Groot Gouda, donderdag 25 april 1946

Pa ischtijd in Kopstnha gen Bezoek van H M de Koningin an Friesland H M de Koningin bracht heden een bezoek aan Friesland Morgenochtend zal de Koningin te Dronrijp een krans leggen op de plaats waar 13 illegale werkers door de Duitsch ers werden neergeschoten Vervolgens zal de Koningin te Leeuwarden Friesche vrouwen uit alle bevolkingsgroepen ontvangen In den namiddag zal H M n rijtoer door Leeuwardenmaken Hierna zal op het stadhuis een ontvangst plaats hebben waar aan de Koningin Burgemeester en Wethouders alsmede de leden van het Gerechtshof zullen worden voorgesteld hierna zal H M Leeuwarden weer verlaten De ArnhemJche jonge generatie speelt op het puin Uitgaande van den door N V H te Arnhem gevormden Jeugdraad zal de Arnhemsche jonge generatie 11 13 en 14 Mei op het puin van haar stad een groot openluchtspel opvoeren Circa 600 jongeren van alle gezjndten benevens koren en orkest nemen onder algeheele leiding van Abr van der Vies daaraan deel Het spel de tekst is van mevr dr M Kaas Albarda draagt den titel op het puin en geeft tegen den achtergrond van de ruïnes van de groote kerk een uitbeelding van de tyrannie de bevrijding en den opbouw Verwacht wordt dat op het puin een Nationale manifestatie zal worden De opvoeringen zullen door vele voor aanstaande persoonlijkheden uit den lande worden bijgewoond Geen visum voor Luxemburg ELKAAR BEGRIJPEN UIT DEN OMTREK REEUWIJK Burgerlijke Stand Geboren Qerrit zv E Heijnenberg en J Vermeulen Marrij H dv T M Burger en C van Mounk Ondertrouwd H den Hertog 32 jaar te Bodegraven en B v d Heuvel 30 j Gehuwd A J van Hof f 24 j te Gouda en N Blankers 24 j N C vdBerg 45 te Zoeterwoude en A Th E Frieling 48 j 1 Echtscheiding uitgesproken Rechtbank Den Haag tusschen het huwelijk van H A Molendijk en G J de Kamper huwelijk voltrokken op 2 Oct 1942 Overleden te Oldenburg Dl Cornells Nicolaas van Kersen oud 33 j echtgenoot van G M Damski Loop der Bevolking Vertrokken S L Overdam uit D 96 naar Gouda J F Helderman uit B 17 naar Leidschendam C Verstoep uit G 4 naar Stolwij k Ingekomen J Terweij in E 60a uit Amsterdam Verloren voorwerpen Deze week werd bij de politie als verloren aangegeven een bruin kinderhandschoentje terug te bezorgen bij Van Bemmel Bodegr straatweg 68 Dood Vee In de laatste week werd ter gemeentescretarie aan gestorven vee ter vernietiging aangegeven 2 geiten en I schaap BINNENLAND TWEEDE KAMER De Opcenten op de Tabaksaccijns Aan het voorloopig verslag der continuetring en verlaging van opcenten op dm tabaksaccijns ontkenen wij het volgeiwe Met den minister waren zeer vele leden van meening dat de thans geldende verhouding tusschen den accijns op sigafetten en dien op sigaren en kerftabak niet kan worden bestendigd De in dit ontwerp vervatte oplossing ter verbetering van deze verhouding te weten verlaging van den accijns op sigaren en l erftabak kon verschillende leden echter niet bevredigen Zij stonden veeleer een verhooging van den accijns op sigaretten vpor aangezien naar hun meening de zorgelijke toestand van s Rijks financiën eischt Verscheidene leden bestreden het denkbeeld om den accijns op sigaretten te verhoogen en dien op sigaren en kerftabak niet te verlagen Andere leden waren van meening dat de voorgestelde verlaging van den accijns de consumptie zal doen stijgen en de arbeidsgelegenheid in onze nationale industrie uitbreiden zoodat de verlaging uit een oogpunt van economische politiek gewenscht is W bare Democratie in Rotterdam Onder auspiciën van de Groote Adviei Commissie der Illegaliteit te Amsterdam is in de hoofdstad v n 1 Maart tot 15 April de tentoonstelling Weerbare Democratie gehouden gewijd aan hei verzet van het Nederlandsche vplk tegrn de Ouitsche overheerschlng Deze tentoonsteiilog die in den tijd van zes weken ruim 160 000 bezoeken heeft getrokken zal van 4 Mei a s af te Rotterdam in het Centraal Belastinggebouw aan den Westzeedijk te zien zijn Het gemeentebe tuar van Rotterdam verleent bij de voorbereiding zijn volle medewerking Reeds is de opbouw van de tentoonatelllng in vollen gang Weerbare Oemocratle tracht zonder tot verheerlijking vanpersonen of groepen over te gian docum n atiemateriaal betreffende bezetting en verzet te verschaffen en tezelfdertijd de groote gedachten dl onzen strijd tegrn de Dnitschers hebben gedragen te belichten Een scenario van H M van Randwijk hoofdredacteur van Vrij Nederland was de leiddraad voor een door de qansche tentoonstelling voerende wandschildering die het bewoqen verhaal van vijf jaren onderdrukkiag en strijd in beeld brengt Tien schilders vormden het collectief dat deze zware taak te vervullen kr eg Oe a deeling documentatie van de tentoonstell na die vele interessante fo o s en documenten bevat zal dankZi de medewerking der voormallae Rotterdamsche illeqalitelt nofl worden uitgebreid met nta eriaal dat betrekking h ft op den strijd van Rotterdam de stad die in den oorlog zo hevig werd beproefd HET ISÜhaENEJ KfÜMMft VOOR DE MAAND MEI IS 9 Personen dié na 1 Januari 1945 geen bon voor beroeps of gewone schoenen helden ontvangen en wier stamkaartnommer op het djfer 9 ein digt jËOOten bi Mti in aannKrking voor een schoeneiibon De plaatselijke distributiediensten zullen nader bekend makei op welke dagen de bonnen kunnea worden afgebaakl Men moet hiettoi de tweede distributiestamkaart met bijbehoorend inl fvel overieggwiBon a b c d of 3 614 zal van het inlegv worden verwijderd Schoenenbonnen voor kinderen geboren na 31 Mei 1944 In aansluiting aan hetgeen reeds eerder werd meegedeeld maakt het Centraal Distributiekantoor bekend dat kinderen geboren na 31 Mei 1944 die den leeftijd van 10 maanden bereikt hebben onafhankelijk van het Stamkaartnummer onmiddellijk voor een schoenenbon ii aanmerking komen voor zoover zij nog geen schoenenbon ontvangen hebben Militaire plechtigheid op het Binnenhof Op het Binnenhof zal Vrijdagochtend a s te 10 30 uur een militaire plechtigheid plaatsvinden waarbij aan een aantal hooge Britsche officieren door den minister van oorlog Nederlandsche onderscheidingen zullen worden uitgereikt Na afloop der plechtigheid zal voor het gebouw van den Hoogen Raad op het plein door den minister van oorlog een parade worden afgenomen Rede min Schermer horn De rede elke de minister president zal uitspreken tijdens het diner dat Donderdagavond in hotel kasteel OudWasseaaar te Wassenaar aan de in ons land vertoevende B B Qvertegenwoor dlgers wordt aangeboden zal over de radio worden uitgezonden en wel van 20 05 tot 20 20 uur over Hilversum 1 M S LIPFONTEIN Op ons bureau ligt ter inzage de passagierslijst van het m s Klipfontein die met 1092 repatrieerenden 4 April uit Batavia is vertrokken en 30 April a s Dinsdag in Amsterdam verwacht wordt CONGRES VOOR VERNIEUWING Gisteren begon in 4 Tivoüzaal te Utrecht het 3Hiaagsche Congres voor vernieuwing van hef Onderwijs Hierop deelde de Miri van O K en W prof V d Leeuw mede dat de herziening van het salaris vóór de herziening van het algemeen bezoldigingsbesluit zal gaan Tevens komt t onderwijzend personeel in aanmerking voor het z g invasiegeld Ook dr J C Knipping o f m voerde op deze bijeenkomst het woord Het Congres vergaderde onder voorzitterschap van den bekenden paedagoog Kees Boeke De groote bron van veel onnoodigen strijd en onderlinge verwijdering is t misverstand Wat zou het er heel anders uitzien wanneer in het onderling verkeer van menschen en groepen het misverstand geen rol meer speelde Het zou al heel veel gewonnen zijn wanneer het trachten maar aanwezig was elkaar te begrijpen In een tijd van voorbereiding tot een verkiezing wordt men alledag herinnerd éan dit euvel in de onderlinge verhoudingen De onderlinge waardeering van stad en platteland beeft wel heel erg geleden door alle tijden heen aan het euvel van het misverstand De levensomstandigheden en de daaruit gekweekte mentaliteit gaf hiertoe ook gereede aanleiding terwijl toch de aanraking met elkaar vrij intens is In den loop der tijden is heel wat lectuur verschenen waarin getracht werd scheidingslijnen te overbruggen door beter begrip Maa eveneens is er een stroom van publicaties bijeen te j rengen waardoor het tegendeel ontstond de wrijvingspunten werden vaak op zeer demonstratieve wijze naar voren gebracht Voor enkele tientallen jaren was dit bepaald nog erger dan heden en met enkele herinneringen van schrijver dezes kan dit worden belicht De caricatuurteekening heeft een tijd van grooten bloei gekend Alle geillustreerde bladen werkten er mede en speciaal dezulken die een of andere politieke groep vertegenwoordigden Bekend b v zijn de vele caricaturen Onze particuliere correspondente schrijft Hoewel Paschen niet zoo n groot feest is hier in het Noorden als Kerstmis zet de Paaschtijd toch zqn stempel op het leven in Kopenhagen Dit begint reeds veertien dagen voor Paschen daar de twee Zondagen voor Paschen de groote Konformations Zondagen zijn Op straat in tram en trein ziet men ongewoon veel menschen in avondtoilet belast met pakjes en een taxi is bijna niet te krijgen als het tegen etenstijd loopt Ofschoon Konfirmation eigenlijk een kerkelijke handeling is belijdenis of communie doen zegt men in Nederland heeft dit feest in den loop der jaren een veel wijdere beteekenis gekregen Het is een even gewichtige gebeurtenis in het leven der Denen als b v huwelijk en doop Ook deze laatste twee gebeurtenissen vinden in de kerk plaats waar de predikant tegelijkertijd ambtenaar van den burgerlijken stand is en de kerkboeken dezelfde plaats innemen alsde registers van den burgerlijken stand De meeste Denen hebben dan ook een doop geen geboorte bewijs Maar natuurlijk kan een huwelijk ook op het stadhuis voltrokken worden en er is een kleine groep menschen die de burgerlijke konfirmation ingevoerd heeft zonder veel succes overigens i meer noodig Het Ministerie van Büitenlandsche Zaken deelt mede dat met ingang van 1 Mei 1946 Nederlandsche onderdanen voor toelating in doorreis door of vertrek uit Luxemburg geen Luxemburgsch visum meer zullen behoeven evenals omgekeerd Nederlandsche onderdanen blijven hi Luxemburg onderwoipen aan de aldaar geldende voorschriften nopens aan en afmelding bij de politie en betreffende de verblijfsverguniüng Nederlandsche politieke gevangenen danken Duitsche kameraden Naar Reuter uit de Britsche bezettingszone in Duitschland meldt hebben Nederlandsche oud politieke gevangenen aan hun Duitsche medegevangenen uit de concentratiekampen een dankbóodschap gezonden wa n o m gezegd wprdt Het feit dat we heden nog leven is enkel en alleen te danken aan den durf van onze Duitsche kameraden die ons steeds W£er beschermd hebben tegen de S S bewakers Bij de konfirmation worden de veertienjarigen in de rijen der volwassenen gaan zij naar de kerk vergezeld van hun ouders en familieleden De meisjes gekleed in lange witte jurken met Bijpassend zakdoekje taschje en handschoenen de jongens in hun nieuwe costuums met lange broek Dit hoort bij het feest Toen het tijdens dei oorlog verboden was om lange witte jurken te vervaardigen verdrong dit besluit eenige dagen het oorlogsnieuws uit de gesprekken De Denen houden vast aan vele tradities en dit is er één van Verder wordt de dag gevierd met n feestmaaltijd en de jeugdige hoofdpersonen ontvangen geschenken DE NEDERLANDERS DIE STIERVEN IN SIAM Meer dan drieduizend Nederlandsche krijgsgevangenen betaalden den aanleg van den Birmaspoorweg met hun leven en ver van het land dat zij lief hadden en waarvoor zij bereid waren het hoogste offer te brengen liggen hun lichamen langs de spoorlijn die van Bangkok tot Moelmein reikt Op meer dan 144 geïmproviseerde kerkhoven wet len zi door hun kameraden ter ruste gelegd en wanneer de japanners het toelieten werden hun graven voorzien van een eenvoudig kruis waarin de naam en de datum van overlijden werden gebeiteld Vele laatste rustplaatsen konden om welke reden dan ook niet gekenmerkt wor den het waren afzonderlijke graven langs de lijn en de wildernis overwoe I kerde ze snel 1 Reeds eenige maanden geleden ech gangspunt nemende wat n steeapen Men betaalde elkaar met gelijke munt daarbij uitzonderingen tot regel makende Tóch is dit wat verleden geworden De fiets en later de auto deden afstanden verkleinen Het verkeer werd intenser en het had invloed aan beide zijden Daarbij is gekomen een verlangen naar meer ontwikkeling bij de plattelandsjeugd Vooral ondier de meisjes is in toenemende mate gebruik gemaakt van huishoudscholen en jeugdcontact met lesgenooten uit de stad heeft veel goed gedaan Hieruit is begrip en waardeering ontstaan welke vaak tot blijvende vriendschap is uitgegroeid Het gebruik maken van avondcursussen begonnen met t alleen behandelen van vak onderwerpen maar uitgroeiend hier en daar tot ontwikkelingscursussen heeft ook den boerenzoon anders gemaakt Men staat als jeugd uit de stad en van het platteland niet zoo vreemd meer tegenover elkaar Dit naar elkaar toegroeien houdt beloften in voor de toekomsi Helaas heeft de periode van oorlog en bezetting van nood en afglijding in moraal gevaren gebracht welke de toenadering weer dreigde teniet te doen Ook hierbij is misverstand de groote schuldige Het volle licht over dien tijd van moeilijkheden en afdwalingen zal ook hier veel oud zeer kunnen opruimen v W Sr van Dr Kuyper gemaakt waarvan 1 later in boekvorm een heele verzameling is verschenen In deze caricatuurwoede werd aan den boer een ruime plaats ingeruimd De domheid vooral werd op allerlei wijze uitgebeeld en n boer teekenen op een wijze dat hij nog een greintje verstand en begrip in zijn trekken toonde was schier onmó gelijk terwijl gierigheid en ruwheid het beeld verder opsierde Het heeft meer dan waarschijnlijk bedoeld is de boer van de stedeling die voor deze bespottelijkmakerij verantwoordelijk werd gesteld vervreemd En als gevolg daarvan reageerde de boer in privaat gesprekken of in zijn onderlinge vergaderingen met de voorstelling alsof elke stedeling lamlendig werkt er de kantjes afloopt en in elk opzicht parasiteert op het platteland Maar ook op andere wijze kreeg de boer indrukken van de stadsbewoners Wanneer de stedeling eens een daagje uit was op het platteland dan gedroeg hij zich in de oogen van den boer en zijn gezin lang niet altijd verstandig en logisch Wanneer de kinderen uit I de stad soms pardoes in het water I liepen wanneer het slootje met wat groene kroos was bedekt wanneer de ouderen als hengelaars naar het platteland trokken maar in pjaats van hengelen allerlei uitspattingen plaats hadden waarbij de jeneverflesch in ruime mate werd ingeschakeld met de gevolgen van dien dan zuchtte de j boer en de boerin nog meer het woord stedeling daarbij als uit Voor alle andere menschen zijn deze dagen niet altijd even plezierig Daar de vooruitstrevende Deensche huismoeders al weken van te voren met hun slager besproken hebben wat zij hun gasten zullen voorzetten moeten de andere klanten genoegen nemen met hetgeen overblijft want konfirmationsklanten gaan voor Ook de kruidenier reserveert bier limonade akvavit en andere goede dingen voor hen De gelegenheidsdichters doen goede zaken Geen Deensch feest zonder zangen Er zijn in Kopenhagen talrijke winkels die uitsluitend gedichten maken en Kerst Nieuwjaar Vastenavond Paaschartikelen verkoopen en hier oogenschijnlijk goed mee verdienen Donderdag en Vrijdag zijn officieele feestdagen Goeden Vrijdag waaien de vlaggen van alle openbare gebouwen halfstok Tot en met Maandagmiddag 2en PaascKdag mag er geen muziek gemaakt worden in de cafe s en restaurants en de bioscopen mogen slechts cultureële films vertoonen Het toezicht is blijkbaar streng van t jaar heeft één der grootste bioscopen de voorstelling moeten afzeggen omdat de film te veel het karal ter van een amusementsfilm had s Zaterdags zijn bijna alle kantoren en groote zaken gesloten andere winkels zijn open len Paaschdag worden de vlaggen weer uitgestoken Natuurlijk zien de Denen er ook op z n Paaschbest uit Gekleurde en chocoladepaascheieren zijn hier even verbreid als bij ons maar dit jaar moeten ook de Denen hun lekkeren honger nog beheerschen Chocoladeeieren zijn er niet daarentegen gewone eieren in overvloed En tenslotte is het trein en bootverkeer van en naar Jutland fantastisch in deze dagen Alle billetten zijn veertien dagen van te voren uitverkocht en vele menschen hebben hun nachtrust geofferd om er toch maar bijtijds bij te zijn toen de billetverkoop voor de Paaschtreinen begon ter is men begonnen met het regi streeren en opsporen van de graven en sinds kort is men er toe overgegaan alle strijdmakkers naar welverzorgde goed aangelegde kerkhoven te Kan bury Tsjoenkai en Thanbyuzayat over te brengen Zeventienhonderd Nederlanders zijn te Kanbury na overal langs den Railroad opgegraven te zijn opnieuw aan den schoot der aarde toevertrouwd de overige 5300 zijn geallieerde wapenbroeders Engelschen Amerikanen en Australiërs liggen hier met Nederlanders tezamen en hun witte kruizen vormen een stille aanklacht tegen hen die de oorzaak waren van hun dood Het opsporingswerk is ten zeerste vergemakkelijkt doordat de Nederlandsche res tweede luitenant Mudde toen hij als krijgsgevangene aan den spoorweg moest werken met gevaar voor eigen leven nauwkeurig aantee kening hield van de plaatsen waar de kriigsgevangenen werden begraven japansche krijgsgevangenen zorgden voor het opgraven en overbren gea van de stoffelijke resten naar de centrale begraafplaatsen en zij zijn voorloopig ook belast met het verzorgen der graven Gillette is er weer Na laren van scheerellende komt Gillette ons bevrijden I Gillette Standard lOct p mesje Ingei MededeeUng r