Groot Gouda, dinsdag 7 mei 1946

GROOT GOUDA f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie en administratie DINSDAG 7 MEI 1946 Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 221 Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3098 De Burgemeester onzer stad liet in de bladen bekend maken het verbod om in het openbaar muziek te maken op een deel van 3 en 4 Mei doch opent op den stillen Zaterdag in het stadswijk Korte Akkeren een feestweek dei buurtvereenigingen waarna van 12 tot 23 uur in die omgeving de wijding van dezen dag werd weggenomen door kermismuziek van draai en zweefmolen In tegenstelling met vroeger zijn in de stille week de publieke vermakelijkheden normaal doorgegaan Zoo trad b v op witten Don derdag een operette gezelschap met DreiMadierhaus in de Schouwburg op Deze feiten moeten als zeer grievend voor de religieuze gevoelens van vele protestantsche en roomsch katho Abonn p w 27 c Losse numm 10 et Zweedsche Esperantisten helpen de Nederlandsche Esperantisten De afdeeling van arbeiders esperantisten Konkorde Antauen ontving van hun Zweedsche kameraden kleeding en schoeisel om aan haar leden uit te deelen Voorwaar een mooie daad die door ons Esperantisten zeer op prijs wordt gesteld We ontvingen reeds in het vorige jaar van de Deensche Esperantisten een kist voedsel dus we kunnen haast spreken van internationale hulp We zien daaruit niet alleen correspondentie met de buitenlandsche esperantisten maar ook daadwerkelijke hulp in tijden van nood en schaarste Daarom wekken we de niet Esperantisten op om ook eens een proef met 11 30 uur Huishoudelijke vergadering in Café Restaurant De Beursklok 12 30 uur Ontvangst ten stadhuize 13 00 uur Eenvoudige koffiemaaltijd aangeboden door het Gemeentebestuur van Gouda 14 15 uur Bezoek aan de St Janskerk alwaar eenige glazen reeds zijn ingezet en waar voorts het fotografeeren van deze unieke glazen in oogenschouw kan worden genomen 16 00 uur Thee in restaurant Elfhoeven te midden van de Reeuwijksche plassen l fe€tUcUfd STADSNIEUWS Weersverwachting voKÓt itM door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht Koeler Wind tusschen N O en N W Toenemende bewolklnh met later plaatsehjk eenige buien Lagere temperaturen Loterij Stichting 40 45 B en W hebben toestemming gegeven tot het honden van een kleine verloting ten bate van de Stichting tó S Wat Is er In Gouda t dooitt Reunie Zaterdag t m Woensdag Het meisje met de blauwe hoed Voor lederen leeftijd ThallaTheater Zaterdag t m Woensdag D vier vroolljke Hoteliers Voor lederen leeftQd Schouwburg Bioscoop Zaterdag t m Woensdag Rare Kostgangers Voor lederen leefttd Dinsdag 7 Mei Kunstmin 8 uur Polltlekdebat Partij v d Arbeid en Partij v d Vrijheid Woensdag 8 Mei Bovenzaal Rtm f our Ds J Borger De mensch van morgen Groot ouda 7 9 uur Spreekuur voor Gcrepa trieerden Donderdag 9 Mei Bovenzaal Reunie 2 4 uur Vrouwengroep P v d Arbeid Consnltatle butean Oostbaven 50 8 nor Jaarvergadering Ver ter bestrijding van T B C Idem Nieuwe Schpuwburg 8 our Caba retavond Goudsche ConferendersverI eenlglng Idem Concordia 8 uur R K Toonedvereen T A V E i U voert op Doortje Spier VRAAG AAN HET COLLEGE VAN B EN W Het A R raadslid Dr J C G W Dank zij de royale geste van de fa Bablmann eigenaar de heer Th Frenk Is de prijs van deze loterij een bevrijdingsjapon geëtaleerd bij genoemde firma Honderden damesoogrn hebben In de afgeloopen dagen deze schattige japon in de etalage van genoemde firma aanschouwd en vurige verlangens zQn hierbij gerezen SX S S l ZS rS Sr J ijv lS z ë e beschouwdL we allën sprekJÏ over Rationale aan het College van B en W gericht Het is daarom dat ik m tot Uw i T l o i oi ii F nP MPvrf uw WelEdelachWare Meeren College wend met de vra Een klein aantal loten illzijn oltsluitend verkrijgbaar aan het bureau van Groot Gouda College wend met de vraag Is het College van B en W bereid maatregelen te treffen opdat in den vervolge de stille week als zoodanig worde erkend en alle publieke vermakelijkheid zooveel mogelijk worde tegengegaan P S De protestantsch christelijke Raadsfractie heeft deze vraag door Mevrouw WelEdelachtbare Meeren Vele Goudsche ingezetenen gbben met eenige verwondering kennis genomen van het contrast in maatregelen o a door het stedelijk bestuur in verband met de doodenherdenking en de stille week waarin door de Christelijke kerk het lijden en sterven des Heeren wordt herdacht De Regeering kondigt één minuut verbroedering daadwerkelijk Espe De trekking zal geschieden a s Zaterdag 11 Mei des morgens half elf op het kantoor van Groot Gouda door den ofv commiMwU vw politie den heer ranto te leeren en te propageeren in w Wkmln dienst van de gemeenschap voor nooil de internationale taal Esperanto Jaarvergadering Stad en Landschap Zaterdag 11 Mei belegt het Instituut Stad en Landschap van ZiudHolland haar jaarvergadering Het programma luidt als volgt W BeeKmnn j Schaakclub Messcmikcr De einduitslag van de onderlinge winterwedstrijd van Schaakclub Messemaker luidt als volgt Groep I P Roggeveen 11 U O I C Kamer 116 4 B A de Mtak 116 4 B A de Jong U 5 5 W E de Jong U 5 6 P J Hardus U 2 j A Rietdijk H 4 6 H Meyer H 6 M Lakerveld 11 3 6 T Rook 11 3 6 1 M Nearebont 11 2 8 Groep II P Lafeber 7 pnt A H Kollk 5 2 P A uu f J H v d Harst 5Vi P Hekker 4 j den Broeder 3 a P Oomens 3 P y d Zouwen 3 W H M v Geelen 2Vj Groep m 1 1 Baggerman 8 pnt J Hollebeek 7 C Revet 6V2 Av d VHst 6 a Hen 5 A P M Lafeber 4 F Katwijk 4 N 1 F Hoogendoom 3 M Both 3 J Hamerslag 27 A K Smit 2Vi P TR vrt 6 A P Jr ï i Biné 6 G den Boer 37 C W Hooff 3 H V Geelen3 P de long Teeuwen 2 W A Piets 1 P J Zonrulter Ir RL Becker 47 P G Kooy 47 p B Schnlk Zllessen 4 G Piket 2 M Heesbeen 2 A Scharloo 1 De Regeering kondigt een minuut Raadsfractie heett ieze vraag uuuistilte aan ter herdenking der geval gezonden naar de Besturen der ver 11 7Vs 6V 6 SVs 5 4 4 4 2 0 1 1 1 1 O 5 t 1 2 2 1 schillende Kerkgenootschappen met het verzoek om adhaesiebetuiging Diefstal opgehelderd Terwijl hij werkzaam was In het plantsoen In het van Bergen IJzendoorn park werd het rijwielvan A V gestolen Door de blzondere oplettendheid van de Boskoopsche politie werd deze diefstal opgehelderd en werd C V boerenarbeider te Boskoop als de dader aange wezen Het rijwiel kwam zoodoende ook wear bij den rechtmatlgen eigenaar terug lenen maar proclameert den Goeden Vrijdag tot een werkdag Tweede zittins Tribunaal Gouda Putlesgravers Hoewel de beschuldigden ca I7i uur over tijd waren door autopanne onderweg opgeloopen zijn toch nog 4 van de vQf gevallen behandeld Preïident was Mr IC Jonker terwijl dezen keer de heeren Graveland en Koole leden waren Als eerste en derde kwamen voor de gebroeders P en Th Spekman Beiden waren landarbeider te Zevenhuizen en zijn toen de waterw olf daar losgelaten werd mitrallleurnesten gaan graven In den IJsseldljk te Gouderak omdat ze toch niet zoo konden blijven loopen en moesten werken om aan de kost te komen Na 6 weken werden ze overgeplaatst naar Schevenlngen waar ze na 1 dag reeds verdwenen P S Is toen niet meer aan t werk gegaan Th S heeft zich daarna aan dej Ilsseldljl nog eenlgen tijd verdienstelijk gemaakt Hun verdiensten waren voor dit werk wel buitengewoon kleinn l f 36 per week Volgens P S was het een spelletje van baldadigheid terwijl Th S zei dat hij niet hooger of lager kon Toen Mr 1 dan ook tegen Th S zei wat diens broers verklaring was wist Th S geen beter Een aannemer zonder werk W Boswinkel 6 EynwBchter 57 Oranje Feestavond Gisteren hielden de gezamenlijke Chr Jeugdvereenlgingen In het geheel gevulde Concordia een feestavond die met gebed geopend werd door den heer J Kapteln die tevens een welkom toeriep aan burgemeester Mr Dr K F O James alsmede verschillende predikanten Het programma ving aan met enkele liederen van het Jeugdzangkoor Vrede o l v den heer Iserlng gevo gd door een trompet en een orgelsolo Hierna nam Ds Koole het woord die zich vooral tot de jeugd richt die o m zeide dat wij nu we weer In vrijheid kunnen ademen ook de vrijheid toonen in den daad waard te zijn He tooneelstukje Het vrouwtje van Stavoren kwam mede de juiste uitspraak en aankleeding volkomen tot zijn recht Na de echtel pauze werd het programma verzorgd door kinderen uit het Rotterdamsch weeshuls te Moordrecht nadat de Tnrn Boys eenige standen vlot hadden afgewerkt de operette Goudsterretje onder leiding en toegelicht door MeJ Arends opvoerden die dank zij het aardige spel en de goede aankleeding zeer in den smaak viel Het einde van dezen avond kwam nadat de aanwezigen met ontroering geluisterd hadden naar het lied Ons huis n deze kinderen die In 40 uit Rotterdam weggebombardeerd zijn Ernstig ongeluk op den Rqkswcg Vannacht om ca kwart voor één vonden eenige tot nu toe onbekende Arnhemsche automobilisten langs den Rijksweg tusschen W veen en Utrecht een bewusteloozen loldaat v d filmdienst In Dordrecht Deze automobilisten hebben het slachtoffer de 19 jarlge J W Erlch naar het ziekenhuis vervoerd waar bleek dat hij waarschijnlijk van de dno van een motor gevallen was Tot nu toe Is er echter niets bekend over de ware toedracht van het ongeval Oranjevcrceniging MStolwqkerslnis Wedstrijden voor scholieren in Spelen Sport op Bevrijdingsdag Meisjes van 6 8 jaar 1 Alle v Vliet 2 Corrle Borsje 3 Femmy Olde Jongens van 6 8 Jaar 1 Frani van Vliet 2 AdrlNoomen 3 Dick Stekelen Melsjes van 9 11 Jaar 1 Marijke Broere 2 Coba Donk 3 Dlnle Olde Jongens van 9 11 Jaar 1 Jan Oskam 2 Plet Anker 3 Aart Slingerland Meisjes van 12 14 jaar 1 Marian van Mourlk 2 Marie de Jong 3 Hanna Muil wijk Jongens van 12 14 jaar 1 KeesKooIwijk 2 Karel Stecher DISTRIBUTIE NIEUWS J W Vonk aannemer te Woerden ts vrijwlHlg gaan werke bii d Marinedienst te Bodegraven en had daar munitie geladen voor de Marine verder bad hij een abonnement op VoVa Nat Dagblad en Storm en gelden gegeven aan W H N Hij bekende dit alles alleen was hij niet vrijwillig gegaan mhar moest omdat hij hij geen werk meer kon krijgen hij was N S B er Dat h N S B er was Is gebleken uit de boeken met stamboeknummers die uit de haven van Almelo waren opgevischt verder ging zijn 18jarige dochter met Dultschers uit ofschoon pa het niet wilde en 2 andere kinderen waren lid van den Jeugdstorm Het zondenregliter van dezen man werd besloten met het dragen van het N S B lnslgne en het mogen behouden van zijn radio Hij had tot Sept 44 Ih Woerden gewoond was na Dollen Dinsdag naar Dultschland gegaan en heeft daar toen hij zag dat twee jongens van 14 en 15 jaar vastgehouden werden bedankt voor TK N n n Mier het N S B lidmaatschap dat kon hij niet vist Th = J 3 goedkeuren Van wat er In Dultschland Oplichting De bloemenkoopman K uit R dam kende een zekere Sjaak te Gouda Sjaak wist wel een mooi costuum te J pop voor De bloemenkoopman was voorzichtig en ging dus met S in Gouda samen aaa het adres Bij de Houtmansgracht gekomen vroeg Sjaak even de f 300 ging een hols binnen en verdween waarsch nüjk aan de achterzijde van die woning althans K wachtte tevergeefsch op de terugkomst van Sjaak antwoord dan Die k In de bezette gebieden gebeurde wist zeggen Beiden waren getrouwd bj J hi nbaar nle sl Verdediger Mr v d Bosch betwijfelde of verdachte doelbewust de belangen van het Ned volk heeft willen schaden en dat hij niet geprofiteerd had reden waarom hlJ op de uiterste clementie aandrong MEDBDBELINGEN PLAATSEUJKB DISTRIBUTIEDIBNST GOUDA Schoenen Degenen die als eindcijfer op hun tweede distributiestamkaart het c far 9 hebben en na 1 Januari 1946 geen schoenenbon hebben ontvangen kunnen hiervoor ten schoenenbon afhalen volgens onderstaand schema Woensdag 8 Mei A Donderdag 9 Md B Vrijdag 10 Mei C Maandag 13 Mei D E F Dinsdag 14 Mei GHI Woen dag 15 Mei J K L Donderdag 16 Mei M N O Vrijdag 17 Mei P QR Maandag 20 Mei S T U Dinsdag 21 Mei V W Woensdag 22 Mei X Y Z Distributiestamkaarten en nieuwe inlegvellen dienen te worden medegebracht Bovendien wordt eraan herinnerd dat houders van dlstrlbutlestamkaartea met als eindcijfer een 3 en verzuimden hun schoenenbon af te halen na 10 Mei a s hiervoor niet meer in aanmerking komen zaten geen vermogen UltspraaK woror j i t MMA Geen begrip wan de zaak De tweede beschuldigde was L Kwakernaak uit Haastrecht in dienst bij Slingerland Deze laatste heeft hem in 1935 overgehaald lid der N S B te worden wat K ook gedaan heeft en daarna begon zijn ellende hij legde de gelofte van trouw aan Mussert af wanneer hy dat gedaan had wist hij zelf niet had met Kerstmis 40 Dultschers In huls gehad of gestuurd gekregen daar was niet achter te komen verder was hij lid van het N S K K geworden schijnbaar zonder dat hij t zelf wist Hij had ch opgegeven op aandringen van S om In geval van nood vrouwen en kinderen te S waarop hij een Pe van het N S K K thuis kreeg Verder had hij gecolporteerd met VoVa wederom op verzoek van S en tenslotte had hij twee personen verraden de n daar deze hem uitschold voor dverrader en de ander omdat deze In zijn etalage bussen had geplaatst J P V g van leden van het Koninklijk Hul Op de vraag van Mr Jonker waarom hij na 1940 lid was gebleven antwoordde K Eén bonte kraal maakt geen winter dÏ verdediger van K Mr llketenborg legde den nadruk op de domheid van K en den invloed die van S op K glng hij drong dan ook aan op de nlterste clementie gedaan over 14 dagen Propaganda en adviesbnreau Part van de Vr heid De Partij van de Vrijheid heeft hedenmorgen een propaganda en adviesbureau voor Gouda en Omstreken geopend in het pand Zeugestraat 70 Verseet U niet dat U morgen nieuwe levensmiddelenkaarten en brandstoffenkaarten moet halen als Uw naam ligt tusschen de namen SCHRADERv d SCHOUW U moet midenemen Uw tweede dls tflbutlestamkaart het nieuwe Inlegyel het Ingevulde brandstoffenformulier en de oude brandstoffenkaarl met bon 49 U kunt m het Gymi a tleklokaal aan de PeperatraA tsi at aèn loket 7 8 v en 10 tusschen 9 en 13 24 uor Voor b zonderheden zie aanplakbiljetten Met eenvoudige middelen heeft men een aardig interieur geschapen Op dit bureau is een leder welkom en kan er alle gewenschte Inlichtingen verkrijgen betreffende de P v d V Tevens heeft men hier propaganda materlaal als brochures en affiches ter beschikking Het bureau zal dea geheclen dag doorloopend geopend zfln van 9 5 uur Debat Avond in Kunstmiii Ir Mttssert terechtgesteld Namens dan Minister ▼ Jnstitic worJt nccdcflcdcaldt dat bet deodvonaia tegen Ir A A Mnascrtt wieaa gratic Tcrzeck door H M dcKoniasia werd afgawaxcB heden in dcaVrocgea ochtaad ia ▼ Itrokkca Ongelukkige val van Dijk 12 jaar speelde Zondagmiddag op eien betonmuurtje op het Veemarktterreln Ongelukkigerwijs kwam hlJ met zijn hoofd op een Ijzeren paal te vallen Het bleek dat hq een lichte hersenschudding had opgeloopen Hl Uopgenomen In het ziekenhuis ter obserlvntie Naar wij vernemen is Mr J L J A van Mechelen bereid gevonden het voorzitterschap te aanvaarden bi het debat dat tusschen de Heeren Stijkel en Nederhorst namens de Partij van de Vrijheid en de Partij van den Arbeid zal worden gevoerd Voor dezen debatavond welke hedenavond m Kunstmin plaats heeft zijn geen kaarten meer verkrijgbaar