Groot Gouda, woensdag 24 april 1946

iMH Rockefeller Foundation en de Coördi natieCommissie besprekingen van natuurwetenschappelijken aard moet voeren over den wederopbouw van de laboratoria op Java en de rehabilitatie van de laboratoriumwerkers Voorts wenscht hij een mogelijkheid te scheppen voor de opleiding van deze laat het K N I L bezig gehouden met de sociale zorg voor de inheemsche bevolking Onder zijn leiding zijn reeds vele poliklinieken en hospitalen op Java ingericht waarin tallooze Javanen thans worden verpleegd Zijn verblijf in Nederland zal van korten duur zijn Hij heeft Java slechtst sten voorzoover deze dit nog behoeft verlaten omdat hij met verschillende in Nederland te voltooien Na enkeleinstanties als het Centrale Roode weken hoopt hij naar Java terug teKruis de Welfare organisaties de keeren DAMRUBRIËR Red H Teawolde ledereca kan aaa deze opIoswedstrflH meedoca Groot Gouda looft in elb klasse 2 geldprijzea uit Opgave no 9 voor thalsdammersZWART 8 9 10 13 16 18 12 3 4 Goede dag voor staartclubs 47 48 49 WIT 27 32 33 39 Wit z t en wint 26 40 41 Opgave beginners Bo 9 voor dub danuDcn Heeren veen 15 23 HSC 15 13 Leeuwarden 14 19 Veendam 15 12 GVAV 14 17 Prisia 14 10 Saeek 13 16 LSC 13 8 Be Quick 15 16 Achilles 13 7 Velocitas 14 11 Stormvogels 13 y D O won ia Lnxembvrg De reis van ADO met de Paaschdagen naar Luxemburg waar aan een tournooi werd deelgenomen is voor de Haagsche club een aardig succ s gtfmtdtn Op den eersten dag werd met 4 3 vaa de Lnoeaburgsche club Red Boys gewonnen Den tweeden dag kwam ADO in de finale tegen spora uit en won met 2 1 en hiermede een prachtlgen beker Spora was versterk met drie Hongaren In de laatste minuut van dezen spannenden wedstrijd maakte Appel het winnende doelpunt 48 WIT 27 32 34 39 40 42 47 Wit zet en wint 48 Opgave ao 9 voor gev clubdammers ZWART 8 9 10 13 15 16 18 1 25 27 30 1 15 16 o m m o 1 1 oVo I o O O 5 48 49 50 WIT 24 26 33 35 37 38 39 40 43 44 45 Wit zet en wint Opgave no 8 voor clubdammers gevorderden bleek niet oplosbaar en vervalt Hier een verbeterde opgave ZWART 12 14 17 20 21 2 3 4 o 26 Het Zaiden BW won gisteren Longa speelde gelijk Toodat dr Iransrn voor BW die c u 1 jj 1 j maltkelijKer wedstrijden voor den boen op Schiphol landde keerde na eenfheeft dan NAC én Lonaa wel 35 K 36 46 46 47 25 5 30 11 1 3 8 M É ai 15 16 25 B 0 26 35 36 V 45 O 46 46 50 47 48 49 WIT 23 32 33 37 38 39 40 4f 44 45 50 Dwang probleem Wit zet en wint Oplossingen binnen 14 dagen na pl Bur Groot Gouda Markt 67 Op de linker bovenhoek Daarabri vermelden Voor persoonlijk n T postzegel insluiten s v p H T Petroleum uit den Drentschea boden Te Schoonbeek een der oudste Drentsche dorpjes zijn gedeeltel k tusscben de boerder en boortoreas verrezen om de kostbare olie uit den bodem te halen Eea der tankwagens wordt et de aiit uit E renushen bodcta opgepompte olie gevuld HederlaDil helpt Indie Rivierovergang over de Ldc hersteld Thans is op de Lek te Eek en Wiel de nieuwe gierpont Koningiji der Rivieren officieel in gebruik genomen De pont heetf een capaciteit van 75 ton en vaart dag en nacht Hiermede is wederom een belangrijke rivierovergang hersteld welke den wederopbouw van de Betuwe ten goede zal komen Roolcen van visch in opdracht van kleinhandelaren vertMKlen Het komt herhaalde malen voor dat kleinhandelaren de visch welke zij in verschen toestand van hun leverancier of afslag hebben betrokken later rooken teneinde een hoogeren prijs voor het gerookte product te maken Teneinde aan dezen ongewenschten toestand paal en perk te stellen heeft het Bedrijfsschap voor Visscherijprodücten bepaald dat rookers geen visch mogen rooken in opdracht van kleinhandelaren Wie voor Rubberlaarzen in aanmeilóng komen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat in den vervolge ook door onderstaande personen aanvragen voor rubberlaarzen kunnen worden ingediend baggerlieden landmeetkundig personeel schelpenvisschers schippers vervoer van mest sleepbootdekpersoneel en zeelieden Voorts kunnen thans ook de volgende bedrijven aanvragen voor rubberlaarzen indienen asphaltfabrieken bruggenbouw arbeiders werkzaam aan fundeering galvaniseerinrichtingen handel in en vervoer van mest en broeinest houtvlotters kunstmestfabrieken rijswerkers werkzaam aan beschoeiingen dijken enz scheepsslooperijen schelpkalkbranders steenhouwers steenzetters werkzaam aan bescnoeiingen enz vlasrotertjen en zandzuigbedrijven Polder en waterschapsbesturen moeten zich wenden tot het secretariaat voor de Unie Van Waterschapsbonden te Delft Loondorschers en loonsproeiers moeten zich wenden tot de Vakgroep Loondorscherij te Amsterdam Hitler s verjaar i g in de Rotterdanische Haven Zaterdag lag er een oude Duitsche mijnenveger bemand met 5 Duitsche Marinemannen gevangenen in de haven van Rotterdam Zooals bekend worden deze schepen gebruikt om onder toezicht van de geallieerden regelmatig de zee van mijnen te zuiveren Onder voorwendsel dat de vlaggen gewasschen waren en in de wind moesten drogen hadden de Duitschers dien Zaterdag het schip gepavoiseerd Nederlandsche Marine autoriteiten die blijkba j f een goed geheugen hadden herinnerden zich dat dien dag de verjaardag van Hitler was Onmiddellijk werd de ongewenschte demonstratie den kop ingedrukt terwijl de Duitsche pommandant in arrest werd gesteld Hij zal mtf obr den Krijgsraad moeten verantwoorden DE TAALZEEF 17 Begrijpeliikerwrijze fieerscht er na deij oorloff groote belangstelling en bewondering voor onzte bondgenooten en bevrijders Maar fe dat een reden om nu ook klakkeloos allerlei woorden van hen over te nemen waar wij een goed Nederlandsch aequivalent voor hebben In no time is de auto gerepareerd die vroeger in minder dan geen tijd klaar was Wel beschouwd ging het toen bij ons dan ook nog sneller in minder dan no time Toegegeven dat de Engelsche uitdrukking gauwer gezegd is maar hebben onze woorden werkelijk net zoo veel haast als de reparatie Een sigaretje zult U er ook nog wel bij opsteken dat eveneens in minder dan geen tijd opgerookt is en weg rijdt U in Uw gerepareerde wagentje Het gaat snel genoeg Wat beteekent jrebuilden van een schrijfmachine Letterlijk is het herbouwen maar welke geheimzinnige beteekenis het nu gekregen heeft is voor een nul vakman onbegrijpelijk En waarom moet een Roode Kruisteam allerlei karweitjes opknappen die een Roode Kruis ploeg net zoo goed kan verrichten Is dat eerlijk gezfgd géén snobbisme Of neem me niet kwalijk ook dit woord is overbodig Laten we in duidelijk Hollandsch zeggen is het eigenlijk geen aanstellerij DE PARLEMENTAIRE COMMISSIE TERUG De Parlementaire C Mmnissje die in Nederlandsdi Indië een omlo zoek heeft Ingesteld naar de daar heer schende toestanden is teruggekeerd Zij zal van haar bevindingen verslag uitbrengen aan het Parlement De Sloterdijk naar Nedédand Het Motorschip Sloterdijk i 20 April uit Tandjong Priok vertrpkken Aan boord bevinden zich 40 ifïannen 407 vrouwen en 250 kindVrén n de totaal 1065 repatrieerenden rP er momenteel zeven ziek Directeur Generaal B B C en zijn Staf bij Philips te Eitidhovén Onder de opgewekte klanken van het welbekende in Naam van Oranje doe open de Poort dat ons in de bezettingsjaren extra dierbaar is geworden als herkenningsmelodie voor de uitzendingen van Radio Oranje thans gespeeld door de Philips Harmonie reden gistermiddag de auto s van den directeur generaal van de B B C Sir Wiüiam Haley en zijn Staf voor het Philips Ontspanningsgebouw in Eindhoven waar zij werden verwelkomd door de Directie en den Staf van de N V Philips Onmiddellijk daarna werd den gasten een verzameling ingenieus gefabriceerde radiotoestelletjes getoond waarmede tijdens de bezetting door de leden der ondergrondsche beweging tot het laatste toe de uitzendingen van de nieuwsberichten van de B B C werden opgevangen Het bergen van Nederlandsche Visschersvaartuigen in Frankrijk Als gevolg van oorlogshandelingen zijn vele Nederlandsche schepen waaronder talrijke visschersvaartuigen aan de Fransche kust gezonken Het meerendeel kan evenwel na te zijn geborgen weer zeewaardig gemaakt worden De voorbereidende werkzaamheden zijn thans zoover gevorderd dat met het eigenlijke bergingswerk begonnen kan worden De voor de berging noodige hulpmiddelen moesten eerst in Nederland gefabriceerd worden Materiaalschaarschte veroorzaakte hierbij groote moeilijkheden Men is er evenwel in geslaagd een aantal bergingstankers te bouwen welke een hefvermogen van 100 ton hebben Deze tankers zijn thans naar de Fransche kust gesleept Het speciaal gebouwde bergingsvaartuig Ge a zal eveneens spoedig daarheen vertrekken zoodat met de reeds in Frankrijk aanwezige Nederlandsche sleepbooten een geheele Nederlandsche bergingsexpeditie in de komende maanden aan de Fransche kust zal opereeren Prof Baas Becking terug uit Indië Met K L M vertraging van drie uur om 18 15 uur het Indië vliegtuig van de dat Zaterdagmiddag met een verblijf van ruirfl zeven maanden op Java Kol Prof Dr E J O Baas Becking de vroegere hoogleeraar in de Botanie aan de Leidsche Universiteit en één der baanbrekers van het verzet der docenten aan de Academie tijdens de bezetting in ons land terug Prof Baas Becking wiens twee mislukte ontvluchtingspogingen naar Engeland uit dien tijd wel bekend zijn heeft zich sedert zijn aankomst op Java in September van verleden jaar als officier bij den Generalen Staf van SPORT Het Westen In afd I hebben de leiders beide verlies geleden A ax bracht het tegen EDO niet verder dan een gelijk spel terwijl de Volewljcker zich door Xerxes met 3 1 lieten verslaan waardoor ze nog een punt meer op Ajax achterraakte zoodat haar kampioenskansen wel afgeschreven koaaea worden VSV en t Gooy haalden beide een krachttoer uit door DOS en Emma te verslaan Hermes DVS behaalde een normale 5 2 overwinning op RFC Ajax 14 25 Xerxes Volewijckers 16 24 VSV Hermes DVS 14 18 EDO ADO 16 19 RPC DOS 15 16 t Gooi Emma 16 15 13 10 16 11 15 10 8 6 The big match toascfaen Haarlem en DPC eindigde in een benauwde 1 O overwinning voor Haarlem De kansen voor de Haarlemmers zijn nu wel zeer gunstig BlauwWit behaalde een ruime 4 1 overwlnning op DPC Peytnoord is niet de oude ze verloor thuis met 2 0 van DWS Oe staartclubs VUC en Neptunus zorgden beide vpor een verrassing VUC door een puntendeellng met Sparta en Nept door een 3 1 overwinning op HES 13 17 16 20 16 19 15 18 14 15 16 15 HBS 16 14 Nrptunus 13 12 DPC 5 f3 VUC T5 11 HaarUm Blauw Wit DHC Sparta DWS Peijeaoord Het Oosten Go Ahaed en NEC gaan op toogenblik aan de kop terwijl Be Quick door haar 20 nederlaag legen NEC practijch uitgeschakeld is AGOVV en Enschedesche Boys klommen door hun overwinning op Tubantia en Enschede wat op en aakes nog een vrij redelijke kans daar ze slechts 1 verliespnnt meer hebben daa clen leider Verder verloor Quick van Heracles dat hierdoor een plaatsje steeg Go Ahead 15 21 Heracles 14 12 NEC 16 21 Tubantia 16 13 AGOVV 14 18 Enschede 15 11 Ensch Boys 14 18 Wagen ingen 15 8 Be Quick 15 18 PEG 13 6 Quick 15 16 rn Longa wel zeer gunstig zijn De kansen vaa Wilhm II zijn door haar 2 1 nederlaag teprn Eisdhoven wel geheel verdwenen Zooals te verwachten was verloor RBC van NOAD door een verrassing zorgde Vllsslagen door Baronie met 4 2 te kloppen BW 16 25 Bar DNL 10 NAC 15 23 Helmond 9 Longa 15 23 RKTW 8 NOAD 14 19 Vlisslngen 8 Willem II 15 19 RBC Eladboven 14 ISi In Brunssum hebben de leiders MW en Limburgia gisteren de punten gedeeld waardoor MVV s positie op het oogeabllk iets gunstiger is Brabaiuia slaat in de eerste klas geen slechte rol ze won gisteren met 4 1 van Bleyerheide Zooals te verwachten was won Juliana van de Spechten VVV verbeterde haar positie door Maurits te kloppen terwQl Roer mond die het schijnbaar benauwd begint te krijgen Sp Emma zonder ponten aaar hnis stuurde Limburgia 17 24 PSV 16 16 MVV 16 23 VVV 16 14 Juliana 16 19 Bleijerheide 16 12 Brabantia 15 17 Spechten 17 11 Emma 17 17 Roermond 17 9 Maurits 15 16 Het Noorden Heerenveen kan den kampioenstitel haast niet meer ontgaan Alleen Leeuwarden maakt nog een heel klein kansje Beide wonnen met 3 1 van resp Achilles en Be Quick GVAV bracht het bg Frisia niet verder dan dubbel blank Doordat LSC Prisia tegen HSC het zelfde deed is Achilles hekkensluiter geworden Velocitas won met 2 0 vaa Veeadam HOCKEY Groote zege van de GMHC dames De MRHC dames die uit Rotterdam waren gekomen om op 2en Paaschdag GMHC I te ontmoeten hebben van dit bezoek weinig pleizipr beleefd zij moesten met 8 0 de meerderheid van GMHC erkennen Alleen de eerste helft bood wel eens aardig spel Verscheidene aanvallen werden mooi opgezet maar in de 2e helft kwam de doelpuntenhonger over GMHC en zelfs de middenli ie werd met déze kwaal behept Doelpuntenhonger op zich zelf is niet erg zelfs wel goed maar niet als daardoor het samenspel verwaarloosd wordt en ie d ereen zelf een goaltje tracht te zetten Ditwas bij de GMHC dames het geval Indien de Goudsche dames in de 2e helft op dezelfde voet waren doorgegaan al in de eerste dan was de scor pVeel hooger geweest Onze geheele indruk van dit partijtje is tam De heefe wedstrijd werd gespeeld op de MRHC helft t Is maar zeer zelden geweest dat de Goudsche achterhoede in actie moest kómen ging GMHC voelde zich zelfs zoo veilig dat de keepster mej Hess in de 2e helft maar in de middenlinie spelen De wedstrijd begint direct al met een meerderheid van de Goudsche dames doelpunten komen er nog niet de dames waren nog niet doortastend genoeg Maar na een minuut of 20 opende mej H Barentsen uit een voorzet van rechts de score 1 0 De linksbuiten mej T Verduijn maakte er even later 2 0 van Uit n mooi opgezetten aanval maakte de rechtsbinnen mej M van Eyck er met een mooi hard schot 3 O van De nji nvoor mej K Lavies vond het nogmet noeg en maakte 4 0 Na de ruSt ging de doelpuntenregen voort De laatste 4 doelpunten werden gemaakt door de dames v Eyck Barentsen Hess Lavies 8 0