Groot Gouda, vrijdag 26 april 1946

P GROOT GOUDA f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN NUMMER 213 Humanistisch Verbond A s Zondagmorgen is er in Ter Gouw een bijeenkomst van het Humanistisch Verbond De spreker van dezen ochtend is de heer Ir P Schut die het ontwerp Oost en West zal behandelen Hij zal een beeld geven van de Oostersche en Westersche cultuur en daarbij nagaan wat deze van elkaar kunnen leeren Mede in verband met de verhouding NederlandIndo nesië belooft het voor de bezoekers een leerzamen ochtend te worden het spoor gekomen Het flinkst van t geheel waren de prijzen Het drama begon bij K te W veen die 30 flesschen verkocht aan J te W veen a ƒ 12 50 per stuk die ze op zijn beurt weer verkocht aan zijn plaatsgenoot B voor ƒ 15 7 flesschen gingen vervolgens a ƒ 20 over in handen van D en B uit Gouda terwijl ook S uit Boskoop er wel zin had in een paar Bij L te Gouda werden enkele flesschen gedeponeerd hij ging echter niet tot koop over De heeren kregen allen n procesverbaal terwijl 15 flesschen in handen van de politie overgingen 8 fleschen bleken spoorloos verdwenen terwijl er 7 reeds geconsumeerd zijn Wat Is er In Gouda i doanf Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en in t Woensdag Zet m op George 11 Voor lederen lecft d ThallaTheateri Vrtjdag t m Wocnadi De twee zusters Kleh Boven 18 jaar Reunie Vrijdag t m Londerdag i Regenboog Boven 18 Jaar Vrijdag 26 April Concordia 8 nnr Henrl de Greeve voert op Het Vierde Beest Zaterdag 27 April Veemarkt Rest 8 uur Feestavond Gem Zangvereenlglng Euterpe Wat zeg je daar van Idem Concordia 8 nur Tooneelavond Artl et Amldtla Voor a s Zaterdag zijn de vo wedstrijden vastgesteld i Jodi Boys I Zwervers odan Boylï 2 Zwalttwen 2 5 uur Diefstallen Mej V heeft uit een wasscherij te dezer stede waschgoed gestolen ter waarde van 10 Op t Pretoriaplein is een onbeheerd staand rijwiel gestolen Prijsopdri ving De polite heeft procesverbaal opgemaakt tegen een marktkoopman die zak én stofkammen te koop aanbood voor prijzen varieerend tusschen ƒ 1 en ƒ 2 terwijl de vastgestelde prijzen 15 en 25 ct en f 1 35 zijn Zangver Gonda De heer Theo Bodenstaff die volgens en onlangs gepubliceerd bericht tot dirigent van de Gemengde Zangvereeniging Gouda zou zijn benoemd verzoekt ons mede te deelen dat hem van ee dergelijke benoeming niets bekendis Wel is hk in onderhandeling geweest met het bestuur van bedoelde zangverceniging doch een benoeming als dirigent is door hem niet aangenomen Deenschc dank Een stadgenoot ontving van het Deensche Comité Red Barnet Redt het kind het volgende schrijven Met groote lankbaarheid voor deze schitterende gave met de inscriptie Denk niet dat Holland vergeet Danmark Dank deelen wij U mede dat alle pleegouders van da betrokken kinderen deze gave baitengewoon waardeeren en dat Denemarken al die lieve kinderen nooit zal vergeten en het bette voor hen hoopt in de toekomst C J B ageada Voor de Trekvogels Zaterdag 27 April 3 uur spoorxock tocht verzamelen school no 1 Voor de Roode Wachten Zaterdag 27 April 7 30 uur school i no 1 verzamelen Zondag 28 April 3 uur volksdansr middag Kader Dinsdag 30 April 7 30 uur Kader veigadering bij Han Informatie adressen t Han Sanders 2e H v Alphenstr 7 en Rle van Anraat Koningin Wllhelminawcg 254 HOCKEY Wedstiljdprogramma G M H C Heeren Zaterdag 27 April GMHC 2 Ervea 2 R dam 3 30 uur Goudaveld Zondag 28 April GMHC 1 Victoria 5 R dam 2 u Goudaveld Dames Zondag 28 April uitwedstrijd tegen Leonidas 5 R dam De wedstrijd v h Ie heerenelftal is voor haar zeer belangrijk Winnen zij dezen match dan heeft GMHC 1 nog alle kans op het kampoenschap daar de wedstrijd tusschen de concurrenten Leonidas 4 en NO AD 2 in een gelijk spel is geëindigd zoodat GMHC en Leonidas dan in punten gelijk zouden staan Een beslissingswedstrijd is hier dan noodzakelijk We houden het a s Zondag op een zege van G IHC Biljartvereeniging N H S De BllJarfvereenlgiDg N S H heeft eea roosterwedstrijd gehouden Den heer L Eikenboom heeft t kampioenschap be Dokters en Apothekersdienst De Zondagdlenst wordt op 28 April waetfgenomen door deartsen A J Kettler Gouwe 166 Tel 3358 b g g 3368 en H Reedijk Crabethstraat 45 Tel 3132 Men gelieve boodschappen af te geven Ides morgens voor 10 uur Apothekersdienst t Apotheek P Weyer Gouwe 131 Zondagsdienst voor Haastrecht Polsbroek en Oudewater Van Zaterdag 27 April s middags om 12 uur tot Maandag 29 April des morgens om 8 uur zal de doktersdienst waargenomen worden door Dr T Bonga te Haastrecht tel K 1821303 Bestuur P v d V In de op 17 April j l gehouden ledenvergadering van de Partij van de Vrijheid te Gouda werd besloten tot oprichting van een afd Gouda van de Partij van de Vrijheid De talrijke aanXvezigen kozen uit hun midden het volgende bestuur De heer Arn Boer voorz de heer J C Jonker secr de heer N Bruynjé penn mevr H Duym Vuurman en de heeren A C Cosijn mr J W Rutgers en E G Stijkel tot leden i Tevens werd een verkiezingsraad en een financieele commissie ingesteld ter voorbereiding van de verkiezingsactie voor de komende 3 verkiezingen haald ges gew L Eikenboom 18 H L Lakerveld 18 13 K Voordehaak 18 11 P V Asten 18 11 W de Haag 18 H H Appel 18 11 Th V Willigen 18 10 C van Kooten li 9 F Wesseling 18 9 H Hortensius 18 9 Verkade 18 9 i de Boom 18 9 W v d Laak II 7 W Hopperbrours 18 6 G Wiltenburg 18 6 A 2Severboom 18 5 A Plershil 18 5 W van Leeuwen 18 3 Demonstratie boksvereeniging Gonda Het is na de demonstraties van de beide Goudsche boksvereenigingen wel een voldongen feit dat ook in onte stad de belangstelllog voof de boksspori gezien het aantal actieve beoefenaars en toeschouwers levendig is De demonstraties welke gisterenavond met medewerking van de boksscholen v Oorschot en lo de Groot door de boksvereeniging Gouda gehouden zijn hadden een vlot verloop Alvorens men tot de parUJen overging wees de heer Kult er op dat de propaganda de hoofdrol zou spelen zoodnt er geen winnaars bekend gemaakt zouden worden Het is ondoenlijk om alle partijen apart te beoordeelen al worden enkele hiervan toch onder de loupe geno W Breen Jo de Groot viel in zijn partij tegen M v Pommeren op door zijn goede volgen maar it niet volledig uit te bulten terwijl T Broer B ▼ G wanneer hij zich vlugger verplaatst hiervan zeker voordeel had kunnen plukken Ook vielen Marche lichter en C Verkleij B v G op door het goede volgen en de hai e rechte stoten Als hoofdphrtij werd aangekondigd T V d Tak B v G tegen Mulder Oorschot en deze boksers die belde REEUWIJK Predikbeurten voor Zondag 28 April 1946 Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp v m 9 30 en n m 7 uur Ds H Roelofsen Ned Herv Kerk te Sluipwijk v m 10 en n m 6 30 uur üs E S de Lint s ochtends bed v d H Doop Aangifte der doopouders Vrijdagavond 8 uur 26 April aan pastorie Geref Kerk a d Brug v m 10 en n m 5 uur Ds P Warmenhoven Bed V h H A en Dank zegging H A Afsctieidsavond Op 2 Mei a s zal de Zangvereeniging Solo Deo Gloria en de Jeugdvereenigingen te Reeuwijk dorp hun medewerking verleenen bij den afscheidsavond van Ds H Roelofsen wegens vertrek naar Bodegraven Uitslag Verkiezing Bij de gehouden stemming ter verkiezing van een Ouderling en een Diaken bij de Ned Herv Kerk te Reeu wijkdorp werd gekozen de heer L Zwijnenburg en tot Diaken de heer A Ólieman die ook tevens presidentKerkvoogd is Partq van den Arbeid Van de zijde van de P v d A verzoekt men ons mede tt deelen De verspreiders ingedeeld bij de verschillende wljkhoofden worden erop attent gemaakt dat a s Dinsdag 30 April des avonds 7 uur een bijzoader manifest verspreid moet worden De instrucUes van de wljkhoofden volgen men houdt zich dezen avond vrij Zitting tribunaal Gonda In ons bericht van gisteren over de eerste zitting van het Tribunaal stond vermeld dat de boerenleider J Rijlaarsdam Maandag a s voor het Tribunaal zal verschijnen Het betreft hier echter niet den boerenleider doch J Rijlaarsdam uit Reeuwljk eerst gewoon N S B er later W A man waarom hij zich bl de Waffen SS liet inlijven De zitting van a s Maandag begint niet zooals wij gisteren vermeldden om half twee doch om 2 uur DièTRIBUTIE NIEUWS Nieuwe Boonenl st De bon d 41 reserve voor 2 kg aardappelen zooals gemeld in de lyst welke wij gisteren publiceerden moet vervallen en hiervoor In de plaats komt b 42 reserve vopr 2 kg aardappelen Reflactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda STADSNIEUWS K BEN ZEVENTIEN JAAR De Tooneelgroep Comedia bracht eisterenavond voor de Sociëteit Ons Genoegen de comedie in 4 bedrijven Ik benzeventien jaar van Paul Vandenberghe voor het voetlicht In dit blijspel wodt het probleem behcht van een zeventienjarigen jongeman die n ware vereering voor zijn moeder koestert Hij maakt kennis met den veel ouderen schrijver Maurice Fleurville en tusschen deze beiden groeit hechte vriendschap De groote reactie komt echter aan het eind van het derde bedrijf als blijkt dat tusschen Maurice en Suzanne de door Bob Dalcourt zoo vereerde Moeder een verhouding is ontstaan die meer dan gewone vriendschap is Op Bob s zeventienjarig gemoed heeft dit een funeste uitwerking en hij vertrouwt niemand meer hij is van plan voortaan alleen voor zichzelf te leven alleen zichzelf ie vertrouwen Het vierde bedrijf brengt ons tenslotte zoover dat Bob weer gevoel voor de normale Verhoudingen krijgt en aan het eind Maurice gaarne naast vriend ook als toekomstig vader zal beschouwen Een stuk d us zonder diepgaande problemen dat echter voor de drie hoofdpersonen dankbare gelegenheid biedt tot uitstekend spel dat wij dan pok volop te genieten hebben gekregen Vooral de wijze waarop Guus Oster de rol van den zeventienjarigtn Bob Dalcourt op de planken brengt is vlot frisch en spontaan daarbij zeer goed aangevuld door Cruys Voorbergh ais zijn vriend Maurice Fleur ville De rol van Suzanne Dalcourt de 15 jaar geleden gescheiden Moeder van Bob werd aannemelijk gespeeld door Joekie Broedelet In de bijrollen treffen we dan nog aan Jack Dixon die een dubbelrol Ie vertolken hqd als een schoolvriend René Chaury en de ober Albert waarbij de eerstgenoemde rol beduidend beter was dan de laatste Voorts nog Henriette van Kuyk en Aimée Beretty Ondanks het prima spel en de frissche indruk die dit stuk ongetwijfeld hebben achtergelaten komt duidelijk naar voren dat de tekstschrijver niet overal ven gelukkig geslaagd is Na een wat zwakke inzet wordt vooral het derde bedrijf met alleen een dialoog tusschen Maurice en Bob wat langdradig terwijl het slot wat simpel aandoet en wat geforceerd komt De aankleeding was goed verzorgd en vooral de costumes van Joekie Broedelet zijn een vermelding waard n WespennMflt Gisteravond voerde het Goudach Too neclgezeUchap Tot Oa Genoegen voor n goed bezochte Concordla zaal het biijspfl n Wespenneit van J W v d Heiden en Henk Bakker op veelvuldig verzoek n 3e maal ten tooneele De reglisear dhr C P Th v Eek opende den avond dea wensch uitsprekende dat de aanwezigen zich goed zouden amnaecren Het Goudich TooneeigezelKhap Töt Ofli Genoegen la daar zeer wel In geslaagd vooiral door het voortrcffelt ke spel van Kristien de vrouw van den A damschen grossier in aardappelen mevr v Waas verder traden op den voorgrond de jeugdige spelers mej R V Kaatshoven meJ L Veenstra en dhr P v Waas resp In hun rol van Petronella Allda en Flip kinderen van bovengenoemdcn grossier Het stuk behandelt het thema I hoe door b klein Itugentje om bestwil twee personen verwisseld worden en wel een getrouwde en b ongetrouwde man zoodat op t laatst de vreemdste vermoedens en bedenkingen onder een A damsche familie ontstaan welke eigenlijk bij den getrouwden man plus vrouw In pension was Wat de rotvastheid betreft dit Het in t Ie bedrijf at te wenschèn over maar dat veri Hcrde naarmate er meer actie in het Wc kwam De avond werd besloten met geanimeerd bal wa rbij The Rhythm vers hun wat vaakO Bon actleve bewerking verlienden Advocaten handel In Gouda en Waddinxveen is de politie een flinken advocatenhandel op VRIJDAG 26 APRIL 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3008 Abonn p w 27 c Losse numm 10 Ct UiitUtUIni De ongekende sensatie Weersverwachting mcdcgcdeal do r het K N M I totM rgea vo d Wordt verwacht I Heldere nacht en ochtend n m tijd toen bewolking m plaatsel enkele buien zacht weer Mat Z O tot N O wind Vandaag een jaar geleden liepen alle Gouwenaars druk pratende heen en weer De Engelschen zouden voedsel uit gaan werpen Dit was over de radio bekend gemaakt De geallieerden lagen toen bij Amersfoort Rhenen en werd In Voorthulzen aan Suys Inquart een door de geallieerden genomen besluit gedicteerd dat voor hongerend Westelqk Nederland van het grootste belang was SPORTNIEUWS Jodan Boys nieuws 1 3 uur De Nederlanders die den toestand steeds somberder in gingen zien die dagelijks hun buikriem wat meer aanhaalden die als vast rantsoen hadden 2 sneedjes brood en I aardappel per dag gelukkig uitgebreid met Roode Kruis zendingen aten tlgende x suikerbiet ofschoon dit ook al schaars begon te worden en bloembollen Het eerste teeken van opleving toonden de Hollanders bij t vernemen van het dictaat aan den Duitschen satellet die behalve dit dictaat in Voorthulzen nog een pil te slikken kreeg die waarschijnlijk niet makkelijk in dezen Duitschen hoogmoedswaanzlakop zal zijn doorgedrongen De gevolgen van het dictaat merkten we al spoedig De Utrechtenaren zagen dagelijks colonnes truc s binnenrijden die ons groote hoeveelheden voedsel heteenlge waar een Hollander nog naar keek brachten De Westelijke provincies waren getulgen van voedselbombardemeaten Groote aantallen zware bommenwerpers die voor het front al lang niet meer noodlg waren gingen weer door de lucht maar hoe geheel anders dan in de daaraan voorafgaande jaren De bommenrekken waren nu gevuld met zakken met meel chocolade spek eieren enz Hoe anders werden ie toen ontvangen dan in de voorafgaande Jaren Nu kwam ieder naar bulten Juichte brulde lachte huilde sproog In de lucht en spoedig werd het zoo hoog noodige voedsel onder de Hollanders verdeeld vl 3 5 6 6 f 9 8 7 8 9 9 9 10 11 11 10 13 13 pnt 29 26 23 23 22 22 20 20 19 18 18 18 15 13 13 13 10 8 gel 1 o 1 1 O O O 2 1 O O o 1 1 1 3 O 2 Het was het begin van het naderende einde een week later waren we bevrijd van het Duitsche veldgrljs dat toen plaaU moest maken voor het geallieerde khakl PREDIKBEURTEN Kerkdiensten op Zondag 28 April Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur voorm Ds Elzenga H Avondm 5 u Ds H C Koole Dankzegging H lAvondmaal en bediening H Doop UIT DEN OMTREK Westerkerk v m 10 uur Ds Gerh Huls bedlening H Avondmaal 5 uur Ds VoUenwelder van Nleuwerkerk Dankzegging H Avondmaal en bediening H Doop Vereenlglng van Vrijz Hervormden Kleine Kerk Pepcrstr 128 10 30 uur v m Ds Mr H v Ewljck van Stolwijk Remonstr Geref Gemeente 10 30 uur Ds van Vreumingen van Bussum Evang Luthersche Kerk 10 uur v m Ds H Johannes van 2 ist Oud KathoUeke Kerk 10 uur en 4 uur Pastoor Giskes Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds Dragt van Nieuwer Amstel Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Groenendaal en vervolgkl 12 16 jaar Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereform Kerk art 31 8 30 ca 4 uur Rem Kerk Ds G Koenekoop H Avondmaal Geref Gem Stationsweg 10 en 5 uur Xeesdlenst Maandag 29 April 7 30 uur Ds J v d Berg van Utrecht Vrijdag 3 Mei 7 30 uur Ds Steenblok v Rotterdam Christelijk Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Nederi Gereform Gem Turfinarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Vrije Evang gem geb Zeugestr 38 9 10 30 en 5 unr Ds Verhey van Den Haag Leger des Hells 1 0 u v m Hellglngsdlenst tevens altaardlenst 3 30 u Openluchtsamenkomst N Markt 7 30 u Openbare samenkomst Leiders Brigadier en Mevr M Huyg Dinsdag 7i30 u Ledenvergadering Donderdag 7 30 a Openbare v Oorschot en i u over de noodige techniek en routine 1 Samenkomst c Bur de bewhikken werden na afloop hiervan Ned Herv Ver Cavijn 5 dM ook met een verdiend aplaus beloond heer de Pater v Haastrecht iv rt