Groot Gouda, dinsdag 7 mei 1946

Oüzë parkeo en plaotsoeoeo Zij de Meimaand kan zoo koud zoo droef zoo gaar zij kao November xi n P A de Gënestet a de Meimaand kan met z n harde koude winden hagelbuien en nachtvorsten IJl heiligen Inderdaad koud zijn en van xelfsprekend lijden hierdoor onze planten en boomen de groei vermindert de bloesem valt spoedig af en het jonge zachte groen bevriest heel dikwijls Maar ondanks dit ailes gaat de natunr toch wel met den groei door in dezen tyd nog met een tamelijk snel tempo In het van Bergen l zendoornpark komen nu de verschillende laatkomers onder de boomen zooals Taxodium ge won Esch Ptetwcarya en Moeras eifc ook in t blad alleen de Trompetboomen Catalpa s staande vóór villa Vijver licht zullen hiermede nog wel enkele dafen wachten ze hekben nog geen haast Terzijde van deze villa bloeit reeds een jong boompje van de gewone L sterbtM Sorbus Bucuparia ongeveer 6 Meter hoog met witte btoeicmschermen Wat xQn dit toch altijd mooie boomen nü die prachtige bloei gevolgd door oranje gele vruchten welke dan in het najaar rood gekleurd zijn Jammer dat ze door de aanlokkelijkheid van deze bessen dikwijls door de jeugd worden vernield daarom zijn ze voor publieke parken en straat beplanting minder geschikt Op verschillende plaatsen in iet v B IJ park komen de struiken van de Goudenregen Laburnum anagyroides in bloei In het Nieuwe Park komen langs den rijweg meerdere exemplaren van de roodblotiende Kastanje Aesculus carnea in hun feestgewaad Bij de ingang van dit park bij de Winter dijk staat een groep Sneeuwballen Viburnum Opulus sterile tot den bloei gereed ze zullen echter dit jaar niet mooi Deus ex Machina Etn mnsant detcctieve itnk In de afgeloopen wctk voerde de R K Dllletantenclub in Concordia tweemaal het deteetieve stuk Oeus ex Machina op Wat het spel betreft bekoorde de tweede opvoering die Zondag j V plaats vond ons veel meer dan de eerste Het spel was vlotter de rollen zaten er beter in en de soufleur was niet hinderlijk meer In het stuk zelf hoewel geschreven door een Nederlander kwam de fijne geestige en typisch Engelsche humor goed naar voren In sommige bedrijven waren de dialogen wel wat lang doch bij de tweede opvoering werd dit dank zij het goede spel minder hinderlijk aangevoeld Alle waardeering hebben wij voor het spel van Mevr B van Hulzen de Zeeuw die zij had weliswaar een dankbare rol tlai ten volle gaf waardoor zij haar rol op volkomen natuurlijken wijze weergaf Ook den heer T Hulzen verdient voor zijn spel onze warme hulde Sir Robert Highhill was de tweede maal beter op dreef dan bij de eerste opvoering toen zijn spel wat stroef en onzeker was Hij had de moeilijke taak voor simulant te moeten spelen Op goede wijze vertolkte Mevr J lux v Dokkum de rol van Mabally Hlghhill De moeilijkste taak was weggelegd voor Mrs Hookly D de Morce en Lady Connelby M Vonk die dikwijls lang op het tooneel moesten zijn en hun rol woordeloos mcesten spelen De heer J Jaspers had de dankbare rol van Maikaffo den kaffer die alleen reeds door zijn grime zijo spel vergemakkelijkt zag wat niet wil zeggen dat hij er zich gemakkelijk van afmaakte Hij speelde vlot en overtuigend en zijn spel was het aankijken waard Ben voorname factor bij de opvoeringen was het uitstekend verzorgde decor dat de sfeer aanmerkelijk verhoogdej BURGERLIJKE STAND Geboren 1 Mei Johanna C N dv J IJsselstein en J C Boot Vossenbnrchkade 124 Lucia A M dv S de Jong en H J Oosterom St Josephstraat l Robby W zv C de Vlieg en W Hei VoTt 74 2 Mei Allda M dv J Verbij en J M Sluis Gr Jacobastraat 14 Johannes A M zv J M van Gent en H A C van Balgoijen Letmaetstraat 38 Cornells zv B Vermeulen en M M vd Speld Willens 81 Frank zv J J Stalenberg en G Kllian Burgvlietkade 29 3 Mei Nella dv A de Weger en M J de Gruijl Bogen 35 Hendrik B zv H van Hofwegen en G Oppelaar Gr Florlsweg 68 Pieter G zv P G den Broeder en M Radix ZJeugeitraat 50 Johanna A H M dv H J Bremmert en A A M Balvcrt vaader Palmstraat 110 Maria J Th dv A M v Oosten en M Schouten en M Schouten Onder de Boompjes 131 4 Mei Hilda worden daar ze met het schrale weer erg van de luis te lijden hebben Bij de mnziektent in het Houtmansplantsoen bloeien meerdere boomen van de Wilde Kastanje Aesculus Hippocas tanum met rechtopstaande witte bloemen Vooral de boom bij het bruggetje aan de Vijverstraat li schitterend I Wat komen de bloemen van al die groote boomen daar prachtig uit tegen het jonge groen en het fijne bruin der beuken die in deze omgeving vrij dicht bijeen staan Op Zaterdag 4 Mei werd in het plantsoen Klein Amerika de Bevrijdingsboom door de jeugd geplant Door Burgemeester James en ook door de voorzitter van de feestcommissie de heer Sips werd bij herhaling medegedeeld dat dit een fLlndeboom was Meermalen werd ons toch nog dezer dagen naar den naam van deze boom gevraagd en willen we kier ook even vertellen dat bet een gewone Hollandsche Linde Tilia vulgaris hollandlca is Wij willen hopen dat wij en ons nage slacht deze Linde in een t dperk van vrijheid vrede en welvaart mogen zien opgroeien tot een mooien gedenkboom F Barmentloo J dv A Wieser en M W Westergaard Gr van Blolsstraat 51a Petrus P zv J I Dijkman en A C Hoogerwaard Gr van Blolsstraat 53 Adrianus zv H Schouten en M de Lange Oader de Boompjes 23 5 Mei Wllhelmina T dv N Bruijaiks en T Boelhouwer Robaar steeg 21 Johannes G zv J A de Jonge en M W J Roelofs Woudstraat 34 Johanna G dv J C de Pauw en G J Flink Onder de Boompjes 75 Frederlk J zv F J van IJsseldflk en N Uijl de la Reijlaan 5 6 Mei Hilllgje S dv R Holvast en J Radder Onder de Boompjes 32 Phlllppus H zv P C Dijkman en H A Bode 3e Kade 164 Ondertrouwd I 1 Mei P Bontenbal en B Hofman 2 Mei J de Graaff en A E de Mooij H Versteeg en M J M van Vuuren J G Bloot en N den Haag K J Lubkea en E M Romijn J van Oosten en L A van Vuuren C vd Valk en A vd End H de Jong en W de Wit J B van Gageldonk en Th P van Staveren C J Brunott en A Wagenaar J S de Ru ter en C C Oosterwijk W v Krimpen en W J de Vries J van Bergen en E R Mul P A Hnljzer en G P Vink P Rultenburg en J J van Dijk J van Vliet en J E Dortland Getrouwd 6 Mei J a Vliet en J E Dortland Overledcnt 3 Mei Jan Hendrik van Zetten 48 4 Mei Elizabeth Hamelaar wed G Sleeking 85 5 Met Marinus de Gans 65 j UIT DEN OMTREK HAASTRECHT Uitreiking Schoénenbonnen De dlstrtbutiedienst Haastrecht maakt bekend dat zij van wie het TD No eindigt op het cijfer 9 in aanmerking kunnen komen voor een schoenenbon Aan kinderen geboren na 31 Mei 1944 doch voor 17 Juli 1945 ook al is het laatste cijfer van hun TD niet aangewezen onmiddellijk een schoeaenbon worden verstrekt Er dient rekening mede te worden gehouden dat aan hen die na 1 Januari 1945 een bon voor gewone of beroepsschoenen hebben ontvangen thans geen bon zal worden uitgereikt Door het publiek dient te worden medegebracht de tweede distributiestamkaart en inlegvellen GA GB GC GD of GE 05 De ultrelkeng zal plaats vinden te Berkenwoude op Maandag 13 Mei 1946 van 9 11 uur Vlist op Maandag 13 Mei 1946 van 2 30 3 30 uur Stol wijk op Dinsdag 14 Mei 1946 van 9 12 en 2 3 30 uur Haastrecht op Woensdag 15 Mei 1946 van 9 12 en 2 3 30 uur Gouderak op Donderdag 16 Mei 1946 van 9 12 en 2 3 30 uur Na uitreiking vindt nie plaats Waddinxveen Blijde terugkomst De heer Loef matroos bij de Kon Marine keerde op den herdenkingsdag der bevrijding na een afwezigheid van 6 jaren in de ouderjijke woning terug De heer Loef heeft de slag in de Javazce medegemaakt en is krijgsgevangene geweest De muziekvereeniging Concordia bracht een serenade daarna maakte dür Loef per auto voorafgegaan door de muziek een eereronde door de gemeente Een en ioder trok veel belangstelling en van deze plaats bieden wij onze hartelijke gelttkwenschen aaui REEUWIJK Afscheid Ds H Roeiofsen Zondagnamiddag nam Ds H Roeiofsen predikant bij de Ned Herv Gemeente van Reeuwijk dorp voor een geheel gevuld kerkgebouw afscheid van zijn gemeente wegens vertrek naar Bodegraven Tot tekst van zijn afscheidspredikatle had hij gekozen Handelingen 20 De heer Gaikhorst bracht als oud onderling dank aan den scheidenden herder en memoreerde het vele tot stand gekomen onder zijn leiding Ds De Lint sprak woorden tot afscheid als collega en dank voor de vriendschap Ten slotte sprak Ds L Vroegindeweij als consulent woorden tot afscheid en verzocht met elkander te zingen van Ps 121 2 en 4 Ds Roeiofsen bracht dank voor de gesproken woorden BINNENLAND Unilever functionarissen staan terecht In een zitting die den geheelen dag in beslag nam behandelde de economische politierechter te Rotterdam gisteren de zaak tegen zes functionarissen van de Unilever Verkoopcentrale die betrokken zijn gew est bij het groote bonnenschandaal Voor verdachte A van der P ei h te de officier van justitie een gevangenisstraf voor den duur van 1 jaar en vier maanden met aftrek van den tijd in voorarrest doorgebracht A L W F C W D J A C K K hoorden 9 maanden tegen zich eischen en H F ten H en H A H respectievelijk 4 en 6 maanden In een uitvoerig pleidooi betwistte de raadsman van verdachte A van der P de juridische grondslagen van de tenlastelegging Hierna ging hij uitvoerig in op het karakter van den verdachte en de omstandigheden waaronder hij leefde tijdens de door hem gepleegde malversaties Ook fè overige raadsleden bestreden dat de feiten dusdanig waren dat op rechtsgronden eventueel een veroordeeling zou kunnen volgen Staking te Amsterdam duurt voort Gevolg massaontslag Daar het aan de stakende haven arbeiders gestelde ultintatum dat inhield otitslag Mj tiiet hervatten van het werk op Maandag 6 Mti door de stakenden in den wind is geslagm hebben de samenwerkende haveüfce dfljven te Amsterdam heden aan 700 havenareiders ontslag aangezegd waarmee dus een nieuw stadium in de modlijidieden in de Amsterdam sche haven is ingeluid Nederland België De voetbalwedstrijd Nederland België op 12 Mei a s zal geleid worden door den Franschen scheidsrechter Sdez De officieele samenstelling van het Belgisch elftal zooals dat Zondag a s te Amsterdam het Oranje team zal ontmoeten luidt als volgt Doel F Daenen Tilleur achter R Paverick Antwerp en j Pannaye Tilleur midden A Puttaert Union St Gilloise M Vercammen Lyra en R Devos Beerschot voor Vlem brechts Mechelen H Coppens Mechelen A Decleyn Mechelen F Chaves d Aguilar Gent en Reserves H Meert Anderlecht L Aernouts Berchem Sport A De buck Eendracht J Mermans An deriecht De bezetting van de linksbuitenplaats is in verband met een door Thirifayt opgloop en blessure in den wedstrijd Luxemburg België B nog niet bekend gemaakt Oceaanvliegtuig wordt gedoopt Woensdag 8 Mei a s omstreeks 10 30 uur voormiddag wordt de P H T A R één der nieuwe Douglas DCV vliegtuigen waarmede de K L M haar geregelden luchtdienst op New York zal onderhouden op Schiphol door den burgemeester van Rotterdam mr P J Oud officieel gedoopt Het toestel krijgt den naam Rotterdam Arnold Meyer binnenkort voor Bijzonder Gerechtshof Op last van den directeur generaal voor Bijzondere Rechtspleging is Arnold Meyer van het bewaringskamp Avé Maria te Tilburg overgebracht naar het huis van bewaring te s Her togenbosch De behandeling van zijn zaak voor het Bijzonder Oerechtshof kan binnenkort worden tegensoet gezien De prijzen van aut rf andefl en van smeerolie Van bevoegde zijde vernemen wij dat de prijzen van geïmporteerde autobanden aanzienlijk verlaagd zijn Deze verlaging bedraagt voor buitenbanden ongeveer 25 35 van den prijs die in 1945 berekend werd terwijl de binnenbanden met 25 5 in prijs dalen Hieronder volgen de prijzen voor uit de V S geïmporteerde autobanden van eenige courante maten die than ongeveer in rekening mogen worden gebracht De voor banden van eenzelfde maat doch verschillend merk geldende prijzen wijken onderling iets af bandenmaten aantalbuitenbanden inlagen publieksprijzen 600 16 4 38 50 600 16 6 48 525 50X17 4 35 25 525 550X17 6 44 34X7 10 167 25 650X20 8 97 50 825X20 10 187 binnenbanden 600X16 7 50 525 550X17 6 70 34X7 19 70 650X20 11 20 825X20 22 70 Smeerolie Het vorig jaar was de prijs voor de verschillende soorten smeerolie ongeveer 160 van dien van voor den oorlog Al spoedig na de bevrijding werd echter een nieuwe regeling ontworpen die op den eersten dag van 1946 in werking trad Daardoor kon weer een aanzienlijke verlaging tot stand worden gebracht die voor gewone motorolie gemiddeld 20 bedroeg en voor smeerolie voor versnellingsbakken gemiddeld van O tot 28 De prijzen zijn op het OQtgen blik dus gemiddeld nog 36 hóoger dan die van voor den ooriog en bedragen o a gemiddeld ƒ 67 20 per 100 kg Gewone motorolie en 60 60 per ICO kg smeerolie voor versnellingsbakken Bisschopswijding Mgr Kuypers Z H Exc Mgr St J M Kuypers c ss r de nieuwbenoemde Apostolisch Vicaris van Suriname zal op 2en Pinksterdag 10 Juni in de Kathed aal St Jan te Den Bosch door Mgr W P A M Mutsaerts Bisschop van Oen Bosch tot Bisschop worden gewijd De plechtigheid begint om tien uur Mode Hoekje Ditmaal kozen wi ala onderwerp een sportjurk die vooral de iportllefhebsters het meest zal in te reueeren U vindt hlerbil afgebeeld een eenvoudig tennlscottuuapje het bjousje is bl de taille iets ingenomen door een vaste ceintuur Het rokje heeft opzij vier plissé strooke en een zak die opgenaaid is Tevens plaatsen wij deze keer twee practlsche fleurige schortjes die U kunt maken van restjes Brabantsch bont landhniMtof of cretonne Heeft U een Jurkje een overhemd ofeenkinderbiouse die niet medr mee kan Maak er dan ïoo n grappig tchortjc van dat Uw japon beschermt Jaartallen MB 1940 HEI 1945 Tuisen de Nederlanden groeit b rip voor elkanders opvatting Alom verlangt men naar oter eenheid In verscheiden ptid na de bevrijding MEI 194S Nsdwland la vrQ De alge ene wens is niet terug naar htt ondel JUNI 1949 Het kabinet van herstd enver lüeuwing met prof W Scher merhOTn en W Drees het kabinet der Ukgalltdt benoemd 9 FEBRUAR1 1946 De Parti van de Arbeid ge tldit De politieke doorbrsük i een fdt r Katholieken vrijzinnig democraten protes tants chrlstelijken aodaal de mocraten pdltlek daklozea ca in éte politieke partij 17 MEI KAllERVERiaEZINeEN Het volk van Nedoiand kiest de mma No 1 van Lijsi I Deze ervaren stuurman moet aan lief roer blijven Ingezonden mededeèlipg Sltymaster en DC 4 Wij hebben in verschillende perspublicaties geconstateerd dat er in vrij brede lagen verwarring bestaat ten aanzien van de Douglas DC 4 en de Douglas Skymaster Wij geloven dan ook aan vele wensen te voldoen als wij hierbij de belangrijkste verschillen tussen de beide vliegtuigtypen naar voren bren ren Het uiterlijk verschil is zeer gering met dien verstande dat de Skymi ter een militaire uitvoering is van de Douglas DC 4 Hieronder volgen de belangrijkste gegevens Skymaster C 54A Startgewicht maximum 29 500 kg Aantal passagiers 28 of 36 Motoren 4 Pratt Whitney Wasp R 2000 7 elk van 1350 PK Douglas DC 4 1009 Startgewicht maximum 33 100 kg Aantal passagiers 44 Motoren 4 Pratt S Whitney 2 SDI G elk van 1450 PK Aangezien de tankinhoud van de DC 4 veel groter is kan dit toestel grotere afstanden overbruggen Bovendien beschikken de passagiers in de DC 4 over aanmerkelijk meer comfort daar hij niet voor militair transport gebouwd is zooals de Skymaster Nummertoewijzingen Het Centr Distributiekantoor deelt mede dat de plaatselijke distributiediensten in de week van 5 t e m n Mei de volgende nummercoupures zullen uitreiken Jam 856 cacao 857 brood 837 Am bloem 838 Inl bloem 839 reductie margarine 858 melk 859 860 zachte zeep 861 lucifers 862 863 864 aardappelen 865 866 eieren 799 rantsoenbonnen eieren art 37 De toeslag bedraagt voor jam en lucifers 50 voor cacao melk p zachte zeep 10 Voor margarine wordt een aantal rantsoenen verstrekt gelijk aan het nieuwe voorschot m week van 18 April t rtl 4 Mei Bovenstaande nummertoewijzingen met uitzondering van die voor melK en aardappelen zijn geldig voor de taillisteft van 12 Vm 25 Mei voor grossiers van 12 t m 8 Juni De toewijzingen voor melk en aardappelenzijn geldig van 12 t m 18 Mei a s Grossiers in tabak ontvangen in bo vengenoemde week toewijzingen 66 G 67 of G 68 op basis van twe maal het aantal ingeleverde rantsoenen Inlevering rantsoenbonneo Het Centraal Distributiettantoor dtelt mede dat detaillisten de rantsoenbonnf voor voedlngs en genotmiddelen voorzien zijf wan de letter B en de aanduiding van het artikel voor het laa in kunnen leveren bij de eerstvolgeo inlevering van genummerde bonnen vow ide desbetreffende artikelen na 12 Mei b Leest Groot Goudal