Groot Gouda, woensdag 24 april 1946

P GROOT GOUDA i Administratie r M J va 1 ® onQo Bur Markt 67 Gouda Telefoon 8 Abonn p w 27 c Losse numm 10 WOENSDAG 24 APRIL 1946 OMSTREKEN NUMMER 211 WADDINXVEEN Voetbal Waddinxveen Gouderak 3 3 Na wederzijds terreinverkenning maakt de ti mldvoor een onhoudbaar doelpunt 0 1 Waddlnxveen komt er beter in en als Munster voorzet geeft Hofwegen prachtig door naar Kunst die schitterend gelijk maakt 1 1 W zit goed op den bal en het Goaderak doel maakt hacheHJke momenten mee Remkeval krijgt voor open doel een kans maar schiet hoog over W komt weer terug de oode lost een schot dat de keeper houdt maar hij laat den bal nog onder zich doorgaaii en tergend langzaam rolt deze In het doel 2 1 Na deze blunder Is het rust Na da theee zit G fel op den bal en 4 ls Lagrand hands maakt even bulten strafschopgebied schiet Ringelestein den bal keihard In het W doel 2 2 Gouderak blijft den toon aangeven maar W weet doelpunten te voorkomen W komt nn meer In den aanval maar het wU niet vlotten Nog een kwartier Is te spelen G krijgt een vrije schop en keeper v Vuren wordt kansloos geslagen 13 W zet alles op alles Het elftal wordt gewijzigd en Kant krijgt den bal zet keurig voor deze wordt doorgekopd naar Munster die op zijn beurt voorzet en Geers legt den gelijkmaker achter den G keeper Als er weer wordt afgetrapt fluit de scheidsrechter die correct leidde einde De uitslag geeft de verhouding geheel weer Stie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Druicker Drukkerij Vefzijl Gouda WutMM ger studies verder Boekhouden en Handelswetenschappen voor de Bafdeeling We weten er niets van merkte er één op e 76 wenschte de middagen te Gr oot Gouda blijft Weersverwachting medegederid door het K N M I tot rge v d Wordt verwacht I Heldere naeht met plaatselijke mist en hier en daar 1 nachtvorst Morgen overdag wissel bewolk m pi enkele buien Weinig verandering In temp Niet georganiseerde bottwv karbeiders UnS nui3 aan ue i bons te laten verzilveren Er mogen met meer dan 4 bonnen worden ingeleverd De bonboekjei moeten ter afstempeling worden meegebracht Voor nlet georganiseerde bQuwvnk 76 wenschte de middagen te a j jd s beitaat er gelegenheid om Donreserveeren VQor excursies lezingen jerdagavond 25 April van 8 9 unr in enz 10 stemden behoudend alle q j Tuifmarkt vacantle morgens en middagen bezet houden Nta aanleidinfl van vragen die obi van verschillende kanten gesteld werden deelen wlJ mee dat oni blad op denfclfden voet Is tevoren blijft verschijnen Ons bUd heeft nog altijd dezelfde taak om het algemeene werkelijk plaatselijke blad te zijn dat het In bescheiden vo m en in stilte fle arende de bwettlng wat ca daarna openlijk en vergroot is ge It bleven 13 zagen hun heil in een combinatie Wat Is er In Gouda ta doani Reunie I Vrfldag t m Woeaadag 1 Oké Mr Deeds Voor lederen leeftijd Thalla Theateri Vrtjdag t m Woenad 1 Dezoon vanTarzan Boven H Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag 2 et m op George 1 Voor lederen leeftijd Woensdag 24 April Ie bewaarschool Paterstceg 8 IO uur Rep Gem Zangvereenlglng Euterpe Idem Reunie bovenzaal 7 uur L a 1 Borger De zakelijke mensch Idem Concordia 8 uur Tdheelnvond T OC n Wespennest Woensdag 24 April Kunstmin 8 nor Henrl de Gieeve voert op Het Vierde dem Ned Herv Ver Calvljn 7 30 B Ds Leenmans van Ede Idem Groot Gouda Markt 67 7 9 u spreekt Comité Ned helpt Indlë voof Gerepatrleerden Donderdag 25 April Vcemarktrestau rant 11 30 uur Zijne Exc Min Mans holt spreekt voor de Partij v d Arbeid voor de boeren 1 Idem bovenzaal Reunie 2 uor UIT DEN OMTREK REEUWIJK Opening Elfhoeven Zaterdag had onder groote belang h 85 wenschte de opgedane theorie voor zoover mogelijk aan de practijk te toetsen 11 waren tegenstanders met de motiveering Voor een H B S onmogelijk onuitvoerbaar niet gewenscht onzin i 95 stemden sommigen enthousiast in met het houden van M O leerlingen congressen f BChaffing van taicen iijaens vacanuvo Waterdag had onder groote oeian n A M A n iin zooaenaamdej en het eindexamen moest meer een test genoodigden en anderen Alle andere bladen Jn zoogenaam geschikt was voor het je ji j ats van het hotel kopbladen die in hoofdzaak elfleri café restaur nt Elfhoeven worden verzorgd en gedrukt ea daardoor het wezenüjk pla tselijV e karakter missen Dit IS ook het geval met De Goudsche Courant die een kopblad is van het RÓtter amsch Nieuwsblad Dit blad wordt door Rotterdamsch kapitaal gedreven en zoekt ook hier een afzetgebied De samenwerking met den bezetter wnt oorzaak dat dit blad met z n directeuren vanwege de perszuivering voor niet minder dan tien jaren bulten de deur werd gezet De eigenaars van bet blad verkochten hun aandeelek en de nieuwe aandeelhouders werken nu met den oü cn naam Hier ter plaatse mag de vroegere faoofdredacteur vanwege de perszuivering voorloopifl eveneens niet meewerkea Het nieuwe kapitaal werkt dus wel met den ouden naam en alt in het vroegere gebouw maar dit kopblad bezit etterdaad geen eigenlijk plaatselijk karakter en Is slechts naar den buitenkant een voortzetting van de oude courant Groot Gouda blijft voorzien in de behoefte aan een plaatselijke krant vSn Gottwenaars vóór Gouwenaars gegroeid tegen den druk der bezetting lo e geworden tot het algemeen gelezen Gottdscbe blad Velen hadden voor deze heropening bloemen gezonden zoodat de zaal geheel versierd was met een pracht van bloemen Ook mochten de tegenwoordige exploitanten de heer en mevr Teune vele schriftelijke en mondelinae felicitaties in ontvangst nemen en allen spraken hun bewondering over uit over de keurig gerestaureerde za l i Tot slot wenschte men de atBChaffing van taken tijdens vacanties De viering van S Joris I Registratie Het r gistreeren van bouwvakarbei der afdeeling Reeuwijk zal plaats heb Voor den Mod Bond op Donder dag 25 en Vrijdag 26 April a s ten BINNENLAND t rtgif Babybnig tusschen Kampen en den Noordoostelijken Polder weldadige warmte verspreidde verte ae aag a pJ TfrnPnendi k s Gra ds Verheul het St lorisverhaal Hierna huize van H C roenendiJK s urd ïasT rraan d e Groepsleider o 1 venbj oek chenweg F j9 en bij A Vrouwengroep Partij v d Arbeid Idem Blauwe Kruis 8 uur Ledenvergadering Ch Fllmactie Gouda en Omstreken Vrijdag 26 Xprll Concordia 8 aar Henri de Greeve voert op Het Vierde Beest Gisteren is het voor de padvinders van afdeeling Gouda van de N P V een groote dag geweest Al reeds vroeg In den morgen legden alle leiders sters welpen en verkenners opnieuw hun belofte af Gedurende den gebeelen dag konden we onze jongens zien loopen in uniform Een deputatie legde s middags bloemen op het graf van Akeela Baas en Vaortrekker de Rijke s Avonds werd na een openingswoord van Districtscommissaris Bijl het kampvuur op de Markt ontstoken waarna alle jongens ecnlge padvindersliederen zongen Onder het flikkeren van het kampvuur dat een weldadige warmte verspreidde vertelde Boerefijn Raadhuisweg E 99 van des avonds half acht tot half tjen uur Voor den R K Bouwvakalbeiders bond bij den heer N van Niekerk Middelburgschenweg op dezelfde daeen en uren als boven vermeld De Chr Arbeidersbond afd Reeuwijk is nog niet herrezen en dezen Snen zich opgeven bij voormelde He t Ts aanbevolen dat alle bouwvakarbeiders zich doen r R st feren ter voorkoming van moeilijkheden in de toekomst Vergunning overgeschreven B en W hebben de Drankwetvereunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor buitengewoon maatschappelijk verkeer in het hotel café en restaurant Elfhoeven ep machtiging van den Min overgeschreven van D van den Berge op den tegenwoordi gen exploitant den heer D P Teune de belofte voor de groepen te hernieuwen De avond werd besloten met het zingen van bet Wilhelmus Paedagogiscli Concert Onder auspiciën van het Mannenkoor Gouda s Lledertafel wordt op Donder dag 23 Mei as in de zaal Concordia een Paedagogisch Concert uitgevoerd Medewerkenden aan dit concert zijn Mevr Elisabeth te Boekhorst Kolkmeljer opraanzangeres declamatie de beerCoos van Heusden piano dhr Moss VVolff altviool en tevens muzikale toelichtlpg der uit te voeren werken het Mannenkoor Goudas Lledertafel o l v Moss Voor de zang en muziekliefhebbers sters zal dit ongetwijfeld een kunstzlnnlgen en een leerzamen avond worden waarvoor zeker groote belangstelling zat bestaan De Nieow HoUand brengt 1000 evacné s teri De Nieuw Holland is op 2e Paaschdag met evacue s naar Nederland vgltTokkeo Ncderlaadsche militairen onderscheiden Kapitein Luitenant I IF Drljfhoat van Hooff Is onderscheiden me dt Distinguished Service order voor het uitvoeren van succesvolle patrouille tochten met den onderzeeër O 19 Vier andere Ned officieren ontvingen het Distinguished Service Cross terwijl aan twaalf mlndeien de Dtlsingulsbed Service Mcdal werd Enkele dagen voor Paschen is bijRamspol Kampen een bahybrugvoor het verkeer opengesteld die eenaanmerkelijke verbetering brengt inde verkeersverbinding van het oudeland met den N O Polder Het gewicht van de vrachten die den Polder binnenkomen is nu alleen afhankelijk van de draagkracht van de pontWr de ramsgeul welke binnenkorttot 15 ton opgevoerd zal kunnen gorden Deblokkeering mogelijk voor Landbouwers STADSNIEUWS ENQUÊTE OP DE GOUDSCHE H B S De Belastingcommissie van de Stichting voor den Landbouw heeft bericht ontvangen dat een regehng is petroffen voor deblokkeering ten behoeve van collectieve aankoop van grootere landbouwwerktuigen zooals tractoren en dergelijke door kleine De Goudsche H B S er J v M heeft in verband met de plannen der Regeering om te komen tot vernieuwing van ons onderwijs verschillende malen een onderhoud gehad met oudminister Bolkesteijn en andere vooraanstaande persoonlijkheden Naar aanleiding hiervan is onder de Goudsche H B S ers een enquête gehouden welke de volgende resultaten opie a 41 wenschte de Daltonmethode 51 de huidige methode i e eerst alles uitleggen vóór de leerling het toepast b 86 legde de goede invloed van een leeraar op den leerling ten grondslag aan het feit dat de leeraar zich de situatie van den leerling inleefde en daarnaar handelde c 84 motiveerde het minder goede opschieten van leeraar leerling met het feit dat de docent zich met om den leerling bekommerde d volgens 50 werden lieve hoeren Deze deblokkeerihg geschiedt Filmkeuring In nieawe banen De In het najaar van 44 In het zuidendes lands opgerichte organisatie Nederlandsche FilmActie Is er van overtuig dat bij het keuren van de film niet die aesthetlsche en vooral zedelijke normendaarbij aangelegd worden welke deaevaren die een film op kan leveren geheel wegnemen De N F A heeft n een ontwerpkeurlngsplan opgesteld dieze als de filmkeuringswet wil zien aangenomen Ze heelt daartoe tevens boekje getiteld goed of slecht uitgegeven dat m den boekhandel verkrijgbaar is Tooneelavond T O G Het Tooneelgezelschap TOG voert op D derdag 25 April om 8 uur de zaal Concordia het tooneeUtuk n WesIpcnnest op H M Evertsen te Priok gearriveerd Op 21 April Is de torpedoboot Jager H M Evertsen te Prlok gearriveerd en verwelkomd door vice admiraal Plnkke De Evertsen die op H Februarljilvorena uit Nederland te vertrekken door Kon Wilhelmina Is geïnspecteerd Is een van de bodems die overgenomen zijn van d Brltsche marine Plotselinge dood Toen len Paaschd g de huisvrouw van den veehouder Korpershoek wonende aan de Reeuwijkschebrug in de Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp bij den aanvang van den dienst had plaats genomen werd zij Plptseling onwel Een in de kerk aanwezige dokter constateerde den dood De vrouw schijnt aan een hartverlamming gestorven te zijn Zullen de Tollen op den Straatweg verdwijnen oMen vofgenaen voet De betreffende toegekend boeren zullen ieder voor zich bij hun eigen bank een deblokkeeringsaan vrage indienen waarop onder meer moet worden vermeld dé geblokkeerde saldi waarover de boer beschikte per 2 Oct 1945 per 31 December 1945 en per datum der aanvraag Bij de indiening der aanvraag moet de boer z n bfnk voorts schriftelijk verzoeken de betreffende aanvraag na behandeling door de bank te willen toezenden aan den voor het betreffende gebied bevoegden Landbouwconsulent Vergeet U niet dat U morgen nieuwe levensmiddelenkaarten en brandstoffenkaarten moet halen als U ZELFVERZORGER bent U moet mdeneaien Uw tweede dis tributiestamkaart het nieuwe inicgvel het Ingevulde brandstoffenformuUer en de oude brandstoflenkaart act 1 bon 49 Ü kunt In het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 7 8 9 en 10 tusschen 9 en 12 uur In verband met het Plassenbezoek zijn de tollen op den straatweg Gouda Bodegraven e n sta in den weg Naar vernomen wordt zijn thansonderhandelingen gaande om te komen tot opheffing van deze tollen Deze obstakels staan al lang m denweg en meermalen is hiervoor in vergaderingen zoowel in f öarticuliere vereenigingen den wenschtot opheffing besproken Het is ook niet onmogelijk dat bij ooheffing van de tollen weer een autoSienst GoudaReeuwijk Boskoop zal vlorden ingesteld waaraan voor de bewoners te Reeuwijk dorp en Middelburg groote behoefte bestaat a volgens o yo lingsvakken bepaald door aanleg voor 22 waren sympathieke leeraren de oorzaak een andere 22 dankte het aan bo iend lesgeven e Onsympathieke vakken werdenvoor 37 door aanleg bepaald n h als de leeraar onsympathiek was 11 gaf aan saai en dor lesgeven de schuld f Eenige naar voren gebrachtenieuwe keuze vakken waren Planten Dierkunde óók voor de Aafdeeling een Wellevendheidsvak eenvoudigePsychologie en Philosophie Muziek onderricht Kunstgeschiedenis Tooneel e Declamatie Latijn voor hoo OPROEP Allen die tot dusver nog niets vernomen hebben van hun verwanten in het Verre Oosten worden verzocht daarvan kennis te geven aan het informatiebureau van het Ned Roode Kruis gebouw Petrolea Benoordenhoutscheweg 7 den Haag onder vermelding van naam o ® V boortedatum laatst bekende verblijfplaats en verdere bijzonderheden De kantoren van de Ned Bank zullen bij de behandeling der aanvragen rekening houden met het advies van den Landbouwconsulent en de behandelde aanvrage op de aejvone wijze terugzenden aan de Bank resp Banken van de aanvragers Bij de beoordeeling van de collectieve aanvrage wai t vooropgesteld dat de aankoopen in de eerste plaats moeten worden gefinancierd met vrij geld Hebben deelnemers sedert 2 October 1945 reeds aanzienlijke bedragen gedeblokkeerd gekregen dan levert dit een grond t p hün geen of nog slechts een geringe debtokkeering tog te staan t De laatste besprekingen zie aanplak Voor bijzonderheden biljetten Naar het A N P uit betrouwbare bron verneemt zouden de laatste besprekingen tusschen de Nederlandscheregecr ng en de Indonesische delegatie hedenmorgen te sGravenhage helpben p aats gevonden