Groot Gouda, vrijdag 3 mei 1946

Ooze parken eo plaotsoeoeo De raïne van het station op den bevrijdingsdag m vcut de w€€k tóen deze week ter gelegenheid vafi Prinses Juliana s verjaardag de vlaggen wapperden van torens £ n huizen de lich tblauwe hemel zjch boven onze stad welfde en het jonge lentegroen langs de grachten zijn spel van hcht en donker speelde toen zal in de meesten onzer dat onbeschrijfelijke gevoel zijn boven gekomen dat een jaar geleden onze harten vervulde op den 5en Er zijn gebeurtenissen in het leven van mensch en volk die moeilijk onder woorden zijn te brengen omdat zij het diepste raken dat in ons is Laten wij dankbaar zijn dat er mannen en vrouwen temidden van ons volk leven die dit onbeschrijfelijke woorden weten te geveji zoodat zij weerklank vinden in ons hart Het onderstaande gedicht is gezet in de toon der dankbaarheid dat de tortuur van vlammen knechtschap en geweld voorbij was J N DANKGEBED O Heer ons hart is boordevol van dank al zijn onze oogen boordevoi van tranen nu onzer klokken jubelende klank weer beiert boven vaderlandsche vanen En zijn ook duizend klokkemonden stom daar roovershanden zelfs de torens schonden luid bonzen onze harten om alom Uw grootheid Heer en onze dank te konden Die in het donker huis der ballingschap aan Babels wateren hun lot beweenden en die in cel en krijgsgevangeschap teeren op kracht die hun Uw kracht verleende zij hebben aan een horizon van vuur het klare licht der vrijheid zien verrijzen en heffen t hoofd en komen in dit uur ontroerd tezamen om Uw naam te prijzen Wij danken U uit nacht en diepe rouw uit hongersnood en velerlei ellende omdat Uw hand ons weer verlossen wou het zware juk der knechtschap van ons wenden Wij danken U dat Uw gerechtigheid verdierf die onze vrijheid kwam belagen en dat de macht waaraan de wereld lijdt door sterker macht verplet werd en verslagen Wij danken voor wat Uw genade ons gaf aan kracht en wil om nimmer te versagen en voor de moed om over dood en graf van menig man de vlag te blijven dragen Voor wat Gij hebt genomen danken wij Wij danken bovenal voor onze dooden Gij kent hun namen t is een lange rij die vielen voor hun volk en Uw geboden Want Gij die volken schept en onderhoudt enciin hun hart de Mem legt van de vrijheid hm ons dat kostbaar kleinood toevertrouwd om het te koesteren in Uw nabijheid Uit leed en strijd is dit goed volk ontstaan zijn vrijheid is in snïart en bloed geboren nu heeft het door een donker dal gegaan zich wederom de vrijheid toegezworen Wij danken U dat Gij ons de tortuur van vlammen en geweld hebt laten dragen Het goede ijzer wordt gehard in t vuur het taaie staal gesmeed met felle slagen Hoe zouden wij thans arm zijn en berooid zoo wij niet rijk in nieuwe vrijheid waren hoe zouden wij verdoold zijn en verstrooid zonder het bioedcement der martelaren Geef wie als job in zakkengoed en asch terneerzit bij het puin van zijn verteden weer moed en kracht om dat wat eertijds was te overtreffen in een schooner heden Geef dat wij de eenheid in de nood gesmeed bewaren in de dagen die gaan komen opdat van wie voor ons het zwóórste leed de leege plaats wèürdig wordt ingenomen Geef ons de wysheid noodig om de taak die Gij ons oplegt dapper te volbrengen Wil ons geloof versterken in de zaak waarvoor nog menigeen zijn bloed zal plengen Laat ons de hoop waarin zij vielen nooit door ontrouw of zwakhartigheid beschamen Doe ons totdat onze arbeid is voltooid vereend volharden in Uw liefde Amen Uit Spijkerschrift Yge Foppema Wat de Bió COfMt brengen HET MEISJE MET DE BLAUWE HOED In de Réunie bioscoop draait deze week de opnieuw uitgebrachte Hollandsche film Het meisje met de blauwe hoed De Nederlandsche filmindustrie heeft al spoedig moeten teruggrijpen naar het komische genre wilde zjj het noodige succes oogsten Nu aan humoristische scènes ontbreekt het in deze film niet waarin de hoofdrol van J oontje wordt gespeeld door den bdireiden revue artist Lou Bandy en het meisje met de blauwe hoed door Truus v Aalten Voor ons Gouwenaars heeft de film een aparte aantrekkingskracht omdat zij gedeeltetijk in Schoonhoven is opgenomen en ons beroemde spoortje zaliger nog eens ten tooneele verschijnt Voor de jongelui van de lichting 1943 is hier vast een voorproefje te zien van wat hun te wachten staat Het draaiboek is vervaardigd naar de gegevens van het beroemde boek van dien naam van Johan Fabricius Zoo is deze film merkwaardiger wijze ifi verschillende opzichten weer actueel en was het een goede gedachte deze juist nu weer op het doek te brengen Om het programma in stijl te houden is behalve het Hollandsch nieuws de graag geziene film Onze Prinsesjes als goed sluitstuk ingelascht In de advertentie van de Reunie Bioscoop In ons nummer van gtseren stonden de aanvangsuren voor Vrijdag vernield Dit moét zi n voor Woensdag RARE KOSTGANGERS De Schouwburg Bioscoop brengt deze week in Rare Kostgangers den graag gezienen filmzanger Bing CrosEry die in deze rolprent talrijke liedjes zingt zooals b v Meet the sun halfway en Rings on my fingers Deze fHm vertelt t verhaal van het pas ouderloos geworden kind Pat die bij twee arme artisten wordt ondergebracht De effecten die het kind erft blijken waardeloos te zijn Twee vrienden van den overleden vader van Pat Buzz en Axel zullen voor geld zorgen Zij koopen een restaurant met veel schulden Met medewerking van veteranen organiseert Buzz een cabaretavond en verzintook een methode om aan geld te komen De rijke Jarvisjohnson ontvangt telegraphisch een aanbod om de effecten van zijn nichtje te koopen en probeert zich deze voor duizend dollar toe te eigenen De openingsavond is een succes maar de zaken nemen een verkeerde loop als Jarvis bemerkt dat hij door winstbejag zichzelf bedrogen heeft Pat vertelt echter haar moeilijkheden aan Mr Blair haar bankdirecteur die alle problemen uit den weg ruimt en geld beschikbaar stelt voor het restaurant dat nu in goede handen is Zoo eindigde deze amusante rolprent Het voorprogramma bevat o a een muzikaal tweeacter Nederlandsch nieuws o a beelden uit Bandoeng en jv ereldnieuws DE VROOLIJKE HOTELIERS Deze week vertoont Thalia Theater een muzikaal opgewekt programma Na een muzikale één acter vooraf zien we het Fransche filmwerk De Vroolijke Hoteliers Deze geschiedenis toont ons de Kapel van het 27ste Reg Infanterie die afzwaaien Volgens afspraak vinden zij elkaar een half jaar later te Parijs terug alle werkloos Een van hen heeft echter een schitterend Hotel aan de Rivièra geërfd maar dit Hotel staat al jaar en dag ledig Ze besluiten dit dan maar te gaan exploiteeren en om de reiskosten te sparen wordt de tocht van Parijs naar de Rivièra per fiets gemaakt Onderweg ontmoeten ze Micheline n jongedame die pech met haar wagen heeft en uit het gesprek blijkt dat zij niet ver van het Hotel bij haar voogd woont Onnoodig te zeggen dat ze allemaal op slag verliefd op haar zijn geworden Ondanks alles wordt de exploitatie van het Hotel geen succes De twee eenige gasten een Amerikaansch meisje met haar leerares kunnen hun rekening zelfs niet betalen Alles wordt geprobeerd om de zaak meer leven in te blazen maar ook een gratis con cert helpt niet Tenslotte brengt een kwasie politieke vergadering die belegd wordt de loop en dan begint het succes De voogd van Micheline verleent financieele steun en nu gaan de zaken zoo goed dat de exploitanten last krijgen met hun concurrenten die geen middel onbeproefd laten om de goede gang van zaken te verstoren Dank zij het werk van Raymond en zijn makkers worden ook deze pogingen verijdeld en bij het happy end zien we n enorm feest terwijl t ork een prachtig engagement krijgt om in Afraka te komen spelen De hoofdtoon van deze vroolijke filmVordt gevoerd door het bekende orkesrwan Ray Ventura en zij doen dit op 0 van hun bekende manier In de verdere hoofdrollen spelen o a Micheline Creirel Mona Goya en Alice Tissot BINNENLAND Mischa Elman geeft concert ten bate van 1940 1945 herstellingsoorden Mischa Elman de werelberoemde violist komt dit jaar voor eeri tournee naar Europa en zal in Nederland op 24 Mei a s een concert geven ten bate van de Stichting 1940 1945 en Herstellingsoorden Kousen en Sokken alleen tegen inlevering van A bon en punten Kousen en sokken mogen door den handel alleen worden afgeleverd tegen in ontvangstneming van den bon a van de Textielkaart va 510 en de benoodigde punten t Is Mei de bloeimaand Alles groeit en bloeit kleurt en geurt nu buiten t is nu hoogtij in de natuur Van het vele moois dat overal te zien is en te genieten geeft in onze parken en plantsoenen willen we voor enkele planten weer de aandacht vragen In het van Bergen Ijzendoornpark bloeit thans achter villa Honk een ongeveer 6 Meter hooge breede struik de V o g e 1 k e n Prunus Padus met mooie wili ebloemtrossen t gelijkt in de verte wel een groote seringenstruik overdekt met bloemen Langs de vijvers staat hier en daar ook nog een struik van deze soort De groep geelbloeiende Azalea p o n t i c a dicht bij de v Beverninghlaan staan volop in knop en bloem eerdaags zal het daar een schitterende kleurrijke hoek zijn In deze omgeving staat alteen in het gras een mooi exemplaarr J apansche Acer Acer palmatum atropurpureum ongeveer 4 Meter hoog met sierlijk ingesneden bruinroode bladeren deze is nu bijzonder mooi Bij de Bruine beuken Fagus silvatica purpurea major komen nu de prachtige jonge bruine blaadjes te voorschijn we zijn trotsch op onze 3 nog betrekkelijke jonge boomen die we in het v B lJ park bezitten en die gelukkig met den September storm 44 niets geleden hebben In het z g n middenpad bij het rustige bruggetje kan men ze goed in oogenschouw nemen en steeds bewonderen Bij de ingang van het Nieuwe Park bij den Winterdijk bloeit nu n schitterende groep van Spiraea argut a met een overweldigende witte bloemenpracht t gelijkt één groot bouquet witte bloemen Naast deze Spiraea s bloeien hier enkele struiken van dubbelbloemige witte Amandel Voor kousen sokken en sportkousen moeten 4 punten worden ingeleverd met uitzondering van onderk ousen ongeminderde dameskousen Standaard en skisokjes waarvoor thans 2 punverschuldigd zijn S S Tarakan in Rotterdam aangekomen De Oranje onderw De Afd Pers en Publiciteit van den Dienst der Repatrieering deelt mede dat gistermiddag te 2 uur het s s Tarakan te Rotterdam verwacht werd met 59 mannen 51 vrouwen en 12 kinderen uit Nederlandsch Indië aan boord Het ms Oranje is op 26 April 1 1 uit Batavia vertrokken met 888 repatrieerenden aan boord Prumus Prumus Amygdalus communis alba plena zeer mooi In t plantsoen aan de Nieuwehaven bloeien ook prachtige groepen van de witte Spiraea Arquta in deze omgeving maken ze wel een bijzonder mooi effect Bij de brandweerkazerne bloeien enkele struiken van de Berber a stenophylla met Sierlijk overgebogen takken waaraan donkergele bloempjes De oudere boomen in het Houtmansgrachtplantsoen mak zich ook klaar om mee te doen aan het groote Meifeest Maar hierover vertellen we later meer Zoo hebben we dan weer een greep gedaan uit al het schoons dat thans in onze parken en plantsoenen te zien is Dit alles wordt vervolmaakt en omlijst door het schoone gezang van onze vogels Wat zou een mooi bloeiende Meimaand zijn zonder vogels F Barmentloo Bonnen voor Rubberlaarzen worden ongeldig Met ingang van 16 Mei a s zullen de bonnen voor rubberlaarzen ongeldig wofden verklaard Men dient deze bonnen dus zoo spoedig mogelijk te besteden Indien bij den handel geen of geen passende rubberlaarzen in voorraad zijn kan men t m 15 Mei a s den bon bij den detaillist inleveren die hiervoor een ontvangstbewijs moet afgeven waarop vermeld moeten zijn naam en adres van den klant en handelaar het inschrijvingsnummer van laatstgenoemde bij het Rijksbureau voor huiden en leer en verder de soort en maat der rubberlaarzen en den datum van afgifte van den bon De aflevering der laarzen op ingeleverde bonnen zal plaats hebben zoodra deze door den handelaar ontvangen zijn BUITENLAND Incidc iten in Indo China Volgens een communiqué van generaal Ledere hebben op 28 April ƒ Haiphong incidenten plaats gehad die werden geprovoceerd door elementen van de Vietnam de republikeinsche Annamitische regeering welke ontsnapt waren aan de aandacht van q Annamitische autoriteiten Aan Annamitische zijde werden zware verliezen geleden De orde werd hersteld en er zal gewaakt worden tegen elke poging aldus het communiqué om de verdragen van 6 Maart j l te sabotee ren of te schenden Nabij Saigon vond een rustig ver loopen betooging plaats waarin autonomie voor Cochin China en bevrijding der politieke gevangenen werd ge eischt Fransche Benzineb Minen Met de Fransche regeering is een overeenkomst gesloten waarbij aan Nederlanders die met een personenwagen of motorrijwiel Frankrijk bezoeken een beperkt aantal Fransche benzinebonnen wordt verstrekt Deze bonnen zijn uitsluitend te verkrijgen bij het directoraat generaal van het verkeer Kanaalweg 3 te Den Haag De jiitreiking geschiedt Dp werkdagen tuschen 10 12 uur tegen overlegging van de geldige grenSdocumen ten Wit gxit jm Marim iloin