Groot Gouda, maandag 6 mei 1946

Kapitein Klaklcebos op de Leeuweniachl door O Th Rotmaa Daltacbc offldert bijgestaan doc r éea N S B politleman Oudenaarden de zeven eerste ilzclaari M Bosch W C Bql de Vroe W Hoonhont Mr A A Ri ktea Dr P Treub Mi H P C M de Witt Wijnen en A van Wijk overgebracht naar het politiebnre u Zij werden vervolgens per vrachtauto liiet anderen samengebracht in een gymnastieklokaal te Rotterdam Gouda was onthust toen het een aantal van zijn medeburgers zag wegvoeren die niets op hun geweten hadden dan alleen dat zij tegen den bezetter waren De Duiticher begon nu een fellere terreur en liet het zoet gefluit meer en meer varen Tegen het eind van den dag werden de gijzelaars gezamenlijk door NoordBrabant overgebracht naar Eteekvliet In Juli zonden nog eea 14 tai andere Gouwenaars worden overgebracht naar Haaren in Noord Brabant UIT DEN OMTREK 72 Maar eindelijk werden ze t toch eens De kapitein kreeg een twintigtal negers mee alle voorzien van de noodtge proviand De vliegmachine werd bovenop den apenwagen gezet en stevig vastgeboTiden De drie wereldreizigers nanien er in plaats en terwijl de onderdanen van Kookmebotje zich in f zweet trokken zette de optocht zich in beweging 71 Als ik een troep van die negers mee k n krijgen zei de kapitein den anderen morgen zullen we met den wagen dwars door heel Afrika naar t Zuiden trekken Dadelijk daarop begon hij met het opperhoofd te onderhandelen wat nu niet zoo erg vlot gng en met behulp van alerlei gebaren plaats moest hebbenu REEUWIJK Herdenkingsavond Vrijdagavond 3 Mei bad ook in oaze gemeente een off ideële plechtige herdenking der gevallenen plaats Klokslag 7 uur vertrok voorafgegaan door Burgemeester en Wcth en enkele gemdteteraadsleden een lange stoet leden van de B S plaatselijke vereenigingen benevens vele particulieren vanaf het gemeentehuis naar de oude algemecne begraafplaats te Sluipwijk De weg daarheen werd In alle stilte afgelegd zonder eenlg vertoon Velen hadden zich reeds rondom het kerkhof geschaard om mede in stille overdenking de gevallenen te herdenken Op het kerkhof werd niet gesproken maar werd enkele oogeablikken sUltc in acht genomen terwijl het toegettaan was om bloemen op de graven van de op onzen bodem neergestorte Australische en Engelsche vliegers te leggen Door het gemeentebestuur werd allereerst een krans gelegd gevolgd door de Verccniging Margriet te Sluipwijk de Recttwtjkscbe Oranjevereen de N B S Bewoners van Wijk E en Oranjevereen De Tempel D amaast werden een gróót aantal bouquetten neergelegde Vanaf het kerkhof werd daarop afgemarcheerd naar het parkeerterrein bij Elfhoeven Hier werd onder leiding dei plaatsel ke geatelijkcn Pastoor Schneiders Kapelaan Nfderhof Ds P Warmenhover en Ds E S de Lint het vastgestelde landelijke p ogramma voor een Nationalea herdenkingsdienst afgewerkt Gexellige avond De Boerenleek gevestigd aan de Reeuwijksche brug gaj Donderdagavond in de zaal van den heer N van Dam een gczelligen avond voor haar leden ter viering van haar uitgesteld 25 Jar g bestaan In het laatste oorlogsjaar bestond dtze 25 jaar Door de onvrijheid die er toen was werd de viering uitgesteld tot dat de leden dit heugel k feit in volle vrijheid konden vieren en het mag genegd worden dat het een recht gczdlige aVftnd was die tot diep in den nacht voortduurde Prof Mr P S Gerbrandy legt verantwoording af Nievwe klok De groote collecte gehouden voor een nieuwe klok in den toren van de Ned Herv Kerk te Sluipwijk heeft tot op heden opgebracht f 1160 Vrijdagavond hield de afdecllng Gouda van de Kath Volkspartij in het Veemarktrestaurant een ledenvergadering In zQn openingswoord deelde de voorzitter de heer G A M Weck mede dat het Icdenaaatsl Inmiddels tot 1500 was gestegen De Kath Arbeiders Jeugd was ingeschakeld bij de propaganda en deed haar uiterste best De inzameling van giften voor bestrijding van de verklezlngsonkosten verliep naar wensch In een schrijven deelde Notaii Moerei mede dat hij niet meer candldaat weoschte gesteld te worden voor den nieuwen qtfficenteraad Zijn drukke werkzaamheden noopten hem hiertoe Wegens het vertrek van Dr Wllberts naar Bergen op Zoom werd een nieuw lid voor de Commissie van Avies voor de samenstelling van dtn Gemeenteraad elcozen Na stemming had Notaris Moerei de meeste stemmen behaald De leden derK V P hadden een twaalt 1 candldaten voor den gemeenteraad Ingediend Van de aanwezigen maakten enkelen van de gelegenheid gebruik hun candldaat aan te bevelen Het oppakken van de giixelaars 4 jaren geleden Op den eersten Maandag van Mei en zonnigen maar kouden dag werden jaren geleden vanuit alle streken W het land de eerste honderdtallen gijre Ws naar het Seminarie Beekvliet In S Michielsgestel gevoerd Ook uit Gouda werden in den vroegen morgen door Kerkelijke grenaw ziging Vanaf I Mei 1946 zullen zij die wonen aan den Reewal Kaagjesland en Middelburg voor zoover dit kerkelijk Boskoop wasTbehooftn tot de kerkelijke gemeei te Reeuwljkdorp Alle bewoners die ten zuiden van deze grenslijn wonen worden gerekend tot de kerkelijke gemeente Reeuwljk WADDINXVEEN Bevrijdingsfeest De nationale feestdag is te Wveen sober gevierd s Middags 3 30 uur had een bloemenhulde plaats voor de gevallenen op de begraafplaats Deze plechtigheid trok veel belangstelling Burgem Mumsen herdacht de gallenen In het algemeen en zi die hier aan de aarde waren toevertrouwd in het bizonder Nog verschillende andere sprekers voerden het woord Na het leggen van bloe men op de verschillende raven was deze korte plechtigheid ten einde 5 Avonds halfzeven gaven beide muziekverecnigingen concerten aan den brug en in het dorp Ook hiervoor was Si belaagstelling groot sAvonds w ser geen licht toch werd VP J hiazen waarbij de eugd zich goed Sletvermaakt Al met al deze middag en avond zijn goed geslaag l pawoprogramma voor maandag WLVERSUM I 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Weeroverzicht 18 18 Kwartet Jan Corduwener 18 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 19 00 Kwartet Jan Corduwener 19 15 Departementale uitzending 19 30 Om en nabij de twintig 2000 Nieuws 20 05 Verkiezingstoesoraak door ir H Vos 20 25 Omroeporkest 21 15 Het gesprek van de week 21 30 Herdenking 22 05 Dansorkest The Ramblers 22 35 Gr muz 22 45 Geestelijk leven 23 00 Nieuws 2315 Sweetness and rhythm 23 35 Oram muziek 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 18 00 Populaire orgelbespeling 1830 De stem van Zuid Afrika 1845 Sportpraatje 19 00 Nieuws 1920 Met band en plaat voor U paraat 19 30 Christ Hist Unie Toesoraak 10 50 Met band en plaat voor U paraat 20 00 Nieuws 20 05 Rubr ten behoeve van den landbouw 20 20 Gram muz 20 30 Residentie orkest 21 30 De bevrijding van Amsterdam 2200 Nieuws 22 15 Het actueel geluid 22 50 Gewijde muziek 23 20 Gr muziek 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 OchtendEvmnastiek 7 30 Lichte Orkestmuziek 800 Nieuws 8 15 Ochtendrhythme 8 45 Instrumentaft Operafragmenten 9 15 Morgenwijding ds A C Diederiks N H Pr te Hilversum 9 30 Een vroólijk programma 10 30 Korte gesprekken van vrouw tot vrouw 10 35 Zang en plano 11 00 Kinderwereld 11 15 De Kwintetspelers 11 45 Ber over bevrijde krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 Les joueux Bohémiens 12 30 Onderduiken in Friesland 12 40 Pianospel 13 00 Nieuws 13 15 Musetteorkest 14 00 Met naald en schaar 14 20 Geen opgave ontvangen 15 00 Handen uit de mouwen 15 15 Geen opgave ontvangen 15 35 Blaasinstrumenten in de kamermuziek 16 00 Reportage 16 15 Love walked iti 16 30 Kindertijd 16 45 Van 14 18 17 00 Dat kun jij ook 17 30 Het Renovaseptet HILVERSUM U 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtend gymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 üramof muz 8 00 Nieuws 8 20 Luchtige ochtendklanken 9 00 Opgewekte melodieën 9 30 Waterstanden en politieberichten 9 50 Opgewekte melodieën 10 15 Eerste steenlegging voor de Devotiekapel op de H Landstichting 10 30 Alpenklank 11 00 Pianorecital 11 15 Ab de ziele luistert 11 30 PianorecitaL 11 45 Concert op t Cinema orgel 12 15 Door Rotterdam 12 30 Lunchconcert 13 00 Nieuws 13 20 Lunchconcert 14 00 Johannes Brahmsprogranima 1415 Sopraan bariton orgel 14 30 Vioolplaten 14 45 Sopraan bariton en orgel 15 00 Voor de vrouw 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 Radio 7ieken bezoek 16 30 Muzikale beschouwingen 17 00 Ned Kamermuziek 17 30 Metropole orkest JLcdoivergadcring Rath Volkspartij GTB VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDIi Een jaar na de bevrijding heeft Prof Mr P S Gerbrandy een lijvig rapport van 250 bladzijden over het regeeringsbeleid te Londen overhandigd Het eerste hoofdstuk behandelt het vertrek van Koningin en Kabinet naar Londen het laatste bevat een terugblik op het door de regeering te Londen gevoerde beleid gedurende den oorlog 1940 1945 In de daartusschen liggende 17 hoofdstukken worden alle belangrijke aangelegenheden aangevoerd waarmee de regeenng over zee zich heeft bezig gehouden de kwestie De Geer kabinetscrisissen t beheer van het Nederlandsch vermogen het monetair accoord met Groot Brittannië gebruik van oorlogs en handelsvloot de betrekkingen met de Sowjet unie en het Vaticaan de oorlog in de Stille Zuidzee de opzet van de bevrijding van Nederland met al wat daar aan vast zat de publieke voorlichting de verhouding tot de overzeesche gebiedsdeelen De Geer naar Berlijn Fel is de critiek welke de oad pre mier uitoefent op zijn voorganger De Geer den man die na zijn aftreden naar Indië zou gaan maar in Lissabon achter bleef en via Berlijn naar Nederland terugkeerde waar hij zijn geruchtmakende brochure schreef Terwijl het meerendeel der ministers gedurende de oorlogsdagen ook des nachts bijeen bleef althans besdiik baar bleef op het Departement van Economische Zaken vertoefde de heer De Geer eiken ook den meest kritieken nacht thuis De leiding die hij m deze dagen gaf was met krachtig in Londen manifesteerde zich spoedig zijn onduidelijke houding die naar later bleek neigde naar een compro mis met den vijand De heer De Geer verzette zich tegen het capitulatie communiqué waarin de positie vati Nederland als doorvechtende natie duidelijk werd gesteld Hi weigerde de teekening van het A 1 besluit Hij hield een radio toespraak die in Engeland een allermiserabelsten indruk maakte Vredeswenschen Drie maal kwam De Geer in de vergadering van den Ministerraad met een of ander voorstel gericht op het vinden van contact met den vijand Als voorbeeld drukt Prof Gerbrandy in zijn nota een eigenhandig door den heer De Geer geschreven en geteekend voorstel af dat bewaard bleef üit voorstel luidt als volgt Naar aanleiding van het beroep door den Führer van het Duitsche Ri k m zijn Rijksdagrede van 19 Juli l gedaan op redelijk en gezond verstand ter beëindiging van den oorlog verzoekt de Nederlandsche Regeering te mogen vernemen op welken grondslag met name wat de positie van Nederland betreft de Führer zich voorstelt dat op dit oogenblik vruchtbare besprekingen ter bevordering van den vrede zouden kunnen worden geopend w g DE GEER Het laat zich denken dat deze houding critische reactie wekte De onge rustheid van H M de Koningin steeg Tegen het einde van Augustus 1940 vroeg de heer De Geer ontslag zonder dat deze aanvrage betiteld kon worden als vrijwillig De heer De Geer werd niet meer opgenomen in het nieuwe kabinet hoewel hij zelf om de portefeuille van Financiën vroeg H M de Koningin verleende hem op grond van zijn verdiensten in het verleden krachtens eenstemmig besluit in den Ministerraad een hooge onderscheiding Was het daarbij gelileven dan had de heer De Geer zijn rust in eere kunnen genieten De heer De Geer echter vertoonde spoedig de neiging om Engeland te verlaten en zich naar Zwitserland te begeven De Regeering verzette zich daartegen omdat zij de overtuiging was toegedaan dat Zwitserland blijkens haar inlichtingen reeds vol Duitsche spionnen eerlang het lot van Nederland zou deelen en dat de heer De Geer dus wanneer hij zich daar zou bevinden vroeg of laat in handen van de Duitschers zou vallen die zich zelfs tegen zijn wil propagandistisch van hem zouden bedienen Aangezien de heer De Geer echter vurig verlangde naar den troost van het familiecontact werd in overleg met hem besloten hem in de gelegenheid te stellen zich op Rijkskosten naar NederlandsdiIndië te begeven waar hem een bepaalde regeeringsopdracht zou wachten In Nederlandsch lndië bevonden zich twee van zijn kinderen De reis naar Lissabon Onder deze uitdrukkelijke afspraak begaf de heer De Geer zich naar Lissabon Spoedig echter bleek de Nederlandsche regeering uit inlichtingen van haar gezant aldaar dat de heer De Geer zich in Lissabon tegen den uit drukkelijken wil van de Regeering en in strijd met een afspraak waaraan hij zich zelf had Miderworpen met het plan rondliep zich niet slechts naar Zwitserland doch naar Nederland zelf te begeven en deswege contact opnam met de Duitsche autoriteiten in Lissabon De Nederlandsche gezant en de Nederlandsche zaakgelastigde hebben verschillende malen met hem gesproken hem het bijzondere van zijn positie voorgehouden hem de mogelijkheid voor oogen gesteld zijn vrouw naar Lissabon te laten overkomen hem herinnerd aan zijn uitdrukkelijke afspraken Het hielp alles niets De heer De Geer beloofde nader beraad terwijl hij het pasasage biljet naar Berlijn al in zijn zak had Eenmaal in Nederland teruggekeerd publiceerde hij een brochure waarin Hitler als de Führer de Koningin werd niet met name genoemd als de meest bevoegde autoriteit ten tooneele werd gevoerd Hij zond den tekst van deze brochure tevoren na r Londen en beloofde haar niet te zullen publiceeren zonder toestemming van de Koningin Die toestemming werd hem nimmer verleend doch binnen enkele dagen was de brochure gepubliceerd Het vertrek van H M de Koningin Op Maandag 13 Mei in den ochtend is de Koningin naar Engeland ver trokken op advies van het kabinet en nadat generaal Winkelman ook als zijn meening had kenbaar gemaakt dat het blijven van de Koningin in Den Haag niet langer verantwoord was Prof Gerbrandy meent dat ook achteraf de juistheid der beslissing van de regeering zich naar Londen te verplaatsen is bevestigd Teneinde tegenover het Nederlandsche volk den schijn zelfs te vermijden alsof de leden der regeering zich persoonlijk in veiligheid stelden werd van elk plan gezinsleden mede te nemen welbewusj afgezien BuitenUmdsch beleid In zijn bespreking van Nederlands positie temidden der andere oorlogvoerenden schetst mr Gerbrandy de kern van het buitenlandsch beleid vanzijn ministerie als volgt In daad en woord steeds tot uiting brengen dat de strijd gewonnen zou worden omdat hij niet verloren mocht worden In de oorlogvoering loyaal en welbewust als gelijkgerechtigde alle krachten ter beschikking stellen tegen den gemeenschappelijken vijand daarom alle medewerking verleenen in de militaire maar ook in de economische en psychologische oorlogvoering Tegenover andere Staten de consequenties van het staan aan de zijde der geallieerden beslist maar beleidvol trekken Medewerken aan die maatregelen welke in den loop van den gemeenschappelijken strijd t onderling overleg als nuttig en noodzakelijk erkent Helpen bevorderen een na oorlogsch herstel der internationale samenleving met open oog voor de eigen plaats van het Koninkrijk der Nederlanden voor de grenzen aan een universeele internationale organisatie eigen voor het permanente Duitsche en Japansche gevaar en voor de noodzaak vast te houden aan beginselen van moraal en recht In het memorandum wordt niet gesproken over het aandeel dat de Koningin heeft gehaa in den Londen schen arbeid Wel wordt gereleveerd hoe de krachtsinspanning der regea ring haar uitdrukking heeft gevonden in koninklijke daden Tweemaal vloog de Koningin over den Oceaan Zij voerde besprekingen met Roosevelt hield radioredpvoe ringen welke lichtpunten waren voor de Nederlandsche bevolking De fierheid waarmede de Koningin t standpunt van elke afwijzing van eenig accoord met den overweldiger demonstreerde hebben een diepen indruk in de wereld achtergelaten Na nog met grooten eerbied herinnerd te hebben aan den arbeid van Prinses Juliana en Prins Bernhard eindigt prof Gerrandy zijn rapport met z n warme erkentelijkheid uit te spreken aan al die ambtgenooten en aan hun trouwe medewerkers voor den harden arbeid ten bate van ons Koninkrijk geleverd Hulde aan den Gouverneur Generaal De meest delicate beslissing tijdens den strijd in Ned Indië tegen Japan was volgens het rapport wel die omtrent de evacuatie met name die van het ambtenarenapparaat Na ernstig beraad werd het volgende standpunt ingenomen de Gouv Gen onderga met de Nederlandsche ambtenaren het lot der bezetting tezamen met de be