Groot Gouda, donderdag 2 mei 1946

Van werken en sparen Politieke en financieele consolidaten noodig voor herstel van de welvaart Men heeft den laatsten tijd herhaaldelijk van vertegenwoordigers der fegeering kunnen vernemen dat hard werken en zuinig leven het eenige middel ie om uit de tegenwoordige economische moeilijkheden te geraken De zoo juist verschenen begrooting heeft deze aanbeveling nog eens krachtig onderstreept Er is inderdaad geen andere mogelijkheid om de welvaart welke tijdens de grootscheepsche vernietiging van productiemiddelen gedurende den oorlog verloren is gegaan terug te winnen De zaak is dat de consument op het oogeftblik niettegenstaande de over vrijwel de geheele linie sterk gestegen inkomens veel armer is dan voor den oorlog Nooit hebben we zoo van nabij kennis gemaakt met de economische waarheid dat niet de omvang van het geldinkomen de welvaart bepaalt maar de verhouding tusschen inkomens en prijspeil Nu zdli de wekroep hard werken en zuinig leven wellicht beter tot de Nederlanders doordringen wanneer het een nieuw geluid was Men heeft echter reeds zoo dikwijls onnoodig dit parool uitgegeven dat de roep met eenig wantrouwen wordt aangehoord In den crisistijd bijvoorbeeld werd dè bevolking steeds weer aangespoord om vooral hard te werken en de defla tiepolitiek zorgde wel dat zij zuinig was ook En dat in een wereld waarin van alles te veel was en waarin dus minder hard werken en meer verbruiken op den voorgrond hadden moeten staan Dit neemt niet weg at bij de tegenwoordige schaarschteeconomie het betreffende parool wel degelijk juist is Hard werken en zuinig leven is geen devies voor een langdurige komende periode het is een noodzakelijkheid van dit oogenblik In dit verband verdient de tótlating in de begrooting aandacht waarin gesproken wordt over een noodzakelijke besparing vrijwillig of gedwongen Van 15 van het nationale inkomen Bij de 27 die reeds door belastingen wordt opgeslokt beteekent dit dat de Staat 42 van het nationale inkomen vraagt De regeering zoo heet het zal van haar kant alle middelen aanwenden om dezen spaarzin te bevorderen en wel het mpest in de eigen staatshuishouding Het streven naar efficiency in den staatsdienst is hiervan een bewijs Nu loopen de meeningen over den spaarzin der regeering uiteen Afgezien van alle politieke critiek verscheen er echter onlangs in het regeeringsorgaan Economische Voorlichting no 23 d d 4 April een artikel naar aanleiding van een onderhoud met mr A G G Tyd an directeur der Rijkspostspaarbank Hierin zegt mr Tydema o m Een spaarder wil de zekerheid hebben te allen tijde vrijelijk over het bespaarde te kunnen beschikken De tegenwoordige monetaire financieele en fiscale politiek der regeering geeft hem die zekerheid allerminst Een onverdachte stem van onverdachte zijde Het probleem van het harde werken is in zeer vele krin en geen probleem meer Daar wordt hard gewerkt dikwijls harder dan ouder de tegenwoordige moeilijke omstandigheden redelijkerwijs zou mogen worden verwacht Het sparen is echter nog een vraagstuk met vele haken en oogen welke nauw samenhangen met het feit dat de financieele toestand nog niet is geconsolideerd Gegeven den werkelijkheidszin der Nederlanders zal zeker ook dit probleem worden overwonnen eenige orde in de binnenlandsche politieke chaos is daarvoor evenwel een eerste vereischte Apothekers Assistenten eischen Rechtspositie De door dè samenwerkende organisaties van apothekers assistenten aan de Ned Mij ter bevordering der Pharmacie aangeboden salarisvoorstellen zijn door de patroonsorganisatie afgewezen Van de zij dfe der werkgevers werden nieuwe voorstellen aangeboden welke door de apothekers assistenten niet aanvaard kunnen worden De apothekers assistenten Willen hun eischen vastgelegd zien in een C A O De Algemeene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf sluit zich niet bij de E V C aan De Algemeene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf schrijft het A N P De Alg Bond van Werkers in het Mijnbedrijf heeft op 28 April een buitengewoon congres belegd te Hoensbroèk Ten aanzien van de aansluiting bij de landelijke centrale E VC werd door het congres als volgt besloten De Algem Bond van Werkers in het Mijnbedrijf in buitengewoon congres bijeen op 28 April 1946 overwegende of aansluiting bij de E V C op grond van een daarvoor samengesteld rapport mogelijk is komt tot de volgende conclusie Het congres acht geen termen aanwezig om een eventueele aansluiting bij de E V C af te wijzen Gezien echter het maanwoord van het Episcopaat waarbij aan Katholieken verboden is lid te zijn van de E V C besluit het congres De Algem Bond van Werkers in het Mijjibedrijf zelfstandig voort te laten bestaan Zoodra er fusie besprekingen geopend worden tusschen de bedijfsbonden van het N V V en de E V C zal de Algem Bond van Werkers i h Mijnbedrijf besprekingen openen met den Algem Ned Mijnwerkersbond om bp basis van het centrale fusie rapport N V V E V C de mogelijkheidte onderzoeken of een nieuwe bedrijfsbond voor werkers in het mijnbedrijf aangesloten bij de nieuweorganisatie gesticht kan worden De staking in de Amsterdamsche Haven De staking in het Amsterdamsche havengebied breidt zich geleidelijk uit en begint ernstige vormen aan te nemen Voortdurende actie van de E V C heeft bewerkstelligd dat ook de meeste vaste bootwerkers het werk thans hebben neergelegd Slechts een kleine groep van deze havenarbeiders bij de K N S M is nog aan het werk In het geheele gebied rond het havencomplex surveilleert de Amsterdamsche politie Ongeregeldheden hebben zich nog niet voorgedaan Volgens insiders is het einde van d§2e conflicten niet te zien omdat men Prinses Juliana Beschermvrouwe Nederland Canada Naar wij vernemen heeft H K H Prinses Juliana zich bereid verklaard het beschermvrouweschap over de vereeniging Nederland Canada te aanvaarden Officieele Heropening van de Ho ere Krijgsschool Gisteren is de Hoogere Krijgsschool welke thans in het buitengoed Clingendaal te Wassenaar gevestigd is officieel heropend Herdenkingsplechtigheid te Vught Op Vrijdag 3 Mei zal te Vught een plechtige herdenking worden gehouden van de gevallenen in de jaren 1940 1945 Van off zijde wordt ons medegedeeld dat H M de Koningin voornemens is deze plechtigheid bij te wonen De stoeten van deelnemers zullen uit Vught Marktpleinen Versterplein zich t egeven naar het executieterrein in de heide Lunet 2 om 3 uur v srdt vandaar vertrokken zoodat de stoeten omstreeks vier uur t herdenkingsterrein bereiken Iedereen kan zich bij die stoeten aansluiten Mr Steeti6erghe keert naar Nederland terug Mr M P L Steenberghe heeft zijn functie van voorzitter der Nederlandsche Inkoop Commissie neergelegd enis naar ew York vertrokken vanwaar hij naar Nederiand zal terugkeeren Mr Trip onderscheiden Bij Kon Besluit is bij bevordering benoemd tot Grooticruis in de Orde van Oranje Nassau mr L J A Trip oud president van de Ned Bank Prinselijk Paar bij afscheidslunch van Mr Trip Het Prinselijk Paar heeft gistermiddag aangezeten aan een afscheidslunch in het gebou van de Groote Club te Amsterdam welke door den Minister van Financiën prof mr P Lieftinck aan deh scheidenden directeur van de Nederlandsche Bailk mr L J A Trip werd aaitgeboden FJnantieele moeilijkheden in na öorlogschen tijd Openbare Leeszaal en Bibliotheek Aanwinsten 0Ali4JVS C 36 di Corsari W Die van ons F 10 n Fabricius J Nacht over Java M 57 ve Mey J H O van de De vensters heropend Verv op Gesloten vensters S 269 Scheepens H GrUlig geld V 635 b Visser Roosendaal J Belofte 823 C 17 Carroll O H As the earth turns 823 F 41 s Forester C S The ship 823 R 23 g Rawlings M K Golden apples S23 S 599 Shute N Pastoral STUDIEWERKEN 204 K 85 br Kraemer H Kerk en humanisme 220 D 38 Deursen A van Palestina 244 D 30 Delleman T In het licht van zijn verrijzenis 266 S 82 Straelen H van Terug uit japansche interneering 284 B 20 Bannag W Het Vrijzinnig ProtestantisigÉË w fi 327 H 21 bryfff iiton M A Britsche democratie oorlogstijd 332 K 81 Korteweg S en F A G Keesing Het moderne geldwezen 530 M 681 r Moerkerk J J Radar 540 K 93 Kruseman W M Dfe wonderwereld der chemie 621 4 B 92 Bruyn L A de J Lahey en H A D Schipper Vliegtuigbouwkundig teekenen 624 W 49 Werkman E Nederland bouwt tunnels 811 E 309 V Engelman J Vrijheid gedichten 940 7 P 97 Pyle E Q I Joe het leven van den Amerikaanschen soldaat 941 7 H 16 Hagen L A Ik vocht om Arnhem De Politieke Debat avond In aansluiting op het sefirijven van het plaatselijk bestuur van de Partij van de Vrijheid gericht aan Drs G M Nederhorst zooals wij reeds publiceerden kunnen wij thans nog het volgende mededeelen De bijeenkomst zal plaatsvinden op Dinsdag 7 Mei in de zaal Kunstmin alhier waar dus het woord zal worden gevoerd door Drs G M Nederhorst namens de Partij van den Arbeid en den heer E G Stijkel namens de Partij van de Vrijheid Voor nadere bijzonderheden betreffende kaartverkoop etc verwijzen wij U naar de advertentie in dit blad R K Tooneelvereeniging T A V E N U In verband mpt de Nationale feestdag zal de plaaitsbespreking voor de eerste opvoering van Door e Spier niet plaats hebben op Zaterdag 4 Mei doch op Zondag 5 Mei van 11 tot 1 uur BINNENLAND TEXTIELPUNTEN AANGEWEZEN Het Centraal Distranitiekantoormaakt bekend dat de nummers 101 t e m 120 van de Textielkaarten va vb vc vd en ve en van de kaartenvr 605 de ountoi 101 t e m 200 zijnaangeweza voor het ko en vanTextiet Met nadruk wordt er op gbwezen dat losse punten niet gddig zf n Laatst genoemde punten zijn voorzien van de letter b v De weikzaamheden van de Tweede Kamer Naar het A N P verneemt zal de minister van Overzeesche Oebiedsdee en hedenmiddag 1 uur in de Tweede Kamer nadat deze het interpellatieverzoek van den heer Wendelaar zal hebben behandeld in openbare zitting een verklaring afleggen over het beleid der regeertng ten aanzien van Indië en gegevens verstrekken over de jongste besprekingen te Londen iHet ligt in het voornemen over deze verklaring in t openbaar een debat te doen houden op Maandag a s Wellicht ook in avondvergadering Dit uitstel van het debat heeft tweeërlei doel In de eerste plaats verschaft het den I leden der Kamer de gelegenheid de regeeringsverklaring rustig te bestudeeren In de tweede plaats zullen de leden dan kennis hebben kunnen nemen van een voorioopig rapport dat de missieVan Pol dezer dagen zal doen verschijnen Naar voorts vernomen wordt zal het wetsontwerp tot heffing van een vermogensaanwasbelasting voor de verkiezingen niet meer in behandeling komen weigert met de E V C te onderhandelen j De Scheepvaartvereeniging Noord bericht het A N P dat de Samenwerkende Havenbedrijven te Amsterdam den stakenden arbeiders heeft bericht dat zij tot Maandagmorgen a s de gelegenheid hebben om zich te melden Degenen die dan den arbeid nog niet hebben hervat zullen dus niet in het havenbedrijf worden teruggenomen Voor de openkomende plaatsen kunnen gegadigden zich reeds thans i elden t De Tromp Vrijdag te Amsterdam De Marine Voorl dienst meldt H M s flottieljeleider Tromp die Vrijda g 3 Mei a s te Amsterdam zal aankomen zal des ochtends te tien uur worden afgemeerd aan het Steenenhoofd Te IJmuiden zullen de bevelhebber der zeestrijdkrachten luitenant admiraal C E L Helfrich en de adjudant van den Minister van Marine officier M S D der eerste klasse P L Koppen te IJmuiden aan boprd gaan De Weltevreden uit Indië terug Het m s Weltevredeji is uit Indië vertrokken met in totaal 824 repatrieerenden aan boord waaronder 300 mannen 330 vrouwen en 194 kinderen Nieuws van de Bollenvelden en bloeiende Boomgaarden Door het warme weer zullen de bloembollen a s Zondag grootêndeels uitgebloeid zijn In Hillegom staan de Darwintulpen tn vollen bloei Het in de Pers aangekondigde bloemencorso op Zaterdag 4 Mei gaat ni t door In de Krimpenerwaard staan de perenboomen in vollen bloei en ook de appelboomen zullen bij goed weer uit zijn In de Alblasserwaard staan de appelboomen in vollen bloei terwijl de overige bloesem door hagel vernield werd Wordt door de Amerikanen geschonken kleeding verkocht Door onbekendheid met de feiten heeft een gedeelte van het publiek dal regelmatig in schriftelijk contact staat met relaties in Amerika er to bijge dragen dat aldaar de meening heeft postgevat dat hier in Nederland de door de Amerikanen geschonken kleeding aan het publiek verkocht iou worden Het is vanzelfsprekend dat door dergelijke berichten onze goodwill in Amerika ten zeerste wordt geschaad Ter voorkoming van deze onjuiste berichtgeving is het nuttig dat van de volgende feiten kennis genomen wordt Na de bevrijding zijn uit het buitenland belangrijke hoeveelheden tweede handschkleeding ontvangen Een gedeelte van deze kleeding was afkomstig uit rdief acties en werd gratis aan de Nederlandsche regeering ter beschikking gesteld Hier te lande De bezetting heeft ons ruim 9 milliard gekost nog afgezien van de ƒ 4 2 milliard vorderingen op Duitschland voortgesproten uit particuliere verkoopen aan Duitschland Indien wij deze f 14 milliard verdeelen over 5 jaar dan komen wij tot een gemiddelde van 2 8 milliard per jaar Dit bedrag is hoog maar wat te zeggen van een uitlating van den vroegeren Engelèchen Minister Eden in het Parlement naar aanleiding van de Engelsche begrooting dat de kosten van de bezetting in Duitschland den Engelschen belastingbetaler per jaar 80 millioen pond d w z ruw genomen 850 millioen Gulden i staan komen Ex Min Eden voegde daaraan toe We should not be paying reparations to Germany Het wordt onder deze omstandigheden wel begrijpelijk dat men van Geallieerde ijde n wensch te kennen heeft gegeven aat de betaling van goederen die wif eventueel uit Duitschland zotiden kunnen betrekken in Dollars geschiedt Onze Regeering die terzake besprekingen in Londen heeft gevoerd zal een zware taak hebben om de Engelsche regeering tot andere opvattingen te brengen Immer indien wij onze 4 2 ipilliard Guldens zouden kunnen igebruiken o m er Duitsche leveranties mede te voldoei dan zouden wrij weliswaar onze Mar aangevoerd is deze kleeding door verschillende hulpverleeningsorganisa ties de H A R K en N V H gratis aan de daarvoor in aanmerking konlende personen uitgereikt Een ander gedeelte van de aangevoerde tweedehandsch kleeding is door de Nederl regeering in Amerika gekocht Deze gekochte kleeding wordt via het Rijksbureau Distex door den handel verkocht in die gebieden en plaatsen die bijzondere voorzieningen behoeven Branden in Amsterdam Het aantal branden is de laatste maanden in de hoofdstad onrustbarend toegenomen In geen enkele periode van gelijken duur tijdens den ooriog heeft de brandweer zooveel werk nveeten verzetten dit ondanks alle noodkacheltjes kaarsen en carbidlampen De oorzaak van dit toenemende aantal branden van den laatsten tijd kan een toevallige zijn maar is mogelijk ook aan onachtzaamheid in het huishouden te wijten Export van Oesters naar Engeland en Denemarken De Britsche regeering heeft besloten deviezen ter beschikking te stellen voor den invoer uit Nederland van een half millioen stuks oesters Schatkist Papier Op verzoek van het Ministerie van Financiën maakt de Hoofdgroep Banken bekend dat het verbod tot verkoop van schatkistpapier aan particulieren niet geldt indien de voldoening vdn de koopsom in vrij geld geschiedt Hepatrieerenden uit Indië Naar wij van de afdeeling pers en publiciteit van den Dienst der Repatrieering vernemen heeft het uit Bangkok komende s s Nieuw Holland op 26 April Singapore veriaten met in totaal 1055 repartrieerenden aan boord Het schip wordt 7 Mei te Colombo en 12 Mei te Suez verwacht Het m s Sommelsdijk is 26 April uit Suez vertrokken Stewardessen bij de K L M Gisteren zijn voor het eerst na den oorlog stewardessen in dienst genomen op de Europeesche lijnen der K L M bij wijze van proef De stewardessen zijn oog niet afgestudeerd Nel Oosthout in Londen De Nederlandsche voordrachtkunstenares Nel Oosthout is in Londen aangekomen Zij zal o a in Coventry en in Rochdale optreden Op 1 Mei zeü zij in het Technical College Theatre van het zoo zwaar getroffen Coventry een voordrachtavond geven van De Krijtkring Nel Oosthout zal deze voordracht in het Engelsch houden In Engeland zijn de voordrachtavonden zooals Nel Oosthout en Charlotte Kohier die in ons land geven weinig bekend Alleen de Amerikaansche actrice Ruth Draper treedt momenteel in Londen in hetzeltae genre op kenvordering liquideeren doch daarmede zou de Duitsche betalingscapa citeit niet gediend zijn en de Geallieerxden zouden daardoor niet in staat zijn de door hen gemaakte bezettingskos ten ojn over de overige schadevergoe dingen maar niet te spreken op Duitschland af te wentelen pok hier evenals bij de Amsterdamsche li =7tenbeurs zal het moeilijk zijn netjuiste evenwicht te vinden en leaerhet zijne te geven Het tekort van f 2 2 milliard oponze Begrooting is lager dan verwacnrwerd doch zal toch tengevolge heo ben dat onze Staatsschuld 11 stijgt Wij zien daarbij even de scaiecmaatregelen voorbij die ons in denvomi van Vermogensaanwasbelasting en Vermogensheffing nog te wachten staan Terzake van de stijging öer Staatsschuld in ons land en in andere landen gedurende den laatsten wereia oorlog nog het volgende Percentsge wijs steeg de schuld het meest m Slanden der voormalige As en net minst in dè neutrale landen De vergelijking wordt als volgt Duitschland 1300 Italië 500 Ver Staten 650 Frankrijk 400 ƒ Nederland 400 België 330 Zweden 400 Zwitsedand 200 Portugal 20 Ontleend aan Weeksfaat Robaver