Groot Gouda, dinsdag 16 april 1946

SPORT Raat kwam dus met een 1 0 voorsprong voor GMHC en de dames hadden dus goeden moed In de tweede helft zag Itft er van het begin af aan niet rooskleurig uit want de Spartaan dames zetten een tempo in dat GMHC niet kon bijhouden De meerderheid van Spartaan had 3 goals tengevolge zoodat de 1 0 voorsprong veranderde in een 3 1 achterstand De GMHCdames hadden geen fut genoeg meer om nog eens flink op te komen zetten zoodat de wedstrQd met dezelfde stand eindigde Voor de Zaterdagmiddag competitie speelde GMHC H heeren tegen SV 35 II uit den Haag Zij verloren met 2 0 van dit team dat op de ranglijst de tweede plaats bezet Op zichzelf beschouwd niet slecht gezien het feit dat GMHC begint en onderaan bengelt De heeren waren deze maal beter dan de vorige keer en een doelpuntjc voor Gooda was niet onverdiend geweest Lamkkwartier Olyapia 0 1 De eerjtt aanvallen zijn voor Laakkw en aangezien de achterhoede van Olympla In liet begin niet al te safe is onUtaan verschillende gevaarlijke momenten voor het O doel De voorhoede van L weet hier echter niet van te profiteeren Langzamerhand komt O er beter in en raakt het spel meer verdeeld Reeds spoedig blijkt dat de Haagsche voorhoede niet over een schutter beschikt xeodat alle schoten over of naast het doel belanden En komt er eens txn bal op doel dan weet Mallon er wel raad mee Ook de aanvallen van O hoewel over het algemeen gevaarlijker dan die van de tegenpartij leveren wel enkele kansen doch geen doelpunten op Als bl een aanval van O Lafeber in het strafschopgebied de bal probeert te bereiken wordt hij daarin door één der achterspelers gehinderd De scheidsrechter geeft hiervoor een strafschop welke echter door de ong wordt naast geschoten Het spel blijft verdeeld en de aanvallen golven op en aeer ztmétr dat één der partijen er voor de rast In slaagt het net te vindeui Ook na de rost blijft het een gelijk opgaandcn wedstr d met enthousiast en dikwijls zeer behoorlijk spel De achterhoede van O met keeper Mallon aan het hoofd speelt een zeer goede wedstrijd en weet alle aanvallen af te slaan Ook de Goudsche middenllnle ts behoorlijk op dreef Aan de andere kant weten ook de achterhoede en middenlinie van L voorloopig meester van het terrein te blijven Ais er ongeveer 20 minuten in de tweede helft gespeeld is komt de bal in het bezit van L Duys die op groote afstand een hard schot lost d t den keeper van L te machtig is 0 1 Laakkwartier komt nn verwoed opzetten doch de Goudsche achterhoede geeft qeen krimp Een pracht kans krijgt de Itnksbinnen van de gasthecren als hij op een paar meter voor het doel alleen met de bal voor Mallon komt Het zachte en slecht gerichte schot komt echter precies in de handen van den doelman Wat beide voorhoeden ook verder probeeren in de stand komt geen verandering meer en zoo eindigt dezen wedstrijd in een zwaar bevochten doch verdiende overwinning voor onze stadgenooten HOCKEY G M H C faalt I Heeren Afgeloopen Zondag moest GMHC in Rotterdam de meerderheid van Leonidas IV erkennen dat haar een 2 1 nederlaag toebracht Ondanks deze nederlaag blijft GMHC candidaat voor het kampioenschap maar dit hangt nu af van het resultaat van de krachtmeetiog NoadllLeonldas IV Over deze 2 1 nedeilaag valt dit te zeggen dat een 2 2 gelijk spel beter de verhouding weergegeven zou hebben Leonidas wist echter de kansen te benutten en GMHC niet Het idee dat van dezen wedstrijd het kampioenschap afhing maakte het elftal onzeker Zij peelden in alle opzichten minder dan anders Over het spelverloop het volgende Leonidas begon direct GMHC teover pelen De GMHC ers werden hierdoor geïntimideerd en begonnen te schutteren Leonidas wist hfervan te profiteeren n met een zacht rolletje verdween den bal in het doel 1 0 GMHC liet het er niet bij zitten en warea verscheidene malen gevaarlijk voor h t doel van Leonidas maar wisten niet te scoren zoodat zij 1 de tweede helft moest Ingaan met een 10 achterstand Direct io de tweede helft ging GMHC nit een ander vaatje tappen en toen was van een Leonidas meerder heid geen sprake meer Leonidas maakte een benauwd kwartiertje door Aan die onzekerheid maakte de rechtsblnnen een einde door scoren 1 1 De GMHC ers werden nu heelemaal fel er zweefde een doelpunt in de lucht Het was echter niet GMHC dat dit presteerde maar bij één van de snelle oitvallen doelpuntte Leonidas 2 1 GMHC zet weer op maar de tijd is te kort Zoodat het einde met dezen stand komt Onze indruk is dat wanneer GMHC het tempo wat bij GMHC een hoTjfdfactor is iets opgevoerd had de rollen omgekeerd waren geweest Ook de G M H C dames Iqden een nederlaag De laatste kans voor de dames op het kampioenschap is verkeken doordat zi Zondag J l in Rotterdam van Spartaan met 3 1 verloren Gedurende den heelen wedstrijd kon men spreken van een Spartaan overwicht De verdediging van GMHC werd op een zware proef gesteld en redde ook vaak maar toch konden liJ niet voorkomen dat de Spartaan dames 3 maal de keepster wisten te passeeren In de eerste helft was er al spake van een Spartaan meerderheid maar doelpunten kwamen er niet Bij een van Be OMHCaanvallen wist de middenvoor mej Laviei de keepster te passeeren Damdttb Gomda Voor de onderling dob competitie van de damdub Gouda werden deze week de volgende partyen gespeeld M van Vllet J Groenendijk 2 0 J Hoogendoorn N Meyer 2 0 D RiJnsburger G Potharst l l Th v d Veer J Meyer 2 0 A van Leeuwen Hoogendoorn 0 2 I Groenendijk D v d Linde 0 2 J van Buren A A de Jong 0 2 D Stuurman H Luidens l l J Hazelbag P v d Pouw 2 0 N Meycr D Rijnsburger 0 2 P Op den Camp G Potharst 2 0 J Goudriaan J Meyer 2 0 j Groenendijk J Meyer 2 0 T Bak J Groenendijk O 2 Meyer C Bouter 0 2 A A de Jong G van Ardenne 2 0 Th v d Veer L v d Linde afg J Hazelbag G Potharst l l M van Vltet J Hoogeadoorn 1 1 H Tenwolde C Bouter 20 Zoo langzamerhand komt het einde van de onderlinge competitie in zicht In totaal moet door leder der spelers 30 partijen gespeeld worden Op enkele uitzonderingen na is deze competitie vlot verloopen Momenteel ziet de ranglijst er als volgt uiti J Goudriaan 40 punten 26 wedstrijden Th v d Veer 37 p 24 w D v d Linde 36 p 29 w P Op den Camp 33 p 25 w P v d Linde 34 p 20 w H Tenwolde 34 p 22 w D Stuurman 31 p 26 w H de long 30 p 25 w A A de Jong Hoogendoorn 29 p 21 w A van Setten 26 p 25 w P v d Poaw 26 p 27 w M van Vliet 25 p 17 w H Luidens 24 p 21 w P Schouten 22 p 17 w G van Ardenne 20 p 21 w j Hazelbag 17 p 11 w C Bonter 17 p 19 w A van Leeuwen 16 p 14 w D Rijnsburger 13 p 20 w T Bak 13 p 23 w J van Buren 11 p 27 w J Groenendijk 10 p 19 w L v d Linde 9 p 10 w F Vogelsang 9 p 10 w G Potharst 8 p 20 w P Bouter 8 p 23 wj J Meyer 5 p 17 w J Heetland 5 p 14 w N Meyer 2 p 21 w J Woerlee 1 p 8 w De Buteaucratie moet weg Mevh Mr de Ruiter de Zeeuw en Mr Joekes spreken voor de partij van den Arbeid In een geheel gevulde Kunstmin zaal hield gisteravond de Partij van den Arbeid een verkiezingsbijeenkomst waarin Mevr Mr de Ruiter de Zeeuw het woord voerde en vooral de nadruk legde op het democratische in de doelstellingen der Partij van den Arbeid terwij4 Mr Joekes vooral op de problemen van den huldigen tijd dieper inging en onder meer de Havenstakingen de corruptie en de bureaucratie fel veroordeelde Allereerst nam Mevr Mr de Ruiter de Zeeuw het woord en stelde de vergadering de vraag die ook haar gesteld was bij de oprichting van de Nieuwe Partij van den Arbeid Is het iets anders dan de oude S D A P of is het de S D A P in een nieuw gewaad hebben jullie het socialisme verraden Spreekster toonde hierop duidelijk aan dat de Partij van den Arbeid een geheel nieuwe groepeering en doorbraak der oude verhoudingen is en dat deze Partij de Socialistische Democratie voorstaat Over de Democratie van de Communisten sprekende ging zij voort met te zeggen dat deze uiteindelijk voorstaan het aan de macht komen van de arbeidersklasse Dit wordt een staatsvorm waarbij de arbeiders bepaalde voorrang hebben als een beter soort menschen Dit is verdrukking van andere groepen dan van die partij die de regeeringsmacht heeft Daarom moeten wij het éénpartijenstelsel de dictatuur van één partij verwerpen In een duidelijke uiteenzetting toont spreekster dan aan dat de V v d A inderdaad radicaal is Wij verstaan onder Democratie iets geheel anders dan zij Bij de on democratische toestanden van voor den oorlog behandelt spreekster de onzekerheid in het bestaan zoowel bij arbeiders als boeren en middenstanders Men moest hen niet spreken van ontplooiing van de persoonlijkheid Dit alles was toen fout gegaan omdat de Democratie nog niet volledig was Dit is nu pas mogelijk Na op enkele arbeidsproblemen te zijn ingegaan komt Mevr de Ruiter de Zeeuw via de socialistische Engelsche belastingen bij het veelomstreden voorontwerp wet van Min Vos De weerzin tegen de Bureaucratie wordt hierbij door de tegenstanders uitgebuit tegen de Democratie Als voorbeeld van het inzicht van den Minister noemt spreekster het feit dat volgens het plan van Min Vos de 12000 ambtenaren die hij van zijn voorganger erfde zullen worden beperkt op korten termijn tot 3000 De tijd is voor Socialisme rijp de krachten zijn aanwezig om het te verwezenlijken zoo besloot Mevr de Ruiter de Zeeuw haar rede Mr JOEKES Daarna ia het Tweede Kamerlid Mr Joekes aan het woord die in zijn betoog allereerst ingaat op de toestanden tijdens den oorlog Toen hebben wij ontdekt dat we allemaal onderworpen zijn aan vaste normen die door ieder aanvaard kunnen worden door Katholieken Protestanten Humanisten het Joodsche Volksdeel etc Toen reeds hebben wij gezocht om juist hierdoor tot een betere samen werking te komen en het plan van één Partij na den oorlog werd geopperd Dit werd echter direct verworpen daar dit niet mogelijk en niet juist zou zijn Wel moest men ophouden elkaar om denkbeelden te bestrijden Wel hebben echter de 3 groote Democratische Partijen elkaar gevonden en die ook haar volgelingen Hon tellen in Orthodox Chnstelijke kringen en in Katholieke kringen Dan behandelt spreker de structuur van de P v d A Ook deze spreker veroordeelt dan het één partijenstelsel en schetst dan de gang van zaken bij de stakingen in de haven van A dam en R dam waarbij de machtspolitiek van één partij tot uiting komt Tusschen de leiders van werkgevers en werknemers in het Scheepvaartbedrijf is een collectief contract tot stand gekomen lat door ieder aanvaard kon worden De E V C proclameert echter de staking en zorgt door posten etc dat niet gewerkt kan worden Nu liggen reeds enkele schepen in beide havens die niet kunnen uitvaren Dit zijn dwangmaatregelen tegen het georganiseerd overieg in tegen het Democratisch bestel in Hiertegenover stelt de heer Joekes de mensch als deel van de Gemeenschap waarin ieder mede verantwoordelijk is Deze gemeenschap kan haar taak niet vervullen indien er niet ordenend wordt opgetreden Men komt er niet meer zonder geleide economie de kleine moet tegen verdrukking door den groote beschermd worden Dan acht spreker het noodzakelijk even dieper in te gaan op de vergadering gehouden door de Partij v d Vrijheid vorige week te Gouda Fel hekelt spreker het gebruik van het Vteeken Tijdens den ooriog was dit teeken internationaal het behoorde aan allen die voor de Vrijheid streden Er kunnen andere opvattingen omtrent die Vrijheid bestaan maar dit teeken behoort aan ons allen evenzoo als de Rood Wit en Blauwe vlag aan het Nederiandsche volk behoort Ook deze spreker komt op het wetsontwerp van Min Vos Sprekende over de figuur van den Regeeringscommissaris toont spreker dan aan dat wij een dergelijke figuur reeds sedert 100 jaar ruim kennen in de Burgemeesters die namens de Regeering in de Gemeenteraden zitting hebben Dan doet spreker een beroep op de Middenstanders en zet hun belangen in de P v d A uiteen Abonneert Uop Groot Gouda De voorzitter J van Ooyen dankt beide sprekers hartelijk voor hun redevoeringen en geeft dan gelegenheid tot debat waarvan door verschillende voor en tegenstanders gebruik wordt gemaakt en het publiek tot een zeer laat tijdstip geboeid bijeen houdt De plannen van d Indonesische Republiek T R I meent de delegatie te moeten opmerken dat dit onderscheid niet juist is In de T R I zitten hoofdzakelijk Pemoeda s zit de jeugd De niet in de T R I zittende jeugd loopt weliswaar thans gewapend rond maar dit geschiedt in verband met den huldigen toestand die veel van een oorlogstoestand weg heeft Ook teneinde in staat te zijn zich te weer te stellen tegen gewapende roovers in de omgeving van enkele steden die ten onrechte extremisten genoemd worden De rooversbenden immers hebben niets met Nationalisme te maken Ten aanzien van het Binnenlandsch Bestuur ziet de Regeering Sjahrir Indonesië verdeeld in provincies elk met een Gouverneur aan het hoofd die het bestuur daarover voert in overeenstemming met het Komité Nasional Indonesia Daerah en deze provincies weer in Residenties en deze in Regentschappen enz Het hoofd van elk ressort heeft een vertegenwoordigend lichaam naast zich die de economische politiek vertolken omdat het niet behoort tot hun ressort maar tot dat van hun collega van economische zaken Wel is vast te stellen dat daara an nog met veel gedaan kon worden in deze I onzekere tijden ofschoon de plannen reeds gereed zijn om bij totstandkoming van een overeenkomst met Nederland en rustige tijden onmiddellijk uitgevoerd te worden De leden van de Indonesische Delegatie hebben van hun aanwezigheid hier te lande gebruik gemaakt om met vooraanstaande figuren van de Indonesische beweging hier in Nederland in aanraking te komen De Indonesische kringen hier te lande bleken uit den aard der zaak zeer èefangstellend naar den oogenbUkkelijken toestand in Indonesië en naar de vormen waarin de regeering Sjahrir zich de toekomstige Staatkundige ontwikkeling van Indonesië heeft gedacht Staatsburgerschap aangaat men wil dit toebedeelen aan alle bevolkingsgroepen zonder onderscheid van ras of godsdienst De Regeering Sjahrir hangt het passieve stelsel aan wat beteekent dat Indonesiërs Indo Europeanen IndoChineezen enz allen Indonesische Staatsburgers zijn tenzij zij verklaren dit niet te willen zijn en te willen behooren tot een anderen Staat De Regeering Sjahrir stelt zich voor zoo gauw mogelijk verkiezingen te houden Kunnen lezen en schrijven zal r iet als criterium voor het uitoefenen van het kiesrecht worden genomen De verkiezingen zuilen moeten naar vofen brengen vertrouwensmannen van de districten waarin Indonesië is verdeeld Het zullen algemeene verkiezingen zijn De Regeering Sjahrir gaat uit van de intregriteit van het grondgebied ha Wat allereerst het Indonesisch rer Republiek Zij beschouwt niet alleen Java en Sumatra als grondgebied maar geheel Indonesië De delegatie is de overtuiging toegedaan dat Sumatra ongetwijfeld tot het gebied van de Republiek behoort terwijl de Minahassa en Ambon waar naar haar meening het volk eveneens achter de Republiek staat zoodra rechtstreeks contact daarmee gemaakt kan worden onder het gezag zullen komen te staan van de Republiek Dit neemt ze o m te mogen opmaken uit de houding van de intellectueele Ambonneezen en Minahassers op Java Over Mr Slamet zijn de Indonesiërs niet te spreken Hij wordt door hen niet au serieux genomen Dat de houding der Indonesiërs tërt aanzien van de Japanners bepaald niet vriendschappelijk is te noemen feordt zeer onderstreept Met betrekking tot het onderstheid dat hier in Nederland wel gemaakt wordt tusschen de Pemoeda s en de Het beginsel der vrqheid Drt Ntdcrkortt iaagt alt lot vptahmmt debat Dn G M Nederhorst lid van de Tweede Kaaer voor de Partl vaa dea Arbeid en voorzitter van de Goadaehc gemeenteraadafractie dier partij beeft dia volgenden brief gericht aan het bütuor van de afdeeling Gouda der Parti van de Vrillield MQnc Heeren Met belangitelling nam ik kennli vaa het eerste openbare optreden van de Party van de Vr heid in Gouda Htt deed mi genoegen te vernemen dat dt sprekers van dien avond van wie alge een verwacht werd dat zl een positieve uiteenzetting van hun liberale béginicica zouden geven een opmerkelijke interene aan den dag legden voor tiet doen ea laten van de Partl van dea Arbeid ca daaraan het grootste gedeelte van de beo toegemeten spreektijd besteedden Gegcvea de levendige belangstelling welke in Uw rijen voor de beginselen van de Part van den Arbeid schijnt te bestaan noodig Ik U alt tot een gedachtenwisscliag ia het openbaar over het onderwerp Het beginsel der vrijheid met één door U aan te wijzen voorman van Uw Good sche afdeeling Indien U in prindpt hiertoe bereid bent verzoek ik U omtrcat de organisatie van dit debat in verbta dlag te stellen aKt de plaatselijke afdet llng van de Partij van den Arbeid Uw berichten met belangstelling tegc moet ziende hoogachtend w g G M Nederhorst Deblokkeering Tan gelden tea behoeve van den Landbouw De Belastingcommissie der Stichtiag voor den Landbouw heeft zich reeds ge ruimen tijd bezig gehouden met de kwcstk van de deblokkeering van de gelden tea behoeve van het landbouwbedrijf Besprekingen hebben er toe geleld dst aan de Belastingcommissie Is toegezegd dat beblokkeerlngsaanvragen van laod bouwers die tengevolge van bijzondere omjtandlgheden in een ongunstige positie verkeeren steeds welwillend zullen worden bezien mits de betreffende aanvragei zijn voorzien van een duidelijk adviet bt voorkeur van een overheidsinstantie De betreffende boeren moeten bij de deblokkeeringsaanvragen bij hun eigen bank hiervoor tevens indienen eea bt hoorüjk toegelicht advies van den Ptov Vocdselcommissaris die zoonoodig inlichtingen zal inwinnen bij den PlaatK lijken Bureauhonder De aanvrage moet met het bijbehoorende advies door de bank van den boer worden doorgezonden aan het bevoegde kantoor der Ned Bank Voor landbouwers die In moeilijkheden verkeeren omdat de door hen vóór 1 Augustus 1945 geleverde tabrieksaardap pelen in geblokkeerd geld zijn uitbetaald kan het bijkantoor van het Aan en Verkoopbureau vaa Akkerbouwproducten te Veendaai k i adviesbureau optreden Wie heeft er klachten De Netherlands Information Service for Market Research Centrale Voof lichting van de Nederiandsche Informatiedienst voor Commerc Aangelegenheden verzoekt belanghebbenden zkh voor twijfelachtige in of uitvoerver gunningen tot haar te wenden Antoade Haenstraat 118 120 den Haag Ingaval van klachten aangaande be handeling bij een of andere instantie wende men zich tot onzen dienst W assistentie Klachten aangaande i commercieele aangelegenheden J de enveloppe het onderwerp vermeld te hebben OP 28 APRIL WEER BOTER Per 28 April en eveneens op 5 i zal voor de leeftijdsgroepen bovM vier jaar een bon worden aangeww voor 125 gram boter en een bon voor 125 gram margarine Kinderen van 0 4 jaar kriJg P 28 April voor twee weken 250 graw boter en 125 gram margarine Deze maatregel moet slechts wor den opgevat als een tijdefijke oiltia ting van de margarinevoorziening NEDERLANDERS MOETEN AUSTRALIË VERLATEN Door de Nederiandsche legefa J teiten te Melbourne is den Nederiaflo sdhen Staatsburgers hi Australieg circulaire aangezegd dat zij sp ® naar Nederland of Nederlandsch i moeten vertrekken aldus bericht a correspondent te Canberra van wj Sidney Herald De corresjwnd voegt er aan toe dat de uitkeenfl aan Nederlanders om redenen nancieelen aard worden stopgei dat officieel nog geen datum o evacuatie der Nedertanders is vf 3 steld den 31sten Mei als uiterste turn wordt genoen s