Groot Gouda, zaterdag 27 april 1946

Kapitein WaMiebos op de Leeitwenfaciit door G Th Rotmas 60 Hu Hij had nog niet uitgesproken of n harige hand pakte hem bij z n kraag Klakkebos verstijfde van ontzetting het was een reusachtig monster van n gorilla Hij greep naar z n geweer maar net te laat Hij werd dwars door de struiken getrokken en verdween voor de oogen vanz n doodelijk verschrikte neven die in t eerst geen kik konden geven vanden schrik en elkander wezenloos aanstaarden 59 Rom rom rom Vroolijk snorde t vliegtuig Zuidwaarts s Middags waren ze in het hartje van Afrika ze daalden en kookten aan den zoom van het oerwoud hun sober potje Met wijsgeerige en weemoedige gezichten keken ze in het knappende vuurtje Misschien kunnen we hier alvast n gorilla vangen zei de kapitein ik heb zoo fi idee dat die hier niet ver uit de buurt zijn BUITENLAND kosten die op 1 cent per inwoner was en overwinning De cameratechniek is gesteld au te verhoogen lot IVt et pa inwoner zulks in verband met de aanschaffing van een molorriJwlcJ voor zuster Ten Gate die een 30 tal gemeenten moet bezoeken z hst goedgekeurd Van de rondvraag werd nog druk gebruik gemaakt waarop sluiting volgde DE VOORUITGANO VAN WETENSCHAP EN TECHNIEK ÏN AMERIKA Washington Sedert het einde van den oorlog vindt men in de winkelétalages in Amerika hoe langer hoe meer ariikelen en producten welke de huisvrouw veel goeds voorspellen aangaande de hulp die zij van de vooruitgang op het gebied van de teehniek te verwachten heeft Sommige prodiicten worden ontwikkeld door de militaire autoriteiten ten behoeve van het leger andere zijn het resultaat van jaren van studie aangaande de nieuwe mogelijkheden van electrische apparaten Technische snufjes van de nieuwe automobielen Eén van de Amerikaansche automobielen die binnen twee jaar aan de jnarkt zullen komen zal er één zijn met den motor achterin gebouwd met een carosserie van plastic glas die half zooveel weegt als de huidige automobielen en twee keer zoo zuinig zal zijn Een en ander wordt voorspeld door W B Stout die de nieuwe auto voor de Graham Page Motors Corporation ontwerpt De motor achterin ge ft dé auto grooter trekvermogen grootere remkracht gemakkelijker besturingen beter zicht voor den bestuurder Het interieur van de auto zal voldoende ruimte laten voor een rustbank verplaatsbare fauteuils en een tafel Men beweert dat carosser cën van kunst Hs of iets dergelijks 5x zoo sterk zijn als staal en goedkooper om te produceeren De automobielen van de toekomst zullen ook een langeren levensduur hebben en meer efficient irt het gebruik brengen De twee Zusters Kleti De film De twee zusters Kleh welke deze week in het Thalia theater draait ademt een echt Fransche sfeer uit Minder dan in andere films is hier de gelegenheid tot suggestieve closeups aanwezig doch dit feit wordt geheel goedgemaakt door het werkelijke fascineerende spel van Anny Ducaux en Corinne Auchaire Het geheel is geweven om een misstap van de jongere zuster Claire die in haar wanhoop bij haar getrouwde kinderlooze zuster aanklopt wier huwelijk nu door het laatste feit dreigt te mislukken De listige vrouwen worden het spoedig met elkaar eens en aanvankelijk schijnt alles in t reine te zijn j Dan ontwaakt echter in Claire de moederliefde en op dit punt neemt het spel der beide zusters in sterkte toe De een vecht verbeten om haar geluk te houden terwijl de ander kost wat het kost haar eigen bloed en vleesch wil terughebben Beide naturen komen in botsing met elkaar en de gevolgen zijn fataal Deze film bewijst weer eens dat een Franschman de kunst verstaat het thema l amour op diverse manieren onder de loupe te nemen Het zou deze keer waarschijnlijk niet gelukt zijn wanneer men niet de beschikking had gehad over Anny Ducaux en Corinne Auchaire die elkaar in de liefde altijd dwars moeten zitten wij denken hier aan Meisjes achter tralies Een heerlijk filmpje van de prachtige omgeving der Vecht en m het nieuws o a het bezoek van het Prinselijk Paar aan Scandinavië completeeren dit programma REGENBOOO Zoo hebben we dan de langverwachte Russische speelfilm in de Réuniebioscoop gezien Laten we het maar dadelijk zeggen de hoog gespannen verwachtingen werden overtroffen Zeker het was een propagan dafilm met het doel het Russische volk in hun strijd tegen de Nazis te laten volharden Maar ook met dit doel voor oogen is de uitbeelding van het toch zoo door en door eenvoudige eegeven geniaal en regelrecht in het kader van onze hooge Hollandsche eischen op het gebied van kunst ben kerkelijk blad schreef dat het even goed een film over een willekeurige bezetting in een ander land had kunnen zijn Zij hebben van deze film niets begrepen en ook mets ge leer d Want dit aanschouwend leert men begrijpen hoe het komt dat Rusland wantrouvcend staat tegenover alles wat met het Westen behandeld moet worden Dit vplk moet wel bij alles denken dat nooit meer En wel geen volk ter wereld zal deze tm zoo loed aanvoelen als juist het Nederlandsche De film ademt een doodelijke overbiddelijkheid bij nederlaag 19 Nog steeds wordt er mateloos gebruik gemaakt van Germanismen toü dreigt het onuitstaanbare woord planmatig meer en meer in te burgeren Ik geloof in planmatigheid at een krant Sharir zeggen in plaats van ik geloof dat we systematisch of volgens een vast plan moeten werken Dan iet men ook telkens weer febrieksmatig opduiken Iets wordt fabrieksmatig vervaardigd in plaats van machinaal is fout en leelijk maar tenminste nog begrijpelijk Wat a echter een bedrijfsunie van fabrieksmatige bedrijven zooals men onlangs op een aanplakbiljet kon lezen Zon fabrieken of desnoods bedrijveii waar met madiines gewerkt wordt iet duidelijker en eenvoudiger zijn Maar ja men verkeert blijkbaar steeds onder invloed van hal lé lo twee drie vier hal lé hal lo es keurig m de maat We zijn echte laatliefhebbers geworden Hoe kan anders ook de volgende fraaiïg ir courantenverslag verkla Het contact tusschen de Neder iasche bevolking en de Indische is t De pers is daar een goede J ever van Ik vind het prettig Z mijn melkboer een goede maatP r is maar van de pers wordt och nog wel Iels anders verwacht oM IOPROGRAMMA VOOR ZATERDAG AMa X liifuls 18 15 weer Jj rht 18 18 Arbeidsreserve een S experiment in A dam Lezing 5 f DR A Kaan 18 30 Zaterdag Lcabaret 19 00 Kamerkoor 19 15 g 1940 1945 door Prof Ir HfheLerhorn 19 30 Bijbelvet ïliing door Ds Aris A dam 20 00 Els 20 05 Parti van den Arbeid Kaak 20 25 Radio revue Oke iS ech 21 35 Binnenlandsch Ek Weekoferzicht door K Vos l Da gebeurde hieH 22 20 Weekend serenade 23 00 Nieuws STs Dansorkest The Ramblers ëi Kwartet Jan Corduwener 24 00 Sluiting ƒ j ÏÏO 18 00 Dinermuziek 18 30 Rijk overzee 18 45 Vervolg dinermuziek SoO Nieuws 19 15 Stichting 1940oiv door Prof Ir W Schermerhorn ÏÏ Orkest Juan Petro 19 40 JpurMhstiek Weekoverzicht door Paul de W r 20 00 Nieuws 20 05 Lichtbaken 20 30 Concertgebouwork 21 30 Brabantsch Radio Cabaret 21 45 Sla woorden van onzen tyd door Dr A Cornelissen 22 35 Yehudi Menuhin fioeelt 23 00 The Balroom Melodians 2130 Gram muz 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR ZONDAG HILVERSUM I 301 m VARA 8 00 Nieuws 8 15 Uitzending voor het platteland 8 30 Gram muziek 9 00 Lezing voor volkstuinders 9 15 Orgelspel door Johan Jong 9 45 Geestelijk leven VPRO 10 00 Zondagshalfuur onder leiding van Mevr L Spelberg Stokmans 10 30 Pret Kerkdienst uit Schiedam Voorganger Prof Dr W Banning AVRO 12 00 Harpkwartet 12 30 Wat vrouwen op het hart hebben 12 40 Pierre Palla piano 13 00 Nieuws HILVERSUM II 415 m NCRV 8 00 Nieuws 8 15 Van man tot man 8 30 Prot Studiodienst Voorganger Ds Jac Poort N H Pr te Den Haag 9 30 Nieuws en waterstanden 9 45 Composities van Franz Schubert 10 00 Hoogmis 11 15 Gram muziek 11 3Ö Sonate in G gr t van j S Bach 11 45 De heilige van den dag 12 15 In t Boeckhuys 12 30 DE TAALZEEF VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING Lunchconcert 13 00 Nieuws 13 20 Vervolg luncheon 13 35 De VlaamjSche Litterator 13 50 Vervolg lunchconc t 14 00 Promenade orkest 14 45 Paaschmuziek aan het Hof van den Zonnekoning 15 00 Beantwoorden van vragen van luisteraars 15 20 Vervolg van 14 45 15 30 Rivièra ork 16 00 Nachtvorstverwachting 16 0 Ziekenlof 16 30 Hartvelt kwartet NCRV 17 00 Gewijde muziek 17 30 Prot Kerkdienst uit Hillegersberg Voorganger Ds v Veenen N H Pr te Rotterdam 18 45 Gram muziek 19 15 Kent gij Uw Bijbel 19 30 Nieuws KRO 19 45 Kampvuren langs den evenaar 20 00 Nieuws 20 05 Stichtsch Kamerorkest 20 45 Prof Sof s problemen 21 00 Uit een Japansch concentratiekamp 21 45 Bekende fragmenten uit Faust 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed 22 30 Jaap Brill s Continental Quintet 23 00 Zoo reizen wij DAGBLAD over de wereld 23 30 En tenslotte 24 00 Sluiting GBQOT GOUDJl HANDBAL Zondag worden op het Vireitport terrein aan de WaalcnlnU handbalwedstrijdcn gespeeld door de dame en hrcrenpioegcn van Vin et Celeritas uar Virei II Krachttport Oamei uur I Stolwqk Dames 12 30 I Meeuwen I R dam Hccreo 2 Bur II Metuwen II R dam Hecrea De ontmoeting Vires I Meeuwen I is van zeer veel belang daar de winnaar officleuf kampioen is van de 2e klasse UIT DEN OMTREK Wat de REEUWIJK Openbare Raadsvergadering Donderdagmiddag kwam de Gemeenteraad in vergadering bijeen Afwezig was wetk Ballering met kennisgeving wegens ziekte De notulen der voorgaande vergadering werden goedgekeurd en vastgesteld Mededeeling werd gedaan dat kas en boeken van den gemeente ontvanger en die der bedrijven waren gecontroleerd en in orde werden bevonden Ingekomen was een schrijven van den heer van Houwelingen te Reeuwijk j inhoudende een verzoek een stuk water In de plas Elfhocvca in erfpacht te mogen ontvangen en idem van de Roet co Zellvereeniglng Gouda met vcnoek tot koop van grond aan de Notaris d Aumerielaan Het advies van Bouw ea Woningtoezicht was nog niet binaen gekomen De heer Schouten vroeg om reeds nu in principe een bciluit te nemen tot het inwilligen van het verzoek van den heer van Houwelingen wegens het ver gevorderd seizoen Het voorstel Schouten werd in stemming gebracht de itilag was staking van stemmen In de volgende vergadering zal opnieuw gestemd worden Begrooting Bargerlyk Armbestuur Dhr Schouten P v d A deed het voorstel tot naamsverandering en wel M iat rhanpelilk Hnlobetoon Denaam h is verouderd en spr acht het een blaam no óf m fi rhen é r van het B A worden onderhouden Aan het hoofd van M H zou spr den weth van soc zaken willen zien gesteld met een vait ambtenaar waarbij vaste normen voor uitkeerlag zullen worden vastgesteld De heer Van Roon C H 1 kant zich tegen dit voorstel en becijfert dat aannemen van vaste normen voor uitkeeringen aanleiding zal geven dat niet naar behoefte zal worden gesteund Het voorstel Schouten werd daarop met 5 stemmen voor en 3 tjgen aangenomen Begrooting Bouwbedrijf De heer Schouten vroeg om erfpacht van de assosiatie vaa den straatweg Gouda Bodeqraven waarvoor laarlijks f H3 18 wordt uitgegeven af tekoopen De voorz zeide dat dit een paar jaar geleden wel giug aar nu niet meer Er bestaai kans dat de to len opgeheven zullen worden en dnn vervalt de assoslatle van den straatweg De heer Vergouw R K vroeg de huur te verheoqen omdat de woninoen door beter aesUueerden worden bewoond Oe Bouwcommissie zal deze aangelegenheid te behandelen krijgen Vaterleiding bedrijf Het loon van den geldophaler werd te laag geacht en zal verhoopd worden Het loon van den administrateur de heer D Vis werd van f 60Ö op f 800 gebracht Aan de opzichter de heer t Heemskerk die 70 jaar n zal verzocht wordrn om mei pensioen te gaan Gemeentebegrooting De jaarwedde van de wethouders werd verhoogd tot f500 en l t presentiegeld voor de raadsleden werd aebractit en f i atles onder goedfceurlna van Otd Staten He CommLsle van vooren nazorg op Krankzinntpea 1 verzoek gedaaa om de bijdrage i de zeer knap en heeft adembenemende vondsten zooals bijv het bewegende water in het glas bij de dorstende partisanen De markante figuren worden in fraaie close ups geteekend waarbij de sluierlens meest achterwege blijft Zonder aarzelen noemen wij deze film vóór de Amerikaansche en Fransche Boeiend spel diepe inhoud schitterende opnamen en toch actie Deze film is ongetwijfeld de beste die wij in Gouda na de bevrijding zagen Een eeresaluut aan den regisseur Perels ein en aan den componist van de fraaie muizek Niemand verzuime dit te gaan zien juist nu de herinnering aan een jaar geleden weer levendig wordt Het geheele programma en de omlijstende muziek is in een waardige sfeer gehouden Het Hollandsch nieuws en niet het minst de schitterende opnamen van de Zwitsersche uurwerkindustrie met ook al zeer fraaie muzikale begeleiding Schoawbnrg Bioscoop De Schouwburg Bioscoop prolon geert deze week de komische film Z t m op George met George Formby la de hoofdrol BINNENLAND OveiHemitig van leening Amerika Nederland door particuliere landen Het Ministerie van Financiën deelt mede Ten aanzien van de credietverleening van de Vereenigde Staten aaji Nederland ten bedrage van 200 000 000 dollar kunnen nog de volgende büzonderheden worden bekend gemaakt Van het oorspronkelijk door de Export Import Bank aan Nederland aangeboden crediet van 200 000 000 dollar heeft een aanzienlijk aantal particuliere banken uit alle deelen van de Vereenigede Staten zich bereid verklaard de helft van deze leening ten bedrage van 100 000 000 dollar over tenemen zonder daarvoor eenige garantie van de Export en Importbank te verkrijgen VOETBAL Aaisterdam Stockholm op 15 Mei a s Woensdag 1 $ Mei a s om 7 uur s avonds ral in het Olyasplsch stadion te Amsterdam een voetbalwcd tri d worden gespeeld tusschen een Amsterdamsch elftal en een vertegenwoordigend Stockholm s team zoo zeide de voorzitter van den K N V B de heer Putter gisterenmiddag op een persconferentie te A dam V en wenscht een eere comlte voor dezen wedstrijd te benoemen waarvoor o a Z K H Prins Bernhard prof Ir W Schefmerhorn den Zweedichen gezant en een afgevaardigde van het Zweedsche Roode Kmis zullen worden aangezocht Kaarten voor deze ma ch kunnen door groot InstelliBgen en kantoien schrlftciijV bH den K N V B worden aangevraagd terwijl ditmaal ook toegangsbewijzen bil de voorverkoopadressen verkrijgbaar zullen zijn De prijzen zullen laag worden gehouden Leest Groot Goudal Alleen Moeder lost de puzzle op Een puzzle is het vóór kleineWbroer van 1 tot 10 te tellen Eeir puzsrie js het voolf gfootezus aan wien zij haar hart zaLschenken Een puzzle is hecvoor Vader om aan den rookte blijven En een wekelijks terugkee rende puzzle is het voor Moeder hoe het voordeeligst haar huishoudgeld te besteden Maar gelukkig is Moeder klant l ij de Oruyter en déar mede ia voor haïJB een gof d deel van de puzzle opgélöël Zij weet dat de Gruyter met haar meepuzzelt om met hec huishoudgeld rond te komen De Gruyter geeft weer cassa bons voor tien gulden aan bons krijgt Moeder één gulden contant terug Hoe dat kan Door enorme inkoopen be spaart de Gruyter aanmerkelijk en daarvan profiteert ook Moedeb Ingezonden mededeeltpg T iiis ifaï isaK35 ef ffl 3s i