Groot Gouda, woensdag 17 april 1946

IP GROOT GOUDA OMSTREXEN p actie L J A v d Steenhoven Redactie j Drakker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 207 Men Is het lot van ultgezogene moe Een leder die maar even kans ziet verlaat het onderwijs Men mag zijn roeping ook nog zoo Idealistisch bezlen r r zijn grenzen De schreeuwende wanverhouding tusschen de uitbetaling van Intellectueele beroepen en handarbeiders maakt velen wanhopig en men hoort al het woord staken een woord dat zeer ongaarne In onderwijskrlngen wordt gehoord Laten wij hopen dat de nieuwe Kamer met kracht het probleem van de salarispositie van den onderwijzer ter hand zal nemen Kanteekening bij de begrooting UtetUcUU Van overheidswege tracht men het te doen voorkomen alsof de Ingediende begrootlng nog niet 20on slecht figuur liaat Een deficit van ruim 2 milliard itemt echter tot nadenken Alleen alles wat met de zuivering samenhangt kost MS land bijna een half milliard een bedrag waarmede ongeveer de vooroor logsche begrooting sloot Rolm 35 000 Nederlanders hebben de begrooting met vreugde ontvangen l v m de mededeeling dat er hoogere bedragen zijn geraamd voor de EsalarUoltkeerlngen bl het onderwijs Ijverige geesten vergeleken direct de geraamde cflfers van 1946 met die van 1945 en kwamen tot de ontdekking datdit een salariiverhooglng van ongeveer 20 pCt beteekcnde 1 Reeds lang was er door onder ljskrlngen i bl de regeering met klem op aangedrongen dat er een herziening van de salarU posltle van den onderwijzer zon komen GUterenavond werd officieel medegedeeld dat de verhooging van de post onderwljs op d huidige begrooting niet beteekent dat er sprake U van een geheel nieuwe regeling ter verbetering van de salarlsposltle van den onderwijzer De In de begrootlngsvoorstellen ver i werkte maatregel beoogt alleen de voor rijksambtenaren sinds de bevrQdlng ot stand gekomen vethoogtngen ook voor de onderwijzers salarissen mogelijk te maken De rteds Jaren verwachte verbetering IS er dus ook blJ dtte begrooting nog niet ondanks het feit dat de toestand steeds nijpender wordt Het aanvangs salaris van een onderwijzer In een derde klas gemeente komt neer op een uurloon van 64 cent Het aantal uren per week bedraagt 26 zoodat een leder gemakkelijk kan uitrekenen waarmede een onderwijzv in ten dorp zich moet behelpen Van zijn salaris van f 16 per week moet hij volledig in zijn onderhoud voorzien pension studie etc Is het wonder dat er in de onderwijswereld een bittere stemming heerscht 7 I STADSNIEUWS Vergeet U niet dat U morgen nieuwe Inlegvellcn tcxticlkaartcn en enquette formulieren voor brandstoffen moet nalen als uw naam ligt tusschen Vlif Zz U behoeft alleen Uw tweede dUtrl btttle stamkaart en het Inlegvel mede te brengen U kunt In het Gymnastieklokaal aan de Peper straat terecht aan loket 1 3 5 7 en 9 tusschen 9 30 en 12 u of 2 en 3 30 uur Voor bijzonderheden zie aanplakbllj dat U morgen een schoenenbon moet halen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 3 drie en Uw naam begint met een der letters XlJofZ aan loket 12 van het Distributiekantoor nan de Peperstraat Zij die onder bovenbedoelde cate gorle vallen en reeds een schoenenbon ont gen hebben In 45 of 46 ne tan zich vervoegen aan loket 4 Peperstraat U moet medebrengen de Tweede distributie stamkaart en bet Inlegvel GAGB GC of GD CK 05 Zie ook ons blad van Donderdag 4 April Leger des Hells Donderdag geen dienst Goede Vrijdag 10 uur BlJ t Kruis 7 30 uur Het teeken der overwinning Haastrecht Ned Herv Kerk 10 uur Ds W de Voogd van der Straaten Bev nieuw lidmaten 7 nur H Avonmaal Ds Voogd Ned Herv Geref Evan 7 sor Evug G de Pater Gcrtf Ktrk 7 nur Ds G Visser Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30ra Abonn p w 27 c Losse numm ll ci WOENSDAG 17 APRIL 1946 dat de heer Van Wijnen ondanlu de risico s die hij hier mede liep altijd bereid was materieel en finantiecl ttf helpen vooral waar dit den strijd tegen den bezetter betrof Nooit werd op hem een tevergeefsch beroep gedaan Zoo verschafte hij b v dagelijks 1300 portie eten voor onderduikers Tengevolge van de groote deelname aan den Centrale keuken heeft deze instelling een zeer groof voordeelig saldo opgebracht Wij hopen vurig dat dit bedrag door onze gcheele gemeente opgebracht gebruikt zal worden voor sociale doelI einden zooals b v een zwembad De eerste eerepennlnö In verguld zilver heeft Burgemeester James onlangs overhandigd aan het Roode Kruis Hnlpteain dat Gouda na de bevrijding te hulp ü gekomen De heer Chappln heeft deze penning namens het team uit handen van den Burgemeester ontvangen EIK van de teamleden ontving de penning in brons De Gouden medaille van de stad Gonda werd In 1939 voor het eerst uitgereikt aan den heer W van Vliet In verband met zijn schenking van een groot legaat aan onze gemeente Eerder op den ochtend hadden de brandmeesters J Bokhoven C van Eijk en J L Hullemaa wegens hun 25 Jarigen dienst bij de brandweer den zllveren eerepennlng v d stad Gouda ontvangen Vrouwengroep vaii de Part van den Arbi id Weersverwachting medeged kl door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht I Nog wat konder Vannacht nog zw bewolkt morgen tijdelijk opklarend Aanvank lichte neerslag iets kouder W wind Wat is er In Gouda la do nt Reunie I Vrijdag t m WocMdnfl De Romantische Senorlt Thalla Theatet Vrijdag Woeia i De hel der engelen Boven 18 Jaar Schouwburg Bioscoop Vrfld fl D Havenkwartier Boven 18 a Woensdag 17 April Concordia Saoir Alproch filmstichtlng Onderr één vlag Woensdag 17 April 7 30 Rem Go f Gem Wijdingssamenkomst Idem Reunie bovenzaal 7 uor us j Börgef De mensch van morgen Idem 7 30 uur ledenvergadering Ott Ned Chr Vrouwenbond In y r Rest Mijn reis naar Z Afrika m Kt 9 uur Bureau dh tGoad spreekuur voor gerepatrieerde Donderdag 18 April Scouwbitfg 8 o Fritz Hlrsch operette Drei Maller H M Idem Reunie V TiM l rV i Vrouwengroep P v d A Mej Jerk spreek over het werk van de onderlinge Vrouwenbescherming uiij Idem Quant 2 uur openlnf Weriien exposltle Op de bijeenkomst van 18 April a s zal dit keer voor deze groep spreken mej Zr Verkerk directrice van hetv ltefton Ziekenhuis over Hel werk van de onderlinge Vrouwenbescherming in de bovenzaal van de Reunie s middags jfan 2 4 uur Zilveren Jnbilenm Gisteren herdacht de heer G Muurllng chef van de afd Financiën ter secretarie den dag waarop hij vóór 25 Jaar In j gemeentedienst trad Verrader veroordeeld Herdenking Gevallenen Teneinde elk misverstand dienaangaande te voorkomen brengt de Commissie voor de herctenking van de gevallenen onder de aandacht dat aan de op Zaterdag 4 Mei des middags om 3 uur op de Markt te organlseeren huldiging van onze gevallenen kan worden deelgenomen door alle vercenlglngen van elke rlchüng Derhalve worden alle vak stands en bedryfsorganisaties jeugd sport en buurtvereenlglngen alsmede alle overige In Gouda gevestigde vereenlglngen ultgenoodlgd met een delegatie van 5 personen I aan deze huldiging deel te nemen I In verband met de vele voorbereldeade werkzaamheden U het echter gewenscht dat opgaven tot deelname uiterlijk 20 April schriftelijk worden ingezonden aan dhr G Bouwmeester Kattensingel 93 ot J Th Imholz Coornhertstraat 7 Minister Manskolt verhinderd De vergadering van de Partij van den Arbeid die vastgesteld was op Donderdag 18 April Is uitgesteld tot Donderdag 25 April daar Zijne Exc Min Mansholt verhlndeid Is Voor het Bijzonder GerechUhof stond I gisteren terecht de 55 jarige metselaar f C v Hertum die in Juni 1943 In een brief aan burgemeester Llera den heer V d Kooy van de Karnemelksloot omdat déze een radiotoestel In hals had verraden had Van der Kooy was hierop gearresteerd en 3 maanden vastgehouden Van H hoorde hiervoor 1 jaar en 6 maanden tegen zich eischen uitspraak over 2 weken Tot accountant bevorderd Onze stadgenoot de heer G W v d Starre is op de Economische Hoogeschool te Rotterdam bevorderd tot accountant Gondseke Lncbtvaart Club Aan de leden van de Goudsche Luchtvaart Club wordt verzocht hun toestell Woensdagavond en Vrijdagavond op de clubavonden mee te brengen ter controle daar dit ooodlg is in verband met de districtswedstrUden op Maandag 2en Paaschdag te Rotterdam Alle leden worden Woensdag a s verwacht om at te spreken met welke trein de reis naar Rotterdam ondernomen wordt en om de werkzaamheden tijdens de wedstrijden te verdeelen Dus ook die leden worden verwacht die nog niet over een vliegtuig beschikken en dus niet aan de wedstrijden deelnemen WATERPOLO GZC II kampioen Door de 1 0 overwinning op Gouwe heeft GZC II gisteren het kampioenschap behaald KANTONGERECHT TE GOUDA d d 10 April 1946 Veroordeeld zijn wegens Openbare dronkenschap W v U te Ouderkerk a d IJssel f 15 s 6 dh Met een motorrijtuig rijden op een rijwielpad W O te Moordrecht f 1 50 s 1 dh Riiden over een voor eenrichting J j A v M Drs Nedcrkorst vraagt Onze stadgenoot Prs G M Nederhorst yjeeft aan den Minister van Handel en Nijverheid eenlge vragen voorgelegd In verband met de Inkoopvereeniging voor ambtenaren de z gn Enclva In verkorten vorm vindt U hieronder de gestelde vragen i te Gouda idem P G H te Reeuwijk dem A S te Gouda f 10 s 4 dh Zander toestemming van den bewoK ner in een portiek staan A H te voor en achterverlichting A B te Rietveld J B te Zegveld W V te Woerden 2 maal f 2 s 1 dh Niet voldoen aan de leerplichtwet M I R te Gouderak f 2 50 s 1 d h A G te Gouderak f 15 s 6 dh F v d S te Gouda dagvaarding nietig H v D te Reeuwijk f 5 s 2 dh FA van Z te Reeuwijk f 10 s 4 dh en voorw hechtenis van 3 dagen proeftijd l j L D te Waddinxveen f 20 s 10 dh 1 V te Waddinxveen f 12 50 s 5 dh F van V te Gouderak f 30 s 10 dhx W v O te Gouda f 10 s 4 dh A y O te Haastrecht f 10 s 4dh A v d K te Nieuwerkerk a d IJssel f 5 s 2 dh A S te Gouda f 5 s 2 dh J A te Nieuwerkerk a d IJssel f 6 B 3 dh Is de Mm bekend met de oprichting van de Enclva en kent de Min de oprlchtingselrcnlalre waarin medegedeeld wordt dat zij tijdens den oorlog groote quantiteiten levensmiddelen en goederen uit de handen der Dultschers gehouden hebben en dat door lid te worden van de Enclva artikelen die nu nog moeilijkste krijgen zijn toch binnen hun berel komen Partq van de Vrqhcid Hedenavond om 8 uur zal In Ter Gouw de eerste ledenvergadering van de afd Gouda van de P v d Vrijheid worden gehouden Allen die zich als lld opgaven worden verzocht aanwezig te zijn Voor hen die dit nog hebben verzuimd bestaat voor den aanvang van de vergadering gelegenheid zich alsnog op te geven Op de agenda staan o m de verkiezing van een bestuur en het vaststellen van de te voeren verkiezingsactie Drs Nederhorst acht het voorts ongewenscht dat In dezen tijd van goederenschaarschte ambtenaren inkoopvereeniglngen stichten daar dit naar buiten gemakkelijk verkeerde indrukken wekt Hij acht het daarom beter dat om de ambtenaren naar binnen en naar bulten zuiver te honden de minister voorlooplg dgl stichtingen tegen gaat ook omdat ze de ordening yan het distributie apparaat doorkruisen en z l een benadeeling vormen van den bonafide middenstand Gemeentebestuur eert stadgenooten PREDIKBEURTEN Kerkdiensten op Goeden Vrijdag Ned Herv Kerk St Janskerk 10 Ds Koole voorbereiding H Avondma 5 u Ds Elzenga bed H Avondmaal Westerkerk 10 uur geen cUenst 5 utir Ds Koole bed H Avondmaal Rem Geref Gem 7 uur n m Ds Nlenhuls Avondmaal Vrijz Ned Herv Kleine kerk Peperstraat 128 7 uur Mej Ds Thomsen H A Geref Kerk 8 uur n m Ds Dond p van Heemstede en Ds Ten Brink Geref Kerk art 31 ln de Chr Geref Kerk 6 uur n m Ds Koenekoop Chr Geref Kerk 7 30 uur n m Ds Dubois Vrije Bvang Gem 10 30 oor v m dienst 7 10 uur n m H Avondmaal Ned Geref Gem 10 nur v m H A 7 nur n m Ds v Welzen Gistermorgen heeft h 5oll fl y De Alproch filmstichtichting draait Voor clck wat wils De algemeene Protestante Christelijke P n 0 Filmstichtlng Het eerste filmpje dat wlJ te zien kregen was de vier Jaargetijden met schitterende natuuropnamen in kleuren waarin de originaliteit der kleuren meestal goed was Daarna werd de film Ond één Vlag vertoond waarin de verschrikkingen van den oorlog onze oogen voorbij flitsen en waarin wij tevens zien hoe onze land zee luchtmacht en koopvaardijvloot tegen den vijand heelt gevochten tot de overwinning jefvolgens een kort filmpje over het Ned Roode Kruis en de werkzaamheden van het NRK van 1940 1845 Verder zagen wij hoe de Friezen na 5 Jaren ge eld en verdrukking overal met volle energie aan het werk gingen Tenslotte werden nog twee filmpjes vertoond van ons Kon Huis en de Prinsesjes Het ligt in de bedoellna der stichting wanneer er voldoende animo voor bestaat ook speelflls te vertonen o a Ben Hur Wij hopen voor de Alproch stichting dat vanavond meer belangstellende naar Concordia zullen gaan het Is moeite waard Gistermorgen heeft het college van D Rijden over een voor eenien W aan den heer W van Wijnen yg gg opengestelden rijweg 1 directeur van De Producent de eere Ug Berkenwoude f 3 S 1 dh elpenning van de stad overhandigd Onder het rijden beide han beide handen van J H H te Gouda zonder toepassing overhandigd De burgemeester schetste in nkele korte woorden het vele en verdienstelijke werk door den Heer van Wijnen tijdens de bezettlngijaren voor de inwoners van Gouda verricht speciaal In verband met met zijn werk aan den Centrale Keuken die in Gouda over het algemeen beter was dan elders In het nog niet bevrijde deel van Nederland Na deze korte toespraak overhandigde de burgemeester den verguld zilveren eerepenning aan den heer v Wijnen Deze onderscheiding draagt als Inscriptie Deze penning werd verleend door het Gemeentebestuur van Gouda aan W van Wijnen wegens zijn groote verdiensten als hoofd van de massavoeding gedurende het laatste jaar van de wereldoorlog 1940 1945 Hierna dankte de heer v Wijnen voor de onderscheiding hem ten deel gevallen Met enkele woorden schetste hij t werkvan de Centrale Keuken die niet alleenvoor eenig warm eten zorgde maar ook een groot aantal personen voor de razzia s gespaard heeft Van de 250 man personeel is er slechts éen naar Dultschlandoeweest Onder deze 250 ijjan bevonden zich onderduikers van allerlei soort envelen van hen verrichtten het werk geheel belangeloos j t Heer van Wijnen beschonwde de hem ten deel gevallen or derscheiding dan ook als een huldeblijk voor het geheele per Onder het rijdenhet stuur loslaten Teruggave oudersvan straf Zich door een motorrijtuig laten voorttrekken A N K te Oudewater Terugggave ouders zonder toepassing van straf A J te Haastrecht f 5 s 2 dh u A Niet gebruiken van een bestaandrijwielpad A N K te Oudewater Teruggave ouders zonder toepassingvan straf W O te Moordrecht 2 maalf 050 s 1 dh F V te Bodegravenf 3 s 1 dh Niet gebruiken van bestaande oversteekplaatsen H L B te Utrecht f 1 s 1 dh Zonder schriftelijke vergunning ten verkoop voorhanden hebben van mollenhuiden G de M te Bergambacht f 15 s 6 dh met verbeurdverklaring van het in beslag genomene Zonder schriftelijke vergunning verhuizen j B H te Gouderak f 10 s 4 dh Visschen zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende van het vischwater H J A Ch W te Zevenhuizen f 12 50 s 5 dh met teruggave van de in beslag genomen hengels Reizen zonder geldig plaatsbewijs G V te Stolwijk ontslag van rechtsvervolging j X U IHet onafgesloten en zonder toezichtlaten staan van een rijwiel J P M ter M v I te Gouda f 7 50 s 3 dh H M