Groot Gouda, donderdag 18 april 1946

U GROOT GOUDA m AD ASTRA Redactie L J A vd Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda fi ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S DONDERDAG 18 APRIL 1946 Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3008 U JvsuEjI ua j rik ixii x rw numm 10 et Administratie M J van Loon Abonn p w 27 c Losse numm lU ci NUMMER 208 VOETBAL De competitiestandcn Is Goering het waard UcededcU Ncd Herr Kerk Weersverwachting medegedetUI door het K N M l totm rQea v md Wordt verwacht I Vannacht nog zw bewolkt morgen tijdelijk opklarend Aanvank licht neerslag iets kouder W wind Nog wat k uder van den QVB Onderstaande standen zijn ftijgewerkt tot en met M April 1946 Ie klasse A vlak van zijn nazi ideaal Als waarschuwing dus voor hen die na ons komen die niet zooals wij dagelijks nog de wonden voelen die de nazi s onder aanvoering van hen die nu in Neurenberg terecht staan in ons volk hebben geslagen Een onweerlegbare getuigenis van links naar rechts van top tot teen alle militaire roem en glorie ten spijt Want al te snel plegen wij menschen te vergeten hoe heerschers meest hun macht vergrooten ten koste van het schrijnendste onrecht Dank zij Neurenberg zal Hitler door het nageslacht geen tweede Napoleon genoemd worden veeleer zal een ieder bij het hooren van zijn naam en van zijn Derde Rijk van afschuw vervuld worden ledereen behoort derhalve in te stemmen met den loop van t recht zooals die thans in Neurenberg plaats vindt We hebben in de afgeloopen vijf jaren immers geleerd daf we over de kostbaarheden van de democratie dienen te waken Waarom zijn er nog steeds zqoreien die als het proces te Neurenberg ter sprake komt schouderophalend antwoorden Ze hadden ai lang aan den boom moeten hangen Zooals het nu gaat is het al tijd en geld ver Pild De onjuistheid van deze en dergelijke opmerkingen goeddeels een gevolg van de verruwing die zich in den bezettingstijd van ons allen min of meer heeft meester gemaakt willen wij hieronder in het kort belichten Het nazi bewind met al zijn tenhemel schreiend onrecht heeft voorvelen onder ons datgene op den achtergrond gedrukt wat vóór den oorlogin ons volk als algemeene rechtsovertuiging leefde dat geen veroordeelingmogelijk is zonder een vorm van proces Niet alleen de aanklager ook deaangeklaagde dient door den rechtergehoord te worden hoor en wederhoor dienen hun beloop te hebben leder individu heeft recht hierop 09k de gemeenste misdadiger immers juistdoor hoor en wederhoor moet de rechter de strafbaarheid kunnen vaststellen Hierover dient men nief licht te denken Het is een van de hoeksteenen van de democratie de geringste afwijking van dezen regel werkt als een ondermijning en is een stap die leidt naar dezelfde toestanden die wij juist onder het dictatoriale bewind der nazi s als het meest grie nd onrecht beschouwden Het gaat dus ook niet aan te zeggen Maar het is toch onzin als we van Goering en Keitel nog moeten gaan vaststellen dat ze schuldig zijn üat is immers een voor ieder uitgfemaakte zaak Aan hen dien zoo redeneeren dient gevraagd te worden Maar waar trekt gij dan de grens Goering en Keitel raoetfen dus zonder meer gehangen worden maar wat te doen met SS chef X die gij toevallig niet kent maar die ook duizendvoudige moord op zijn geweten heeft moet deze man zonder proces opgehangen worden omdat Piet hem bezig heeft gezien en moet gouwleider Y zonder meer geëxecuteerd worden omdat men zegt dat hij tien vliegeniers heeft laten lynchen Waar trekt gij eigenlijk de grens En voorts wie heeft eigenlijk te beslissen welke straf aan wie moet worden opgelegd Is dat Piet of bent U dat is dat mijnheer Klaasen of is het de rechter Zoudt gij gaarne zonder proces veroordeeld worden omdat Jansen beweert dat ge misdaan hebt Wellicht zult ge zeggen In alle bescheidenheid meen ik toch wel dat er tusschen Goerings misdaden en mijn eventueele misdadigheid eenig verschil van gewicht bestaat Men dient echter voor oogen te houden dat juist bij de rechtspleging een ieder gelijke kansen dient te hébben Niet voor niets wordt Vrouwe Justitia afgebeeld als geblinddoekt met de weegschaal waarop hoor en wederhoor worden afgewogen in de hand Niemand wenscht zich een Justitia toe die vóór de beoordeeling haar blinddoek afschuift en even loert of het voorkomen van dengeen die zich aan haar moet onderwerpen haar wel aanstaat Nu nog een antwoord op de vraag van hen die zeggen Goed ik zie i n dat zelfs voor Goering en zijn rotgenooten een vorm van proces vereischt is maar waarom wordt alles nu nog zoo haarfijn uitgeplozen en wordt er ik weet niet wat voor bezwarend feitenmateriaal bijgesleept terwijl een korte kernachtige door feiten gestaafde aanklacht voldoende zou zijn om tot de zwaarste veroordeeling te leiden Hier dient een belangrijk argument aangevoerd In Neurenberg wordt thans met t meest barbaarsche regime dat de wereld gekend heeft afgerekend met de bedoeling eens en vooral in documenten en getuigenissen vast te leggen en daardoor te veroor öeelen de misdadigheid van het fascistisch regime van Hitler dat eerst tot Ongeluk van eigen land daarna van een heel werelddeel met de hak van zijn met bloed besmeurde laars alle vormen van hooger leven heeft ge Oe bediening van het H Avondmaal vindt niet plaati om 5 uur maar om 7 uur zoowel in de St Janskerk als In de Westerkerk 13 24 Haastrecht 2 13 11 13 23 ONA 4 14 11 12 11 W veen 2 13 9 11 11 DONK 2 11 O REGISTRATIEBOUWVAKARBEIDERS vEP 1 Wat Is er In Gouda ta doont Reunie I Vr dag t m Woenadag i Oké Mr Deeds Voor lederen leeftijd ThallB Theateri Vrijdag t Woenadi DezoonvanTarzan Boven 14 Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag Zet n op George l Voor lederen leeftijd i Donderdag 18 April Scouwbnrg 8 o Fritz Hirsch operette Drei Madler Haoa Verzoek ingewilligd Op het verzoek van den heer J f Hollaar om verlof B tot den verkoop van alcoholvrijen drank in het door hem bewoonde petceel aan den Platteweg U door B en W gunstig beschikt Heropening Elfhoevèn Zaterdag a zal de heropenlna plaatt hebben van het café restaurant Elf ie klasse B Gr Ammersl 13 22 Moordrecht 13 20 Nteuwerk 1 11 13 Lekkerkerk 13 13 2c klasse A Gouda 5 13 19 Nieuwerk 2 12 18 Ammerstol 2 13 17 On 5 10 15 Bergamb 2 11 12 2e klasse B Nieuwkoop 1 M 2i Boskoop 1 13 22 Esto 1 11 M W veen 3 13 12 12 13 12 11 Zwervers 2 Gouderak 2 CSV 3 Olympla 3 Registratie van alle bouwvakarbei UNIO 1 ders Min Drees heeft besloten om in Moercap 1 de tweede helft van April een registra Goude 4 tie van alle Nederlandsche bouwvakarbeiders te doen plaats vinden Ondewater2 11 14 10 10 Stolwijk 2 Donk 3 Olynpia 4 De gegevens zijn op het oogenblik zeer onvolledig In 1930 is de laatste beroeps en bedrijfstelling gehouden en weliswaar heeft het bureau docu mentatie bouwwezen een vrij betrouwbare schatting gemaakt aangaande de situatie op de bouwarbefdersmarkt in 1940 doch de invloed welke de omstandigheden van vijf jaar oorlog en bezetting op de arbeiders hebben gehad is weer goeddeels onbekend 13 11 Bodegr 2 VEP 2 GSV 4 GDS 1 12 11 13 Het eenige middel om op korten termijn aan deze onkunde en onzekerheid een einde te maken is een algeheele registratie van de bouwvakarbeiders 1 BURGERLIJKE STAND Ingevolge een bindende bepaling zullende dagbladen morgen Goeden Vrqdag en Tweeden Paaschdag NIET vérachqaen Doch ook om verschillende andere redenen mag deze registratie uitermate belangrijk heeten Geboren 12 April Headrikus J zv J Schmol en C Pieters Kruidenieritraat 19 13 April Geertuida dv H de Jong n en M Perdijk Fluw Singel 73 Frandscus I zv I Piket en A vd Gr d Kam sloot 94 Maria A M dv C M DcMing enM j A Mooas v Baerlestr 22r 1 Uit de registratie kan de noodzakelijke verplaatsing blijken van bouwvakarbeiders uit streken waar weinig te bouwen valt naar gebieden waar de behoefte zeer groot is r7 i rVi u k r Ax I A Malie1 hoeven voorheen geëxploiteerd door den laK ë Snierv an P lt t 5 heer D van den Berge thans door de P ete zv 1 vd W ƒ W Nieuwen hee Te ae hoUen Vorstmanstr 28 P r R zv K J algeheele verandering doea ondergaan hetwelk zeer tot verfraaiing van de zaal heeft toegedragoi Ook de tuin die zoo zeer door dt STADSNIEUWS Lezing vanden heer P D Moyl wijk voor de Vcreeniging die Gottde in de Benrsklok Beek en G Speksnijder Willens 161a Adriasa W A dv J M v Raak en E LuiJsterborgh Zoutmanplein 8 Hendrik A M zv C Meulman en H A Veriter vd Palmstr 72 Adriana A dv H W v HoUt en C Hofman Kuiperstr 10 April Hugo zv Strotboum en P I MMoleman de la Reijlaan 2 Niza dv HKooren en H vd Slo t Gansstraat 11 W P A zv A Dekker en A Pilanska Hsvogeletraat 13 Trudle H C dv WKooiJ en M E Veldhuijzen Krugerl 19 April Wilhelmina A dv F Noorlander en H Bakker CKetelstr 58 17 April Pualus A zv C M Stamps en T K denOuden Meidoornstraat 21 Getrouwd 17 April J Markus en C Dijkstra A Heuveljnan en H vd Roest J de Bruin en G de Wit A Klijn enM Visser C Thesingh en M G G delong B I Noorlander en E de Pater C Nlevwveld en H A vd Straaten C G Rcijm en H vd Klooster G Poleten A N I d Hollander N Vonk en C Verwaal 18 April P Frederikze en J E Polet Overleden 13 April i lohanna C Prinsenberg wed v M J de Jong 86 j 14 April Frank Treuren 17 d 15 April Pieter Fennet 71 j CornelisJ Revet 76 j tijdsomstandigheden heeft geleden ook door brandstoffennood gesnoeid la geworden wordt weer opgeknapt Loop der bevolking Vertrokken M Verbeij uit D32 n ar Zwammerdam Ingekomen M Kempers echtgen van T Boere in H 102 uit Gouda P de Bruin in E 66 uit Lekkerkerk Verloren voorwerpen Afgeloopen week werd bij de politie als verloren voorwerpen aangegeven een dames vulpenhouder door P Groenendijk H 37 3 versnaperings en 1 gecombineerde kaart door Mevr Bouten Gravenbroekschenweg F 20 een contactslemteltje van DKW motor door C Hoj Westhaven 41 Gouda Het was een aardige gedachte van den preker verschillende leidende personen uit het tijdperk der Fransche overheerschlng sprekende op te voeren De overeenkomstige toestanden en verhoudingen die in zooveel opzichten overeenkwamen met hetgeen het Nederlandache volk in de afgeloopen Jaren heeft gezien en doorleefd de felle politieke tegenstellngen tusschen de partijen der Patriotten en Prinsgezinden de verdeeldheden op religieus gebied die telkens in de gesprekken der behandelde personen tot uitirg kwamen gaven ons een duidelijk beeld van het geestesleven in die dagen en deden de optredende personen zooals notaris Jabob Polljn burgemeester Metelercamp e a voor ons leven Met groote belangstelling werd dan ook de rede van den heer Muylwijk gevolgd Na het beëindigen der lezing werd aan den heer Helbers gelegenheid gegeven de vergadering in te lichten omtrent de stand der werkzaamheden bij de restauratie van het Catharijne gasthuis Uit de verstrekte mededeelingen bleek dat wij een zeer presentabel museum zullen krijgen ongeveer van gelijk gehalte als de Lakenhal te Leiden Het is mogelijk dat een gedeelte van de door Duitschland teruggegeven schilderijen eea plaats zal krijgen in het nieuwe museum Betreffende de ingestelde reiscommisile vernamen we dat dexen zomer weer excursies gehouden zullen worden onder leiding van den heer W Zuidam Mededeelingen daaromtrent zullen tijdig verzonden worden M S Boschfontein Op ons bureau ligt ter inzage een lijst bevattende de namen van de opvarenden van het m s Boschfontein dat op 25 April te Amsterdam verwacht wordt De registratie kan een duidelijklicht werpen op de verhouding tusschen het in de verschillende vakken aanwezige en benoodigde aantal arbei1ders en daarmede op de behoefte aanscholing voor de naaste toekomst Een eventueel uit te reiken registratiebewijs zou zeer goede diensten kunnen bewijzen bij de distributie van vakkleeding gereedschap extravoeding voor zwaren en extrazwarenarbeid enz In verband met het feit dat hetbouwplan 1946 gebaseerd is op de aanwezige arbeidsmogelijkheid en de materiaalvoorziening daaraan wordttoegepast maakt de registratie de bevordering van de werkgelegenheidmogelijk Het is niet ondenkbaar dat deoverheid in de toekomst het toekennen van overbruggingsgeld zal koppelen aan het in bezit zijn van een registratiebewijs Op grond van t bovenstaande mag men zeker concludeeren dat deze registratie zoowel een groot algemeen belang als een beroeps r en een individueel belang beteekent DISTRIBUTIE NIEUWS AMVttlliog Bonnenl st Elk dei volgende bonnen geeft rccHl op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 604 UIT DEN OMTREK HAASTRECHT De Kleine Betuwe A S Zondag Ie Paaschdag opent De Kleine Betuwe haar deuren weer voor de bezoekers er zijn weer net als vroeger vele attracties REEUWIJK Fiets gestolen Ten nadeele van kapper S i diens fiets die hij achter het huis van een thuisklant had neergezet gestolen Bnrgelqke Stand Geboren Maria J dv J A v d Werf en M I Egberts Wilhelmioa dv J KuiIcnbarg en Huisman Willem F zv M G V d Heuvel en D Cholondowisch Ondertrouwd J H M Koolmees oud 29 te Gouda en A FaaiJ oud 27 J D V d Wolf oud 29 J en I J Vlasveld oud 19 J te Bodegraven W v d Starre oud 23 J te Waddinxveen en J Achter iberg oud 22 J 100 gram cacao 250 gram jam stroop cd 3 doosjes lucifers plm 250 gr zachte zeep 116 187 188 119 Boakaarten la Ib Ic 604 a 26 2 liter melk b26 en c26 melk 3 Hter melk 104 aardappelen 2 kg aardappelen Bonkaarten kd ke 604 100 gram cacao 250 gram Jam stroop e d 3 doosjes lucifers plm 250 gr zachte zeep Bonkaarten ld Ie 604 d 26 e 26 melk 6 liter melk 604 aardappelen 1 Kg aardappelen Tabakskaarten enz t 24 2 rantsoenen tabaksart geen import sigaretten V 24 100 gram chocolade of suikarwerkcn x 24 100 gram id id Teneinde nu het registreeren van alle bouwvakarbeiders zoo doelmatig en efficiënt mogelijk te doen geschieden heeft min Drees een kleine commissie van voorbereiding in het leven geroepen waarin iitting hebben namens het Rijksarbeidsbureau de heeren A N van Mill voorzitter van de commissie en Drs H A M Moeskops voor het bouwbedrijf het schildersbedrijf het stucadoorsbedrijf het steen kunststeenen houtgranietbedrijf het steenhouwersbedrij f en het loodgietersen fittersbedrijf de heeren H J L Klein Schiphorst werkgevers en G Klein werknemers namens het bureau documentatie Bouwwezen de heeren Ir J van Ettinger en A L G M Rombouts namens het Centraal Planbureau de heer Drs J van Dierendonck Deze registratie vindt momenteel plaats en wel zoodanig dat de bouwvakarbeiders zich zoowel bij de bedrijfsraden aangesloten vakorganisaties als bij de Arbeidsbureaux kunnen melden Voor verdere bijzonderheden wordt nogmaals verwezen naar de aanplakbiljetten De Jonge Bouwers De groep Jongens en meisjes van 9 12 jaar wordt a s Zaterdag te 2 uur in Ons Huis verwacht en de groep van 1215 jaar te half 3 Voor de afdeeling jongens van 15 15 jaar hoopt Zaterdagavond kwart voor 9 in Ons Huis den heer Sanders te spreken waarna gelegenheid is voor SPORT Hockey programma Heeren Zaterdag 20 April GMHC II Eevea I R dam aanv 3 30 u Dames 2de Paascfcdag GMHC I MRVCV R dam aaav 12 u w iiyoger levcii uctn g Nieuwe leocn j poogd neer te stampen tot het platte kom Heertn 2de Paaschdag GMHC II Victora V R dam aanv 2 u Alle wedstrijden worden gespeeld op het GMHCterrein aan de Nieuwe Vaart