Groot Gouda, maandag 29 april 1946

de Leeuwenjacht door G Th Rotman Kapitein Kiaiclcebos op P R A Politieke Recherche af deeling Oosthaven 31 laat bekend maken dat dit bureau iederen Woensdag van 9 12 uur spreekuur houdt Alle pleegouders van kinderen uit gezinnen van het Bur evenals de kinderen zelf zijn en die dus onder toezicht staan van Bureau evenals de kinderen zelf kunnen daar alle gewenschte inlichtingen krijgen Er zijn gezinnen waarvan alleen de vader of de moeder geïnterneerd is Kinderen uit deze gezinnen vallen niet onder het toezicht van het Bureau voor Bijzondere Jeugdzorg De moeder of de vader van dergelijke gezinnen kan echter ook indien zij hij moeilijkheden met de opvoeding der kinderen heeft zich tot het Bureau wenden waar men haar hem gaaijpe met raad en daad ter zijde wil staan In verschillende gezinnen zijn kinderen van geïnterneerden ondergebracht welke niet bij het Bureau staan geadministreerd De namen en adressen van deze kinderen moeten zoo spoedig mogelijk bij het Bureau worden gemeld Doodelijk ongelttk De grocntckandclaar Bosma is op den onbewaakten overweg bi Moordrecht door een trein gegrepen Het ilachtoffer was op slag dood Over de toedracht van het ongeluk tast en nog in t duister RADIOPROGRAMMA fjnVERSUM I 301 m fiVRO 18 00 Nieuws 18 15 Weeroyerzicht 18 18 Gram muziek 18 30 Belangrijk nieuws voor de nieuwe lichtingen 19 00 En nu naar bed 1905 Piano recital 19 15 Gereserveerd voor Departementale uitzending 10 30 Piano recital 19 45 Tooneelbeschouwing 20 00 Nieuws 20 05 Kath Volkspartij 20 25 The Romanpers 2105 Wie van ons hoorspel 22 00 Weet je Og wel oudje Bekende melodieën 22 30 Swing college 23 00 Capriccio ting HILVERSUM II 415 m NCRV Sportpraatje 19 00 Nieuws 19 20 Gram muziek 19 40 Onder de NCRVleeslamp 20 00 Nieuws 20 05 De tabaksteelt in Nederland 20 20 Herdenking van de bevrijding van t Concentratiekamp Dachau 29 April 1945 22 00 Nieuws 22 15 Na het nieuws Het actueel geluid 22 30 Moeilijke teksten v t het Nieuwe Testamapt door Prof Dr J Bavink te UtrKht 22 50 Avondcon ert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting 61 De kapitein sloeg en stompte als n razende om zich heen Met de eenehand greep hij z n dolk en met de andere z n revolver Maar hij kreeg geen kans het logge beest ergens te treffen en werd in steeds sneller vaartmeegesleept hotsebots over keien endoor kuilen tot hij r uitzag als eengekneusde peer STEMMEN UIT DE GASTHUISKAPEL RADIOPROGRAMMA HILVERSUM I 301 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 OchtendEvmna stiek 7 30 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 15 Ochtendrhythme 8 45 Gram muziek 9 15 Morgenwijding Ds E H Blaauwendraad N H Pr te Baarn 9 30 Vroolijk programma 10 30 Korte gesprekken v vrouw tot vrouw 10 35 Piano recital 11 00 Juliana van Stolberg als Moederfiguur 11 15 Orgelconcert uit de Domkerk te Utrecht 11 45 Ber over bevrijde krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 Ned en Canadeesche Volksmuziek 12 30 Ons platteland 12 40 Het Omroeporkest 13 00 Nieuws 13 15 Het Omroep orkest vervolg 14 00 Is Uw nationale feestjurk al klaar 14 20 Pierre Palla orgel 15 00 Handen uit de mouwen 15 15 Gram muziek 15 30 Fransche chansons 16 00 Fransch programma 16 30 Het is feest vandaag 16 45 Van 14 18 17 00 Qrammuziek 17 12 Kinderkoor 17 30 Een vroolijk programma HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 20 Vaderlandsche klanken 8 45 Jaék Payne en zijn orkest spelen Nederlandsche liederen 9 00 Opgewekte melodieën 9 30 Waterstanden en politieberichten 9 50 Opgewekte melodieën 10 15 De Prinses als Moeder en vrouw 10 30 Negro Spirituals 10 40 Nederlandsche componisten 11 00 Pianoduo Cor Backer en Annie Nederbragt 11 15 Als de ziele luistert 11 30 Vervolg pianoduo 11 45 Splendora 12 15 De Vlinder 12 30 Metropole orkest l5 00 Nieuws 13 20 Ensemble Joan Lancé 13 50 Kinderen van politieke gevangenen 14 00 Arnhemsch Blaaskwartet 14 30 Het boek als onderwerp van kunst 14 45 Spaansche liederen 15 00 Serenade voor 13 blazers in Bes gr t K V 361 vai W A Mozart 15 50 Gram muziek 16 00 Nachtvorstv erwachting 16 02 Radio ziekenbezoek 16 30 Oude muziek 17 00 Muzikale beschouwingen 17 30 Franz Lehèrprogramma kerkgebouw van de Waalsche Gemeente en klonken in haar wellicht de tonen van gevangen als Comme un cerf altéré qui brame Après Ie courant des ruisseaux Maar nogmaals kon men in de annalen van de Gasthuiskapel schrijven Tempora mutanter De Waalsche Gemeente te Gouda stierf geleidelijk uit en nog eens werd de kerk evenals in de Middeleeuwen bestemd voor de uitoefening van den RoomschKa tholieken eeredienst Nog onlangs sprak ik een oude van dagen die zich levendig herinnerde dat in de Gasthuiskapel gepreekt werd door den pastoor en na 50 jaar of langer nog precies kon zeggen wat op een bepaalden Zondag behandeld was De nieuwe toestand duurde tot 1879 toen in de plaats van de Gasthuiskapel de thans nog bestaande kerk aan den Kleiweg in gebruik werd genonjen De Gasthuiskapel veranderde nu geheel van bestemming In plaats van een religieus kreeg zij voortaan een profaan karakter na veel onderhandelen en na een grondige verbouwing werd zij in 1891 bestemd tot berging van het Oud Archief der Burgerlijke Gemeente Gouda alsook tot bewaarplaats van de Stedelijke Librye Indien alle stemmen die ooit m de kapel geklonken hebben eens voor de eeuwen waren vastgelegd dan zou er dus genoeg te beluisteren zijn Doch waar dit niet het geval is willen wi in een volgend artikel nagaan of van uit de oude Gasthuiskapel niet nog andere stemmen ook in het heden hoorbaar kunnen worden gemaakt Drs J Taal Voor zqn aitzet Door de heer De Jong is aangifte ge daan van diefstal van een 48 declig eet servies en een 18 deelig ontbijtservies uit een pakhuis aan de Raam Trckhottdenkeuring In het Gem Slachthuis zijn 6 honden gekeurd Allen zijn goedgekeurd Dr Lopes Cardozo Internist aan het Paviljoen Het college van Regenten van het St Josephs Paviljocn heeft met ingang van 29 April als opvolger van Dr G C J H Wilberts Dr E Lopes Cardozo benoemd In het vervolg ial Dr Lopes Cardozo dus zoowel de interne nfdeeling van het Dlaconessenhuis De Wijk als die van het Paviljoen onder zijn leiding nemen Geslaagd Voor het Awoclatie examen Engelich slaagden de heercn A W van Eijk en A Schouten bei len alhier leerlingen van den heer C J van de Putte Bureau voor Bijzondere Jeugdzorg Gouda De leiding van het Bu reau voor Bijzondere Jeugdzorg dat gevestigd is in het gebouw van de No 11 Feuilleton Het geheim van den ingesneeuwden slaapwagen Poirot glimlachte De onderhandelingen duurd een poosje Ten slotte scheen de zaak in orde te komen Poirot hoorde duidelijk i Bonne nuit madame en een deur die dicht ging Hij belde zelf De conducteur kwam prompt Hij zag er warm en zorgelijk uit Mineraalwater alstublieft Bien monsieur Misschien leidde een tinteling in Poirot s oogen hem er roe zijn hart uit te storten La dame Américaine Ja Hij veegde zijn voorhoofd af Denk u eens in wat ik met haar heb te stellen gehadl Ze hou t vol lit iit inzi Jarim doen VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING ♦ DAGBLAD GIOOT GOUDA I Inleiding De titel van deze nieuwe rubriek in Groot Gouda klinkt wel erg geheimzinnig Hij zou de suggestie kunnen wekken als het geen anachronisme was dat men er in geslaagd ware met de naald van een phonograal de geluiden vast te leggen welke de eeuwen door geklonken hebben onder de gewelven van de oude kapel aan de Oosthaven naast het voormalige St CatharinaGasthuis welke kapel nu reeds jaren lang dienst doet tot berging van het Archief en van de Librye onzer Gei eente En dat het thans onze bedoeling zou zijn deze bevroren geluiden nog eens weder te reproduceeren in wie weet hoe zoet vloeiende tonen en in hoe weiwelsprekende peroraties Burgerlijke Stand Geboren 23 April Pieter R zv J Peek en M V Tok F W Reitzstmat 30 24 April Adriana M J dv C v d Berg en I I Gardenier Rozendaal 15 Johanna TA dv C de Bruin en A A Mikkers 1 Phlllpiweg 29 Gerardui H L zv A Rietveld en A v d Valk Heerenitraat 85 Alfred BH zv H A I Tempelman en A Wessendorf K Wilhelminaweg 163 Mirjam dv I I Bik en J tea Kate Gr lacobastraat 49 Leendert zv G d Bodeen C G d Vos C Huygensstraat 119 Wilhelmlna M dv H L v Moppen en D Zanen Gr Florisweg 30 A Ondertrouwd 26 April N Bfth I A Verstoep A Dijkstra en A M WilIcmse N van Hoorn en C Schoonderwoerd G F de Kedts Houtman en A van laarsveld P M Hageman kn H J SesJ J E Jansen en H S v d Heuvel M vd Heuvel en H G de Jong G Zorg en A C Lakerveld J Vooijs en A M v d Heuvel A Mathol en J de Jonq F Scheep bouwer en WdeKeijzer A W WUlemseen I de Tong Overleden 23 April Dirk Ca bout 63 j 25 April Pieter Hulleman 60 Wat al geluiden en wat al stemmen hebben in den loop der eeuwen in de oude Gasthuiskapel geklonken Men behoeft slechts na te gaan de verschillende doeleinden waartoe deze kapel gebruilct is om fTe tgnen uit het verleden met het oor der verbeelding te beluisteren In de vroege Middeleeuwen zullen de zusters welke hun liefdewerk verrichtten in het aangrenzende Gasthuis er hun getijden gezongen hebben terwijl des Zondags aan het altaar in t koor priesters in kleurige gewaden afgewisseld door koorknapen er de misgebeden in monotone doch devote stembuiging aanhieven Ue Middeleeuwen gingen voorbij en de Gasthuiskapel veranderde van bestemming Ik denk nu aan den tijd van het Twaalfjarig Bestand waarin zi dienst deed als toevluchtsoord voor de Calvinisten die in de St Janskerk geen bevrediging voor hun godsdienstige behoeften vonden Toen klonken de psalmen van David in de zware berijming van Petrus Dathenus zoo dierbaar aan de generatie van de 16e en de 17e eeuw door de oude kerkruimte Doch weder veranderden de tijden Na de Synode van Dordrecht had het Calvinisme geen toevluchtsoord meer noodig daar het weer ongehinderd gepreekt werd in de oude St lan Toen werd aan de Kapel al spoedig een ander doel gegeven van 1624 1817 heeft zij dienst gedaan als dermaal wekte Dit keer was het of iets zwaars met een bons tegen de deur was gevallen Hij sprong op deed de deur open en keek naar buiten Niets Maar aan 7iin rechterkant een eindie verder liep een vrouw in een roode kimono van hem af Aan den anderen kant zittend op een bankje schreef de conducteur getallen op groote vellen papier Alles werd doodstil Ik heb bepaald last van zenuwen zei Poirot en ging weer naar bed Uit keer sliep hij tot den morgen Toen hij wakker werd sfbnd de trein nog stil Hij haalde een gordijntje op en keek uit Zware sneeuwheuvels omringden den trein Hij keek op zijn horloge en zag dat het over negen was u Om kwart voor tienen stapte hij keurig zwierig en gesoigneerd als altijd naar den restauratie wagen waaruit een koor van weeklachten opsteeg Het gereserveerde dat er nog geweest mocht zijn tusschen de passagiers was nu geheel verdwenen Allen waren verbroederd door den gemeenschappelijken tegenspoed Mrs Hub houdt vol dat er een man in haar coupé is Verbeeld u monsieur In zóó n ruimte Hij zwaaide een hand rond Waar zou die zich verbergen Ik redeneer met haar Ik leg uit dat het onmogelijk is Ze houdt vol Ze werd wakker en er was een man bn hoe vraag ik kwam hij er uit met de deur achter zich gegrendeld Maar ze wil niet naar rede luisteren Alsof er al niet genoeg zorgen zijn Uie sneeuw Sneeuw Jawel monsieur Heeft monsieur het niet gemerkt De trein staat stil We zitten vast in een sneeuwhoop De hemel weet hoe lang we hier zullen staan Ik herjnner me dat we eens zeven dagen ingesneeuwd zijn geweest Waar zijn we Tusschen Vinkovci en Brod Xa la zei Poirot ontstemd De man ging heen en kwam terug met hef water Bonsoir monsieur Poirot dronk een glas water en bereidde zich tot slapen Hij dutte in juist toen iets hem an 62 Maar het gepaf en gespartel van het lastige vrachtje daar achter n€mbegon den aap toch te vervelen Wacht ik zal je eens effentjes moresieeren dacht hij en daar begon hi me den armen kapitein in t rond tedraaien met n vaart dat de stumperer zeeziek en luchtziek tegelijk van werd Ondertrouwd G Molenaar en N J Verheul I A Dekker en G S vd Loo Gehuwdi R Vuurens en A Verblaaow A Roelevlnk en L C Hollander Inenting tegen pokken Op Dinsdag 14 Mei a s zal des voormiddags tusschen 8 en 9 uur ten huize van den arts J W H Helleman Kerkweg 222 gelegenheid bestaan tot kosteloos inenting of herinentinfl tegen pokken 4 Men neme trouwboekjes of geboortebewijzen der kinderen mede GeTonJen e Tcrloren voofwerpe Gevonden 1 slot lO rollen kaftpapler 10 kaartjes haarspelden 1 bankbiljet van f 10 Verloren kap van kinderwagen talon van een kolenkaart 1 bruine portemonnaie met inhoud Inlichtingen ter gemeente secret rl Openluchtbijeenkoni t P v d A De Partij van den Arbeid zal op 11 1 Mei a s des n m te 7 30 uur op het schoolplein der openbare school aatn de Brug een openluchtbijeenkomst houden met medewerking van de muz ekvereeniglng Voorwaarts Als spreker mI optreden de heer J Spronkers uit Hilligersberg BINNENLAND De tweede Distributiestamkaart van schippers moet ook gezegeld zijn Uj r OEN QMTRBK BURGERLIJKE STAND WADDINXVEEN Aangiften van 18 t m 24 April 1946 Geboren Zacharlas zv F D Minée en G Grdeneveld Maria Pl ta dv W F K aan en E vd W lUk Gerardus W zv C W Janmaat en M E Werner J n N zv J C Niewerf en G Poot Anthonie V L Bleiheuvel en H M Pijpers Cornelia dv M d Berg en F Zwijgers Maria E 4v C Meide wijk en S Pa ing Kors zv K Zwanenburg en A Brinkman Het Centraal Distributiekantoor ves tigt er nogmaals de aandacht van schippers en andere in het Centraal Bevolkinsregister opgenomen personen op dat zij verplicht zijn hun tweede distributiestamkaart van een zegel te doen voorzien Zij moeten zich hiertoe melden bij het Bevolkingsregister van hun verblijfplaats waarbij tweede distributiestamkaart persoonsbewijs trouwboekje e d bescheiden moeten worden overgelegd Personen van 18 jaar en outer moeten zich persoonlijk melden Er wordt op gewezen dat uitsluitend op gezegelde tweede distributiestamkaarten bonkaarten e d bescheiden zullen worden verstrekt Het is derhalve voor betrokkenen van belang aan bovenvermelde verplichting te voldoen onrust die ze getoond had bij het oponthoud in den Taurus Express Mrs Hubbard begon weer Er isniemand in den trein die een steekweet En niemand probeert iets tedoen Een troep sukkels O als dit bijons gebeurde dan zou tenminsteiemand probeeren iets te doen Arbuthnot keerde zich tot Poirot en zei U is directeur van de lijn geloof ik monsieur U kunt ons zeggen Glimlachend sprak Poirot hem tegen Neen rieen zei hij Dat ben ik niet U verwart me met mijn vriend monsieur Bouc O neemt u me niet kwalijk Volstrekt niet Het is heel natuurlijk Ik heb nu den coupé dien hij eerst had bard was het luidruchtigste in haar klachten t Mijn dochter zei dat t de comfortabelste reis van de wereld zou zijn Gewoon maar in den trein zitten tot ik in Parijs kwam En nu kunnen we hier das en plakken jammerde ze En mijn boot gaat overmorgen weg Hoe moet ik die nu halen Wel ik kan zelfs niet eens seinen om mijn passage af te zeggen Ik ben te nijdig om er verder over te spreken De Italiaan zei dat hij dringende zaken had in Milaan De breede Amerikaan zei dat het beroerd was mevrouw en sprak kalmeerend de verwachting uit dat de trein den verloren tijd nog in zou halen Wordt vervolgd Mijn zuster haar kinderen verwachten me zei de Zweedsche dame huilend Ik krijg geen berichtje naar hen toe Wat zij denken Ze zullen zeggen iets ergs gebeurd met mij Hoe lang zullen we hier staan vroeg Mary Debenham Weet iemand dat Haar stem klonk ongeduldig maaf maar Poirot merkte op dat er geen sporen waren van die bijna koortsige 1 SIS