Groot Gouda, donderdag 25 april 1946

Administratie Administratie M J van Loon DONDERDAG 25 APRIL 1946 Xntfi li Tit Tiri Wat is er In Gouda t doanf Reunie I VrQdag t m Wocnadag i Oké Mr Deeds Voor lederen leeftijd Thalln Theateti VrJJdag t Wocnadi DezoonvanTarzan Boven 14 jnar Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag 2 et m op George 11 Voor lederen lecfti d Donderdag 25 April Hoish vergadering Vrouwengroep P v d A in de Bovenzaal van de Reunie 8 nur Drs Nederhorst spreekt over het tekort aaa vrouwelijke arbeidskrachten Idem Blauwe Kruis 8 uur Ledenvergadering Chr Filmactle Gouda enOmstreken s Vrijdag 26 A irÏK Contprdla 8 aar Henrl de Greeve voert op Het Vierde Beest Inlegvellen en Textielkaarteo Voor hen die verzuimden op den vastgestelden tijd de Inlegvellen GA 605 t m GE 605 en de textielkaarten af te halen wordt de gelegenheid opengesteld dit alsnog te doen op Zaterdag 27 April 1946 tussehen 9 en 11 uur aan de loketten 6 7 en 8 van den distributiedienst Peperstraat De stamkaarten en de inlegvellenGA 508 tot en met GE 508 dienen teworden overgelegd Nieuwe Bonnenlijst Voor de tweede helft van de 5e periode 1946 van 28 April t m 11 Mei 1946 Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 604 214 219 algemeen 800 gram brood nlgemeen 200 gram bloem algemeen 200 gram kaas algemeen 125 gram boter algemeen 125 gram margarine algemeen 400 gram suikerb 41 reserve 1600 gram broodc 41 reserve 800 gram broodd 41 reserve 2 kg aardappelen Bonkaarten la Ib Ic 604 115 116 117 100 gram vleesch 111 aardappelen 2 Kg aardappelen a 28 melk 2 liter melk b 28 c 28 melk 3 Hter melkBonkaarten kd en ke 604 714 715 algemeen 800 gram brood 713 algemeen 500 gram suiker 712 algemeen 125 gram margarine 711 algemeen 250 gram boter 710 algemeen Q kaas 709 algemeen 2al0 gram bloem d 40 en d 41 reserve 4CH ram broode 40 reserve 500 ftram rijst of kindcnneel Bonkaarten ld en Ie 604615 616 617 100 gram vleesch 611 aardappelen 1 Kg aardappelen d 28 e 28 melk 6 Liter melk Tabakskaarien enz t 25 2 rants tabaksartikclen naar keuze geen import V 25 100 gram chocolade of sutkerwerken X 25 2 rants tabaksartlkelcn naar keuze geen import De bonne voor melk en aardappeloi zijn geldig t m Zaterdag 4 Met a s Voor de weck van 5 t m 11 Mcl a s zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk aardappelen jam thee tabaksariikelen versnaperingen en waschpoeder Bovengenoemde bonnen kannen reeda op Vrijdag 26 April vao s morgens 8 uur fef worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor vleesch melk en aardappelen waarop eerst met Ingang van Maandag 1 9 April mag worckn afgeleverd i P GROOT GOUDA m 1 ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bwlactie L J A v d Steenhoven Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 212 evenaU voor O N A zqodat we den moed nog maar niet geheel op zullen geven Burgerlijke Stand Geboren 18 April Wilhelm N zv N M G Buitenhuis en Rook Ijsvogelstr 11 19 AprÜ Johannes zv O F Helmond en M Groenendaal Vrouwenvestesteeg 6 Engellna C M d j C Breen en H Decker Weiterkade 3 20 A rll Maria H P dv I J van Meel en P G Cordes Wlnterdijk 3 Cornells L zv C Th Verlaan en W van Eijk Boelekade 134 Maria L dv W H vd Grinten en M 1 L Smit van Itersonlaan 3a Maarten A zv I Mljderwijk en W Poot Staringstraat 23 Pieter B zv j A de Jong en C Zwage Boelekade 110 21 April Johannes L zv A Bos en N A Dnllemeljer Gr Jacobastraat 4 Edmnnd xv H J Zeelt en Hoogteijllng Bnrgvlietkade 79 Johan K zv J de Bruljn en N Terlouw Vossenbnrchkade 118 Albertuszv A Veldhuizen en T C Dazler Kruidenierstraat 2 22 April Wilhelmus A M zv M G Nielen en A A Huberewn A G de Vrijestraat 12 Jacob M zv N Boer en H C vd Eng J vd Heljdenstr 21 Johannes B zv J B van Wlerlngen en N S Vrengdenhil Ode Boompjes 139 Getrouwd 24 April J J Ruljs en P M emits J Poot en J G M van Kersbergen J W de Boer en E M Stravers F Flux en W Mathbl W Lagerberg en J L Scholten W Benschop en J M Hefl B J Hageman en J F Overeljnder J D Donker en A Brussé H Slobbe en W M Molenaar J Ph Hulsman en S J Heljnsdljk Overleden 20 April Johan Uuhol 49 j Cornelia van Berkesteljn wed J Th Imholz 74 J Andreas de Lange 75 j 19 April Loulza E Hoek wed C Rooi 77 J Vrouwengroep Partij van den Arbeid Hedenavond om S uur zal In de Reunie een bijeenkomst worden gehouden Spreker Drs Nederhorst over Tekort aan aan vrouwelijke arbeidskrachten k cuUoM STADSNIEUWS Het Vierde Beest Weersverwnchting Bied 9 dedd do r het K N M l totm ra M Wordt verwÉchti Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen Nu en dan eenlge regen matige wind tussehen Z en Z W Weinig verandering in temperatnuj De loterij Nederland helpt Indië Tengevolge van moeilijkheden met de productie v n de prijzen e d heeft het bUeenbrengen hiervan voor de loterij Nederland helpt Indlë meer tijd in beilag genomen dan ooripronkelijk wai veronderiteld Daar het rangschikken der prijzen ook nog eenlge dagen in beilag neemt heeft het Comité Nederland helpt Indlë besloten de trekking uit te stellen tot 18 Mei a s Bij een ongeluk komt echter meestal ook een gelukje Er lal nJ niet één maar er lollen twee radiotoestellen worden verloot een nieuwe Philips en een ouder type Eenigc van de prijzen liJn reeds ter exposltU gesteld In de étalage van de firma Revet In de l dstraat In den loop van de komende dagen zal de collectie prijzen met de binnenkomende prlj zen worden uitgebreid In de etalage staat tevens een lijst waar de loten verkrflg baar zijn Oproep aan gerepatrieerden Aan gerepatrleerden die zIchinGoada gevestl d hebben en zich nog niet persoonlijk blJ het Comité Nederland helpt Indlè hebben aangemeld wordt dringend verzocht dit alsnog te doen lederen Woensdagavond houdt het Comité zitting van 7 8Vs uur In het gebouw Groot Gouda Markt 67 Een vertegenwoordiger van het Dlslrlctsbureau voor Oorlogsslachtoffers uit Leiden zal daar mede aanwezig zijn om de gerepatrleerden met raad en daad bij te staan VOORJAARSWEER Gisterenavond vond in het kader van de Voorjaarsweek De Korte Akkeren op het O N A terrein een voetbalwedstrijd plaats Noord tegen Zuid waarbij Noord in de laatste minuut het winnende doelpunt scoorde Na afloop van dezen door een talrijk publiek bezochten wedstrijd reikte j J V d Speld aan den aanvoerder van hét winnende elftal een herinneringsbord uit VOETBAL Moeil ke dag voor de Goudsche clubs Wie kent niet Pater Henri de Greeve den glocdvoUen ijveraar voor alles wat goed en recht is van de radio van bet geschrift of den kansel De zaal van Kunstmin was gisteravond dan ook overvol met bezoekers waaronder vele niet Katholieken Wij mogen de Katk jonge Middcnstandsvereeniging dan ook oprecht dankbaar zijn voor het Initiatief dat zij hierin heeft genomen In zijn door hem zelf geschreven toneelstuk vestigt Pater Henrl de Greeve dt aandacht op den enormen Inwendigea zielestrijd dien vele Dultschers gekend moeten hebben en die wij in onze zelfzucht en eigen leed vergeten hebben Bovendien brengt hij naar voren dat niet de Dultschc taal de cultuur de bewoners en het land verfoeilijk waren maar een generatie die door e n krankzinnig stelletje sadisten werd opgezweept Als achtergrond verschijnt daarbij de groote verantwoordelijkheid die wij allen bij de heropvoeding van Dullschland hebben Het programma voor a s Zondag biedt voor de Goudsche clubs weinig gunstige perspectieven Om te beginnen ontmoet Gouda Vriendenschaar In eigen home en zal dus wel een heelen dobber hebben om éen punt te bemachtigen In deze afdeeling staat voor H V C een wedstrijd tegen Hilversnm óp t programm a H V C zal hier wel de beste papiereffTlrtberfTterwijl een aclijk spel van Unitns tegen Ellnckwljk wel t meest waarschijnlijke Is waardoor H V C dan weer een stapje dichter bij t kampioenschap zou komen Olympla U te gast bij Scheveningen waar onze Gouwenaars wel het onderspit zullen moeten delven dit zeiden we echter twee weken geleden toen Olympla naar Laakkwartier giag ook en toen Doe je best Plympianen I G S V onderneemt de reis naar Westerkwartier en zal waarschijnlijk wel een punt in de wacht sleepen O N A zal daarentegen uit een heel ander vaatje moeten tappen dan afgeloopen Zondag wlTze met Vucces G DIA te lijf gaan D O N K durven we met de beste wil van de wereld geen overwinning te voorspellen In den wedstrijd tegen D B H Eigen terrein is een voordeel voor Donk Over de opvoering zelf hebben wij niets dan lof Alle rollen zooals bijv van den Oberstormführer Heinrich Stingcdtr en Kurt Lodl den jood Levisohn de rachters lucht wachtpersoneel enz worden door Pater de Greeve zelf gespeeld en hoe Ademloos volgde het publiek zijn vertolking Nu eens schaterlachend om de uitgebeelde poppenkast dan weer Ivol ontroering voor den figuurfvan den Jood en ook menigmaal vol ontzetting voorde bestialiteit van den Duitscher Bij alles verdwijnt echter de sobere figuur tussehen de microfoons en men ziet de personen op het tooneel staan Bijzonder fijn is de alleenspraak van Kurt Lodl met als voelbare dreiging de verborgen Gcstapo splonnen In d kasten Schoenen Zij die nummer 3 als eindcijfer op hun tweede distributiestamkaart hebben en verzuimden hun schoenenbon af te halen kunnen dit alsnog doen op Zaterdag 27 April 1946 aan loket 12 van den distributiedienst Peperstr van 9 tot 11 uur ta na Stamkaarten en Inlegvellen GA 508 t m GE 508 dienen te worden medegebracht De eerste zitting van ket TRIBUNAAL GOUDA Op Maandag 29 April e k des namiddags om half 2 uur zal In de zittingzaal van het Kantongerecht alhier de installatie en eerst zitting van de Vijfde Goudsche Kamer van het Tribunaal Rotterdam plaats vinden De zitting Is openbaar Behandeld zullen worden de zaken tegen G Dortland uit Gouda die zich aan het Oostfront in dieast van de Organisation Speer het Kriegsverdienstkreuz heeft verworven B v d Kind te Gouda die behalve N S B er ook lid van het Economisch f ont en van het Front van Nering en Ambacht was De boerenarbeider P Rijlaarsdam uit Reeuwljk had tevens nog stem als raadsman der N S B tn de provincie Zuid Holland Ten slotte nl zich nog te verantwoorden hebben de oud burgemeester van Woerden F CalIcnfcls die tot Oct 44 burgemeester van Vlisslngen Is geweest en la deze functies enkele verordeningen heeft uitgevaardigd en doen uitvoeren Collecte Leger des Heils Gaarne wil de af deeling van het Leger des Heils alhier onzen stadgenooten in liej innering brengen dat a s Zaterdag de Speldjesdag gehouden zal worden zooa ls men weet ten behoeve van gebouwen en inrichtingen hier te lande Laat dit een su ïces worden St Jorisf eit Het St Jorlsfeest het hoogtepunt van het verkennersjaar werd door de Katholieke Verkennersgroepen St Franciscus tn Driekoningen hier ter stede met een uitgebreid programma gevlerd De dag werd begonnen met een algemecne H Communie door alle verkenners en welpen In de parochiekerken Na afloop werden de St Jorlshloemen uitgereikt Om negen uur stonden allen aangetreden op het sportterrein van DONK 1 waar onder het geroffel van de trommen de vlag aan den 15 meter hoogen door den voortrekkersstam vervaardigde vlaggemast geheschen werd De ochtend werd verder gcvnld met korte afstandmarschen voor de verkenners en buitenspel voor de welpen In de middaguren waren er èpofrtwedstrljden voor verkenners en welpen s Avonds was er natuurlijk het St jorlskampvuur dat traditiegetrouw In eigen kring zonder uiterlijk vertoon op het DOHK terreln resp aan den Hooge Schlelandsche Zeedijk gehouden werd De gebrnlkelljke punten zooals St jorisverhaal jaaroverzicht toekomstplannen enz werden afgewisseld door gemeenschappelijke zang en declamaties Hierna het plechtig hernieuwen van de belofte en de sluiting Nn het kampvuur werd in fakkeloptocht met de trommelslagers voorop naar htt H K teruggekeerd Het was voor leiding voortrekker verktnncrs en welpen van de St Franciscus ciscusen Orlekonlngengroep als vanouds een ater bijzoader en uüstekend geslaagden dag Het opgetogen publiek dankte met veel applaus voor het gebodene De opbreafst van dezen en den volgenden avond komt Qcheal en al ten goede aan den door Pater de Greeve gestichte Bond zonder naam Wetsovettreders voor den kantonrechter school kon en waarvoor zijn moeder nu ƒ 5 boete kreeg Wederom de leerplichtwet Elck Wat Wils Na deze rubriek vaste overtredingen volgde er nog enkele andere gevallen De eerste C V was aan het proefrijden geweest met zijn motor en had geen nummerbewijs geen nummerbord geen spiegel geen rijbewijs en geen rijvergunning C V was dus niet bepaald een licht gevai Voor deze cocktail van misdaden hoorde hij 68 50 of 28 d h tegen zich eischen terwijl hij den in beslag genomen motor terug krijgt de kantonrechter gaf hem den motor terug en een boete van ƒ 38 s 14 d h E B een dame was gedagvaard daar zij in de gemeente Gouda aan den openbaren weg mest had gestort waardoor een ondragelijke stank werd verspreid Haar echtgenoot die in dien tijd in Engeland was vertelde echter dat deze mest niet stonk daar ze overjarig was De heeren achter de groene tafel wilden hier nog niet zoo gauw aan Het einde was dat de dagvaarding nietig werd verklaard A K stond terecht wegens hetzelfde feit en zal de uitspraak over 14 dagen thuis gestuurd krij gen Wat een bedieningl J R reed zonder voor en achterlicht er stond een politeagent en u moest J R voor de groene tafel verschijnen In een buitengewoon wetenschappelijk betoog dat aan het einde zelfs idyllisch begon te worden daar de volle maan er in betrokken werd hoqrden wij de reden van het rijden zonder licht De ambtenaar schijnbaar niet getroffen door het betoog eischte ƒ 6 of 4 d h J R s commentaar was Ik zal de consequenties aanvaarden waarop de kantonrechter J R s mond snoerde door er gauw ƒ 3 of 2 d h van te maken Verseet U niet dat U morgen nieuwe levensmiddelenkaarten en brandstof fenkaarten moet halen als Uw naam ligt tussehen de namen AAPJES BONTEBAL i U moet medenemen Uw tweede dis tributiestamkaart het nieuwe inlegvel het ingevulde brandstoffenformuUer en de oude brandstoffenkaart met 1 bon 49 U kunt in het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 7 8 9 en 10 tussehen 9 en 12 uur en van 24 uur Voor bijzonderheden zie aanplakbiljetten Nadat de bakker M N terecht had gestaan wegens het voorhanden hebben van brood met een te klein gewicht aan drooge stof waarvoor hi 35 subs 7 d h tegen zich hoorde eischen werd begonnen met de overtredingen der leerplichtwet In vele gevallen blijken de ouders er meer voor te voelen hun kinderen thuis te houden of te laten werken dan ze het zoo hoog noodige geestelijke voedsel mede te geven in het leven De kantonrechter heeft er al eenige malen op gewezen dat de wetgever in het algemeen belang de leerplichtwet heeft ingesteld en dat men er zich ook aan houden moet De eerste H de V kwam er niet ƒ 10 s 5 d h af M v M beweerde dat zijn dochter niet meer in de bank kon ze was min of meer buitenmodel Deze buitenmodel dochter kost hem nu 20 s 10 d h B N die zijn dochter niet naar school stuurde hoorde 2 50 tegen zich eischen de kantonrechter streek nog eens met zijn hand over het hart en ontsloeg verdachte van rechtsvervolging V K moest de ontduiking der leerplichtwet betalen met 15 s 6 d h Drankwet B en W brengen ter openbarHtennis datlbp 17 April 1946 bij hen is JHgekomen een verzoekschrift van J H Kempers wonln le D de Boompies no 149 alhier om een ver of U ingevolge de Drankwet S 1931 no 476 voor de beneden voor localiteit van dat perceel Binnen twee weken na de dagteeke nine dezer bekendmaking kan ieder teeen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij hen inbren 1 gen J de J kon zijn zoon niet meer baas en daar de zoon liever werkte dan naar school ging zal zijn papa nu 5 moeten betalen Zou hij nu wel naar school gaan t De uitsprajcen tegen C J J H JW V en A V werden f44 dagen aangehouden j Hierna verscheen een oude bekende nl W A B Vdie voor hetzelfde dehct terecht stond als zijn voorgangers en al eens meer geweest was Reden waarom hij nu 20 of 10 d h tegen zich hoorde eischen terwijl K d J er met ƒ 15 s 6 d h afkwam A J M had geen schoenen meer voor haar zoon zoodat hij niet naar