Groot Gouda, woensdag 8 mei 1946

Leipziger Messe heropent Hooge Sowjet autoriteiten en vertegenwoordigers win alle bezettende mogendheden in Duitgchland zullen op 8 Mei de heropening van de historische Leipziger Messe bijwonen De Messe werd reeds 800 jaar lang regelmatig gehouden Aan de beurs van dit jaar nemen ongeveer 3000 exposanten deel waarvan 300 uit de Britsche bezettingszone in Duitschland Het Proces van Breendonk De Krijgsraad heeft 16 doodvonnissen uitgesproken in de zaak van de beulen van Breendonk Vier beschuldigden werden tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld Een werd tot 20 jaar buitengewone hechtenis en een tot 15 jaar gewone hechtenis veroordeeld Een der beschuldigden werd vrijgesproken Proces tegen Antonescoe begotmen Maarschalk Antortescoe de voormalige Roemeensche dictator is Maandag met 16 van zijn medewerkers voor het Volksgerechtshof te Boekarest verschenen op beschuldiging van verraad Het proces dat het grootste politieke proces is in de Roemeensche geschiedenis zal naar wordt verwacht een maand duren Zeven andere beschuldigden allen leden van de Fascistische IJzeren Garde onder wie de leider van deze garde Horia Sima zullen bij verstek worden gevonnist 917 M 39 Mees W Stars and Jti Ipes en Mapla leaves leven en streven in Amerika en Canada 920 A 25 AlttHno L Van Hannibal tot Hitler keerpunten in de loopbaan van vermaarde veldheeren en veroveraars 941 7 H 58 Hearen f N C van Uur der beproeving onze marine in den strijd tegen apan 941 7 P 44 Philips N C en ƒ Nikerk Holland and the Canadians 941 7 V 64 Visser ƒ Vijf dagen oorlog in Nederland 941 7 V 68 VfeWer A de Van eerzaam schoolleider tot gevangenisboef 942 R 78 Rowse A L De beteekenis der Engelsche geschiedenis Te veel tabakskaarten De handelaar de G had de bepalingen dien aangaande ten spijt van zijn klanten 148 tabakskaarten in bewaring genomen De politie heeft proces verbaal opgemaakt Melk weggeloopeiT Doordat de wlelas van de carrier van M S brak zijn 50 L melk en 10 flesschen yoghurt verloren gegaan De Stakingen Van de zijde der E V C deelt menmee dat van arbeiderszij de zoowelin dé haven als op Schiphol naar heteinde van de conflicten wordt verlangd Men heeft goede hoop dat het antwoord van den minister president op een schrijven dat de E V C aan Z Exc heeft gericht van dien aard zal zijn dat onderhandelingen kunnen worden geopend die de oplossing naderbij kunnen brengen Een gelijk gunstig antwoord verwacht de afd bouwvakken der E V C van B en W van Amsterdam zoodat de staking op Schiphol na overleg haar einde kan bereiken Rede van Voorzitter Tweede Kamer De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft Dinsdag aan het slot der zitting de volgende toespraak gehouden Het is waarschijnlijk dat de Kamer in haar huidige samenstelling thans aan het finde van haar werkzaamheden iï gekomen Het is met mijn bedoeling een terugblik te werpen op de wederwaardigheden die haar in de afgeloopen jaren zijn beschoren geweest Slechts wil ik even stilstaan bij het feit dat wij nu afscheid van elkander nemen Van hen die op dit oogenblik lid zijn van het college zal menigeen niet terugkeeren Eén der scheidende leden moge ik met name noemen Dit is den heer Duymaer van Twist die reeds lid van deze Kamer was toen verscheidene der tegenwoordige medeleden nog niet of nauwelijks het levenslicht hadden aanschouwd Gedurende 45 jaren is hij door de kiezers naar s Lands vergaderzaal afgevaardigd Daar heeft hij zich doen kennen als een toegewijd en onvermoeid werker vah diepen levensernst Voor de landsbelangen die in hem hun specialen pleitbezorger vonden De vraag is ZOO groot maar bovandian Is er nog niat voldoanda Maizana fabrikaat Ouryaa bascbikhaar Blijf ar altijd attant op rraag ar iadan kaar waar om Nu en dan wordt Uw wenacli bevredigd MAIZEKA DIIRYEA H t oude vmrmaatdm mark DAMRUBRIER Red H Tenwolde Onderstaande parttj itaod is alt een afgebroken partij gespeeld tusschen de heeren Goüdriaan wit en A A de Jong zwart de wlt speler gaf als sluitMt af 1 28 23 2 3 4 5 15 16 26 36 46 25 oVoVo CHURCHILL IN NEDERLAND 35 fl De Britsche oud premier Churchill zal vandaag per speciaal K L M Douglas DC 3 vliegtuig van Croydon starten voor zijn zesdaagsch bezoek aan Nederland Deze vlucht wordt hem door de K L M en de Nederlandsche Regeering aangeboden Churchill zal vergezeld zijn van zijn echtgenoote n dochter en een klein gevolg in totaal ongeveer 7 personen Op voorstel van H M Koningin Wilhelmina wordt niet rechtstreeks naar Schiphol gevlogerl doch zal eerst een rondvlucht boven het zwaar beproefde Walcheren worden gemaakt om den Britschen expremier een korten blik te gunnen in een der somberste bladzijden onzer bevrijdingsgeschiedenis Onderweg zullen versche bloemen van nationalen bodem aan mevrouw Churchill worden aangeboden terwijl aan den ex premier hoe zou het anders kunnen sigaren van Nederlandsch fabrikaat zullen worden overhandigd De familie Churchill die Woensdagmiddag om ongeveer 4 uur op Schiphol wordt verwacht zal daar worden verwelkomd door vertegenwoordigers van H M de Koningin en de Regeering en op de grens van de gemeente Amsterdam door deft waarnemend burgemeester van de hoofdstad die het gezelschap zal vergezellen naar t Paleis op den Dam waar de gasten zullen logeeren Donderdag zal een dejeuner worden aangeboden in de Trèves zaal op het M M 49 50 48 46 47 Wat de partij doet verhezen door l 19 X 39 2 30 X 19 13 x 23 3 22 X 24 39 X 19 wit heeft na g en goede Mt meer en zwart loopt met schijf 33 vrij naar dam De gedane sluitzc t was du fout maar kwam door het geen tijd meer hebben om behoorlijk na te denken aangezien het lokaal waarin gespeeld werd gesloten moest worden Dat wW nog een andere en zelfs een winnende zet had blijkt uit het onderstaande dus uit den begtnstand 1 27 21 16 X 27 Of 2 37 32 26 X 46 verpl 3 32 x 3 46 x 23 slaan met Kh l8 maakt geen verschil4 3 26 18 X 27 5 29 x II 13 x 22 6 3328 22 x 33 7 34 29 zwart kan OU met sch 33 niet wegloopen door 2631 met liefst 6 schijven winst terwUl de zwarte sch op II ook nog bedreigd wordt wegloopen hiermee gaat niet doordat de witte dam van 31 over de velden 1254 15 4 22 en op veld 39 tot staan komt Op zwart 11 16 volgt wit me 3948 Een zeer interessante stand dus na 7 34 29 van wit Wie ziet hier remise voor zwart Oplossingen binnen 14 dagen na P Sur Groot Gouda Markt 67 Op de linker bovenhoek DamrubrieK vernipldtn Voor persoonlijk antwoord postaegel insluitea s v p Bevrijdingsfeest in cijfers Naar wij Vernemen hebben aan de bloemenhulde op de Markt bij het voorloopig gedenkteeken 157 vereeniglngen met ieder 5 personen deelgenomen Van de vroegere B S waren voorts circa 500 man aanwezig zoodat in totaal 1285 personen aanwezig waren Bij de planting van den vrijheidsbomn waren 62 buurtvereenigingen vertegenwoordigd ieder met vijf jongens en vijf meisjes Aan de gratis Jjioscoopvoorstellingen voor de ouden van dagen hebben ruim 1250 oudjes hun hart opgehaald De vrouwen kregen ieder twee siroopwafels terwijl het mannelijk gedeelte met een half ons tabak naar huis ging In de Schouwburg bioscoop kregen de bezoekers bovendien van den heer P Q Dijjers van Kunstmin nog een kop koffie en van de Gebr Ravestein een siroopwafel extra De Comm voor Oranje en andere openbare feesten en de Centrale van Buurtvereenigingen zien met genoegen terug op een welgeslaagde herdenking en zij betuigen hun oprechten dank aan allen die daartoe het hunne hebben bijgedragen hetzij door deelname hetzij door materieele of financieele steun Van onzen kant past ook een woord van dank voor het vele voorbereidende werk van beide commissies die in eendrachtige samenwerking het welslagen van deze herdenking zeer zeker hebben bevorderd Vrouwengroep P v d Arbeid 9 Mei a s smiddagi van 2 4 uur in de bovenzaal van de Reunie zal de heer D Kraaljenbrink een inleiding voor ons houden over het onderwerp Hoe heffen vrii de materieele en moreele nooden op Hinderwet Een vergunning werd verleend aan de Meubelfabriek Pavla tot het oprichten van een meubelfabriek met 2 ekctromotoren van 3 P K in perceel Keizeritraat 70a behoudens het recht van belinghebbende tot het initellen van beroep binaen 14 dagen bij H M de Koningin Ingevolge artikel 15 der Hind wet Fceatavond Oas Geaoegen De tendenz ten goede die er momenteel ia waar te nemen om op feestavonden can tooneelstuk op te voeren werd ook gisterenavond voortgezet in Concordia waar de buurtvereeniglag Ons Genoe6 en tot ieders genoegen het blijspel Filmmanlakken van H Bakker opvoerde Het geheel speelde zich af in hotel De Duinroos waar door samenloop van omstandigheden een tweetal oagure dementen onder de schuilnamen Watt en half W att hun intrek nemen Met tal van handige wendingen weten zij zich in deze positie te handhaven hoewel zij wel eens uit den topn vallen wat echter nog geen verdenking oplevert Maar wanneer dan hun particuliere secretaris het niet meer aandurft loopt het mis wat voor de twee schavuiten aanleiding is er per fiets van de hotelgasten vandoor te gaan welke slotscène groote hilariteit teweegbracht bij de talrijke aanwezigen Van de medespelende verdienen vooral Watt en ï Watt H Kruithof en K de Jong Sr door het voortreffelijk spel en de goede mimiek bijzondere vermelding terwijl de bedlende R de Haag voor deze rol geknipt bleek te zijn Nadat een der militairen zijn dank uitgesproken had voor de symphatieke geste om de alhier gelegerde soldaten mede te laten profitccren van dezen geslaagden avond schakelden zij zich actief in bij het ontruimen der zaal om ook voor taptoe nog een dansje mede te maken met medewerlyng van het magnifieke orkest Dick Sirre Openbare leeazaal en bibUotheck Aanwinatan Romans C 382 Coatinho M De stille strijd G 50 Gogh Kmulbaeh A van Het onmisbare H 89 h Huizlnga L Hieronymus P 312 Penning J H Op dood spoor V 915 ke Vries T de Kenau Z 24 k Zeggelen M van Kartini Studiewerken 240 L 99 Lynden v d Bosch A M C van Dominee D A van den Bosch 590 H 42 Heide G D van der en T L bret Achter de schermen een boek over eendenkooien 622 3 D 20 Daudt W De physische grondbeginselen der radiotecbniek 811 G 30 V Gerhardt I G M Het veerhttis 811 S 31 Schendel A van De Nederlanden 820 K 24 Kazin A On native grounds an interpretation of modern American prose literature 823 W 84 m Wodehmuse P G Money on the bank 915 1 S 99 Srekelg Lalofs M H Onze bedienden In Indi7 BINNENLAND EXTRA VLEESCHBON Op 9 Mö zal voor de leeftijdsgroep i boven 4 jaar een extra bon voor 100 gram vleesch per persoon wwden aangewezen Hervatting Postwisselverkeer met België Het postwisselverkeer met België in beide richtingen is hervat Het verkeer is voorloopig beperkt tot gewone postwissels tot een maximum bedrag van Belgische francs 160 voor wissels naar België en van ƒ 10 voor wissels betaalbaar hier te lande Heropening Telefoonverkeer met den lerschen Vrijstaat Het telefoonverkeer tusschen Nederland en den lerschen Vrijstaat wordt met ingang van 20 Mei a s heropend zoowel voor regeerings als civiele instanties en personen UIT DEN OMTREK REEUWIJK De a 8 verkiezingen De Burgemeester van Reeuwijk herinnert in verband met de a s verkiezing van leden van de Tweede Kamer en van de leden van Prov Staten personen bij wie en bestuurders van bijzondere ondernemingen en instellingen waarbij personen die den leeftijd van 23 jaar hebben bereikt in dienstbetrekking zijn er aan dat zij volgens art 55 der Kieswet verplicht zijn voor zoover niet bij algemeenen maatregel van bestuur vrijstelling is verleend te zorgen dat ieder van die personen die bevoegd is tot de keuze mede te werken op de voor de stemming bepaalden dag gedurende ten minste twee achtereenvolgende uren tusschen 8 en 5 uur daartoe gelegenheid vind Dat zij volgens art 56 van genoemde Wet voorzoover arbeid wordt verricht in fabrieken of werkplaatsen verplicht zijn te zorgen dat in het arbeidslokaal en zoo er meer arbeidslokalen zijn in het grootste of wel dan in meer dan een arbeidslokaal gedurende twee dagen voor den op tot stemming bepaalden tijd op een zichtbare wijze is opgehangen een door hen of hunnentwege onderteekende lijst de uren in art 55 bedoeld vermeldende voor elk afzonderlijk of groepsgewijze of voor allen gezamc Lijsten om op te hangen in fabrieken of werkplaatsen zijn verkrijgbaar ter gemeentesecretarie Burgemeester en Wethouders hebben ter openbare kennis gebracht dat op Vrijdag 17 Mei a s van des morgens 8 tot des namiddags 5 uur de stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal zal plaats hebben Zij herinneren aan de verplichting opgelegd bij art 72 2e lid der Kieswet leder die volgens de kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mede te werken is verplicht zich binnen voor de stemming bepaalden tijd ter uitoefening van zijn kiesrecht aan te melden bij het stembureau van het voor hem op de kiezerslijst aangewezen sterndistrict tenzij een geldige reden van verhindering bestaat Visscherij Tot instandhouding van den vischstand werd vorige week uitgaande van de afd Reeuwijk Zoetwatervisscherij 30 kilogram montè kleine palinkjes waarvan er ongeveer 2000 in een kilogram gaan uitgezet in de ReeuwijTcsche Plassen de Vaartwetering en in den Polder Reeuwijk Burgerlijke Stand Geboren TheódO rus J M zv W H Lamers en A M Elberse Magdalena H M dv G C Droog en M M Voorhout Gehuwd H den Hertog 32 j te Bodegraven en B v d Heuvel 30 jaar J v Dijk 25 j te Waddinxveen en W M Boerenfijn 20 jaar Ondertrouwd J j Liebreks 30 jaar te Mierlo en J P Ballering 23 jaar N M Boere 28 j en A M J Moons 26 j W van der Panne 24 j en J van Leeuwen 20 jaar Loop der Bevolking Vertrokken F C van Vendelo uit E 20 naar Renkum Ingekomen M Ruitenburg in G 4 uit Zwammerdam Leest Groot Gouda tracht hij met kracht en hardnekkigheid op te komen De ledfn der Kamer die wel terugkomen zullen hem noode missen Wij wenschen hem nog vele jaren van ongebroken levenskracht jaren waarin zijn belangstelling in het wel en wee van deVolksvertegenwoordiging stellig niet zal verflauwen VERZETSKRUIS INGESTELD Eerste uitreiking zal geschieden door H M de Koningïh Op gemeenschappelijke voordracht van alle minsters is bij K B van 3 Mei 1946 ter erkenning van bijzonderen moed en beleid aan den dag gelegd bij het verzet tegen de vijanden van de Nederlandsche zaak en voor het behoud van de geestelijke vrijheid een onderscheiding ingesteld genaamd het Verzetskruis Dit Verzetskruis kan ook posthuum worden toegekend De Sommelsdijk te Rotterdam verwacht De afdeeling Pers en Publiciteit van den Dienst der Repatrieering deelt mede dat de Sommelsdijk hedenmorgen om negen uur aan de Wilhelminakade te Rotterdam verwacht werd Proces tegen Generaal Student Maandag is te Lüneberg in Duitschland het proces begonnen tegen den Duitschen generaal Student die vijf jaar geleden de operatie der Duitsche parachutisten tegen Kreta leidde Deze parachutisten gebruikten 200 gewonde patiënten uit een hospitaal als bescherming tijdens een aanval op de NieuwZeelanders Generaal Student verklaarde zich onschuldig hieraan 0 Hollandsche aardbeien in Londen De aardbeien die gisteren per K L M uit Nederland zijn aangevoerd werden vandaag op de Londensche groentenmarkt voor acjittien shilling ongeveer 9 75 gulden per Engelsch pond 453 gram verkocht BUITENLAND Militaire Begrooting van Amerika President Truman diende bij het congres de begrooting in voor het militair program voor het begrootingsjaar 1947 Deze beloopt $ 7 246 335 200 Bij de ramingen is gerekend op de handhaving van een leger dat in sterkte vermindert van 1 550 000 officieren en manschappen op 30 Juni 1946 tot 1 070 000 aan het einde van juni 1947 Bovendien is een bedrag van $ 500 000 000 uitgetrokken voor de hulpverleening aan en het bestuur van de bezette gebieden Perzië geheel ontruimd Een vertraagd Reuterbericht meldt dat de woordvoerder van de Perzische regeering Prins Iroes Maandag de navolgende verklaring heeft afgelegd door ons ontvangen rapporten bevatten aanwijzingen dat de ontruiming van Perzië voltooid is Binnenhof te Den Haag Des middagswordt een vereenigde zitting der Staten Generaal gehouden waar eerst devoorzitter Baron de Vos van Steenwijk en vervolgens Winston Churchill zullen spreken y Vrijdagmorgen volgt een persdbnferentie te Amsterdam voor oofdredacteuren der dagbladen terwijl Vrijdagmiddag de eerepromotie van den expremier in de Pieterskerk te Leiden zal plaats vinden In de Britsche Ambassade te Den Haag wordt de Familie Churchill een diner aangeboden 11 Mei zat Winston Churchill de gouden medaille der stad Amsterdam in ontvangst nemen in de raadzaal van het stadhuis waarna het gezelschap zich per boot naar het receptiehuis der stad Amsterdam aan de Amstel begeeft alwaar een dejeuner zal worden aangeboden Zondag 12 Mei wonen de Engelsche gasten een zeildemonstratie op het IJ bij Maandag 13 Mei brengt de expremier een bezoek aan Rotterdam w ar hij officieel door het gemeentebestuur zal worden ontvangen deze plechtigheid wordt gevolgd door een dejeuner eveneens in het Raadhuis Indien de tijd het toelaat zal nog een rondvaart door de havens worden gemaakt Des middags vertrekt de Familie Churchill weer per vliegtuig naar Engeland RA HIL V ovei de Ned orgf dinf niej Haa sch £ 20 2 keiz 21 5 Resi 22 4 23 1 muz HIL N 18 3 nisc Niei Up Toe Niei cab con Slui RA HIL A gyn t en 1 den 10 3 vroi ll piai gev 12 woc ensi poh buil geb tjes loo Ne wh Hli l gyi Lic 8 2 TM Oi 10 lei te en 11 m cei 13 NC Ca 16 Bij Rij 17 Hl mi ste ni ges 1 10 me Gr wa nu Fri dei glr 1 V0 We pU ste vol ka plj Re ko ni As me sic bl te dj in u Ja si nc