Groot Gouda, donderdag 18 april 1946

Kapitein Klakkebof op de Leeuwenjacht RADIOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG nVRo Zir Lf 18 18 The ved whHe and blue stars 18 45 Sport JiP 19 00 En nu naar bed r HarpSartet 19 30 Progn voor ie Ned Strijdkrachten 2000 N euws 005 Voorjaarspotpourri 21 00 Rosa Spier harp 21 15 Strijkorkest 21 45 ffiitatie 22 00 Bach concert 22 30 Ouderen en jongeren 22 40 Neder inndsch Kamerkoor 23 00 Nieuws 23 15 Passiemuziek i4 00 Sluiting HILVERSUM JI 4t5 m isirRV 18 05 Mozart programma 1815 Mandolinata 19 00 Nieuws 920 Beroemde zangeressen zingeiu 940 De vaart der volken 20 00 Nieuws 2005 De regeeringsvoorlich Siesdienst spreekt 20 20 ApoUo 2a50 ÜrRV koor 21 00 Lijdensmeditatie U0 NCRV koor 1 30 Orgelmuziek anuit de Oude Kerk te A dam 22 00 Nieuws 22 15 Na het nieuws 22 30 Trio Pasquier 22 15 Avondconcert 2357 Schriflezing 24 00 Sluiting VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA I 48 Ook de twee jongens mo ften er aan gelooven en bovendien bego het drietal na een verblijf van eenige weken al aardig 2 ïuweS rgen Dlafom liet hij n dieg valkuil graven die losjes met takken en blaren werd bedekt Zie zoo z i hij de e st die ddarin valt is nog niet gelukkig 47 Uit erkentelijkheid voor zijn goedgeefschheW werd de kapitm op Lande voet tot eere stamhoofd benoemd De negers vonden m het vliegfuTg nog enkele doozen schoensmeer en de scheerkwast van den kapitein en aangezien een behoorlijk negerstamhoofd zwart behoort te zijn werd de arme man stevig ingezeept en vervolgens pracMig opgepoetst Rijnmotorschip door magnettsche mijn getroffen en gezonken Woensdagmorgen is ongeveer 2 km boven Bath het Nederlandsche Kijn motorschip Hektor groot ongeveer leaeren wucu=ua j 7 X ton geladen met ijzer en kalizout tuig aar Curagao via Dakar ijj j komende uit Duitschland en bestemdl M f i mr z he en Paravoor Antwerpen vermoedelijk door n magnetische mijn getroffen tengevolge waarvan eeiv hevige ontploffing plaats had en het schip direct in het ijioaio wonder Luchtpost voor West lodië lederen Woensdag vertrekt n vliegtuig naar Curagao vTa Dakar Fransch W f ka Natal Brazüie en Para leverae u k j 0 jgt het onderhoud dat eergis £ en met president Truman plaab vöS een stormachtig verloop had l Quardia zou er op hebjen aang HmtiPen dat de evensmiddelen in ae JSrgdfstaten streng zullen wor J arf d f af 1 trlSen Me aan d UNRRA toegezegde voorraden niét binnen 48 uur beschikbaar zullen z in cesteld De Vereenigde Staten zSren dus binnen 48 uur hetzij een sïenge rantsoeneering hete j een se sationeel aftreden van La Ouardia aanschouwen SSli iS r öd eri nltr eeen aan Duitschland Het voeden vjn de Duitsche oorlogsmach W A rfka Natal Brazilië en Para oo g l ie maribo Suriname Voor de franke g j geen daad van normale dne van brieven voor Curagao en Ldelsrelaties aldus Dr Lange Het ÏÏSsSienM Dr Ung Het havenS duikbootbasis uitleende en 3e Luftwaffe van vliegtuigen voorzag om de Britsche en Amerikaansche Seeovaart aan te vallen Ook gaf zij KesKng tot het gebrfen va radiostations op haaf f ied om bevelen naar Duitsche schepen en vliegtuigen te leiden Onder het 1ranco Sglem diende Spanje en het dient nog zoo als Centrum van Nazi act v teit en propaganda m LatijnscH Amerika De Franco Regeering gaf Jdp en steun aan Japansche mihtairisten om den aanval op Pearl HarSour voor te bereiden en u te voe rine van brieven voor n y voor de plaatsen aan de vliegroutekan men aan alle postkantoren mbchKan me aa ru terste nlnflts had en het scnip aireci m ci j n len aan aiic h r + SaaiSater zoSk Het mag een wonder tingen krijgen Ook over het uiterste heeten dat geen der opvarenden hiertijdstip van het posti bij het leven verloor n ar inorphcht Gedenkwaardige SjTtp vaJi hët posWder brieven kan Sen daar ingelicht worden Voor Den Haag is dat lederen Dinsdag om 17 uur op het hoofdpostkantoor j liplontein te Suez Het motorschip Klipfontein is heden Woensdag H AitfU te Suez aangekomen Voetbalwedstrijd In het gebouw van de TweedeKamer had gisterenmiddag een merkwaardige plechtigheid plaats De heerloekes heeft daar namelijk aan denKamervoorzitter n herinneringsprentaangeboden naar aanleiding van eenvoetbalwedstrijd destijds gehouden inliet Gijzelaarskamp te Gestel tusschen Tweede Kamerleden en menschen van de Pers Sinaasappelen en Citroenen v or verschillende leeftijdsgrenzen Het C D K deelt mede dat voor kinderen geboren in 1944 en later nogmaals 500 gram sinaasappelen beschikbaar worden gesteld Men rnoet hiertoe bon E 39 der bonkaart T K t 604 op Donderdag 18 Vrijdag 19 of Zaterdag 20 April biJL een handelaar in groenten en of Iruit inleveren Voorts wordt voor personen geboren in een der jaren 1925 tot en met 1943 11 2 ons citroenen beschikbaar gesteld Men moet ter verkrijging hiervan de bon D 39 C 39 of B 40 op een der genoemde dagen bij een handelaar in groenten en of fruit inleveren De verstrekking van sinaasappelen betreft verdeeling van het restant der impoften van den laatsten tijd de distributie van citroenen moest wat de rechthebbende bevolkingsgroepen tietrett worden aangepast aan de beschikbare hoeveelheden 1 INDIE Repatrieering van Nederlanders uit Australië l Naar men verwacht zullen twee of drie Nederlandsche passagiersschepen die uit de Pool zijn vnjgegeven m Sydney en Melbourne 5000 Nederlanders opnemen die op het oogenbhk voor herstel van gezondheid m AustraU ierSeven De geldelijke ondersteuning aan deze geëvacueerden in AuSraliè kost Nederiand maandelijks een beïrag van 2 500 000 Australische St geëvacueerden gaan naar Nederig nrfsch Indië of Nederland Niet aUe Nededanders zullen Australië behoeven te verlaten Radio Telefoonverbinding met Éura9ao Opl6Aprilj Us te 16 uur de nieuwe Radio Telefoondienst tusschen Nederland en Curagao geopend met ee telefoon eesprek tusschen den ministervan Ovefzeesche Oebiedsdeelen en den Gouverneur van Curagao j Ultimatum aan Republlkehisch Resident Het Nationalistische Dagblad Rajat L fP herelden en uit te voe meldt dat het Britsche gezag te Bui npr Uheekn oorïogdoor was het tenzo g een ultimatum aan der Repu F tSffs ±eSgrern Spanje de niet Ukeinichen Resident gesteld heeftoffc mar aS bondgenoot van voor het verwijderen van de slogansfoó logvoerin der As in de stad ÏÏèt ïïïKï m V ëi echts e interne aangelegenheid van Spanje het is de overievende partner van onze viianden de Asmogendheden Dit Fascistische regiem is geen vraags uk van het verieden maar een ernstig pröbleeni van den tegenwoordigen tiid Het zou een probleem van de SekomS zijn inf e Raad geen maatregelen neemt D La ge e dat er 6 Uraniummijnen in Spanje zijn en dat projecten op het gebied der atoom energie op het oogenbhk worden ïtgevoerd Er wordt gebruik gemaakt van blauwdrukken die mt EShland gesmokkeld waren Fran coSpan je blijft bestaan als springnS voor oorlog De wapenindustr e bloeit eïen deelln van de grens z jn versterkt aldus Dr Lange Memorandum van SpaanschRepublikeinschen Minister Dr Lange heeft den Veiligheidsraad een memorandum overgelegd dat hem wordt verstrekt door de Mi Y Oorlog van de Spaanscb Repubükeinsche Regeering en dat sensationeè f details verstrekt over nieuwe ver Werkingen en troepenconcentraties aan de Spaansche zijde van de F ansch Spaansche grens Volgens he memorandum zijn ongeveer mouu man in de grensstreek geconcentreerd met nog 450000 man verder m Spanje Si 200000 man in Cataloniè Verder z3n tallooze versterkingen aangelegd De toestand te Batavia en Bandoeng De sfeer te Batavia is onmiskenbaar verbeterd door de orders welke dit weekeinde door het Britsche Hoofdkwartier zijn uitgevaardigd volgens welke soldaten slechts wapenen mogen dragen wanneer zij dienst hebben Het Opperbevel van het KNIL eeeft dergelijke bevelen In Bandoeng is het in tegenstelhngtot Batavia tijdens het afgeloopenweekeinde tamelijk onrustig geweest Zondagmiddag heeft de artillerie verscheidene salvo s gelost ten Oosten vande stad Extremistische guerillabendenhebben Maandag bijna voortdurendmet mortieren stellingen aan den buitenkant van de stad bestookt totdataj door 25 ponders tot zwijgen werden gebracht j Intusschen melden evenwel de laatste communique s van het Hoofdkwartier der 23e divisie nu te Bandoeng dat men bij Lomban en tusschen Bandoen en Tjimahi de boeren hun velden weer heeft zien beplanten Ten JSuiden van Tjimahi zijn de kampongs nog verlaten Dit ts een onmiskenbaar bewijs dat m deze gebieden waar slechts korten tijd geleden de bevolking door de Pemoedas verdreven werd de rust weerkeert Geschenk van Britsch lndteche p l soldaten op Sumatra aan Britsch Indië Britsch lndische troepen op Sumatra hebben besloten 50 ton rijst d w z het rantsoen van een maand te schenken aan de volken van Britsch Indië die met honger worden bedreigdr zoo BUITENLAND i 7 fM pMf I Nederland voor tijdens en na den oorlog V B den R V D ontvingen wij del p j g jg geen inten keoriQ ultaevoerde brochure Holland KCgiinc d s Ah ad listemd voor ver preidlng in aangelegenheid Engeland en Amerika waaraan wij de voiaende getallen ontleenen 17 500 burgen en 5000 militairen xljn door oorlogihandeiltgen om het leven gekomen ruim 100 000 Joden lieten in de concentratiekampen het leven en 25 003 perionen kwamen door ondervoeding om het leven Wat de veestapel aangaat het volgende van de 1 600 000 melkkoeien die Nederland In 1939 bezat waien er In 1943 nog 1 200 000 ove welk aantal eind 1945 weer bereikt was terwijl het aantal kalveren in December 1945 bijna even groot wa als In 1939 De varkensstapel l o K n 39 43 en 45 resp 600 000 100 000 100 000 en het aantal blgg gezeilde ren 1 200 000 400 000 600 00 Onze blnaenscheepvaart is er nog pMf f FRANCO SPANJE DEN VEILIGHEIDSRAAD DA o is reen interne Gisterenavond om vijf minuten over neeenen Ned ti d begon de nieuwe efgade ring van den Veiligheidsraad onder Voorzitterschap van den Egyptischen Gedelegeerde Hafed Affih Pasha Door de wisseling van het Voorzitterschap zat Gro nyko J van Dr Oskar Lange de Poolsche Gedelegeerde die een berg documenten ten behoeve van z jn klacht tege Generaal Franco s Regiem m Spanje voor zich opstapelde In U e g toespraak verklaarde Dr Lange Ue Franco Regeering werd tegen Öen wil vin het Spaansche Volk aan den macht gebracht door de gewapende strijdkrachten van de Asmogendheden die den oorlog tegen de Vereen gde Naties hebben gewaagd Het Franco Regiem is de schepping van de v anden der Vereenigde Volken Het Fran coRégiem heeft geheel en al gehandeld als de gehoorzame dienaar van de meesteres waaraan het z jn bestaan dankt Dr Lange haalde het Witboeic Jan het Amerikaansche Departement van Buitenl Zaken aan om zijn aanklacht te steunen en de voorts da Soanie welgemoed en genoegzaam S aan onze vijanden heeft verleend Hef Fascistische regiem deea alles wat in haar vermogen lag om bij te dragen in een overwinnmg van en wegen ondermijnd Nieuw decreet van Geallieerden Bestuursraad Architecten aannemers én ftig nieurs die in Duitschland werkzaam ziin kunnen in verband met den radicalen aard van de nieuwe wet welke gisteren is uitgevaardigd waarbij bouwwerken van militairen aard verboden worden hun vnjheid en zelfs hun leven op het spel zetten Om zeker te zijn dat Duitschland met in de gelegenheid zal zijn een nieuwen ooriog te beginnen verbiedt de nieuwe wet van den Geallieerden Bestuursraad niet alleen het ontwerpen het vervaardigen van maquettes of het bouwen van militaire stallaties maar zeHs het ontwerjjen oarvnn een heerio van ae oogsi up v eieues ai taSen woXn benut k meldt een waarnemer van het Bxttsche leger De Rijsttoestand in de Groote Oost Lombok heeft 1 000 ton rijst beschikbaar voor den uitvoer naar andere gebieden in den Archipel Bovendien zijn de vooruitzichten voor de rijstoogst dusdanig gunstig dat Lombok in de nabije toekomst groote hoeveelheden zal kunnen afstaan Met inbegrip van de oogst op Celebes zal Kamerkoor en het L mruct a v y v w v n de 4 millioen SMen vraagt en WU draaien slechter J t a en is slechts 16 45 Het Ned Kamerkoor 17 00 WUI on die J dJO 600 000 overgebleven Onxe J er el iets beter aan toe hiervoor zi n de getallen reip 2 9 mllUoen en 1 7 mil Tn Jttnl 1940 wa de leoqte van he poor eonet 5000 K M waarvan 1000 r 1 ar Alt n t 00 1 gymnastiek 7 30 De plechtigheid van oo aü net op 1 Sept den Paa chzaterdag 8 Neuws 4 slecht met 250 K M vermin erd 4 i rtrmet 250 K M verminderd op 5 Mei 45 was er nog maar 15uu KM bereidbaar In December was dit r uitgegroeid tot 400O K M waarvan 250 K M geëlectrificeerd kerkklokken keeren terug 12 15 Halleluja den blijden toon 12 30 Lunchconcert 13 00 Nieuws 13 20 Vervolg lunchconcert 13 45 De Tooneelkijker 14 00 Gram muz 14 15 Engelscheles voor gevorderden 14 45 Gram muz 15 00 Hand in hand doorkinderland 16 02 Gram muz 6 15 A damsche Politie Harmonie 16 45 KROkiosk 17 00 Ballroom Melodians 17 30 Paaschlitteratuur 17 45 Beroemde pianisten spelen walsen van Chopin Ruimere Toewijzing Fosiaatmeststoffen De thans vastgestelde normen Voor Phosfaatmeststoffen voor het bemestnigsjaar 1946 1947 zijn ten opzichte van het bemestingsjaar 1945 194b aanzienlijk verbeterd Indien geen stagnatie in aanvoer en productie optreedt zullen deze normen gehandhaafd kunnen worden Met het oog op de beperkte opslagruimte bij de Superfosfaatfabrieken zullen de toewijzingen reeds in Mei en Juni worden uitgereikt In de vakbladen zullen nadere bekendmakingen worden opgenomen RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG HILVERSUM l m m Rk 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendevmnastiek 7 30 GramofoonmtiziekSnn Nieuws 8 20 Gram muziek 8 50 vSSr de huisvrouw 9 00 Gram muz i a Kamerorkest PRO 10 00 Morgenwijding VARA 10 20 De Regenboog 10 45 v be bedelaar en het trotsche meisje ïl 00 Passiemuziek naar het Evangelie tan Matthaus 12 30 Voordracht 12 45 Striikorkest 13 00 Nieuws 13 15 Ver S sSSorkest 14 00 Matthaus Pas vAfö f6 Muzikaal babbeltje 16 30 Een half uur voor l P p tn7TS hJ o l l iia de bevrijding VPRO 19 30 Avondmaalsdienst VARA 21 00 Op de brug 21 15 Paul Robeson 21 30 Men vraagt en wij draaien 22 00 Buitenlandsch weekoverzicht 2 15 Cello recital 22 40 Avondwijding VARA 23 00 Nieuws 23 15 Orgel pel door Johan Jong 23 35 Gramofoonmuziek 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m KRO 7 0Ü Nieuws 7 15 Uchtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Gramofoonmuziek 8 00 Nieuws 820 De plechtigheden van den Goeden vVijdag 9 45 Gram muz 10 15 Van man tot man iir j c IKOR 10 30 Liturgische Wijdings kRÓ 12 00 Fragmenten uit Oratoria 12 15 Jezus op den htrg üoleotha 12 30 Collegium Musicum AmItelo Damense o l v Joon Vrankem 13 00 Nieuws 13 20 Hoorntrio 14 00 Oude muziek 14 30 Gramofoonniuziek 15 00 De Kruisweg 16 Nachtvorstvêrwachting 16 02 Het radio Philharmon Orkest 17 15 Het Pas sievers in de Nederlandsche htteratuur 18 00 Zang recital 18 15 jjedachten rond den Goeden Vrijdag 18 30 Gram muz 18 50 s Avonds als ik Klaoen ea 19 00 Nieuws 19 15 1 000 kruizen 19 30 Johannes Pas lon 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed 22 3Ö Gram muz 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR ZATERDAG HILVERSUM I 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendcvmnastiek 7 30 Muziek bij het ontÊïit 8 00 Nieuws 8 20 Gram muziek 9 00 Orkestwerken van Tschaikowsky 10 00 Morgenwijding ïO 20 fam pi 1030 De Neef uit Congo 10 45 Uitzending voor de arbeiders in de con ïnube drijven 11 45 Berichten van bevrijde krijgsgevangenen u t het Verre Oosten 12 00 2ii rom en nabTdê twintig 17 30 City halfuurtje HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 De Plechbghe d van 8 20 Vervolg 7 30 ert Paaschmis 9 45 Kamermuzieli iq Herstel van RX Kerkgebouw rM0 30 Pianomuziek 11 00 Radio ziekenbezoek 1 45 üra mofoonmuziek 12 00 Alleluja Ue Kamerkoor en het Om o PH I f flJi 4 00 wil draaien