bor v d Te koop aangeboden Aatopcd met laehtbande kiaderauto hobbelpaard Betamand en r harmonie Derde Kade 20 Biedt zich aan MEISJE 24 jaar om bij de geboorte van een baby gedurende den tijd van twee a drie weken de huishouding waar te nemen Br onder no 6258 bur v d bl LATHYRUS en PdSTELEINZAAD Blöiiinnigiziin JE UUE St Anthoniestraat 9 Telefoon 2463 Jongmensch v goeden huilt voor eenige maanden in Gouw werkzaam zoekt DENSIO bij beschaafde familie J afwezig Ev aanb te richten aw H Touw R V Catsweg 75 Goaa Gevraagd een Jongen of halfwas odi opgeleid te woi den in de schoenmakerij Eiectrische Schoenmakerij H M Th BRON Meidoornstréat 5 Gouda Er is weer plaats poor eenige Vakbekwame Meisjes en Lftcrlinsttn by De Goadsche Stoeaibleek r4 De Drie NÓtebocnncn Kattcasingel 2 verschenk Russische privé lesseo 6234 Vraagt conditie onder no bureau van dit blad 2de WINKELMEISJE GEVRAAGD Herfst LangeTiendeweg 43 PERSONEEL AANGEBODEH Bitdl ildi i eo wtAjMt S tj GtmÏ Flo we8 VRI Z NED HBKVOKMDBN Kleine Kerk Peperitraat 128 A 8 Zondag 10 30 u v m Me Ds C P ThoiDsen MIENZUN IN DE WOLKEN met ons heerlifk 3W0D Peenland Gelaaisbehandeling Evening nbake up Manicuren Elecirisch oniharen eoHHeiU de oh Gouvfw 125 Gouda Telefoon 2738 Gevraagd een Adverteert in iGroot Gouda NET MEISJE voot heele of halve dagen Aanmelden Crabethstraat 51 Wat wil het 7 Democratisch Socialisme hierover spreekt Mevr Mr de Ruiter de Zeeuw terwijl Mr oefces zal spreken over Vooruitgang met de Partij van den Arbeid in de groote OPEHMIE PROPlGliliDil VERGllDEIIKil die MAANDAG 15 APRIL a s om 8 uur in nKttnstmin Boelekade alhier wordt gehouden yoégang vrij 11 Debat vrij 11 PASCHEN komt In zicht en elke goed geklcede Dame zal dan een 1 nieuwe Hoed bijhaarvoor jaarskieeding willen dragen Wij hebben weer een ruime keuze en ongetwijfeld vindt U bij om de Hoed die U flatteert Zie onze etalage Partij van den Arbeid Affd Couda Gevraagd net meisje voor httlp in de huiihoudtng voor dag of dag wnt cht ZondagivrlJ Werkster aanwezig J V d H ONDEL N Haven 149 MAISON J0HA 1NA Markt 70 Gouda naut PoUtiebufeiu voorhe D Hoootti t RotUrdtm CnfiGtiiiilir Edni IfinkDiin vraagt Naalttert en Leerllng Naalsteri Aanm Kantoor Peperstraat 11 Filmliga c M HumanUiUtk Doelstelling Vertoonen van cnltureele films Lidmaatschap i Personen feopen 18 Jaar Contributie Ongeveer 90 et per maand Ondergeteekcndc wen cht lid te worden van de Filmliga Vóór Paschen Uw tuin in orde Nuai Geeft Uw bestelling vandaag nog op Tuingrind Tuintegels Cement en Zand Naamt iBlevcrtoTïönbwUtr 90 Oorthayen 70 KanaaUtraat 29 eatriMtr lO Ko k ekitf 56 3 uwmcdemUH voorheen A K de Joog Sun 39 Telefoon 2696 Kunstaardewerkfabriek Rcgina Gouda ÉEKEIBEHHUtS 09 n tprookje maar binnan walnlg J n te varwwkahjktn voor teder ipaaruam Nadarlander Een hult londer dl eeuwige huur ot hypo theekrente Dank il de onvoU preten Nationale Bouwka i vraagt voor verschillende afdeelingen Jongens eh Meisjes ook voor schilderzaal en magazijn ter opleiding Aanmeldent Oosthaven 37 De Algemeeac Nederlandache Boawkaa CV VKAAGl INLlCHTiNGEN BI3 DE Groenewcgic 136 137 Den Haag Tel U 25 80 vraagt voor Gouda TfaÊmiüi fifiméaS enomgevingieen actlcve veitesenwoorcüger op zeer gunstige voorwaarden Op bescheiden schaal levering mogelijk van Hoofdvertegenwoordiger Algemeen Aas Ki ntoor 08 Hoog on EoogsBfloorn KMrkw g68 Driebrugg Z H Poalttraat 20 tWoerden Geïmporteerde Engelsche rekenlinialen Teekenborden haken en driehoekenen tetkenpapier Aid Tc kcabcaoo4igAèd a w