Groot Gouda, maandag 29 april 1946

EENDRACHT GROOT GOUDA S ALGEMEEN DAGE LAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S S ftedactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 215 MAANDAG 29 APRIL 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon aW8 Abonn p w 27 c Losse numm lu et Feeatavond Gem Zangvereen Euterpe Zaterdagavond hield de zangvereen Euterpe in het Veemarktrestaurant een feestavond waaraan het tooneelgezelschap de Vajoka s zijn medewerking verleende Nadat de heer G de jong voorzitter van Euterpe woorden van welkom tot de talrijke aanwezigen uitgesproken bad werd met het gevarieerd programma een aanvang gemaakt waarbij allereerst Euterpe onder Icidiug van dirigent H J v Collêm een drietal liederen ten gehoorc bracht Hierna ving bet meer luchtige gedeelte aan met een blijspel in een bedrijf Arme rijke In dit stuk wil een aardappelhandelaar K de Jong Sr om zijn ecnige dochter M Schoonder I woerd tot een goed huwelijk te laten komen voor één dag met zQn gezin eens goed voor den dag komen en daarbij terwijl het voorname bezoek reeds aanwezig is gebruik maakt van een woordenboek Deze scene verwekte mede door de totaal verkeerde uitspraak groote hilariteit Na dit stuk waarbij allen over het juiste accent beschikken vond nog een revue plaats Wat zeg je daar nu van Nu wat ik er van zeg is het was aardig en vooral de proloog in costuums van Goudsche dagbladen was orglneel terwijl Flipje K dejong Jr zonder iets aan de prestaties der anderen tekort te doen als droogkomiek het meeste succes oogstte De leiding van dit klelnrdoch actieve gipepje is bij den heer K de Jong Sr in goede hand Hierna bleef men nog geruimen tijd bijeen voor een gezellig bal met muzikale medewerking van het zwak bezette Boyant kwartet I JuUOHi Goudsche Vereeniging voor GesondkeidskoloniCn Zooala vele andere verceniglagen en instellingen werd gedurende de E uitsche bezetting van ons land ook de Goudsche Vereeniging voor Gezondheldskoloniën bij besluit van den toenmaligen Rijkscommissaris in het najaar 1942 ontbonden Het bij vele Gouwenaars oud en jong bekende Koloniehnis de Bysterbosch te Epe met Inventaris benevens alle andere bezittingen der vereenigingen gingen bezettingsmacht over in handen van den vQormaltgen volksdienst Tot groot genoegen van het bestuur en zeker ook van vele andere Inwoners van Gouda die de vereeniging een warm hart toedragen kan thans wórden gemeld dat het ontbindingsbesluit is ingetrokken en de vereeniging weer bestaat Het Kolonlehuis met inventaris is weer aan de vereeniging toegewezen terwijl de kans bestaat dat voor zoover mogelijk ook andere bezittingen weer aan de vereeniging worden teruggeven Het Koloniehuls zelf verkeert In behoorlijken staat behoudens het rieten dak dat geheel moet worden vernieuwd waarmede een belangrijk bedrag is gemoeid Van deu Inventaris welke bij de ontbinding der vereeniging la uitstekenden staat verkeerde is echter tijdens het beheer van den Volksdienst veel weggehaald zoodat deze jammer genoeg geheel onvoldoende is Het rieten dak wordt thani vernieuwd en getracht wordt den inventaris zoo spoedig mogelijk aan te vullen opdat in het belang van de Volksgezondheid het Kolonlehuis de Bysterbosch weer zoo spoedig mogelijk beschikbaar komt voor het zwakke kind Het Dagelijks bestuur dat voorloopig met het beheer is belast heeft het voornemen een vergadering te beleggen waarvoor alle leden worden nltgtnoodigd teneinde in de eerste plaats een geheel nieuw bestuur samen te stellen waarna het nieuwe bestuur zich zoo spoedig mogelijk over den verderen gang van zaken kan beraden Gehoopt wordt dat het werk van de Goudsche Vereeniging voor Gezondheldskoloniën betrekking hebbend op het uitzenden van zwakke kinderen naar daarvoor Ingerichte kolonlehuizen waarvoor In de eerste plaats het koloniehuls de Bysterbosch In aanmerking komt evenals voorheen weer de belangstelling en symphatie zal mogen hebben van de Goudsche bevolking Voor het eerst sinds 5 jaar viert onje ktoonprinses morgen haar verjaardag M eer in een geheel bevrijd Nederland Wapperde vorig jaar alleen nog maar in het Zuiden van het land de driekleur morgen sal geheel Nederland het roodwit blauw uitsteken ter gelegenheid van den verjaardag van onse beminde Prinses Het gal voor het geheele land een feestdag worden Vanal dege plaats bieden wij Prinses Juliana en tevens haar Gemaal en Kinderen mede namens onje legers enleseressen onse welgemeende gelukwenschen aan bij haar seven en dertigsten verjaardag Roode Kruis of het Informatie Bureau van het Nederl Roodfe Kruis gebouw Petrolea te i Gravenhage Extra C J B nieuws Trekvogels omdat jullie vacaötie hebben houden we Dinsdag te zamen met enkele Roode Wachten een dagwandeling We verzamelen om 8 uur bij school 1 en brengen brood mee Breng ook ballen en ander spel materiaal mee Een kranige redder Zondagmorgen am elf uur raakte het Jjarig kind van den heer C Rietveld wonende aan den Groeneweg in de Turfmarkt te water Op hulpgeroep van de moeder kwam de heer J Huljzer naar bulten snellen en sprong gekleed te water waardoor hij het kind van Jen verdrinkingsdood wist te redden Dit was reeds de 9e maal dat de heer Hnljze Iemand redde De kranige redder is reeds begiftigd met de reddingsmedaille Reunie Oad B S era Op Zaterdag 4 Mei xal in de zaal Concordia een reunie van oud B S ers worden gehouden Op deze reunie zal o a het woord gevoerd worden door Dr Ir M P Heertjes van de Techn Hoog te Delft en lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voorm gew comaidt der B S De uitnoodlgingen aaa de oud B S ers zijn inmiddels verstuurd mochten er oud B S frs zijn die door omstandigheden nog geen uitnoodiging ontvangen hebben dan kunnen zij deze alsnog bekomen bij den heer M A de Korte Vlamingstr 20 Bi illiiilitiit miilit zicii iiistir fill i nillioin hfiRkiirtin Jarenlang hebben de illegaal verschijnende bladen in Nederland regelmatig berichten opgenomen over overvtdlen op distributiekantoren waarbij dan eens enkele duizenden soms tientallen duizenden bonkaarten werden bemachtigd Telkens kon ons volk zich verbazen over de brutale staaltjes die door de knockploegen daarbij werden uitgehaald Die tijd is voorbij Toch werden wij ook nu van tijd tot tijd nog opgeschrikt door ontvoeringen van operazangers e d die men graag in de schoenen van vroegere verzetsmensen schuift ofschoon het voldoende bekend is dat zij die in de bezetting hun leven waagden tegenover deze practijken afwijzend staan Wat nu te denktn van het feit dat 9 millioen bonkaarten van de komende distributieperiode werkelijk door de vroegere verzetsmenschen zijn veroverd Zal de anarchie opnieuw ons land gaan beheersen Het feit is minder ernstig dan het zich laat aanzien De 9 miUioen bonkaarten zijn na aan de achterkant te zijn bedrukt op normale wijze in omloop gebracht Alleen die achterkant wijst ons nu op een plicht die we hebben om de slachtoffers van het ondergrondse verzet en hun nabestaanden bij te staan De Stichting 1940 1945 wekt langs deze weg alle Nederlanders op om contriöuant te worden Een Item uit oiii lezers Wli ontvingen dezer dagen verschillende sympathiebctulgtagen die echter in het algemeen niet voor publicatie bestemd zijn Gaarne plaatsen wi de Volgende waardeering in versvorn die ons ais ingezonden stuk wordt toegezonden Geachte Redactie Mag ik U verzoeken om een kleine plaatsruimte voor het volgende Naar aanleiding van de aanvallen die en op Uw blad onderneemt wilde ik U in amateursdichtvorm laten weten hoe een groot gedeelte van de Goudsche bur gers en Uw lezers hierover denken Groot Gouda Onze courant Gebonden door de beulen gefolterd en geknecht Werd ons in de bezetting ook onze krant ontzegd Wij hoefden niet te weten hoe t in de wereld ging Hierdoor kwam steeds waarheid bij t menschdom in t geding Dat mocht niet lang zoo duren gij naamt een kloek besluit En gaaft naast radio Oranje een heel klein blaadje uit Dit illegale perswerk dat door U werd t verricht Bracht ons ook hier in Gouda steeds weer een goed bericht Gij hebt destijds in kelders op vlierings ook gewerkt Riskeerend vaak Uw leven en zoo Uw volk gesterkt Want door Uw taal volharden in t zwaarste van den strijd Werden wij Gouwenaren ook illegaal geleid Thans na ééa jaar van vrijheid valt men Uw Dagblad aan Dat ons zoo trouw terzijde stond maar dat zal zoo niet gaan Wij lezers Van Groot Gouda wij blijven U getrouw En zullen alles weren wat niet is van Ter Gouw Wij blijven steeds gedenken wat gij eens hebt gedaan En blijven vast besloten aan Uw zijde staan Wij blijven allen lezen De rest gaat aan ons laars De Krait vaa GaawcnaÉral Gcdiakt Toor Goaweaaaral U dankend voor de plaatsruimte Een lezer van Groot Gouda Leest Groot Goüda STADSNIEUWS Pictcr t Hoen Woensdag 1 Mei om 8 uur s avonds zal In zaal Kunstmin Pieter t Hoen t woord voeren Openbare vergadering Anti Rev Partij A s Zaterdagmiddag 8 uur houdt de Anti Rev Partij afdeeling Gouda een groote openbare vergadering in de Ger Kerk aan de Turfmarkt In deze vergadering 1 J worden gevoerd door Ds B E J Bilt Herv Evang Luth Pred te A dajm Mr G A Diepenhorst Lid van de Tweede Kamer en Ds J H F Rennes Ncd Herv Predikant te A dam Nederlandersin kampen op Java Ons ons bureau liggen lijsten ter inzage van Nederlanders die zich in de kampen Poendoeng Solo Ngawl Kedlrl Poezbolingo en Poerwokerto op Java bevonden Pakketten aan geinterneerden buiten geall gebied op Java De mogelijkheid is thans geopend om pakketten te zenden aan op Java geinterneerden welke verblijven buiten door de geallieerden gecontroleerd gebied Aangezien hieraan vertchlllende voorwaarden zijn verbonden wordt dringend aangeraden zich voor inlichtingen ten aanzien van de same ptelllno en verzeniling der pakkettea te wenden tot de plaatselijke afdeellngea van het Nederl iKlttcUdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot margeaavoMl Wordt verwacht I Meest matige wind uit O richting licht of half bew Aanvankelijk nog een enkele bui Iets warmer Mat II er In Gouda ta deaiit Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag Zet m op Gieorge 11 Voor lederen leeft d ThallaTheaten Vrijdag t ai Woens4i De twee zusters Kleh Boven 18 jaai Reunie Vrijdag t m Donderdag t Regenboog Boven 18 Jaar Onthulling Gedenksteen Hedenavond 7 uur zal de Brandweer kazerne aan de Nieuwe Haven cca gedenksteen worden onthuld ter nagedachtenis aan den bekenden Goudschen brandweermeester Jan den Boer De Heer M Kropveld sprak voor de Goudsche Middenstanders In een bijeenkomst voor Middenstanders van de P v d A sprJöt Vrijdagavond de heer M Kropveld uit Den Haag voorz van den K v K en Dir der Ned Mid Bank Spr ving zijn betoog aan met in n paar korte trekken de middenstanders te typeeren en drong er in dit verband op aan dat zij nooit voor bepaalde stroomingen moesten buigen maar fier moesten blijven Na den vorigen wereldoorlog zijn bijna alle eischen van de arbeidersklasse ingewilligd Wat heeft de Mid deifstand toen bereikt De Middenstand omvat in ons land een groep van 2 millioen menschen en maakt zoodoende een kwart van onze geheele bevolking uit Naar verhouding van deze getalsterkte heeft deze groep niets in te brengen Noch in de Ie noch in de 2e Kamer zit ook maar één Middenstander Dit is ontstaan omdat de Middenstand zijn taak nooit begrepen heeft en nog niet begrijpt Men beweert zoo gemakkelijk Ik ben tegen geleide economie en voor den vrijen handel Zijn de Middenstanders dan vergeten dat ze zelf destijds om geleide economie gevraagd hebben zoo stelde spr de vraag Vóór de invoering der vestigingswet gingen er in 1 jaar in Den Haag van de 100 nieuw ingeschreven zaken er 52 failliet Dit kwam omdat er geen geleide economie bestond Om te zorgen dat ieder zijn deel krijgt is het noodig van bovenaf leiding te geven Afbrek n en niet opbouwen is zeer onbillijk en spreker schetst de vooruitgang bijv bij de Posterijen Telefoonverkeer Luchtvaart en Spoorwegen Wie ook de leiding heeft in een tijd als deze be hooren zij gesteund te worden De Partij van den Arbeid heeft in haar programma staan Bescherming en bevordering van het gezonde kleyn bedrijf Wantrouwen past hiertegenover niet het is noodig dat wij midden in de P V d A staan Als voorbeeld toont spreker aan dat het de P v d A was die in de 2e Kamer vragen stelde over de opnieuw opgerichte ambtenaren inkoop vereeni ging Sprekende over het Filiaal bedrijf zeide de heer Kropveld dat het vaste plan van deze regeering is hiertegen krachtig in te gaan Tot slot zeide de heer Kropveld nog dat socialisatie van den Middenstand natuurlijk onzin is terwijl spr bij de behandeling van het Voorontwerp Wet van Min Ir H Vos vooral liet uitkomen dat Min Vos van tevoren de meening van ons volk heeft gevraagd maar inplaats van praten motiveeren en overleggen heeft men alarm geslagen en is men gaan schelden Deze houding is onjuist en zoo bereiken wij nooit een goede samenwerking Hierna was er gelegenheid tot vra genstellen 11 il