Groot Gouda, maandag 6 mei 1946

volking van Ned Indië als getuigenis van saamhooriêheid in strijd en tijdelijk knechtschap In het feit dat de Gouv Gen met de zijnen yrijwillig dit lot ondergaat Ijgt een kapitaal verankerd dat voor de toekomst groote winsten kan afwerpen Aan den Gouv Qen werd bij nader bericht volle gelegenheid gegeven om indien hetgeen in Londen een punt van bespreking uitmaakte hijzelf met ons oordeel was dat zijn komst naar Londen voor het Rijk meei beteekende dan zijn blijven in Ned Indië zulks te doen De beslissing door den heer Van Starkenborgh genorpen is derhalve wel een geweest van de allereerste orde uit een oogpunt van zelfopoffering Prof Gerbrandy onderscheiden neen plechtigen bijzonderen ministerraad heeft de minister president professor Gerbrandy toegesproken en hem dank gezegd voor de zware taak welke hij te Londen heeft verricht Te midden van alle stormen hebt gij aldus prof Schermerhorn nimmer aan de toeTcomst gewanhoopt en in niet geringe mate hebt gij er toe bijgedragen de kans op herrijzenis van ons vaderland open te houden Als bekroning van zijn arbeid in h et publieke leven en van zijn loopbaan en uit erkentelijkhed voor zijn onbaatzuchtige en daadwerkelijke activiteit heeft de Koningin prof Gerbrandy be giftigd met het Grootkruis van de Orde van den Nederkndschen Leeuw Dit is de hoogste Nederlandsche civiele onderscheiding Zij kan echter ook aan militairen worden gegeven Generaal Snijders was ermede begiftigd Prins Bernhard bezit het grootkruis en voorts zijn er buiten prof Gerbrandy nog twee dragers n l oud gouverneur generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer en de voorzitter van de Eerste Kamer mr W L baron De Vos van Steenwijk SPEl DER BEVRIJDING In tegenwoordigheid van Prinses Juliana Prins Bernhard de Prinsesjes Beatrix en Irene enkele ministers ambassadeurs en militaire attache s en vele andere civiele en militaire autoriteiten is in het geheel met belangstellenden gevulde Amsterdamöche stadion Zaterdagmiddag A den Doolaards Spel der Bevrijding vertoond Tijdens de vertooning cirkelden vele vliegtuigen boven het terrein TREFFENDE HERDENKINGSPLECHTIGHEID TE VUGHT Koningin sprak worden van bemoediging en troost Op het exercitieveld van het concentratiekamp van Vught zijn Vrijdagmiddag duizenden tezamen gekomen om de gevallenen te herdenken Onder hen bevond zich ook H M de Koningin Onze Landvrouwe heeft op deze plaats een treffende rede gehouden waarin zijn den moed schilderde van de mannen en vrouwen die tot den dood pal stonden tegen Sen overweldiger Hulde bracht Zij aan de gevallenen zoowel aan hen op het binnen landsche als aan degenen op het oor lagsfront God alleen weet welk leed er geleden wordt Dit is te teer om door menschenhanden te worden beroerd Wij staan op den tweesprong van goed en kwaad Een tusschenweg bestaat er niet Laten wij den goeden bewandelen Achter alle problemen waarvoor wij geplaatst wprden gaat het diepgaande menschelijk vraagstuk schuil t levensvraagstuk van mensch en samenleving dat eerst tusschen God en den mensch moet worden opgelost Voor de eigenlijke plechtigheid een aanvang nam hadden Min Beel en talrijke deputaties kransen gelegd aan den voet van het aldaar geplaatste kruis RADIOREDE VAN DE PRINSES Prinses Juliana heeft in het kader van de herdenkingsplechtigheden zich per radio tot het Nederlandsche volk en meer in het bijzonder tot de jongeren gericht Zij herinnerde aan het werk dat vele jongeren in de illegaliteit hebben verricht en Zij wekte hen op zich met dezelfde energie thans aan den opbouw van ons vaderiand te wijden Het Nederlandsche Elftal Het door den K N V B thans officieel bekend gemaakte Nederlandsche elftal dat op 12 Mei a s in het Olympisch Stadion te Amsterdam tegen België in het veld zal kom n is als volgt samengesteld doel Kraak Stormvogels achter Potharst Ajax V d Linde Ajax midden Pauwe Feijenoord Kuppen Sitt Boys De Vroedt Feijenoord voor HpUe man VUC WUkes Xerxes Roozen Haarlem Rijvers NAC Smit Haarlem Reverves Van Vliet CDS Caldenhove DWS Van Buy tenen Hermes DVS Draeger Ajax Reeds thans bonnen voor zes eenheden brandstoffen voor den winter 1946 947 aangewezen Teneinde de bevoorradmg van den Brandstoffenhandel voor ffef stooksei zoen 1946 47 zoo vlot mogelijk te doen verloopen is besloten reeds thans over te gaan tot de eerste bonaanwijzing op de nieuwe brandstoffenkaart t 6 met de uitreiking waarvan de distributiediensten op 11 Mei a s gereed zullen zijn In verband hiermede moeten in het tijdvak van 6 tm 25 Mei a s de bonnen 60 en 61 van deze kaart bij een brandstoffenleverancier worden ingeleverd Op elk dezer bonnen zullen drie eenheden vaste brandstoffen worden afgeleverd zoodra de handelaar op deze bonnen zal zijn bevoorraad Ter voorkoming van queue vorming bij de brandstoffenhandelaren wordt het publiek aangeraden met de inlevering van deze bonnen niet tot de matste week van den geldigheidsduur te wachten Aangenomen kan worden dat deze zes eenheden voor de intrede van het nieuwe stookseizoen zullen zijn afgeleverd zoodat ieder gezin bij het invallen van de koude over een voorraad kolen zal kunnen beschikken Men is thans niet meer verplicht de Oeschikbaar gestelde zes eenheden te betrekken van den leverancier bij wien men als klant ston ingeschreven Men verandere echter niet van brandstof fenhandelaar tenzij hiervoor gegronde redenen bestaan dat de brandstoffen handel in de afgeloopen jaren wat betreft de soort en het tijdstip van levering in steeds mindere mate met de wenschen zijner afnemers rekening kon houden moet als regel worden toegeschreven aan omstandigheden welke ten eenenmale buiten zijn macht lagen Indien men thans de voorkeur zou willen geven aan een anderen leverancier dan bedenke men dat ook in het nieuwe distributiejaar aanzienlijke hoeveelheden ongewilde soorten voor huisbranddoeleinden zullen moeten worden geleverd teniende het totale winterrantsoen te kunnen bereiken Met de algemeen begeerde soorten zooals bijv anthractei peralcokes en dergelijke zullen alle handelaren in gelijke mate worden bevoorraad Het publiek doet daarom goed dit voor oogen te houden wanneer enkele handelaren met het oogmerk om nieuwe klanten te winnen het willen doen voorokmen alsof zij alleen over de beste huisbrandstoffen zullen beschikken Tenslotte wordt er de aandacht op gevestigd dat aan hen die pas bij de na uitreiking in het bezit van de brandstoffenkaart t 606 zullen kunnen worden gesteW nog nader zal worden meegedeeld hoe zij in verband met den dan verstreken geldigheidsduur van de bonnen 60 en 61 moeten handelen Invoering van verplicht Verkeersonderwijs Voorstel tot wijziging der Lageronderwijswet Op verzoek van de K N A C het verkeersonderwijs op de lagere scholen verplichtend te doen stellen heeft de Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen beslist dat het verkeersonderwijs niet als een afzonderlijk leervak in het leerplan der lagere scholen zal worden opgenomen maar dat zal worden voorgesteld de Lageronderwijswet 1920 in dien zin te wijzigen dat het theoretische en prac tische verkeersonderwijs bij het leervak aardrijkskunde zal worden gegeven Eerste Nederiandsche vliegtuig uit Moskou terug Gistermiddag is het eerste Nederlandsche vliegtuig dat een tocht naar Moskou heeft gemaakt op Schiphol teruggekeerd Het vliegtuig had 30 000 tulpen naar Moskou gebracht bestemd voor de speciale Nederiandsche Bloe mententoonstelling die thans in Moskou wordt gehouden en een groot succes heeft BUITENLAND Benzine voor Engelsche en Zwitsersche Automobilisten Nu een regeling tot stand is gekomen met België en Frankrijk waardoor over en weef benzine en oliebonnen beschikbaar worden gesteld heeft de K N A C zich tot den Min van Verkeer en Energie gewend met het verzoek aan bewoners uit Enge land en Zwitserland die per automa biel naar Nederland reizen deze faciliteiten te verleenen die Nedö landsche automobilisten in beide laa den genieten In Engeland is de mo gelijkheid voor buitenlanders geschapen zich van benzinebonnen te voon zien terwijl in Zwitserland de beiH zineverfcoop vrij is Frankrijk Oostenrijk De Interlandwedstrijd Frankrijk Oostenrijk welke gisteren te Pank werd gespeeld eindigde in een 3 i overwinning voor Frankrijk Spanje levert Duitsche bezittingen uit Het Spaansche Kabinet heetf heden besloten alle Duitsche bezittingen van openbaar of officieel karakter welke zich in Spanje bevinden aan de g allieerde controle commissie over te dragen Deze mededeeling is afkomstig van den minister van Nationale Opvoeding Senor jose Ibanez Martin De Parijsche Conferentie De ministers hebben gistermiddag besloten de Italiaansche en Joego Sla vische regeeringen uit te noodigen Vrijdag a s vertegenwoordigers naar hun bijeenkomst te zenden om het standpunt van de beide regeeringen ten aanzien van het probleem van de Italiaansch Joego Slavische grens uiteen te zetttfn Bij de behandeling van de kwestie der Italiaansch joego Slavische grens hedden de ministers voor zich het rapport van de Commissie van Deskundigen inzake deze kwestie D ze commissie waarin alle vier mogendheden vertegenwoordigd zijn stelt vier verschillende grenslijnen voor waarvaj er drie naar van bevoegde zijde wordt medegedeeld zeer dicht bij elkaar liggen Het rapport wordt aan de Italiaansche en joego Slavische vertegeih woordigers die reeds in Frankrijk zijn medegedeeld Het Fransche refcrendam Het ziet er naar uit dat de voorgestelde grondwetherzientng In Frukrijk skt door gaat Radio Parijs maakte vannor gen de vbigende getallen bekendi a sten men 9 280 386 persooen neen 10 450883 personen Van enkele kleinere distrlda was de uitslag nog niet bekead op LA resultaat kon dit aldus Radio Parijs nie veel invloed meer hebben Tot onze groote dtroefheid werd heden na een langdurig doch geduldig gedragen lijden van onze zijde weggenomen onze beste zorgzame Man Broeder en Bebuwdbroeder Jan Hcodrik van Zetten in den ouderdom van 4 Jaar Uit aller naam W L VAN ZEtEN van Luyn Gouda 3 Mei 1946 Zwarteweg 34 De teraardebestelllng zal D V plaats hebban Woensdag 8 Mei 2 45 UUT op de Alg Begraafplaats te Gouda Vertrek vanaf Zwarteweg 34 pl m 2 uur Tot onze groote droefheid werd heden na een langdurig doch geduldig gedragen lijden yan onze zijde weggenomen onze beste zorgzame Man Vader Pleeg Behuwd en Grootvader Broeder en Bebuwdbroeder de Heer Martinna de Gana in den ouderdom van 65 jaar Gouda L de Gans Nieveld Rotterdam J C L Okkers Nleveld L A Okkerse Gouda F Cech Cech Tlemijer A A Cech M C Cech Bouman Rotterdam P Kooijman de Gans P Kooijraan en Kleinkinderen Gctfida 5 Mei 1946 Peperstraat 26 De teraardebesteiUng is bepaald op Donderdag 9 Mei 2 45 uar op de Algem Begraafplaats te te Gouda Vertrek van Peperstraat 26 pl m 2 nar Abonneert U op dit blad Hitrmede deelen wij U medcdat de SlagtriJ pan J Spoor Gtoentwtg 45 reeds met ingang van HEDEN door ons is overgenbmen Beleefd aanbevelend N POLE vvvvvvvvvvvvvvv Partij vao de Vrijheid 56 l h Landboawspecialist te Mannekezijt Caodidaat Tweede Kamer s preekt op 9 MEI a 8 in het Veemarktreatanraiit te Gouda oper het program pan de Partij v d Vrijheid t a v de land en tuinbouw AaoTang 11 30 v a vvvvvvvvvvvv Wie ruilt mijn wollen babykleertjes lakentjes sloopjes en Hchtbl schot ntjes voor moderne zomerjurk m 42en zomerschoenen m 38 Ook in gedeelten Br onder no 6919 bor v d blad Tc huur gevraagd Woonhuis off Kampeerhuisie aan de plassen gedurende de maand Augustus Brieven H N KAMER Krugerlaan 54 Gouda Ambtenares v Politie zoekt KAMERS tegen 1 Juni Br onder no 6903 bur v d bl Te koop aangeboden herdershond 8 maanden GOEJANVERWELLENDIJK i Uw adres L KOSTER Vorstmanstr 35 Tevens levering van alle hoornen en planten Ook aboanefflentcn worden aanflenoaieB Billijke condities N SAMSOMN V Uitgper Alphen a d R n zoekt ontwikkelden Correspondent School opleiding liefst 5 j H B S In staat om in beschaafden en vlotten stijl te correspondeeren Accuratesse is een onmisbaar vereischte I Eigenhandig geschreven solllcltattcs met uitvoerige inlichtingen worden gaarne ingewacht Schildersbedrijf D DE JONG W Fzn Gouda Groenendaal 108 vraagt SCHILDERS STAATSLOTERIJ De verkoop der loten begint DONDERDAG 9 MEI Begin der trekking 3 Juni Loten verkrijgbaar bl de coUectricc Metr Rleb r v d Sloot Crabethitcpat 13 Goada Tel 3563 Giro 378513 PLATEELBAKKERIJ ZENITH Prins Hendrikstraat 9 101 Gouda vraagt lampekapnaaisters vrouwelijke magazijn bedienden leerling afwerkers en gieters Bij Politie verordening zijn Dlnidagmlddag na 13 U alle Bloemenwinkels benevens Bloemistetijen i oor het publiek gesloten eioemUlen n Wiakeliersvereen Partq van de VRIJHEID V n t DIHSDAC 7 MEI 15 ons perklezings propaganda bureau voor de kieskring GOUDA gevestigd Zeuge8tn70 TeL2967 Inlichtingen lectuur etc aldaar verkrijgbaar Geeft U op la lid Jongelui die wenschen te trouwen zoeken enkele kamers met kenken Br onder no 6923 bur v d bl INWONING Aan dame wordt inwoning aangeboden op mooie stand in het centr der stad Liefst zonder pension Br onder no 6922 bur v d blad Te koop een paar Damesschoenen met driekwart hak maat 37 Br onder no 2555 bur v d bl Gevraagd EEN MEISJE voor de ochtenduren W TEEKENS v Baerlestr 26 Samenwerking met kleine metaaldraaierij gezocht door technicus Liefst eenmanszaak Genegen eenig geld tn te brmgen Br onder no 6798 bur v d blad Groête Levensver zekeringmaat schappij zoekt actieven Vertegenwoordiger Ook zeer geschikt voor bijverdienste voor gepensioneerde a d Br onder no 6891 bar v d blad Rijks Hoogere Burgenckool met afdeelingen A en B Goads Aangifte v leerlingen uitsluitend schriftelijk póót 15 Mei bij den Directeta Dr J LEEST Joh wan der Spek Logopaediste P klDk MEJ G A VAN HEUVEUI Bohnndelini spraak en stettafwijkinêon Lipleaen vo slechlhooronden SpittkittcB d g i k via 2 3 om 1 W Olaidag en Vrijdag Graaf Floiisweg Mg Gevraagd winkcljuffrouw litfst met het vak bekai TE KOOP 4 stoelen 2 crapeaua tt een tafel Te bevragen Dinsdag 7 en Wo dag 8 Mei a avonds tu cbtn en 10 uur Mosstraat 28 Te koop iimtititnnlniilnii w Kaop en perkoop van laketi i tevens woningrnil j Inl Z k ÜLr S Korte Tiendeweg 26 00 I Gtoptpd van 10 12 tn 23 u Jg Te koop aangeboden 2 DEUREN met gla 2 25 X 0 62 M 2 25 x 0 61 JJ Groenendaalji Te koop aangeboden jonge Bouvici T V DAM Stolwijk Dor g3 Flinke DagdiensP gevraagd Zaterd en 2findt 9 J HooBe do