Groot Gouda, maandag 15 april 1946

Fransch Eogetscfie besprekingen Reuter verneemt dat één der punten waarover tijdens de Engelsch Fran sche besprekingen overeenkomst werd bereikt is dat Frankrijk meer deskundigen zal zenden om de koleriproduc tie in het Ruhrgebied op te voeren De kwestie der toewijzing werd besproken doch de beslissing is in handen bij den Geallieerden Bestuursraad in Berlijn Het algemeen inzicht is dat de steenkoolbesprekingen verhelderend werkten en bijdroegen tot begrip van elkanders moeilijkheden De Fransch Engelsche besprekingen over de steenkool uit het Ruhrgebied welke gisterenavond te Essen zijn geëindigd zullen over twee weken worden hervat indien de xperts tegen dien tijd geen overeen enuning over de hun voorgelegde problemen hebben bereikt De voedselsituatie in Duitschland John Hynd het Hoofd van de Brit sche Afdeeling voor aangelegenheden van de Geallieerde Bestuurscomm in Duitschland en Oostenrijk zeide heden dat een verdere vermindering van de voedselrantsoenen der mijnwerkers ook een verlaging voor de landen die Ruhrsteenkool ontvangen zal beteeke nen Voedsel is de oplossing van het geheele vraagstuk aldus Hynd en indien niet in korten tijd de voedsel situatie en de Import van Duitsch taod worden verbeterd zullen wii tegenover de ncK dzaak staan dé Du sche rantsoenen di al ifiterst minimaal zijn verder in te krimpen Dit beteekent ook vermindering van steenkoolproductie Indien Duitschland voedsel genoeg moet produceeren beteekent zulks aanmaak van kunstmest en landbouwgereedschappen in het land Indien op het gebied van steenkoolexport te hooge eischen worden gesteld is er de mogelijkheid dat we inplaats van verbetering binnenkort tegenover een vermindering van de productie komen te staan omdat de mijnindustrie zelf de grootste consu mente van steenkool is Hynd s verklaring maakte duidelijk dat het Fransche verzoek om grootere toewijzing van Ruhrsteenkool op het oogen blik niet kan worden overwogen Franco wordt gastvrij De Amerikaansche radio heeft medegedeeld dat Generaal Franco den Poolschen Generaal Anders heeft uit genoodigd zich in Spanje te vestigen Argentinië zorgt voor 1 ntillioen ton brood Argentinië zal broodrantsoeneering toepassen Het landelijk verbruik wordt van 2 500 000 ton tot 1 500 000 ton teruggebracht waardoor 1 000 000 ton voor export naar de hongerende landen vrijkomt Ontnttering van Mandsjo i vcrttooid De ontruiming van Mandsjoerije door de Sovjet troepen werd gisteren morgen voltooid doo r het vertrek uit Tsjangtsjoen het voormalige Sovjet Russisch Hoofdkwartier zoo werd officieel bekend gemaakt Dit beteekent dat de troepen onder Maarschalk Ma linofski zich strikt aan den gestelden ontruimingstermijn hebben gehouden Aan het einde dezer maand zal de ontruiming voltooid zijn Moeilijkheden mei de Communisten De Bevelhebber van het Chineesche Regeeringsgarnizoen van Tsjangtsoen schat dat er 30 000 man communistische troepen rond de stad liggen Gisteren vielen de communisten tweemaal het vliegveld aan De eerste aanval duurde meer dan vier uur Ook zijn er botsingen in de voorsteden voorgevallen Aan het einde der week worden centrale regeeringsstrijdkrachten uit Moekden in de stad verwacht Gisterenmorgen toen de Chineesche garnizoenscommandant het bevel overnam werd de staat van beleg afgekondigd aldus meldt het Centrale Chineesche Nieuwsbureau Vergaderingen werden verboden censuur werd ingevoerd en zoowel personen als huizen mogen aan een onderzoek onderworpen worden Tusschen 6 uur s avonds en zeven uur s morgens moet men binnenblijven Duitsche activitdt in anje Een correspondeiit van de Daily Worker meldt aan zijn blad dat de Duitsche atoomfabriek in Spanje op een ontoegankelijke rots bij Portuga lette gevestigd is Zijn mededeeling die hi van n Spaanschen verzetsman kreeg zegt dat de fabriek door zwaar bewapende Duitschers bewaakt wordt en dat alle Duitschers Spaansche namen hebben aangenomen De werklieden leven binnen het fabriekscomplex De haven van Solario die tijrf s den oorlog een geheime Duitsche duiic bootbasis geweest zou zijn wordt tbans als aanvoerhaven voor de fabriek gebruikt Egyptische meening over de Palestijnsche kwestie De Egyptische gedelegeerde ter vergadering van den Volkenbond heeft gezegd dat Egypte zich niet gebonden voelt door de meening der Engelsch Amerikaansche commissie voor Palestina daar Egypte haar niet bevoegd acht ovtr zijn lot te beslissen Atoom proeven gaan definitief door President Truman heeft Vrijdagavond medegedeeld dat de uitgestelde atoom proeven niet zullen worden afgelast of opnieuw uitgesteld Spanning tusschen Vaticaaii en Praag geweken De spanning die er sinds het van den oorlog bestaan heeft tusscfiü het Vaticöan en Tsjecho Slowai aangezien de H Stoel wel den Jnl Duitschen Staat Slowakije maar de uitgeweken regeering Benesj fe Londen had erkend is geweken Sinds eenigen tijd bevindt zich in Praag Mw Forni als waarnemend nuntius en de Tsjecho Slowaaksche regeering heeft gisteren een gezant bij het Vaticaan benoemd Afwachten met verzending van Post naar Duitschland Dezer daga zullen nadere bepaün gen over de mogelijkheden tot verzen ding van brieven t m 20 gram en niet geillustreerde briefkaarten naar Duitschland bekend worden gemaakt In afwachting daarvan wordt aaih geraden voorloopig geen brieven es briefkaarten voor Duitschland ter port te bezorgen NIEUWS IN HET KORT De New York Times meldt uit Washington dat Nederland een van dertien landen is die door het Am rikaansche Ministerie van Lan ti oinr gepolst zal worden over een evento eele opvoering van de productie vaa vet en een vermindering van het verbruik ervan lliPFABRIEKEN HBERDI Kï Langs dezen weg betuigt oodergeteekeade zijn grootc dank aan de Directie en het Personeel van het N V Techniich bureau voorheen J H de Wilde voor de hulde en belangstelling aan hem bewezen bi zijn 35 arig jubileum Familie R DE JONG Vlamingstraat i UITBBEIDIN6SPLAN De BnrgeaMtter vm Goaib Gelet op de artikelen 37 3e en 4e lid en 39 der Woningwet Brengt ter algemecne keonii dat op de gemeente secretarie afdeeling algemeene en sociale zaken van 17 tot en met 30 April 1946 voor een leder ter inzage Is gelegd het bij besluit van den gemeenteraad van 8 April 1946 vastgestelde plan tot herziening van het bi raadabesluit van 28 Januari 1929 vastgestelde en door Gedeputeerde Staten den Si Juni 1929 goedgekeurde uitbreidingsplan voor deze gemeente zooals dit bij latere besluiten Is gewqzigd voor zooveel betreft het gedeelte begrensd door de z g Kromme Gouwe en Nieuwe Vaart industrieterrein in welk herzieBingsplan met bijbehoorende en tevens ter inzage liggende bebottwlngsvoorschriften de bestemning in onderdeelen van de aldaar gelegen gronden nader worden bepaald Binnen zes weken na afloop van den bovengenoemden termijn kunnen belanghebbenden bij de Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland bezwaren tegen dit herxleningsplan indienen Gouda 13 April 1946 De Bacgemeetter poornoemd JAMES Bij vonnis van 29 Juni 1933 gewezen door de ArrondissemcntsRechtbank te s Gravenbage bevestigd bi arrest van het Gerechtshof te i Gravenhage van 20 April 1936 ts de ondercurateelestclling van j0an Baron van PaUandt opgeheven t e4fcnrenr Mr C DE KEMPENAER N V Goftdacha WatcrUldJag iiaatachappi Jatrlijkseki Al firiiiifiRi van Aandeelhouders op Maandag 29 April 1946 te 15 15 uur ten kantore der Vennootschap Turfmarkt 36 te Gouda Aandeelhouders hebben toegang op vertoon hunner aandcelen Punten van behandeling Balans Verlies en Winstrekening Jaarverslag 1945 welke met de overige agenda punten vanaf 15 April aan gcnoeaid adres ter inzage liggen De Direetie GREDIETER f 800 5 oitkeering in contant geld voor elk doel absoluut zonder borgen o d Iedereen vraagt vr blljvend de duidelijk omschreven voorwaarden Brieven porto antwoord t De SpoarercÜetlBittlliafl HatlWMistrvaf im BOTTIBDAH W H U W E L IJ K Een ame B üt toch niet langer doorleven met Uw stil verengen naar een goede levensUamcraad Dank zU de Vereenlgde Nederlandsche UnweiaksBemiddcUngs liontoren kunt U immers In contact komen met iemand van Uw eigen stand geloof en leeftiid die evenals t zelf oprecht verlangt naar een ernstige oftrechte kennismaking Ik heb immers massale inschrijvingen uit alle dorpen en eteden In Uw Provincie en ook uit de plaats Uwer inwoning en de om streken daarvan Münen organisalie is geen huwelijksbureau doch een geweldige combinatie van kantoren door geheel Nederland die tuk voor stnk onder vronwelUke directie staan en waarvan zoowel het eenvoudige dienstmeisje arbeidersen boerenvrouw als dames uit den midden en gegoeden stand zoowel eenvoudige jonge mannen en ouderen uit den werkenden stand als de Heeren van aUa leeftijden uit den midden en gegoeden stand hunne belangen kunnen toevertrouwen Ik heb immers speciale afdeelingen voor den werkenden midden gegoeden en den boerenstand teven voor elke geloofsovertuiging en voor elke gezindte Een bijzondere afdeeling voor Heeren die met huwelijk als dwO in hun moederloos gezin een huishoudster zoeken of dames dia als zoodanig geplaatst wenschen te worden brengt dageljjka in tallooze gezinnen weer zonneschijn Ik heb tevens een speciale afdeeling voor jongelui waardoor duizenden jonge meisjes en loniremannen ook direct in contact kunnen worden gebracht Door de massale toeloop uit alle Nederlandsche dorpen e steden ook uit de plaats Uwer inwoning boeken de VereenlfSe Nederlandsehe Bemiddellngskantoren enorme successen em stroomen dagelijks spontane dankbetuigingen binnen waarvaa Ik U gaarne meerdere zal zenden en waarvan het origineel met toestemming van afzenders sters te mSnen kantore voor U ScblüToiblfoek mU tocli direct Het kan lüet andera of ook U slaagt Geheli houding is eerezaak TTWKTiR Schriftelijke aanwagen en verdere correspond denUe Sulultend zénderaStn de Holfdadmlnistratle Kampersingel 48 rood Haarlem y Vereenlede NederUadsche HuwelUks BeintddellngskantoreB Excelsior Kamperslngel 48 d H em PagellJks geopend van 2 6 uur ook ZMerdag Zondags niet Voor Zuid Holland Gönda Gouwe 90 VGravenhage Woudenbergstr 50 Lelden Verdamstraat 36 Rotterdam Wolphaertsbocht 209B Geopend van 2 5 a oofe Zondags a Maandags gesloten ChaufiEcurs en zij die het willen worden volgt onzen cursus Auto en Ver keerstechniek Leertqd 3 maanden Pr f 42 50 Cursusboek inbegrepen De lessen worden gegeven la de studeerzaal van Café Het Schaakbord Klalwcs 1 Gouda 0 De Coöp Groothandelsvcrcaigiog De Handelskamer HAKA G A Rotterdam vraagt voor haar afdtling Zuivel te Gouda een MJHiNELIIKE OF ÏUUWELIJIIE KMCHT Leeftijd 19 23 jaar Goed kunnende machineschrijven met zp mogelijk enige kennis op administratief gebied Mulo diploma vereist Kennis van stenografie strekt tot aanbeveling Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige Inlichtingen omtrent opleiding diploma s werkkring ervaring t eftijd laatstgenoten salaris enz binnen 5 dagen na plaatsing inzenden aan Afdeling Zuivel van de Caöp Groothandelsvereniging De Handelskamer Haka te Gouda Kattensingel 37 onder het motto administratieve kracht De Hui s fuiadaHU TE GOUDA OOSTHAVEN 12 zal GESLOTEN zijn Vrijdag 19 en Zaterdag 20 April HET BESTUUR Te kaop aangeboden Jongeman zoekt Meesterviool met certificaat DE JAGER Westhaven 20 KOSTHUIS Geen beroeps Brieven osdct bo 62 9 bmrcaii van dit blad Kantoorbediende Leeftijd niet boven 25 jaar Bekendheid met moderne talen Buitenlandsthe expeditie en factuur werk strekt tot aanbeveling Jongste Bediende Mnl of vr met eenige kantoorervaring Brieven met volledige inlicht en verlangd salaris aan J VAN ZWET Zonen VEST 60 62 GOUDA NIEUWE SCHOUWBURG f Boelekadc Gonda DONDERDAG 18 APRIL 8 uur slechts één voorstelling HOOFDSTAD OPERETTE Directie Meyer Hamel Otto Aurich Otto Durer met het ensemble van de voormalige FSITZ HIKSCH OPBKBTTB brcagt DRIE MEISJES HUIS Drei Mêdelr Haas Operette van FRANZ SCHUBERT met Ruth Roden Clalre Eiselmeyer Pau Harden Fritz Stelner Bernard Taverne Peter van Zon en vele anderea Prijzen der plaatsen f 1 50 tot 4 a r i PlaatAespr Dinsdag 16 en Woensdag 17 April v 11 30 12 JOu VORDERINGEN A JDERE BEZITTINGEN SCHULDVERPLICHTINGEN Engeland en de Vereenigde Staten levolge Deviezenbekendtnakingen 6 46 t m ¥ pöP Jbliceerd in de Staatscourant van 1 April 1946 no 64 zijn ingezetenen verplicht lietzi aan te bieden hetzij aan te geven AJle vorderingen op Engeland en de Ver Staten andere bezittmgen in deze landen luitgezonderd ettecten en schuldverplichtingen tegenover deze landen Aonbieding en aangifte op de daarvoor bestemde formulieren dienen te geschieden bij De Nederlandsche Bank N V Kantoor Deviezenvergunningen Rokin 6 Amsterdam Inlichtirigen en forrnulieren zijn verkrijgbaar bij De Nederlandsche Bank haar Bijbank te Rotterdam haaragentschappen en de Deviezenbanken Stipte nakoming van deze verplichting U een nationaal belang PwbllcaHe van het Mlniiterie van Financiën Kleine hoeveelheid DOORSLAG PAPIER ontvangei Fa B A Ver4 Kantoorboek n KantoormscWnr haadel Korte Tiendeweg 1 Gotét Gevraagd NETTE LOOPilül Aanmelden Kantoor GROOT GOUDA Voor direct gevraagd halfwas Kok Banketbakkir VAN OUDHEUSDBN Stoofsteeg liifiistriitstl tirif MUZIKALE WIJDINGSDIENST op Woensdag 17 April n m 7 30 uur in de Rcffl Kerk aan de Keizerstraat NAAR TILBÜBC filbtttg zakenman laten meetP Welke automobilist f wekelijks naar TiH f kan tegen refflf d Bf onder no 6292 bar v tr n r VttQOtmi