Groot Gouda, woensdag 1 mei 1946

Kapitein Klakkebos pp de l ee wen adit Zang en Bloemcnhalde en defUè te Soestdijk Het paleis SoestdQk trok als een magneet gUUreomiddag alle kinderen uit Baarn en Soestdijk tot zich 3000 school 1 kinderen verzameldea zich bij dfe Koningslaan terwijl een lange rij volwassenen j form rden bi de ingang van het voorterrein Omstreeks half twee kwam prinses Juliana prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix en Irene naar buiten waar de prinses een blinde dame ont moeite en vervolgens de heeren Mr A L des Tombs en F van Beek Calkotn de borgemeesters van Baarn en Soest en de besturen van de Oranjcvereenigingen uit deze plaatsen met muziek van de Harmonie Crescendo uit Baarn en de Soestdijker Harmonie marcheerden de kinderen met vlaggetjes en bloemen getooid het voorterrein op waar zij onder Icidinf van den heer Dick Koops vaderlandsche liederen zongen beëindigd met het Wilhelmus en een driewerf hoera H M de Koningin prinses Juliana prins Bernhard en de prinsesjes Irene en Beatrix hadden op hel terras plaats genomen terwijl prinsesje Margriet dat nog niet hersteld is uit het raam van een zijvleugel toekeek hét tradltioneele Oranje zonnetje deed zijn best nog tijdens den zang begonnen de kinderen bloemen Ie leggen op de treden van het terras Prinses Beatrix voegde zorgzaam een terzijde gevallen bloempje bij de andere en een kleuter ging gemoedereerd zitten bij het bouquet dat hij zoojulst op het terras had neergelegd 1 In besloten kring heeft de Koninklijke VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING ♦ DAGBLAD GIOOT ÊOUDH 65 Tegen zonsondergang kreeg deveelgeplaagde kapitein eindelijk rust het jeugdige gebroed ging naar kooien papa ging tegen den boomstamzitten dutten Daar hadden de jongens die hun oom achterna gerend waranen alles gezien hadden op gewacht Met t oog op het feeuwentemmen waser in de vliegmachine een grooteflesch chloroform die werd tegelijkmet n grooten zak gehaald en vervolgens Koosje s zakdoek flink met chloroform besprenkeld kwestie zou onthouden Hij voegde hieraan toe dat dit geen precedent vormde voor onthouding van stemmen door de permanente leden van den Raad Hij zeide vervolgens dat de besprekingen van den Raad ten volle hadden bevestigd dat het regiem van Franco een ernétige bedreiging is voor den internationalen vrede Het aannemen van dit voorstel beteekent dat de Veiligheidsraad in plaats van het nemen van doelmatige maatregelen uitstel en geen actie zoekt in de kweste vao het Spaansche fascisme De Sowjet Unie blijft zich ronduit iegen dit voorstel verzetten aldxis Gromyko De Raad nam vervolgens t Australische voorstel aan met tien stemmen voor en een onthouding van Gromyko De Raad werd daarna verdaagd zonder dat een datum voor de volgen familie na dit featljn den verjaardag van de prinses verder gevierd maar nog den geheelen middag en ook des avonds heeft het paleis Soestdijk d belangsteling getrokken van de talrijken die zich voor de hekken veriamelden De wedstrijd tegen de Belgen De offlcleele sarpenstelllng van het Nederlandsch elftal dat tegen de Belgen speled kan eerst Zondag of Maandag a s worden tegemoet gezien Het elftal zal er naar alle waarschljnl kheld als volgt uitzien Doel Kraak Storm V Achter Potharst Ajax en v d Linden Ajax Midden B Pauwe Feljen Kuppen Sitt Boys en de Vroet Feyta Voor HoUeman VUQ Wllkes Xerxes Rooten Haarem Rijvers NAC en Smit Haarlem ReaerUs v d Vliet Of5S C ld hove DWS V Bultenen H DVS en Oracger Ajax De keuze van Kraak lag in de verwachtingen en dat Wilders ditmaal gepasseerd werd zal ook wel geen verwo lng wekken fotharst en v d Linden vormen geen formidabel back tei hoewel hjM keuze bl gebrek aan een sterker tweetal wel gerechtvaardigd is De middenllnle vormde wel het grootste vraagstuk dat men oploste door hier dan ook een oude middenllnle neer te eiten wat soms meer wil zeggen dan drie goede voetballers dit oude Peljenoord trlo Kuppen speelt sedert kort in Sitt Boys is zeker volkomen op elkaar Ingespeeld HoUeman ts wel de snelste rechtsbuiten waarover wij beschikken en kan hierdoor vooral tegen de elgen zijn waarde bewijzen De keuze van het blnoentrlo zal niemand verwonderen en hoe Smit zich OD linksbuitenplaats zal houden vormt gwn probleem Of hij echter trouw langs zUn lijntje zal blijven is f 7 9 misschien de bedoeling wel niet Als geheel maakt het elftal den indrnk van een nieuw expeHment dat zal kunnen slagen als het initiatief In d komenden strijd aan Nederlandsche zijde b ijf b de Belgen geen schijn van kans krijgen hun spel te ontplooien den zullen hiervoor voortoopig geen g bijeenkomst werd vastgesteld aanvraagformulieren worden verstrött Er werd ov Viering verjaardag Prinses Gisteren hebben 1000 Nederfaodsche soldaterf die te Wolverhampton worden opgeleid gedefileerd voor generaal majoor D van Voorts Evekltk commandènt der Ned troepen In Engeland en den burgemeester der stad ter gelegenheid van de viering van den verjftargag van prinses Juliana De O 21 te Rotterdam aangekomen Gisterochtend te 11 uur is aan de Parkkade te Rotterdam aangekomen H Ms Onderzeeboot O 21 pnder commando van den luitenant ter zee der 2e klasse W MorZer Vijf jaren voor gewezen Commissaris van Politie De gewezen Commissaris v Politie 1 P Roszbach die in de eerste jaren ianden oorlog te Rotterdam het hoofdcommissariaat van politie had waargenomen en in die functie in de kaart an de Duitschers had gespeeld is Maandagmiddag door de Rotterdamsche Kamer van het Haagsche Bijzondere Gerechtshof tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld met ontzetting uit beide kiesrechten Er was 10 jaar geëischt BADÏOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG miVÈRSUM I 301 m VARA 18 00 l Mei voor een vrij J P 18 20 Gram muz 18 30 Progr Sfr de Nederl Strijdkrachten 19 00 S i zijn jOTig en dat is fijn 19 25 SL mui ek 19 45 Toespraak 20 00 Nieuws 20 05 Toespraken door de Ministerpresidenten van Engeland Rpiffië Zweden en Nederland 20 25 j ei bijeenkomst 21 20 De Mei die komt 21 50 1 Mei bijeenkomst 22 45 lo Hekkert V Eysden zang en Joh Lg orgel 23 00 Nieuws 23 15 ReMftages en gram muziek 23 55 Strijdjied voor de Parfij van den Arbeid 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 18 00 Ensemble Qregor Douwinsky 18 30 Het Rijk Overzee 1845 Ensemble Gregor Pouwmsky 1900 Nieuws 19 20 Met band en nlaat voor U paraat 19 30 Engelsche les voor beginners 20 00 Nieuws 20 05 Oeparteraentale uitz 20 20 Kerkconmi ten bate van het Leger des Heiis KOO Nieuws 22 15 De Klokkenberg lOÖ laar 22 35 Pianorecital 23 05 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM 301 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 15 Pierre Palla speelt liedjes van de Mei orgel 8 30 Ochtendrhythme 8 45 hitiem Morgenconcert 9 15 Morgenwijding Ds C J Mallink N H Pr te Ankeveen 9 30 Een vrooKjk programHa 10 30 Korte gesprekjien van vrouw tot vrouw 10 35 Pianorecital 11 00 Nuttig en noodig 11 10 Ensemble Guus van Opstal 11 45 Ber over bevrijde krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 Cyclus van Chopin s Pianowerken 12 30 In het spionnetje 12 35 Ensemble Jetty Cantor 13 00 Nieuws 13 15 Orkest Malando J4 00 De vrouw binnen en buiten haar huis 14 20 Kamermuziek 15 00 Sterren en steuetjes 15 20 Confetti 17 00 AVROkaleidoscoop 17 30 Musetteorkest HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Qram muziek 8 00 Nieuws 8 20 Maria ter eere 8 40 De heilige van de maand 8 50 Maria ter eere 9 00 Opgewekte melodieën 9 30 Waterstanden en Politieberichten 9 50 Gram muziek 10 00 Boyd Neei s String Orchestra 10 15 Morgendienst te leiden door Ds P F van Noort N H Pr te OudLods drecht 10 45 Gram mflz 11 004 adioziekenbezoek 11 45 Gekomen is de lieve Mei 12 15 Rode Rose vol Ghenaden 12 30 Lunchconcert 13 00 Nieuws 13 15 Vervolg lunchcon ert 13 45 Voor de vrouw 14 00 RhapsodieSeictet 14 40 Causerie voor de vrouw 15 00 Het Zweedsche Mannenkoor Die Svenke 15 15 Quatre Mainsrecital 15 45 verband met eventueele schrapping inart 192 De Kamer besluit daartoe De heer Wendelaar Lib vraagtverlof den Ministers van Binn Zaken van O K en W en van Handel en Nmv vragen te mogen stellen over deMrijze waarop t roor de verkiezingen btóchikbare papier over de politieke partijen is verdeeld over de zendu fen die aan de politieke partijen zijn toegewezen Hierover wordt in de volgende vergadering beslist Zonder beraadslaging o f hoofdelijke stemming woriü goedgekeurd t wetsrontwerp wijziging en aanvulling van het Koninklijk Besluit van 30 Nov 44 Stbl no E 510 Daarna is aan de orde Wetsontwerp regeling van de rechtspositie van nige burgerlijke gezagsdragers en v n de leden der Tweede Kamer der StatenGeneraal in verband met de bezetting De heer Wendelaar Lib stelt voor ook de weduwen in de hier getroffen voorzieningen te betrekken De Min van Binn Zaken de heer eel neemt dit voorstel over Het ontwerp wordt z h s aangenoiJen Het Wetsontwerp regeling betref ftde wettelijke maatregelen op het gebied van de prijzen van goederen cn diensten wordt zonder beraadslaging of stemming goedgekeurd De voorzitter verdaagt de vergade ng tot Donderdag a s des namid 1 uur KOLENRANTSOEN 1946 1947 VOOR GEBOUWEN WERKPLAATSEN E D Alle verbndkers van vaste brMidstoffen voor verwarmingsdoeleinden die voor het afgeloopen stooteelzoen van de Brandstoffencommissie een Identiteitskaart ontvhigen moeten ter verkriiging van een toewijding vaste brandstoffen voor het stookseizoen 1946 1947 vóór 15 Md a s een aanvraagfofmulier md 393 05 volledig ingevuld bij hun Distritnitiedienst irfeveren De Plaatselijke Distributiedienst zal nader bekend maken waar en wanneer genoemd formulier kan worden afgehaald en ingeleverd In afvrachting van een nader bekaid te maken regeUng voor woningen die alleen centraal verwarmd kunnen wor Arbeid in de Broodbakkerijen in veri and met den Nationalen Feestdag De minister van Sodale Zaken heelt toegestaan dat op Vrijdag 3 Mei g wert t kan worden voor de volgoide dagen zoodat op Zaterdag deJxikkersarbeid kan stflstaan Op Vrijdag 3 Mei en Maandag 6 Mei is de verkoop van versch brood van acht uur af geoorioofd Partij van de Daad opgericht door Bellamy Partij De principieële leden van de Nederlandsche Bellamy Partij en verwante Religieus Socialistische jongeren hebben een voorloopig comité van actie gekozeh dat per 22 Maart j l een nieuwe politieke formatie genaamd de Partij van de Daad in het leven geroepen Deze partij staat overeenkomstig haar grondwet pp een volkomen geweldloos en pacifistisch standpunt en wenscht kapitalistische staathuishouding in een zuiver socialistische te veranderen zooals die o a door Edward Bellamy omschreven wordt m diens beide boeken Looking Backward in het jaar 2000 en Equality gelijkheid voor allen BUITENLAND GROMYKO STEMT NIET De Veiligheidsraad heeft zijn besprekingen over de Spaansche kwestie De voorzitter stelde onmiddellijke stemming over het Australische voorstel voor maar de Poolsche afgevaardigde kwam tusschenbeide met het voorstellen van twet amendementen 31 Mei als limiet voor het verslag van de commissie welke een onderzoek zal instellen naar de Spaansche kwestie en een toevoegen aan het voorstelvan de woorden eenstemmige moreele veroordeeling van het regiem van Dr Lange de Poolsche afgevaardigde zeide dat hij d eze voorstellen deed omdat hij hiermede hoopte een eensgezinde actie van den raad te verzekeren De Australische afgevaardigde zeide de twee amendementen teaanvaarden Gromyko kondigde tben aan dat hij zich van stemming over de Spaansche 66 Gewapend met zak en touw en met t verdoovende goedje slopen de twee jongens naar den snurkenden aap Koos duwde hem den zakdoek onder z ti neus en Kees gooide hem heel handig den zak ovef z n kop Met stevige touwen die de slimme neven evenmin vergeten hadden werd hij n i zoo stevig geboeid dat hij als hij bijkwam zeker geen vin zou kurvnen verroeren Daarop werd kapitein Klakkebos niet zonder veel moeite weer op den beganen grond geholpen INDIË Japaneche Ooriogsmisdadigers in Saigon Uit Saigon wordt officieel medegedeeld dat aldaar tenminste drie Japanneuzen terecht zullen staan als oorlogsmisdadigers wegens moord op en slechte behandeling van javaansche arbeiders die in het begin van he vorig jaar naar Indo China zijn gebracht Onder de Japansche verdachten die op het oogenblik in de gevangenis van Saigon worden verhoord bevindt zich een arts tegen wien de afgrijselijke beschuldiging is ingebracht dat hij op een Javaansch arbeider zou hebben geëxperimenteerd alvorens hem op beestachtige wijze af te maken overeengekomen dat de commisse welke de documenten zal bestudeeren en een verder onderzoek naar het regiem van Franco zal instellen zal worden samengesteld uit de Australische Braziliaansche Chineesche Fransche en Poolsche afgevaardigden terwijl de Australische gedelegeerde als voorzitter zal fungeeren De Verjaardag van de Prinses bij onze soldaten in Engeland Heden hebben 1000 Nederlandsche soldaten die te Wolverha aipton worden opgeleid voor Generaal Majoor D van Voorst Evekink Commandant der Ned troepen in Engeland en den Burgemeester der stad ter gelegenheid van de viering der verjaardag van H K H Prinses Juliana een parade gehouden Japansche deserteurs gearresteerd Weg van Batavia naar Bandoeng rustig Uit betrouwbare bron wordt vernomen dat de Indonesisthe autoriteitende arrestatie van twee Japansche deserteurs die waarschijnlijk leiders vaneen extremistenbende zijn hebben gelast Intusschen heeft Hidaiat plaatsvervangend politiehoofd van Tjiandjoer in een interview met den commandant van de eerste brigade verklaard dat de betrekkelijk rustige toestand op den weg waar l ngs het cönvooi van Batavia naar Bandoeng gaat te danken is aan het wegtrekken van terroristen hetgeen onder druk van de zijde der Indonesische politie geschiedde MAATSCmPPEUJKE ORDENING en GEESTELIJKE VRIJHEID DE GRONDSLAGEN VAN HET NIEUWE NEDERLAND Molotof ontvangt Memoranda van Tsjecho Slowakije Tijdens een onderhoud dat Nosek d Tsjechische Ambassadeur te Parijs Dinsdagmiddag mCt Molotoff had overhandigde hij aan den vertegenwoordiger der Sovjet Unie 3 memoranda betreffende de volgende kwesties 1 Herziening der grenzen tusschen TsjechoSlowakije en Duitschland Uitwisseling van bevolkingsdeelen tusschen deze beide land t Het terugeischen door TsjechoSlowakije van 7 gemeenten die op het oogenblik tot Hongarije behooren maar voor den ooriog een bruggenhoofd van Tsjecho Slowakije op den rechteroever van den Donau ter hoogte van Pressburg vormden ïjest m Diplomatieke betrekkingen met Libanon en Syrië No 1 van Lijsi 1 Het Fransche Persbureau A F P meldt Door uitwisseling van brieven tusschen den Ned Ambassadeur te Parijs en d e buitengewone gezanten en gevolmachtigde Ministers van Libanon en Syrië zijn tusschen de resp landed diplomatieke betrekkingen gevestigd Tegen Roofovervallen Deze ervaren stuurman moet aan het roer blijven De Britsche Nieuwsdienst in Duitschland meldt dat sterk bewapende mobiele eenheden spoorwegpolitie zijn georganiseerd in de Britsche zone van Duitschland ter bestrijding van roofovervallen op voedseltreinen