Groot Gouda, donderdag 9 mei 1946

p GROOT GODDAM VD ASTCA p d ctie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen lekker Drukkerij Verzijl Gouda f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie en administratie DONDERDAG 9 MEI 1946 NUMMER 223 Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30W Abonn p w 27 c Losse numm 10 cj Voor den heer W Kraan Wz die wegens zijn werkzaamheden de functie van terreincommissaris niet langer kon waarnemen werd de heer C Janmaat benoemd In de Elftalcommissie werden benoemd de heeren W Kraan Fz C Janmaat J Janmaat O van der Made en Joh van den Hoogen Het feestcomité bestaat uit de heeren P Kuijf J Janmaat en W Kraan Fz Het costuum zal bestaan uit een wit shirt met blauwe kraag en manchetten en witte broek met blauwe bies In verband met de hooge kosten werd besloten de contributie iets te verhoogen Ook werd een ballenfonds gesticht Een ieder die hiervoor iets voelt gelieve zich te melden bij den heer A Vergeer De buitentraining zal vanaf volgende week aanvangen A s Zaterdag speelt een elftal een proef wedstrijd Binnenkort zullen nog andere elftallen van R V C binnen de krijtlijnen treden Partij v d Vrijheid hoort men veel tegen de Partij v d Arbeid hetgeen spr laster noemt Ook andere partijen maken zich daar aan schuldig Spr doet een ernstig beroep op zijn toehoorders om toch vooral op 17 Mei hun stem uit te brengen op de Partij V d Arbeid Belicht hierna de socialisatie en geleide economie en zet deze vraagstukken nader uiteen In het hierop volgend debat worden een aantal vragen gesteld waarop spr een uitvoerige beantwoording geeft en een uiteenzetting hoe de Partij v d Arbeid zich de gestelde vraagstukken voorstelt De zaal was matig bezet Naar wl vernemen zal Maandag 13 Mei weer een vergadering gehouden worden van de Partij v d Arbeid waar als spr zal optreden de heer Nederhorst uit Gouda REEUWIJK Wit Oele Krais In de gehouden vergadering van de pas opgerichte afd Reeuwijk van het WitGele Kruis werden de concept Statuten en het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd en vastgesteld waarop de Kon en de Bisschoppelijke goedkeuring zal worden gevraagd Mededeehng werd gedaan dat de reeds benoemde wijkzuster met ingang van 1 Juli a s in dienst zal treden Het voorloopig bestuur werd herbenoemd W j Blom voorzitter S J van Tol secretaris G Groenendijk penningmeester W Mastop en de dames D Vergeer Spruijt J Vergeer van Tijlingen leden terwijl alsnog aan t bestuur werd toegevoegd nie r J van Meurs Vergeer Verslag R V C Vergadering Op 2 Mei hield de R K voetbalvereeniging R V C alhier een aigemeene vergadering waarvan de opkomst zeer bevredigend was De penningmeester gaf een kort verslag van de werkzaamheden die aan het terrein verricht waren WADDINXVEEN Openlttchtiamcnkomat A s Zaterdagavond half acht is er een openinchtmeeting op het schoolplein van de O L school A aan de brug Spreker is de heer Spronketa uit Hlllegersberg de Arb Muzlekvereen Voorwaarts verzorgt het muzikale gedeelte Stemming voor de verkiezing vjin leden der Tweede Kamer De burgeneester brengt ter openbare kennis dat op Vrijdag 17 Mei 1946 van des morgens 8 uur tot des namiddags 5 uur zal geschieden de stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal Herinnerd wordt aan de verpHchting opgelegd bij artikel f2 tweede lid der kieswet dat ieder die volgens de kiezerslijst b Evoegd is tot de keuze mede te werken zich binnen den voor de stemming bepaalden ti d ter uitoefening van zi n kiesrecht moet aanmelden bij het stembureau van het voor hem op de kiezersl at aangewezen stemdistrict Wetsovertreders voor den Kantonrechter De juffrouw verklaarde dat ze dit misschien wel eens gezegd had toen Ali haar zat te vervelen echter met met die bedoeling A V greep dit direct met beide handen aan en hield zijn dochter dus thuis daar ze daar nuttiger werk kon verrichten Op de vraag vpn den Kantonrechter of A V nog iets aan de getuigen te vragen had was het antwoord Als ze dat maar verklaart is het mij best De eisch werd ƒ 25 of 10 d h Het commentaar van A V hierop was een uitgebreid verhaal over zwarte klompen en zwarte schoenen Na de grove woordenstroom van A V maakte de Kantonrechter er 12 50 of 5 d h van waarbij hij A V den goeden raad gaf zijn dochter voortaan naar school te sturen deze voelt hier schijnbaar niet veel voor getuige zijn laatste opmerking Ik hou ze voorloopig toch nog thuis ik teeken direct appèl aan De dochter van G C B was thuis gebleven om in de huishouding te helpen het was echter voordeeliger geweest voor G B als het kind geregeld naar school was gegaan daar ze nu 10 of 4 d h tegen zich hoorde eischen P S B hoorde 7 50 of 3 d h tegen zich eischen terwijl de uitspraak tegen v R die vond dat ze wel eens naar de bioscoop mocht voor onbepaalden tijd werd aangehouden evenals die tegen C M A M kon zijn zoon niet meer aan een handje naar school brengen of hem met een stok te lijf gaan als dat jongmetisch niet naar school was geweest zoodat hij nu 12 50 zal moeten betalen misschien dat A M nu wel iets over zijn zoon te vertellen krijgt I É F D kwam er met 5 of 2 d h af terwijl D v d B die over een groote dosis spraakwater bleek te beschikken de overtreding van de leerplichtwet met 10 of 5 d h moet betalen ü iJii Raadsvergadering In de Raadsvergadering van 7 Mei J l werden als leden van de commissie van toezicht op de gemeentelijke bad en zweminrlchting benoemd de heeren P v d Linde en Dr W v d Berg In de maand Juni a s zal In Nederland een Internationaal damtoumool worden gehouden waaraan zal worden deelgenomen door den wereldkampioen Gestham den oud wereld kampioen Raichenbach belden uit Frankrijk Vaessem kampioen van België en de Nederlanders Springer Keiler en Rustenburg Van de tien te houden wcds ljden zullen er twee te W veen worden gehouden in de cantlne van de N V Louis Dobbelman In verband hiermede stelden B 6 W den Raad voor aan de organisatoren van dit tournooi eea subsidie te verleenen van f 50 De financieele commissie kwam echter met een voorstel ter tafel om aan de medespelendcn een aandenken uit W veen aan te bieden hetwerk uit reclameoogpunt wellicht doeltreffender zou zijn De Raad ging hiermede accoord en verleende B 6 W vrij crediet vaa f 100 Vervolgens kwam aan de orde een verzoek van het bestuur der Vereeniglng tot Stichting en Instandhouding van Nederlandsch Hervormde Christ Scholen om medewerking voor de stichting van een tweede bizondere school Men zal zich herinneren hoeveel stof een dergelijke aanvraag van het genoemde bestour voor dea oorlog In Waddinxveen heeft doen opwaaien Thans werd het voorstel van B W om de gevraagde medewerking als zijnde overeenkomstig de wet te verleenen zonder hoofdelQke s emming aangenomen zoodat mag worden verondersteld dat deze lang bestaande jchoolkwestie eindelijk geregeld is Het bestuur is voornemens deze nieuwe school te bouwen tusschen den Kcrkweg en de jan Dorrckenskade ten Oostea van de spoorlija I 50 1 4 9 ltd 41 31 t êN Jill ii 15 STADSNIEUWS Loten Stichting 1940 45 Op ons bureau Markt 67 zi n nog enkele loten voor de bevri dings apon f 1 verkrijgbaar Ocze japon is geëtaleerd bij de fa Bahltnan Tribunaal Op Maandag 13 Mei e k zoUen de navolgende zaken worden behandeld 1 S Rietveld te Waddinxveen 2 P V Door te Woerden 3 Th v Schijndel At Nleuwerkerk a d IJssel i D v d Wonde echtgen van Th v Schijndel Terwijl uitspraak zal worden gedaan in de zaken van 1 G Dortland 2 B v d Kind 3 P R laarsdam Aanvang der zitting 2 anr n m E V O collccte De alhier gehouden collecte ten bate vaa E V O bracht een flink bedrag op a l f 2 130 56 Geslaagd Onze stadgenoot de heer W C Desslng slaagde te Delft voor het Ie gedeelte van het examen analyst afgenomen door de Nederl Chemische Vereen Oproep voor de verkiezingen Personen die sinds korten tijd voor Gouda na 5 April in een andere gemeente wonen zullen in het algemeen geen verkiezingsoproep ontvangen Zi moeten lich melden aan het stembureaa van de w k waai toe ze krachtens hun woonplaats zouden moeten steomea SPORT Gondsche Athletiek Commissie competitie De Jaarlijksche door de Goudsche Athlethiek Commissie te organiseeren Athletiek competitie zal dit jaar plaats vinden op 18 19 en 25 26 Mei e k op het O N A terrein a d Walvisstraat en aanvangen om respeetitvelijk 4 uur en 10 uur De te verwerken nummers zQn Heeren 100 400 en 800 meter hard oopen 4 x 100 meter estafetten hoogspringen speerwerpen kogelstooten en verspringen terwijl een vrijwel geiqkluidend programma met alt zondering van de loopnummers voor dames meisjes jongens Is samengesteld Deze wedstrijden vormen het domein voor de pas beginnende athleten terwijl zij ook voor de cracks een welkome afleiding vormen voor het beoefenen van een ander dan hun speciale wedstrijdnummer Verseet U niet dat U morgen nieuwe levensmiddelenkaarten en brandstoffenkaatten moet halen als Uw naam ligt tusschen de namen V d WAAG ZIJTA U moet medenemen Uw tweede dis tributiestamkaart het nieuwe inlegvel het Ingevalde brandstoffenformulier en de oude brandstoffenkaart met bon 49 U kunt tn het Gymnaitieklokaal aan tie Peperstraat terecht aan loket 7 8 9 co 10 tusschen 9 en 12 nur en van 24 uur Voor bijzonderheden ile aanplakl U etten dat U morgen als Uw stamItaartnummer eindigt op een 9 O Uw naam begint met de letter C schoenenbon kunt afhalen Ü moet medcaeaen Uw tweede dls rUmtlett8mkaart en bet nieuwe In tflvel Vergadering P v d A Morgenavond spreekt in Kunitmin voor de P v d A de heer Rozemond over Kan een beleidend christen lid van de P v d A zijn en Mr Hager over Wat hebben de 25 laatste jaren ons geleerd BURGERLIJKE STAND Geboren t 6 Mei Cornells zv H 2Seltcnnjch en J M v Groningen Achter de Vischmarkt 28 Margaretha dv P de Rotte en G V Aalst Vondelstraat 40 Petrus A M zv H W L Hoos en C G I Schouten Kleiweg 63 Jan zvG Schouten en A van Hanswijk Helmerstraat 4 7 Mei Peter zv H Prins an G Schouten Karekietstraat 27 Helena M dv S G Klelleger en G Boegheim R v Catsweg 204 Scarlett dv J T Engelen en I M van Welzenis van der Palmstraat 80 Emërance H M dv H A M Eijksian en E H M Feber Westhaven 63 Hendrik A C zv G J vd Valk en C Cornellsse C Huijgensstraat 118 8 Mei Catharina M E dv L D Breedijk en CAEonman Turfmarkt 79 Getrouwd 7 Mei A de Jong en I M Stock H J Kori en A vd Ham 8 Mei A Dijkstra en A M Willemse G Zorg en A C Lakerveld N Lugthart en E Gleling J Voofls en A M vd Heuvel A J J Groeneveld en C G Over de de Linden N v Hoorn en C J Schoondcrwoerd Overleden 6 Mei Gerrlt van den Berg 69 jaar UIT DEN OMTREK MOORDRECHT Vergadering Partij v d Arbeid Maandag 6 Mei hield de Partij v d Arbeid afd Moordrecht een vergadering waar als spr optrad de heer Timmers Spr begint met een uiteenzetting te geven over de vraag Of de Partij v d Arbeid socialistisch is In het kamp van de tegenstanders de Kantongerecht geen distributiekantoor A V V uit Ouderkerk had een advertentie geplaatst waarin hij een jachtgeweer aanbood in ruil voor een paar rubberlaarzen De politie die deze advertentie die inmiddels nog niet betaald is zag toog op onderzoek uit en bekeurde v V wegens het ongeoorloofd voorhanden hebben van een spuit v V moest zich nu voor den Kantonrechter verantwoorden Hij vertelde heele verhalen over het geweer het was kapot en hij schoot er nooit mee wat een w onder enz enz Toch werd zijn geweer verbeurd verklaard en bovendien mag hij nog kiezen tusschen 5 boete of 2 d h Die boete was nog om overheen te komen maar het ruilobject was verdwenen en dus vroeg V zijn geweer terug Toen de Kantonrechter zei dat dit met ging vroeg hij of hij dan geen bewijs kon krijgen dat hij voor zijn bedrijf laarzen noodig had hij was daarvoor echter aan het verkeerde kantoor Voor het laten schuilen van een meisje beneden de 16 jaar zonder geleide van een meerderjarige hoorde de caféhouder P L B ƒ 10 of 5 d h tegen zich eischen O die Leerplichtwet Wederom bleek deze week voor het Kantongerecht dat nog steeds niet alle kinderen die op de schoolbanken thuis hooren daar ook geregeld zitten Van de elf behandelde gevallen waren er 9 die onder de schijnbaar weinig beminde leerplichtwet vielen Als eerste overtreder stond terecht A v die voor hetzelfde feit 4 weken geleden reeds terecht stond Zijn zaak werd toen aangehouden om eenige getuigen te kunnen hooren Het hoofd der school en de onderwijzeres vertelden beiden weinig last te hebben van de dochter van A V Verdachte zeide dat de juffrouw tegen zijn dochter gezegd had Ali wat doe je hier blijf thuis UtttUdM WceravcrwBchtiog Dedegedcdd door het K N M l tot m rge av s l Wordt verwacht I Zonnig vrij warm weer met zwakke tot matige wind tusschen N O co Z Oost Mat Is er In Gouda t doaiil Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m I sdag Zij trouwde haar baas Toegang bovea H Ja r Reunie Vrijdag t m Woensdag Misdaad aan de Rlvlèra Toegang boven 18 Jaar ThallaTheater Vrijdag t m Woensdafl De gemukerde ruiters Toegang bovea 14 jaai Donderdag 9 Mei Bovenzaal Reuak 24 uur Vrouwengroep P v d Arbeid Consultatie bureau Oosthaven 50 8 anr Jaarvergadering Ver ter bestrijding v T B C Idem Nieuwe Schouwburg 8 uur Csiba retavond Goudscha Conferenclersvercenlglng Idem Concordia 8 uur R K Toon vereen T A V E N U voert op Doortjc Spier j Idem Veemarktrestaurant H 30 o f Partij van de Vrijheid A v Overklllt Het program van de P v d V t a v land en tuinboow Vrqdag 10 Me Concordia 8 uur Prof Mr C P M Romme spreekt voor de K V P 1 Idem Kunstmin 8 uur Vergaderlnfl Partij van den Arbeid Nieuwe Booneolijst Voor de eerste helft van de 6e perloclc 1946 van 12 t m 25 Mei 1946 Elk der volgende bonnen geeft rcckt op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 606 268 273 algemeen 800 gram brood algemeen 200 gram kaas algemeen 200 gram bloem BMValgem 125 gram margarine BMValgem 100 gram vet 370 algemeen 400 gram suikerb 55 reserve 1600 gram broodc 55 reserve 800 gram broodb 56 reserve 2 kg aardappelen Bonkaarten la Ib Ic 606 231 232 233 234 100 gram vleesch 227 aardappelen 2 Kg aardappelen a 43 melk 2 liter melk b 43 c 43 melk 3Vi Uter melk Bonkaarten kd en ke 606 768 769 algemeen 800 gram br d algemeen 200 gram bloem algemeen 100 gram kaas d 55 en e 56 reserve 400 gram brood d 43 e 43 melk 6 Liter melk Tabakskaarten enz t 27 2 rants tabaksartikelcn naar keuze geen import V 27 100 gram chocolade of suikerwerken X 27 2 ranU tabaksartlkekn naar keuze gtea import De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig t m Zaterdag 11 Mei a s Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 10 Mei van s morgens S nur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor vleesch melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 13 Mei mag worden afgeleverd Boterbonnen verlengd De geldigheidsduur van de boterbonnen 211 711 en 221 algemeen van de boa kaarten K 604 is verlengd tot en owt 25 Mei a s Geen aanvragen meer voor werkschoenen Van 13 Mei a s af kunnen geen aanvragen voor werkschoenen meer worden ingediend Zoo spoedig mogelijk zal een nieuwe regeling voor de distributie van werkschoenen worden bekend gemaakt