Groot Gouda, woensdag 17 april 1946

Uitstapje in het Russisch gedeelte van Berlqa door Anton Gerber De Voed lp itie in Japan I Anderson de Amerikaansche Minister van Landbouw heeft verklaard dat de voedselrantsoenen in Japan tiinnenkort met 100 caloriën ongeveer van de huidige 1050 caloriën verlaagd zulen worden indien Gen MacArthur er zeker van kan zijn dat in de toekomst voedsel geïmporteerd zal worden Gaat Tnunan Japan bezoeken i De Perssecretaris van Pres Truman Ross deelde gisteren mede dat Pres Truman wellicht Japan zal bezoeken wanneer hij zich dezen zomer naar de PhiHpijnen zal begeven De plannen voor den tocht zijn voorloopig en de détails zijn nog niet uitgewerkt Aanvang gemaakt met Bouwplan 1946 Dinsdagmiddag is in het fc dorpje Heesch bij Oss op oWideele wijze een aanvang gemaafet met den bou van de 10 000 woningen welke volgens het bouwplan 1946 in ons land zullen worden gebouwd Eensgezindheid in het Grieksche Kabinet De scheuring die dreigde in de nieuwe regeering is als resultaat van een kabinetszitting voorkomen Er bestaat volledige eensgezindheid onder de leden van het kabinet zoowel met betrekking tot het verleden als met betrekking tot de toekomst Franco beantwoordt Spaansche Advocaten General Franco zeide gisteren in antwoord op een adres van trouw van 4 000 Spaansche advocaten dat hij zich haastte de stabiliteit van het systeem in Spanje te garandeeren om zekerheid te verschaffen dat er geen herhaling van de gebeurtenissen in het verleden in het land zou plaats vinden Wij moeten oprukken naar nieuwe doelstellingen en wij moeten snel oprukken Ik haast mij de stabiliteit van het systeem te verzekeren en dat zal garandeeren dat er geen burgeroorlogen meer zullen zijn en dat geen broeder meer zijn broeder zal bestrij De Koerden vormen nieuwe Staat Volgens te Bagdad ontvangen berichten hebben Koerdische autonomisten een nieuwe Koerdische Staat gevormd in Perzië ten Zuiden van het Meer Unria Naar verluidt hebben Iraksche troepen en politie stellingen betrokken langs de IrakeesihServi sche grens als maatregel tegen het infiltreeren van opstandige Koerden in Irak Bepeilting Meelconsumptie ip Amerika Pres Truman s NoodcommiÈsie voor het bestrijden van den hoqgeianood ondersteunt ten volle het plan om de consumptie van meel in Amerika met 25 te verminderen Berlijn Universum Press Van tijd tot tijd verstrekt de Russische Commissie die haar zetel in het huis der inter geallieerde bezettingsautoriteiten heeft doorgangskaarten en met behulp daarvan kunnen dan eenige bevoorrechte stervelingen naar Rusland doordringen Hoe ziet het er daa uit Hoe leven de Russische Ber lijners Vóór alles dient te worden gezegd dat de stad hier een andere aanblik biedt dan in het Fransche Engelsche of Amerikaansche deel De menschen zien er beter gevoed uit maar moeten veel zwaarder werken Er valt ook te constateeren dat het respect voor de Russen bij de Duitschers nog danig in de botten zit Dat de straten vol ruinen en de uitgebrande huizen nog precies zulk een troostelooze aanblik geven als op den dag der capitulatie is daaraan te wijten dat de Russen voor het opruimingswerk in de allereerste plaats menschen van gevorderden leeftijd gebruiken die niet meer in staat zijn tot groote werkcapaciteiten Daarom geschiedt het opruimingswerk in een veel langzamer tempo Wat den reporter uit het zwaar gemotoriseerde Amerikaansche Berlijn komend verder opvalt is het bijna volkomen ontbreken van motorvoertuigen Hiervoor in de plaats zijn er ontelbare paardenvervoermiddelen Ook talrijke fietsen worden er aangetroffen Wat de kleeding van den Russischen G I betreft heeft deze een merkbare verandering ondergaan Terwijl nog slechts enkele maanden geleden verschrikkelijk uitziende kerels met kale slordige verscheurde klee ren gaten in de schoenen de broek niet bij het jasje passend en met de meest phantastische wapenen rond slenterden ziet thans de Berlijnsche Roode soldaat er als in het nieu w gestoken uit Dit is te danken aan een streng bevel van Maarschalk Zukov dat voorschrijft dat zoowel soldaten als officieren correct gekleed moeten gaan en dat geen nalatigheid meer zal worden geduld Sedertdien is de discipline ook aanmerkelijk verbeterd In de laatste weken worden ook geen machinerieën meer van Berlijn naar Rusland getransporteerd Daarentegen werden in totaal 250 000 Duit sche arbeiders en arbeidsters in de Russische bedrijven van de vroegere Duitsche hoofdstal tewerkgesteld Het loon is goed en toereikend om zoowel op de levensmiddelenkaarten te kunnen koopen alsook om extra levensmiddelen op de vrije markt in te De 3ooPde geallieerden éerecru teerde Duitsche politie heeft in de Russische zone niets anders te doen dan de bevelen van den Sovjet com missaris uit te voeren Hierin onderscheidt de politie zich van de functies die haar in de andere zones zijn toebedeeld en waar de Duitsche politie zelfstandig kan optreden De Russen zijn voorzichtiger en hebben zooals de jongste gebeurtenissen met d weder ontwaakte Hitlerjeugd toonen gelijk gehad In ieder politiebureau i er een Duitsche en een Russische p K litie officier De laatste beheerscht de Duitsche taal volkomen en kent het hem toegewezen Berlijnsche district op een prik De Rus geeft telkens de formeele bevelen die de Dui tscher eenvoudig aan zijn ondergeschikten heeft door te geven Deze bevelen moeten zonder tegenvraag en op de plaats worden uitgevoerd Ik was b v toevallig aanwezig toen een Russische politie officier den Duitscher het bevel gaf daar en daar hij wees de plaats op den plattegrond van de stad aan een voer hooi te laten halen en dit te laten brengen naar de intendance van het leger op een andere eveneens precies aangegeven plaats De Duitscher haastte zich het bevel aan zijn ondergeschikten door te geven Ik kon niet te weten komen of de Russen over het algemeen met de resultaten van hun bezettingsmethode tevreden zijn Voor zoover ik kon nagaan zijn de menschen niet ongelukkiger dan in de drie andere zones Ze moeten hard werken krijgen geen hoog loon maar daarvoor in ae plaats goed en voldoende te eten en hebben al naar gelang van de fabriek of het kantoor waarin zij werken 1 2 dagen per week vrij Het zou ook wÉl niemand invallen meer te verlangen waar de Russen geen moeite hebben gespaard orfi de Duitschers tot in e kleinste détails met de schanddaden van het Nazi régime bekend te maken Copyright bij Universum Presi Dame vraagt ZIT SLAAPKAMER met pension Br onder no 6346 bur v d blad lovalide wageo te koop zonder banden z g a n Bloemend weg 9 1191 1946 Op Maandag 2e Paaschdag hopen onze geliefde Ondtri ö VAN DER VOOREN efl P Ch Van der VOORENvan den Berg den dag te herdenken dat zQ voor 15 jaar In het Hawel k traden Dat Ki nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van han dankbare Kinderen Bockeabergitraat 73 Souda Receptie n m 3 30 4 30 uar Hotel Central Markt 23 Ingang Zcagestraat HUWELIJK Kennismaking gevraagd door Wed P G 50 60 jaar of als huishoudster Kind geen bezwaar Salaris onn Liefst spoedig Br onder no 635 h bur v d bl Te koop gevraagd een Trommel met stokken voor padviaderij Brieven m prijsopgaaf onder no 6100 bur van dit blad Gevraagd een WERKSTER v or Donderdagmorgen Adres MEVR BOSCH Burg Martensslngel 97 Te koop gevraagd moderne poor ootlogsche KINDERWAGEN wil hiervoor ook gouden damespolshorloge af St event bijbetalen Br onder no 6354 bur v d blad Boekhouder vreascht nog eenige boekhoudingen bq te houden tegen billijken prijs Br onder no 6360 bur v d blad Gevraagd MEISJE voor halve dagen Lotgering Joubertatraat 44 GEVRAAGD een WERKSTER voor 2 è 3 dagen per week RIETVELD Regentesseplantsoen 14 Biedt zich aan NET PERSfK voor fabrieksmonteur Op de hoogte van electricitcit 9ut09eaï sschen en stook instaTlatfes Br onder no 6353 bar v d blad ACADEMIE VOOR B K T W ROHERDAM Q J de Jonghweg 4 MIDDELBARE TECHHISCHE SCHOOL dag en avondopleiding Bouwkunde Weg en Waterbouwkunde Werktuig bouwkunde Electrotechniek Scheepsbouwkunde AAKMELDING VAN LEERLINGEN voor de Cursus V M T O en M T S vóór 1 Juni a s Maandag t m Vrfldag 9 12 14 17 en 18 21 uur aan het gebouw der Academie GOEDE VRIJDAG in de Gereformserde Kerk aan de Turfmarkt GOEDE VKIJDAG 19 APPIL a s des avonds ö uur Jezus imadelilkc dood Jezuf kruliarnemlns n bagrafenls Als sprekers treden op i Ds A Dondorp Heemstede Ds J P C ten Brink Gouda Medewerking van het Kerkkoor en een koor van jonge catechesanten onder leiding van Mr J I van Dooroinck V oolkwartet o l v den heer J J Jager Aan het Org l de heer A Boot De zitplaatsen zijn vrij Vriendelijk noodigen wij al Om ze stadgenooten uit om in deze samenkomst het tijden en sterven van Christus te overdenken COO § schoonmaak is weer achter den rug Nu alleen nog de haard vakkundigen grondig laten reinigen bg 4 MAGAZIJN HOLTHUIZEN 0oiMia eii 8 GOUDA T l 3n M meisje gevraigil lief voor kinderen klein gezin Prettige werkkring NEURAY VERZIJL Markt 20b Gevraagd actieve Verkoopster voor gelll weekbladen Aanmelden Lange Tiendeweg 13 NIN van 8 U uur in DE KLEINE BETUWE Met medewerking van de bekende dansband THE RHYTHM PLAYERS onder hiding van den Heer Boegheim Beleefd aanbevelend A BOLK 6 2 eB I Vóór Paschen Uw tuin in orde Geeft Uw bestelling vandaag nog op OVERWEEG wat U liever doet Huur betalen of voor hetzelfde geld in Uw eigen huis wonen Wie het toatsteverkiest stelle zich in verbinding met de ROHYPI ROHYP HsenENGR 124wa roi Tuingrlnd Tulntcgclf Cement en Zand voorheen A K de Jong Kaam 39i Telefoon 2696 Er il weer plaats voor eenige Vakbekwame Meisjes en Leerlingen bij De Goodache Stoomblcckcfi De Drie Noteboomcn Katteasingel 2 Gevraagd Kleeding ter overname alles oude kwaliteit Billijken prijs Damesjaponnen blouies roUcu en achocncn Meiiju en Klndcrjurkcn Babygoed en KinderKhoenen Mooi Kinderledlkant groote maat Th V Brag Bodegraventraatweg 27 hel MEISJE boven 16 jaar Voor diensten ia eethuis Hoog loon en verval Volle kost Eethuis H Lngthart Stoofsteeg 15 Gouda Wegans norm succss n op valer vsrzoak DINSDAG 23 APRIL 1946 tweede opvoering CABARET AVOND ttRond de Vrouwcntoren in de zaa Concordia Westhaven Aanvang 8 u Zaal open 7 30 uNict leden f 1 25 BAL NA Plaatibeipreking ft f 0 10 et Zaterdag 20 April van 4 6 unr Nlcawa Havca 206 Ver zekering S Concern zoekt voor Gouda IJVERIG ACTIEF AGENT Na gebleken geschiktheid incasso portefeuille Brieven onder no 6358 bureau van dit blad BEKWAAM BOEKHOUDER 25 jarige ervaring 40 jaar heeft nog eenige dagen per week beschikbaar om te assisteeren in Boekhouding Bcieven onder no 6356 bureau van dit blad r Vanaf DINSDAG 23 APRIL kunnen tijdelijk worden aangenomen MUL Gouda Telefoon 3257 Zelfstandig Autostoffeerder GEVRAAGD prima vakman door Carros seriefabriek in het Noorden des lands Br onder no 68 Fa A Binnert Overdiep Heerenveen Jongelui die wenschen te troanca zoeken 2 KAMERS met gebruik van keuken Br onder no 6344 bur v d U Gevraagd per 1 Mei door Hm een net kosthuis Brieven aan Walnootstraat 133 LoosdotBCi D V P tjes Tl KQOP GEVRAAGD E a tioBwiapOB maat 42 Bricvea ODdci ao 6338 boican t i Uad HMrcnJat ook gcacgca ti ruilen voor di klcadlag tchoaata ottde kwailtdt Brltven oadcr ne 6308 bnr vaa dit hbd Coapicct Milbootfe ook gcacgea U nikm vooi danici ta kladcrklccdiag ea idxomM Bricvto oade ao 6307 buican v d bUd Wccgichaal C Ncdcrbof SpinlagrtfMi TE KOOP AANGEBODEK E a Blc w doaktrgr i kecica coitaam IJsMlkao 127 E a l gjt x gtamofoea 30 pUtca Boetekadc Dl EcB canctte ca tUatta lepcli ca vockco te bcvr Gtavia lacobailr 14 Een hoad xwatt wlttc tpaaiel Gr Plorlfweg 113 Een blauw xijdea apoB en een lichte dimti regenmantel Pc Hendrlkiti 5 Een bawale 50 handgrauo4macbiaefM en een gatovta f 25 N Have IW Z ga n vooroorl hulikamuaacnblemeat Zoutmaodrut 21 Eikea alonbuffet en 2 icbilderijen Marteniilagcl Teekcataftl 75 100 cm met vericbuifbttt llneaal J v Hencgouwcaetraat é na a f Prima clectr naaimachine Brieven onder no 6254 burcaa v d blad 2 Heercarljwielea xondtr banden In priM taat 2e Kade 22 Gouda Heerenbeti met maultvc banden Naalentraai f Ben itofiulger Phllipt gtlifkrlchler t N plti gautel Pr Hendrikitraat 101 Braadkait ompicte weegubalen co gcvicb ten kaaivatcB ao S SlIagetlaad Stoiw nf lul B282 UlcfooB 3621 Net wooaknlt te b vr Groeaendaal 2I het lelfde adre een paarwerkechoanenB Ean beereafIctamct prima zware luchtbiada ook te rnllca voor damcafieti met luchtbaadej Onder dt Boompje 76 2 witi eommaal urk e ea hoed l f 7 i 8 laar TnrWng 1 Old flnlih maulef eiken clliader bareau 12 ladta 2 ealontafela m tt bavr Oodel de Boomp Prhaa radio 4 golficagtea ca plck np I Ullatle het geheel In prima wlankait Brieven onder no 6254 bureau van dit bl Eea inlver wllte wollen baby doek en M lavallde duwwagen Achter ét Vlidbmarkt 54 Zoadagi al 1plti gaiitel iWBrt geïmalUeerde kacW e B ledlkaat met itroomatrauea l pcrMM aUeiigan Relgeritraat t Eea boz met vlooder 2e Kade 64 Eea hulikamer ameublcaent F W BelUitraat S RUILEN Prlmavoorooriogache divan voor eeamoderaa kinderwagen u 4 Brieven oadcr no 6355 bureau v d W Moderne crCme kinderwagen voor k n 3x4 hoogc klndenchoenen 36 o JE Jenchocaen 38 Bot Bodegraveulraatir ot 1 paar xitvaren avondtchocBen 7 dito m 38 Tulnrtr 1 paai L w h ach m 42 nieuw voW paar Idem m 43 JMclIaM Kiaderwagaa cb wandclwagBatic tef marmana fyarladichap JJ H Neef Gr BloU t Een paar blauwe nède i 5 37J drlekwiMt hak eaamaal 9 Lm eea paM Xè a x J j IU WUhelmtaaweg 233 aa 7