Groot Gouda, donderdag 25 april 1946

Controle op de beauttiog vao atoom eoergie De Speciale Senaatscommissie voor Atoom Energie gepresideerd door Senator Brien McMahon Democraat van Connecticut hechtte zijn goedkeuring aan het wetsontwerp inz ke de buiten landsche controle van atoom energie Het McMahon wetsontwerp voorziet in de instelling van een Atoom Energie Commissie van vijf leden die door den President worden benoemd en een Gemeenschappelijke Controle Commissie samengesteld uit 9 leden van den Senaat en 9 leden van het Huis van Afgevaardigden In de toelichting betreffende het te voeren beleid wordt in het wetsontwerp verklaard dat de ontwikkeling en de benutting van atoom energie gericht zal zijn op de verbetering van de algemeene welvaart verhooging van den levensstandaard versterking vaj de vrije mededinging in het particuliere bedrijfsleven en bevordering van den wereldvrede In het rapport van de Senaatscommissie werd de nadruk gelegd op de dringende noodzakelijkheid van internationale samenwerking en goodwill en werd o m gezegd Andere landen zullen in staat zijn atoombommen te maken Het monopolie dat wij thans hebben is onzeker en zal zeker van korten duur zijn De schattingen betreffende den tijdsduur waarin het een Of andere land in staat zal zijn atoombommen te produceeren verschillen doch het is duidelijk dat elk land dat betrekkelijk goed is geïndustrialiseerd een goede kans heeft om binnen de volgende vijf tot vijftien jaar dergelijke bommen te kunnen maken De mate van industrialisatie is doorslaggevender voor de vraag hoe spoedig bommen kunnen worden gemaakt dan de mogelijkheid van het beheerschen van de hiervoor benoo digde wetenschap Er bestaat nog geen werkelijke militaire verdediging tegen atoombommen en er is nog geen uitzicht op dat deze kan worden ontworpen De geheimen welke wij bezitten zijn aangelegenheden van wetenschap en techniek die andere landen kunnen en zullen ontdekken Het betreft hoofdzakelijk natuurgeheimen en het boek der natuur ligt open voor alle zorgvuldige lezers over de geheele wereld Het onderzoek voor het benutten van atoom energie moet krachtdadig worden aangemoedigd gesteund en voortgezet worden indien wij onze po sitie tusschen de andere naties willen handhaven om ovei het behoud van onzen voorsprong maar met te spreken De voordeelen van het gebruik van al oom energie voor vredesdoeleinden zijn veelbelovend in het bijzonder voor de geneeskunde biologie en vele takken van onderzoek Groote moge iijkheden voor het benutten van atoom energie als krachtbron zijn afhankelijk van Verdere bestudeering en ontwikkeling Bestudeering van de economische en internationale beteekenis vanhet bouwen van fabrieken die materialen geschikt voor atoom splitsing produceeren en benutten In dit verband wordt er den nadruk op gelegd dat fabrieken die atoom energie produceeren eveneens het explosieve element voor bommen produceeren Dit feit schept binnenlandsche en interna tionale problemen van diepgaande bt teekenis In het rapport werd verder medegedeeld dat men op grond van het on derzoek en de toehchtingen van de desklindigen overtuigd is dat zekere feiten betreffende de atoom energie waaronder de technische gegevens be treffende het ontwerpen en construee ren van de atoombom zelf geheim die nen te worden gehouden althans totdat effectieve en wederkeerige inter ationale veiligheidsmaatregelen ko den worden ontworpen NIEUW IN HET KORT 2 000 man 10 lichte p aotserwageoi en 10 auto s met mitnlUc ri zijn gcmo blliseerd om een opstand in de SanVit torc gevaagenis te Milaan den kop in te drukken Dameaparapluie Bi Gloria Mundi Markt 4 is op Goeden Vrijdag of PaaschZaterdag een Damca paraplnic blijven staan Tegen aïvertentiekostea terug te bckomea Eeaige kennisgeving Heden overleed tot onze groote droefheid onze geliefde Broeder Behuwdbroeder en Oom Rotlf JobtniiM Vl9it Wim in den leeftijd vao 5È jaar Uit aller naam D V Heijningen Naaninga Rozebooai M V Heijningen Nanninga en Kinderen V ieTerninghlaaa 24 Gouda De begrafenis zal plaats vinden Zaterdag 27 April te Driebergen Gevraagd met spoed Een aankomend be diende of een halfwas of een Slagersbediende Fi 6 Kaïrt weitiuTtD 36 Biedt zich aaa jonfeman om als chauffeur opgeleid te worden m eenige erv Br onder no 6565 bur v d blad Vlii P Wd maken voor U naar mastteen JAPON Aanbeveltmd G 2 verboO Ged Nmaiiter BOGEN 59 Te koop gevraagd een Babgsloppak of jasje en mutsje P C Bothstraat 60 i deT nn ov r li Flinke rustige NET MEISJE gevraagd van 8 tot 3 uur H C V d HEE A G de Vrijestraat 16 halp in d haishoading gevraagd P O v d en n in gezin van 2 personen Loon f 40 iv mad Krugerlaaa 31 Gouda THEE qe u r en smaak j Gevraagd Conrecflefsbrlcli BORGHSTIJN vraagt een geroutineerde STRIJKSTER Gunstige toonregeling alsmede eenige LEERLINGEN ter opleiding Aanmelden Kantoor Ridder v Catsweg 65 NETTE lOOKEN Aanmelden Kantoor GROOT GOUDA GEVRAAGD THÜISWERKSTEIia In bezit van naaimachine Goede bijverdienste Brieven onder no 6606 bureau van dit blad Te koop aanfcbodea een bankstel nteuH Te bezichtigen Zaterdagmiddag van i tot 5 uur RAAM 171a WIE HELPT zelfstandig zakenman aaa f 5000 a f 6000 Tegen behoorlijke aflossing Verdere condities asondeliag te bespreken Br onder no 6555 bur d blad Te koop gevraagd MEEREN FIETS met of zonder banden of ruilen voor gascoflifoor en tofzvigcrsUng Kamemeiksloot 18 TE KOOP 1 kelderwind 1 ijzeren raampje m glas 100 x 37 cM 1 ijzeren Ubint 170 aM lang no 9 1 yzeren pijp 7 cM lang 175 cM 14 steigertouwen 1 lange reep van touw 24 Meter Onder de Boompjes 97 alhier Te koop aangeboden een Philips lailiotoBstel 1940 Br onder no 6574 bur v d bl Jongelui die wenschen te trouwen zoeken KAMERS met keuken of gebruik van keuken Br onder no 6567 bur v d bl WONINGRUIL VriJhuU in Gouda f 6 p week n euw bouw voor woning in Moordrecht Br onder no 6576 bur v d blad Schouwburg Bioscoop BOELEKADE GOUDA Ruim 15000 personen hebben in dt Paaschweek genoten van GEORGE FORMBY in de daverende vroolijke lachfilm ZET M OP GEORGE I Honderden moesten wij echter teleurstellen daar alle voorstellingen totaal uitverkocht waren daarom PROLONGEEREN wij vanaf Vrijdag tm Woensdag deze oerkomische fiilm Toegang alle leeftijden Plaatsbespreken Dagelijks van 10 30 tot 1230 uur en s avonds Bur voor iedere voorstelling Zondag vanaf 1 uur MIDDENSTANDERS I Directeur van de Ned Middenst bank Den Haag spreekt over Het voorontwerp wet op de bedrijfschappen Vrijdag 26 April 20 uur bovenzaal Reunie PARTIJ VAN DEN ARBEID afdacllng Gouda Gevraagd voor Houtwarenfabriek 1 Schilder e8 decoratie 1 Decoupeerzager en eenige Jongens Hoog loon Sollicitaties uitsluitend scchriftelijk met vermelding vorige werkkring en verlangd salaris onder na 6569 bureau van dit blad Sc U hóg fitaaU moc 8 Meisjes 4 Strijksters 1 Hoofdjuffrouw Aanm aan het kantoor der Stoomerij en Ververij De Pelikaan Amerika 21 of Bleekerssingel 24 Flinke nette Jongen GEVRAAGD Leeftijd ongeveer 20 jaar Slijter en Wj nhandel M J Oosterling en Zonen Hoogstraat 20 Gouda REUNIE BIOSCOOP THEATER Directie T V d Toorcn Gouda Het Theater met de groote films Vanaf VRIJDAG 24 APRIL tm DONDERDAG 3 MEI 1946 Deze geheele week middag en avond voorsteüingen met de eerste groote Russische speelfilm met H USHVY als Moeder en artlsaiie RADUGA FILMEX PILM Toegang boven 18 jaar De filB Regaaboog werd h de ettooaingcn ia da V S door de AaarlkaaaidM flip en radio TCreasIgingeB bekraoad all de beate relpreat van 1944 De Directie verzoekt leder beleefd doch dringead t dlg aanweitg te wlUan tl a Waarschuwing I Entree kaarten welke niet aan de kassa aijn gekocht hebban geen waarde Per pcrsooa wordea niet meer daa 4 plaatsen tegelijk afgegeven Aanvaag vanaf VrSdag tot ca met Doaderdag dagal ki U T Ur IN 0 18 U Zaterdag en Zoadag S U 5 U T U EN 0 15 U Plaatebeeprtkeo dag li ks van 10 13 nur Vanaf Daaderdag 2S Ayrtl iteeda t n dag vooruit Niet per telefoon ATTENTIE I Proloaftcfen la niet mofclijk Beioekt zooveel Bogclilk ook onze mlddagvoordelliagen oai teleurattllmg te voorkaaictt Vrijdag Maandag Diaidag Wotoidag ca Donderdag 3 n 7 u en 9 15 Zaterdag ea Zoadag 3 u 5 u 7 n en 9 15 n Het oordeel van dnlxendcn beioekere Rennle ledete waak een goed prograraaa Verwacht LOU BANDY in Het meisje met de blauwe hoed De Nedcrlandiche eucceefilai welke opnteaw il uitgebracht THALIA THEATER Htfi n rt u tich nof d flim MEISJES AQHTER TRALIES met Anng Da jilx en Corinne Luchaire die zich rangschikte als één oer grootste filmactrices Vanaf VRIJDAG 26 AprÜ tm Woensdag 1 Md brtngen wl wederom ia de foofdrollea Anny Ducaux en Corinne Luchtóc ia de graotc Franich 61ai DE TWEE ZUSTERS KLEH Tivce groote artisten samen in een grof e film E a ndcrwarp dit la i a loort aog nooit doot d llm wMd btbandeld Middag n avandvoonttlUagcB I Toegang bovtn 1 Aanvang der voorstellingen Vrijdaf en Woenijdag 7u en 9 15 Zaterdag Maandag en Dinsdag 3 u 7u 9 15 ili Zondag 3 u 3 a 7 u 9 15 uur Bespreekt tijdig uw plaatsen 1 u voor iedere voorstelling Telefoon 2230 Bespickco van s morgens 10 12 uur GOUDA behalve Zond KLEIWEG 103 TELEFOON 2230 HEEREN Onze salon is GEOPEND VANAF 7 UVR V M Tevens kan gcplaMst wordea eei KAPPERS LEERLlNÖ Ka ltr T Koty Dames en Heerensalon KirBCBclksl 2 T l 3703 FiistaiogdEsm Zaïgfirien Eiiterpe op Zaterdag 27 April a s iahttVaawwkt lcataotaBt AaaT Sa 2 1 opca 7 30 Opvoariag van de artisten revue Wot Q ioM Wf EaUèepr i f 0 75 incl bel Knartea aaa de zaal verkr gbaar ca bij deM ACCOUNTANTSKANTOOR vraagt voor spoed Igeindlenittredisfl geroutineerd i Y ID gewend xclfstandig te werken Uitvoerige soil met opgave vs Godsdienst ea verlangd salaris onder no 2357 Advertentle burts Houtman Burgemeester Martensstraat 6 POTTENBAKKER gevraa9 Goed vakman Bekend met voorkomende wer zaamheden CHRIS LANOOY EPE 0 i