Groot Gouda, woensdag 8 mei 1946

P GROOT GOUDA m AD ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTRH EN Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Qouda NUMMER 222 WOENSDAG 8 MEI 1946 Redactie en administratie Bur Markt 67 Gouda TelefcxMi 9006 Abonn p w 27 c Losse numm 10 cL HET BEGINSEL DER VRIJHEID Twee partyen zetten hun standpunt uiteen Voor een stampvolle Kunstminzaal opende gisteravond Mr J L J A van Mechelen den aangckondigden debat avond waarop het woord werd gevoerd door de heeren E Stijkel en G M Ncderhorst resp van de Partij van de Vrijheid en de Partij van den Arljeid De heer Nederhorst had aan de plaatselijke afdeeling van de P V d V verzocht een van haar ledep aan te wijzen voor het voeren van een debat over het beginsel der vrijheid Ongetwijfeld zullen de honderden aanwezigen genoten hebben van dezen iportieven debat avond die van het begin tot het einde door allen met spanning werd gevolgd Opmerking vootaf Alvorens tot de behandeling van ket ondefwerp over te gaan niaakte de heer Stijkel eerst enkele korte opmerkingen n a v de uitdaging Hij betreurde het dat de heer Nederhorst geen tegenstander had nitgenoodigd vu gelijke politieke ervaring doch zijn keuze had beperkt tot Gouda waardoor de P V d V door toevallige omstandigheden geen Tweede Kamer lid tegenover hem kon stellen Het probleem waar het dezen avond om gaat aldus spr is niet van plaatselijk doch van algemeene politiek Ook had de heer Nederhorst de sportlvitcit uit het oog verloren door de uitdaging ongeveer gelijktijdig met het conrantenberlcht bekend te maken De beer Stijkel verklaarde zich echter tot een debat bereid omdat hij de rotsvaste overtuiging had dat zijn beginselen goed waren en hij het enthousiasme bezat deze te vcrxiMÜgcn De Par itan dt Vr htld en het beginul der Vrijheid Wat vrijheid is ving de heer Stijkel zijn inleiding aan hebben wij allen vorig jaar kunnen voelen toen wij werden be vr d Doch vrijheid is niet alleen een geluksgevoel zij is bovenal de stuwende opbouwende kracht Alleen een vrij mensch kan zich gelukkig voelen en zich volledig wijden aan zijn werk De vrijheid is de bron van alle geluk en welvaart Du is het uitgangspunt der Partij van de Vrijheid hetgeen echter geenszins wil ze flen dat de overheid geen taak heeft DU zou leiden tot anarchie en bandeloosheid Wil er sprake zijn van vrijheid dan moet er bestaans en rechts zekerheid zijn De politiek van vobtrekte overheidsont honding voert hier niet toe De jaren tosschen de beide oorlogen zijn er een voorbeeld van Toen waren aan de orde van den dag werkeloosheid faillissementen salarisverlagingen etc Wat moet er gedaan worden om de oorzaken van deze ellende te bestrijden Vergeet II niet dat U morgen nieuwe levensmiddelenkaarten en brandstof fenkaarten moet halen als Uw naam ligt tusschen de namen DE VAAL VIJVER U jnoet medenemen Uw tweede dis tributie stamkaart het nieuwe Inlegvel het ingevulde brandstoffenformuller en de oude brandstofienkaart met bon 49 U kunt in het Gymnastieklokaal aan de Peperstrjaat terecht aan loket 7 8 9 en 10 tusschen 9 en 13 uur en van 2 4 uur Voor bijzonderheden zie aanplak bUjctten dat U morgen als U stamkaart Qummer eindigt op een 9 en Uw naam begint met de letter B Cto schoenenbon kunt afhalen U moet medenemen Uw tweede distributiestamkaart en het nieuwe inlegvel Als algemeene oorzaak van de toen heerschende crisis werd de over productle genoemd Br was echter geen over pro dnttie maar er was geen koopkracht Een groot deel van de bevolking moest bezuinigen en kon niet koopcn wat het wilde Het productieapparaat in die jaren was volgens spr nog te klein om in de behoeften te voorzien De aanpassingspolitiek van Colijn deed ons nog dieper in het moeras zinken Spr nam dit Colijn niet ten volle kwalijk Pas in 1936 kwam Keyncs met zijn boek waarin hij een scherpe analyse gaf van de oorzaak der wereldcrisis Voor een goeden gang van zaken is het noodzakelijk dat er geen stagnatie optreedt in de geldctrculatle Een stagnatie wordt b v veroorzaakt door oppotten of het geld vastleggen op e bank Een verminderde geldomloop veroorzaakt inkrimping yan de productie ontslag van arbeiders wcfkeloozcn daling van de koopkracht Dit alles is te voorkomen doori 1ste Het oppotten te voorkomen door een progressieve belastioghefflDg 2e Stimuleering van de koopkracht door de arbeiders een behoorlijk Inkomen te geven en te zorgen voor pensioen kindertoeslag deelname in de winstonderneming sociale verzekering etc 3e Beïnvloeding van de investeering en uitbreiding van het productieapparaat Mocht er dan toch nog een werkeloos heidcrisis ontstaan dan bestaat er een machtig reserve wapen i de uitvoering van groote openbare werken waardoor de koopkracht vanzelf gestimuleerd wordt Gelden hiervoor kunnen betrokken worden uit de progressieve belastingheffing Voor een normaal gezond leven is het In de eerste plaats noodzakelijk dat belastingen op de eerste levensbehoeften voorkomen dienen te worden Als de overheid alleen corrlgeerend optreedt kan de persoonlijke vrijheid van arbeider en onderneming in de toekomst behouden en elke dwang achterwege bleven In den staat van de Partij van de Vijljheld is het kernpunt Ieder blijft persoonlijk verantwoordelijk Vervolgens zette spr uiteen dat de P v d V een tegenstander is vanr mo nopolie vorming Monopolies stellen een prijs naar goeddunken vast en beperken naar willekeur het aanbod Bestrijding hiervan is in de eerste plaats mogelijlc door een progressieve belastingheffing waardoor monopolie winsten worden beperkt Dit wil echter geen ontkenning van het winststreven beteeki nen Het winststreven blijft bet richtsnoer voor de productie en de leuze geen productie volgens winst maar een productie volgens behoefte noemde spreker een holle phase Behoefte ii niet te meten Alleen de koopkracht is te meten Door het concurrentiestreven dat alleen mogelijk is bij een normale productie ontstaat vanzelf een toestand waarin de winst neiging heeft te verdwijnen en zeer hoogt winsten worden voorkomen Het winststreven krijgt haar volkomen rechtvaardiging doordat de arbeider een deel van de gemaakte wlost ontvangt In de maatschappit zooalsde P v d V die zich voorstelt blljit plaats voor be drijfiorganisatie en de Stichting van den Arbeid De P v d V Is geen compromis tusschen de oude liberale gedachte en de P v d A Zij wil geen plan hulshouding en geen laissez faire laissez aller polltiek Zij wil de voordeelen van belde opvattingen verwerkelijken vrije ondëmemings werkzaamheid vrijheid van keuze waar te werken Deze politiek moet ingaan wanneer de chaos waarin wij nu leven la opgeheven Spr achtte hier een tijd van ongeveer 2 jaar voor noodig Tot dien tijd wilde de P v d V samen werken in een nationaal kabinet De Partij van den Arbeid en het beginsel der Vrijheid Allereerst beantwoordde de heer Ncderhorst de opmerkingen die de heer Stekel voor zijn inleiding had gemaakt Spr politieke ervarin g waal bescheiden en bestond uit half jaar d zijn van den Noodgemeenteraad en 2 maanden Ud van de Tweede Kamer Naar Aanleiding van het prijzenswaardig initiatief van een der plaatsel ke bladen om 5 partijen tegelijk over één onderwerp aan het woord te laten aldus spr had hl behoefte gevoeld ook nu onderling van gedachte te wisseleni Tot de plaatselijke adhaesie betuigers van de P V d V behoorden personen die vig spr reeds lang het politieke pad bewandelden en dus geacht mochten worden in staat te zijn tot het voeren van een debat De heer Nederhorst begon zijn uiteenzetting met de verklaring dat hij opvattingen van zijn opponent t a v de crlsis bestrijding volkomen deelde en dat de P V d Arbeid deze beginselen in haar program heeft staan Maar dit is nkt het probleem van den dag Wij kennen thans geen massale werkeloosheid Wij staan voor het feit dat wij staan voor de liquidatie van een Dultsche erfenis Wij hebben een vrijheldsbcpeTkiag meegemaakt als nooit te voren en het probleem is hoc de oude vrijheid weer in goede banen te leiden Het probleem is hoe den mensch zooveel mogelijk vrijheid gelaten kan worden zonder dat dit een ontwrichting van de maatschappij ten gevolge heeft Toen de regeering Schermerhorn de zware taak van het bestuur op zich nam vond zij een leeggeroofd land met schaarschte overal en een omvangrijk ambtenaren apparaat Haar eerste taak was dit te veranderen en de vrijheld zoo veel mogelijk binnen het raam van den wederopbouw weer mogelijk te maken Spr noemde hier enkele bewijzen vans de akkerbouwproducten inneming door de overheid is geëindigd evenals het ambtelijke inkoopen in het buitenland dat nu weer langs Inkooporganisaties kan geschieden Misschien werd het vrlj beidsbeginsel wel te ver doorgevoerd door de varkensteelt vrij te laten Tengevolge van de wereldvoedselnood zullen er misschien wel weer beperkingen op volgen Na de bevrijding liepen de Rijksbu reaux leeg Dit waren tijdelijke instellingen en de ambtenaren zochten een veiliger heenkomen in het vrije beroep hetgeen stagnatie ten gevolge had Geen regeering had dit kunnen voorkomen Er wordt enorm geklaagd over corruptie doch tegenover eiken corrupten ambtenaar staan minstens iea Nederlanders uit het vtije beroep die hem tot corruptie over halen Deze ambtenaar gaat eruit Zij die hem verleiden blijven vrij rond loopen Ambtenarij en corruptie mag men niet over een kam scheren met het vrijheids beglnsel van de Partij v d Arbeid Dit zijn na oorlogsche verschijnselen en het Is eea Ieders taak aan het beëindigen hiervan mede te werken Een tweede feit waar spr op wees was de bedrijfsorganisaties van Wolterson dle de regeering bij het aanvaarden van haar taak tegenover zich vond en georganiseerd was op een wijze zooals de Partij V d Vrijheid wrnscht De uitgebreide bevoegdheden van deze bedrijfsorganisaties leidde tot de ergelijkste monopolistische practijken waardoor aan een leder die wilde beginnen de kans ontnomen werd Dit is de reden waarom de P v d A ook de werknemers inschakelt en den voorzitter ce taak geeft elke machtspolitiek op het gebied van het bedrijfleven te smoren De reusachtige chaos in ons land maakte een plan voor den wederopbouw aocd zakelijk evenals een productleplan Dit laatste is roodlg gezien de internationale grondstoffcEverdceling welke thans gaande Is en elke regeering een bepaald kwantum van haar producten moet leveren Het verliezen van Duitschland als achterland heeft vele Nederlanders het initiatief doen nemen Dultsche industrieën naaf Ncckrland over te bq gen Hier is ordening voor noodig Voor ons land is volgens spr nood zakelqk een productieschema waarbinnen het particulier initiatief zich vrij kan bewegen Ditzelfde geschiedt In het kapitalistische grootbedrijf De politiek van bestrijding van crisis van de P v d V is dezelfde die de S D A P in de crisisjaren voorstond Toen echter werd dit plan door de huidige paladijnen van de P v d V weggevaagd Spr trok In twijfel of het vrijheldsbe glnsel van de P v d V niets qaet het verleden te maken zon hebben en hekelde voorts de verkiezingsmethoden van de P V d V Repliek De heer Stijkel noemde de opruiming van het ambtenaren apparaat eenverkia zings middel van de P v d A 2 De bedrijfsschappen van Minister Vos ontmoeten overal hevige tegenstand en de dogmatische socialisten zullen net zoolang doorzetten tot de geheele middenstand is gesocialiseerd en er één werkgever overblijft de Staat en dit Is slavernij De ParUJ v d Viijheld zet vrijheid voorop de Part v d Arbeid collecti vlsma Dt klachten die zijn opponent t a v enkele candldaten van de P v d Vt heid had vond spr ongegrond Men noet geen oude koelen uit de sloot halen Men kan zich bckeeren De heer Nederhorst bestreed de suggestie van den heer Stijkel van de totale socialisatie Men moet zich houden aaa wat er in het program staat De bedrijfsschappen van Min Vos sullen minder werk vragen das die van de P V d V Bovendien hebben in de laatste de arbeiders geen economische medezeggenschap De P v d A laat het kleinbedrijf volkomen onaangetast Spr betwijfelde of een rente politiek de conjunctuur In bedwang zou kunnen houden De P V d V wil in lijden van hoogconjunctuur de winsten voor de particulieren In tijden van laagconjunctuur de verliezen vaor den staat De heer Nederhorst twijfelde geenszlnè aan de ideeële beginselen van den heer Stijkel doch was van meening dat anderen in dte P v d V er anders over dachten De tijd van nu heeft behoefte aan reeël idealisme Spr raiste in de P v d V de realiteit en bij velen het Idealisme Dit was het einde van dezen avond die door Mr van Mechelen werd gesloten door dank te brengen aan sprekers en aanwezigen STADSNIEUWS Vergunning B en W hebben aan de fa H L jaspers en hare rechtverkrijgenden vergunning verleend tot het plaatsen van een ijzeren loods met toiletruimten op een terrein aan den Kattensingel no 2 volgens overgelegde teekenlng Teveas werd aan de N V Nederlandsche Middenstandsbank kantoor Gouda vergunning verleend tot het verbouwen van het bankgebouw aan de Oosthaven no 58 volgens overgelegde teekenlng Ingetrokken B en W hebben het ten name van L A Boot staande verlof A voor den verkoop van zwak alcoholischen drank ia het klein voor de fabrlekscantine van de N V de Goudsche Machinale Garenspinnerlj gelegen aan de Singelstraat en het aan v d Bent verleende verlof B voor de beneden localiteit van perceel Kleiweg ao 51 Ingetrokken iKlteduUU Weeraverwichting medcgedc door het K N M I tot raargcaavoad Wordt verwacht I Matige wind oit N richtingen gedeeltelijk bewolkt geen regen vao bcteekenis iets koeler In het binnealand hier en daar lichte nachtvorst Wat II r In Gouda t do iit Reunie Zaterdag t m Woensdag Het meisje met de blauwe hoed Voor lederen leefeljdl ThallaTheater Zaterdag t m Woensdag Le vier vroolljke Hoteliers Voor lederen IceftQtf Schouwburg Bioscoop Zaterdag t m Woensdag Rare Kostgangers Voor lederen leeftijd Woensdag 8 Mei Bovenzaal Reiinic 7 uur Ds I Borger De mensch vaa morgen Groot Gouda 7 9 uor Spreekuur voor Gcrepatrieerden Idem 7 uiu Ona terreln voetbalwedstrijd NoordZaid Idem Bovenzaal Reunie 8 uur Ned Volksbeweging Ds ter Steege De psychologie van den Protestant Donderdag 9 Mei Bovenzaal Reunie 24 uur Vrittwengroep P v d Arbeid Consultatie bureau Oosthaven 50 8 nnr jaarvergadering Ver ter bestrijding van T B C Idem Nieuwe Schouwburg 8 uur Caba retavond Goudsche Confefcncieravcreenlglng Jdem Concordia uur R K Toonedvereen T A V E N U voert op Doortje Spier Idem Veemarktrestaurant 11 30 oor Partij van de Vrijheid A v Oveiklift Het program van de P v d V t a Vi land en tuinbouw Christ sportveretniging De Jodan Boys Het ligt in de bedoeling om naast ét afd voetbal en gymnastiek blJ voldoende belangstelling een afdeellng korfbal op te richten Zij die hiervoor animo hebben kunnen zich op geven bij een der onderstaande adresten N Both joubertstraat 202 M j de jong Oosthaven 29 j van Wijk Heerenstraat 94 ATHLETIEK Aan de in het sportpark te Sneek gehouden Nationale openingswedstrijden werd ook deelgenomen door H R Deeat van V et C op het nummer 400 meter Van Oeest werd hier tweede In 53 5 sec achter Bakcis van A A C A damj die 53 2 sec noteerde De grasbaan en de wind hadden hier sterke invloed op de gemaakte tijden Vltaminc C De Burgemeester van Gouda brengt ter openbare kennis d wederom kosteloos vitamine C tablet worden verstrekt voor kinderen van 3 maanden 6 jaar geboren tusschen 1 juli 1940 en 1 April 1946 De uitreiking zal geschieden bij den distributiedienst Westhaven 33 op de navolgende dagen van 9 12 anr voor de kinderen wier namen beginnen met de aangegeven letters A t m D El m H 1 t m M t mSci Sat t m Z Donderdag 9 Mei 1946 16 1946 23 1946 6 juni 1946 13 1946 Per kind zullen worden verstrekt 40 tabletten waarvan 4 maal per week 1 tablet moet worden ingenomen Deae hoeveelheid is dus voldoende voor een periode van 10 weken De tabletten moeten op een donkere droge en koete pUuU worden bewaard Verzocht wordt de stamkaarten Van alle la aanmerking komende kinderen te wttlen medebrengen