Groot Gouda, donderdag 18 april 1946

Firma Quant exposeert NIEUWE SCHILDERIJEN van L 1 MULLEK uii Hollandsche Badinp Schouwburg Bioscoop == BOELEKADE GOUDA Eierenverf 6 verschillende kleuren 25 cent per pakje Drogisterij DeGondsche Gaper Markt 6 Telefoon 2423 Te koop aangeboden EIECTB fiRllMOFOOII in nofenhoufen casseiie mei pr krisial pick up Br onder no 465 G bureau Trouw Gouda NELLY VAN DIJK en BEF SANDERS verloven zich eersten Paaschdag Gooda Doelestraat 20 Weatcrkade 6 Geen ontvangdag UkvnT 26 AUEEN K00f EN BIJ Peenland Bloemen Planlen VRI Z NBD HERVORMDEN Kleine Kerk Peperstraat 128 GOEDE VRIJDAG 7 aar Mej Ds aPJhomscn Avondmul E e dienst des morgens in Haastrecht ter bevestiging nieuwe lidmaten begint aietomhalfclf maar om 10 uurl Vrqdag a s 19 April Goeden Vr dag na 12 uur Ook voor PASCHEN GESLOTEN naar KLEIWlG GOUDA I Ta f L Adverteert in Groot Gouda THALIA THEATER Met Paschen naar het THALIA THEATER Vanaf ZATERDAG 20 totenmet Woensdag 25 Apr GLIDE BEATTY en MANUEL KING Werelds grootste en kleinste dierentemmers in DE ZOON VAN TARZAN DARKEST AFRICA Gevechten tuuchen meaich en dierea tl geri c leeuwen en vliegende menleken Sensatie van begin tot het einde Middag en avcndvoof tellingen Toegang boven M a In ons voorprogramma gaat vooraf een vroolijk filmpje t een avoataartje in Mexico Een programma waarmee U zich aitatekend salt amuseeren KLEIWEG 103 Aanvang der voorst Zaterdag 3 u lu 9 15 u Zondag 1 e Paaschdag 3 u 5n 7 u en9 15u Maandag 2cBrapf hdag 3 u 5 u 7 n 9 15 u Dinsdag 3 u 7 a 9 15 u Woensdag 7 u en 9 15 u Vanaf Vrijdag tm Woensdag een daverend Paasch programma zijn nieuwste klaterende lachfilm m Zet m op George U heeft gelachen om t Zit in de lucht U heeft gegierd omt Kouw drukte U heeft gebruld om Voornrt met de geit U zult nu gieren brullen en schreeuwen van het lachen om deze allerdwaaste komische film Dep beste Formby film welke ooit werd vervaardigd Tevens een schitterend veorprogramaa o a ccn gcklcardc mazickfiln cca geklaard pcrtflla wcrcldnicawa en in ona Holl nlcawa i Het PrinacU k paar in DcBcmarkcn Toeganf alle leeftijden Aanvang der voorstellingen i Vrijdagavond 7 u en 9 15 u Zaterdag Dinsdag en Woensdag 3 u 7 u en 9 15 uur Zondag en Maandag Ie en 2e Paaschdag 4 voorstellingen 3 u 5n 7u en 9 1 5 a Plaatsbesprektn Dagelijks van 10 30 tot 12 30 uur en s avonds anr voor iedere voorit Zondag en Maandag vanaf 1 u s mlddags Uw VLEESCH en vleeschwaren voor de Paaschdagen koopt U het beste bij SLAGER RIDDERSMA HOTEL CAFÉ DE SPORT Za erda 2aApn a f PAA8CHBAL met attracties tevens Kaapioenschap Dansen voordistr Reenwqk Het bal begint om 8 uur en eindigt te 2 uur Gedanst zal worden Fox trot en Engclsche Wals Inschrijving gratis Deelneming open voor iedereen Muziek The Swln Three o l v P C de Bruyn Entree f i Gouwe 186 Telefoon 2067 Mevrouw Wij hebben voldoende vleesch t oor Uw Paschen en een ruime sorteering vleescliwaren KOMTM EENS EVEN KIJKEN Fa C RaarSt Westhaven 36 tel 2912 uouwe C i THEE Eén en a qeur en smaak i f COUDSCH COMSERVATORIÜM Directeur Nico Verhoeff Concordte Westhaven 27 Telefoon 3483 Postbus 68 ZOMERCURSUS tegen speciaal tarief poor de maanden Mei Juni en Juli waarvoor pana Zieden gelegenheid tot dageli ksche inschrffving lederen werkdag tusschen 9 en 5 30 uur 2 aterdag tusschen 9 en 12 30 uur 1 30 en 3 uur Onderw4i In ALLE VAKKEN DER TOONKUNST alied Spraakleer DMla maUe JaiiSwing plano Accordeon Mandoline Goitaar Banjo eni SPECIAAL TARIEF Semenfaire Wasse vanaf f 13 75 p kw Middelklasse vanaf f 16 50 p kw Kanstklasse f2L p kw V VOOR MUZIEKLES NAAR T CONSERVATORIUM J MUZIEKHANDEL BES Gouwe 34 Gouda Telefoon 2926 tHwzicU Ze wordt U bij ons voorgespeeld Guitaren Mandolines Ukeleles Violen Snaren van prima kwaliteit Reparaties aan alk soorten instrumenten ooc mudck itoat i€H i cdunan BES HET BESTE REUNIE BIOSCOOP THEATER Directie T J v d Tooren Gouda Middagtn avoadvoonttUingca E l ztUiaam mool Paaschfeest Pratrsmas Vanaf VRIJDAG 19 APRIL ta WOENSDAG 24 APRIL 1946 GARY COOPER J m Arthw Geor Bwcroft Oké Mr Deeds Mr Deeds goes to town Door iedereen geprei all tea d f beat lachïlBH die ooit werd a maakt De nieuwbakken mlllloaalr li alle afpcrieri te ilini af Het grootita fnccei van Amarlka en Engeland waar deie ai wekenlaajop het progtamata itoad Regie Frank Capfa Vooraf De nieuwste actualiteiten Ie vertooning Gouda TOEGANG lEDEREN LEEFTIJD Aanvang dagelijks behalve Donderdag 3 u 7u y l5u Vrijdag 7 u en 9 15 u Beide Paaschdagen 3 u 5 u 7 u en 9 15 uur Plaatibeipreken dagelijki ij uur voor den aanvang Niet per telefoon Beioekeribultea Gouda kunnen ichriftelijk plaateen beitellen aan de Directie Het oordeel van dulxenden beioekeri Reunie ledere waek een goed programma Verwacht binnenkort In oai Theater BQ de vertooningen in Den Haag 165 000 r cam mr rm i beioekeri Morgeni S u verdrongi iiHtöCNBWUU j groote menigte voor decawa iwelk REGENaOOG o lO uur geopead werdcn n Wij beschikken thans oper een pracht sorteering SIGAREN zooals wi sinds het begin van de distributie nog niet hebben gehad Ie klas fabrikaten van de meest bekende fabrieken in alle modellen en prijzen Ook Cigarillos en knakjes Verier een ruime sorteering Sigarattcn ea lichte Skag ia vcrpakkinf van 50 graai Gonda s oudste Tabakszaak fa B i T YrumiMgiB Wl dttr 20 6ttiila t6l 3217 Opening filiaal RADIO VALK Hiermede lieb ik kei genoegen U ie berickien dai ik op Zat dagnniddag 20 April om 4 uur een filiaal open aan d Markt no 44 te Gouda Hei ia de kedoelint deze zaak in i rictiiea als speciaalzaak In Radio en Electr Artikelen in den ruimsien zin Gezien liei jarenlange verlrouwen dai ik ioi nu loe reeds noien heb verirouw ik dan ook dal ik door daarin aanwezifi meerdere ruimle en beiere oulillate in siaal zal zijn U naar wensch ie bedienen Beleefd aanbevelend Radio Valk Tnrf arkt98 Tel 2491 Markt 44 Gooda Erkende Philips en N SP Service Wilt U ccn prettige Paschcnl Koopt dan Uw bloemen bq het bekende adres Zaterdag op de Markt Groove sorteering HUGO VAN EGMOHD Verlaagde pHJzen Ut Op de juiste kraStnl Beleefd aanbevelend HUGO VAN EGMOND Bloemenhandel r