Groot Gouda, maandag 15 april 1946

Kapitein Klakkebosfop d i NATIONALE HULPPOSTZEGELS De Directeur Generaal der Posterijen Telegrafie en Telefonie maakt bekend Van 1 Mei 30 Aug a s zullen bijzondere postzegels Nat Hulpzegels worden uitgegeven in de frankeerwaarden van l 2 2 2 5 7 2 en 12 2 cent welke met een toeslag boven de frankeerwaarde van resp 3 2 5 10 15 en 37V2 cent zullen worden verkrijgbaar gesteld De netto opbrengst van den toeslag zal dfenen ten bate van de oorlogsslachtoffers en ter voorziening in oorlogsnooden Op deze postzegels komt een symbolische figuur voor die de gaven komende van de Nationale Hulpverleening uitstort Qver het geteisterde vaderland t Ontwerp en de staalgravure voor de zegels zijn van de hand van den kunstenaar H Levigne de tekst in de waardeaanduiding van J van Krimpen De zegels zijn in plaatdruk uitgevoerd in de volgende kleuren l 2 cent bruinzwart 2 2 cent groen 5 cent paars 7 2 cent wijnrood 12 2 cent blauw De zegels zullen voor zoover zij na den termijn van verkrijgbaarstelling op de kantoren niet zijn verkocht worden vernietigd OADIOPRO ÏRAMMA VOOR MAANDAG AVRof OoÜieuws 18 18 Aansl tft Carlton corner 19 00 En nu Sr bed 19 05 Anna del Rio zingt JQ15 Gereserveerd voor Dep uitzenrfinff 19 30 Progr v d Ned Strijdkr ïifti Nieuws 20 05 Concert door de Kott Militaire Kapel 20 30 TooneelSchouwing 20 45 Vervolg concert 2120 Zoo ziet de oorlog er uit wno Weet ie nog wel oudje 22 30 si college 23 00 Nieuws 23 15 Selecties uit operettes en lichte opera s 24 00 Sluitiivg miVERSUM 11 415 m NCRV 17 45 All round sextet 18 30 Soortpraatje 18 45 Concerto Grosso 1900 Nieuws 19 20 Gramofoonmuz iq 40 Radioperikelen van de B B C 2000 Nieuws 20 05 Delft 700 jaar stad 21 30 Met band en plaat voor U paraat 22 00 Nieuws 22 15 Na het nieuws het actueel geluid 22 30 Moeilijke teksten uit het nieuwe testament 22 50 Oratorium The Crucifixion 23 57 Schriftlezing 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING I DAGBLAD GIOQT GOUDA 42 De andere leeuw verdween doodelijk verschrokken van het tooneel De kapitein wilde al ti zucht van verlichting slaken maar hij slikte hem weer in want opeens sprong het touw stuk de palmboom sprong met n ruk overeind en de aune luchthelden werden als pijlen uit een boog weggeschoten 41 Klakkebos jongen ie bent er geweest dacht de kapitein Maar op datzelfde oogenblik viel er n schot en de leeuw viel morsdood neer De andere leeuw had namelijk zoo lang op het geweer zitten kluiven tot het plotseling afging Je ziet t dus maar weer als de nood op t hoogst J8 9 de redding nabij mogen verdedigen Hij zeide DondeN dagavond dat hij een geheim document met zich had gebracht afkomstig uit Spanje en dat aantoont dat de Regeering van Franco agressief is en Frankrijk bedreigt Het document is reeds getoond aan de Fransche Regeering Signor de los Rios zeide voorts dat leiders van de Gestapo thans in Spanje verblijven en met samenwerken en dat Franco 450 000 man aan de Fransche grens heeft De Heilige Irma Grese Onder Duitsche meisjesstudenten is een geheime beweging ontstaan die van I Grese de opgehangen blonde schoonheid van Bergen Belsen een heilige wil maken Deze fanatieke dwaze studentinnen houden geheime bijeenkomsten en stichten een nieuw naziritueel dat Irma Grese tracht voor te stellen als een Duitsche Jeanne d Arc Tot dit ritueel behoort het dragen van roode petjes waarmede deze Fraulein beweren dat zij de heilige Irma hebben gefolterd om haar te dwingen tot het afleggen van een valsche bekentenis Schellenberg had vernomen dat degeallieerden zijn capitulatieaanbodverwierpen was hij zoo kwaad dathij weigerde Graaf Bernadotte nogeens te ontvangen Schellenberg verzon hierop met behulp van den Astro loog Wulff uit Hamburg een list Zijwisten Himmler te bewegen naar Lübeck te komen Tijdens het onderhoudaldaar wond Himmler zich zoo op dathij dreigde Schellenberg te arresteeren Op dit oogenblik trad Wulff bin nen Deze vertelde den vorigen avondjuist in de sterren gelezen te hebben dat Himmler onderhandelingen gevoerd had met de geallieerden HijVeegde hieraan toe dat het volgensde sterren zeer goed zou zijn de voorwaarden waardente accepteeren Himmler besloot den raad van Wulff op te volgen doch zijn ster was toen reeds ondergegaan VoedselsituatieVolgens Bernadotte zou de voedselsituatie van Europa den volgendenwinter even slecht zijn Er is vooral groot gebrek aan zaden en vee Inverband met het nijpende voedseltekort in Europa heeft Graaf Bernadotte contact opgenomen met Hoover leder land dat iets heeft moet helpen Het bezoek van Churchill aan Nederland Het bezoek van Churchill aan Nederland waarbij de Britsche oudpre mier te Leiden het eere doctoraat der Universiteit in ontvangst zal nemen is bepaald op de dagen 8 13 Mei Rijvergunningen op Goeden Vrijdag In antwoord op een vraag met betrekking tot het geldig zijn der rijvereunningen op den Goeden Vrijdag ontving de K N A C bericht dat deze da als werkdag zal worden beschouwd Protest vanTextieldétailHsten De kring Nijmegen van de Vakgroep van Textieldétaillisten heeft een protest gezonden aan den Minister vanHandel en Nijverheid ir H Vos inverband met diens beschuldigingen dat de winkeliers hun textielvoorradentegen textielpunten niet zouden willen verkoopen indien zij goed bevoorraad waren en tegen diens bedreigingdesnoods een centraal magazijn in tedoen richten waar jonggebuwden alles op vergunning buiten de winkeliers zouden kunnen inkoopen UoK protesteerden zij dat de Minister het bestaansrecht van den kleinen zelfstandigen détaillist in twijfel getrpkken had HILVERSUM I 301m AVRO 7 00 Nieuvre 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 n Luchtig begin loO Nieuws 8 15 Het Boston Promenade Orkest 8 40 Pierre Palla 9 00 Musische koorzang 9 15 Morgenwi ding 9 30 Een vroolijk programma 10 30 Korte gesprekken van vrouw tot vrouw 10 35 Pianorecital 11 00 Alex Paassen draagt voor 11 15 Het Lyratrio 11 45 Berichten over krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 Ensemble Géza Kiss 12 30 Ons Platteland 12 40 PianoduD p 2 vleugels 00 Nieuws 3 Het Omroeporkest 14 00 Met naald en schaar 20 Vervolg concert 15 00 Handenuit de mouwen 15 15 Belgisch rhythme 15 30 Cocktails for two 16 00 Wij feliciteeren den pianist Arthur Schnabel geb 16 April 1882 16 30 Kindertijd 16 45 Van 14 18 17 00 Vioolvoordracht 17 30 The red white andblue stars HILVERSUM U 4l5m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Gramofoonmuziek 8 00 Nieuwsberichten 8 20 Gramofoonmuziek 9 30 Waterstanden en politieberichten 9 45 Gramofoonmuziek 10 15 Voor de vrouw 10 30 Splendbra 11 00 Hugo van Dalen piano 11 15 Als de ziele luistert 11 30 Vervolg recital Hugo van Dalen 12 00 Russische orkestmuz 12 15 Langs den Kruisweg te Jeruzalem 12 30 Metropoleorkest 13 00 Nieuws 13 20 Lunchconcert Joan Lance 13 45 Herstel R K Kerkgebouwen 14 00 Op twee vleugels 14 15 Viool en piano 14 45 Gramofoonmuz 15 00 Liederen recitdl 15 15 Zedelijke volksgezondheid 15 30 Vervolg lie derenrecital 15 45 Orgelrecital 16 02 Radio ziekenbezoek 16 30 Wat weet U van de Gamelan 17 00 Frans v d Ven bas en Johan Ligtelijn piano 17 30 Muzikaal divertissement Geïnterneerde doodgeschoten Eén dezer dagen werkte buiten de stad een Ploegje N S B ers en behoeve van het Goessche Gasbedrijf De geest onder de geinterneerden scheen de laatste dagen met zoo f te zijn en speciaal een zekere üe K u t Amsterdam afkomstig overtrad ï gelmatig de voorschriften door geSkeif aan te knoopen of grapjes te maken met passeerende voorbij gangerT Volgens verklaring van den bewaker S waarschuwde hij de K heSdelijk daartegen Toen h j hem d t fpnslotte apg eens streng verooaen had h ef K zijn pikhouweel drei naar het gasthuis gebracht waar mj overleed Manifest inzake den financieelen en economischen toestand in Nederland Verscheidene vooraanstaande Nederlanders hebben een n gf j kend waarin wordt verklaard dat zij met voortdurend toenemende ongenis heïd den gang van zake op financieel en economisch gebied in Neder Hnnr zii zich uiteindelijk medever antwoo deli k zouden gevoelen voor de gevolgei van het beleid der voorloopige regeering De Nederlandsche delegatie uit Londen terug n twee Lockheeds zijii Zaterdagavond even voor zes uur MinisterPresident Schermerhorn de Ministers Van Royen Logemann en Lieftinck dr Van Mook erf ir Nevile Bland de Britsche Ambassadeur op het vliegveld Valkenburg bij Den Haag geland Zij gingen dobr naar de Hooge Ve uwe waar ook Zondag geconfereerd weird De Minister President zeide met ontevreden te zijn over de besprekingen in Engeland gevoerd Hij verklaarde nog dat dr Van Mobk naar Nederland is gekomen omdat tijdens de befiprekingen te Batavia voorstellen ter tafel zijn gekomen die dicht raken aan hetgeen in de regeeringsverklaring is bekend gemaakt Dr Van Mook is gekomen om enkele punten waarop nog overeenstemming bereikt moet worden onderling te bespreken Indische muntbiljetten kunnen thans worden ingewisseld Naar wij vernemen is thans bij alle Nederlandsche deviezenbanken en bij de Javasche Bank te Amsterdam voor geëvacueerden uit Nederiandsch lndie op beperkende voorwaarden de gelegenheid opengesteld tot inwisseling van Indische muntbiljetten biljetten van de Javasche Bank en Japansch bezettingigeld De bijzonderheden ntrent Öeze regeling hebbeti wij teds eerder uiteengezet Bewaker per ongeluk neergeschoten Bij een poging tot ontsnapping van twee politieke delinquenten urt het mirrneeringskamp in de Tuchtschool te Nijmegen werd op de vluchtelingen S in hét duister trachtten weg te komen door één der schildwachten die niet wist dat één van zijn collega s de vluchtelingen op de hielen zat geschoten Het ongeluk wilde dat juist de wachter de 26 iarige St A Arends vader van twee jeugdige kinderen doodelijk werd getroffen De man overleed eenige uren na de aanschieting De twee vluchtelingen werden gepakt Nederlanders annuleeren bestellingen in Australië De Nederianders hebben deze week orders voor Australische goedere voor n waarde van meer dan 6000000 pond sterling geannuleerd omdat het vastgehouden worden van de Nederlandsche schepen in de Australische havens verhindert dat deze goederen uit AMStralië worden vervoerd De NIGIEO Nederlandsch Indische Gouvernements lm en Export Organisatie heeft aan meer dan 250 Australische firma s brieven gericht waarin de annulatie wordt mededeeld en waarin tevens wordt verklaard dat het vasthouden der schepen den handel tusschen Nederiand en Australië onmogelijk maakt De brieven drukken hun erkentelijkheid uit voor de door Australische fabrikanten aan de Ne derlandschIndische regeering verleende hulp en zeggen verder dat de NIGIEO had gehoopt de goederen in ontv te nemen en op te slaan totdat zij verscheept konden worden doch dat vier pakhuizen de huur hadden opgezegd De Melbourne Herald deelt mede dat de Nederiandsche ambtenaren op de brieven geen commentaar zullen geven en is verder van meening dat hun houding aldus schijnt te zijn dat zij naar Australië zijn gekomen niet om moeilijkheden te veroorzaken maar om Australische goederen te koopen VOETBAL De Roode Duivels voor 17 April Het elftal der Roode Duivels dat Woensdag 17 April in het Feyenoordêtadion te Rotterdam tegen de Zwaluwen zal uitkomen is als volgt samengesteld doel Boogaert White Star achter Aernoudts Berchem Sport en R Gillard Standard Luik midden Van Vaerenbergh Anderlecht J Henriet Sporting Charleroi A Debuck Eendracht Aalst voor G van den Berghe Lyra H Govard Luik A Vaillant White Star D van den Audenaerde Antwerp R Thrifayt Sporting Charieroi Reserves M Lammens Union bt üiiloise M Berioo La Gantoise J Vernimmen Anderlecht J Mersie Berchem Sporty LAWNTENNIS De competitie De opgave van de samenstelling der competitieploegen K N L I B kan tot 24 April geschieden BUITENLAND Onderhoud met Graaf Bernadotte Himmler was bijgeloovig Een speciale A N P correspondent meldt Himmler is de laatste dagen van den oorlog het slachtoffer geworden van zijn bijgeloovigheid zoo vertelde Graaf Bernadotte President van het Zweedsche Roode Kruis ons gisteren tijderts een onderhoud jt u Toen Himmler van Brigade F ihrer SNEL RESULTAAT TE LONDEN BEREIKT Reuter s diplomatieke correspondent seint uit Londen nader dat usschen de Britsche en Nederlandsche Staatslieden algeheele overeenstemming over het programma van het terugtrekkeji van de Britsche en Britsch Indische troepen uit Java is bereikt tijdens de Vrijdagmiddag gehouden besprekingen welke slechts ongeveer VA uur hebben geduurd Men gelooft dat aan alle zijden optimisme bestaat aangaande den uitslag van de Neder landschIndische onderhandelingen welke komende week te Den Haag zullen aanvangen BBjkbaar is door de van Nederlandsche zijde afgelegde verklaring van Attiee en Bevin volledig en duidelijk rekenschap gegeven van de houding der Nederlandsche Regeering tegenover de voorstellen tot regelW van de Indonesische kwestie welke door den LuitenantGouverneur OeneraaL Dr van Mook uit Batavia zlin meegdjracht De spoed waarmede het accoord over de Britsche troepen is tot stand gekomen wordt door politieke waarnemers te LoiMlen voor een groot deel toegeschreven aan de uitstekende persoonlijke betrekkingen tusschen de Britsche en Nederiandsche ministers welke dateeren van de vroeger in dit iaar op Checkers gevoerde besprekingen Zaterdagochtend zouden nog nadere besprekingen plaats vinden doch men neemt aan dat deze van secundair belang zullen zijn en betrekking zullen hebben op verschiUende kwesties In verband met de bezetting van Duitschland Vertegenwoordiger van Republikeinsch Spanje voor den Veiligheidsraad Naar het Secretariaat van de Ver Naties mededeelt staan voor de vergadering van Maandag van den Veiligheidsraad zoowel de Spaansche als de Perzische kwestie op de agenda Signor Fernando de los Rios de voormalige Spaansche ambassadeur te Washington is van Parijs naar t ewYork gevlogen in de hoop als vertegenwoordiger van de Republikeinscte Spaansche Regecring de Republikeinsche Staat voor den Raad te INDIË SJARIFOEDIN OVER DE ONDERHANDELINGEN Volgens republikeinsche bladen te Medan heeft Sjarifoedin betreffende de ontwikkeling van de besprekingen tusschen de Nederlanders en de Indonesiërs verklaard dat de voorstellen van dr Van Mook door de republikeinen verworpen werden daar deze niet voldoende de onafhankelijkheid waarborgden Hierop werden de tegenvoorstellen van Sjahrir door de Nederlanders als onaanvaardbaar verworpen Dit veroorzaakte een dood punt waar men over heen trachtte te komen door een zoodanigen tijdelijken status voor Indonesië als overgangsvorm voor de période te zoeken dat in deze periode de onderhandelingen zouden kunnen voortgaan Dr Van Mook d ehierover neit kon beslissen vertrok met Lord Inverchapel naar Nederiand Deze laatste zou diplomatieken druk op het Nederlandsche kabinet uitoefenen om aanvaar ding van een tijdelijWIn status te verkrijgen aldus Sjarifoedin Het doel van de besprekingen van Nederiand is met vreedzame middelen een oplosing te vinden om een langdurigen strijd te voorkomen Indien de oplossing welke den voorgestelden overgangsstatus betreft niet aanvaard wordt dan is dit net onze schuld en zal Indonesië maatregelen moeten nemen Sjarifoedin onthulde echter niet het karakter van den voorgestelden tijdelijken status De Republikeinsche Minister van Defensie verklaarde dat er drie dingen noodig waren voor het vestigen Ivan een sterke republiek Wij moeten een natie vormenen ons als goede burgers gedragen Wij moeten loyaal zijn jegensen eerbied hebben voor onze eigenbestuurders Wij moeten een leger ondercentrale leiding hebben en niet velekleine legers zooals op he oogenblikhet geval is Zoodra wij aan deze voorw aardenvoldoen zullen wij recht hebben erTcennmg de jure en Ae factb teeischei