Groot Gouda, donderdag 9 mei 1946

CHURCHILL IN NEDERLAND In het rijk Yan bet HerreiiTolk Geestdriftige ontvangst te Amsterdam Gistermiddag om vijf minuten over drie vertrok Churchill in een K L M toestel bestuurd door een der jongste K L M piloten den 27 jarigen L Laamens van Croydon naar Nederland Op weg naar het vliegveld deed hij nog zijn laatste zaken af Hij zat nog te dicteeren in de auto toen deze voor den ingang van het vliegveld stopte Op weg naar Schiphol vloog het vliegtuig eerst laag over Walcheren waar de bevolking hem een ovatie bracht De aankomst op Schiphol Precies 5 uur landde het vliegtuig op Schiphol De eerste die den oudpremier de hand drukte was Schout bijnacht N Rost van Tonningen die H M de Koningin vertegenwoordigde Terwijl ChurchHl vervplgens begroet werd door den minister president prof ir W Schermerhorn en den minister van buitenlandsche zaken mr J H van Royen kwamen mevr Churchill en haar dochter Mary de trap die voor het vliegtuig geplaatst was af Achtereenvolgens werd de familie Churchill daarna nog begroet door den ambassadeur van GrootBrittan nië sir Nevile Bland den Canadeeschen ambassadeur den heer Dupuy den zaakgelastigde van Australië den heer Hood dien van Zuid Afrika den heer Uis Baron de Vos van Steenwijk Commissaris der Koningin in de provincie Noord Holland kolonel Dudok van Heel bevelhebber in de eerste militaire afdeeling en tenslotte kapitein R van Zinnicci Bergmann adjudant van H M de Koningin die aan Churchill gedurende zijn bezoek aan ons land is toegevoegd Onmiddellijk na de begroeting inspecteerde Churchill een eerewacht bestaande uit het 2e bataljon leregiment infanterie onder commando van majoor Henssens Nauwelijks had hij den laatsten soldaat van deze eerewacht gepasseerd of hij nam zijn hoed af en wuifde naar de talrijke belangstellenden die in vele gelederen achter het hek stonden en door de scherpe afzetting van het vliegveld en zijn toegangswegen hadden kunnen heensijpelen Een daverend gejuich steeg op Glimlachend zette Churchill zijn hoed op en gaf het V teeken Achtervolgd door een leger persfotografen en verslaggevers die soms bijna slaags raakten met de hen in aantal nog overtreffende politie wandelde Churchill begeleid door schout bijnacht Rost van Tonningen naar de voor hem gereedstaande open auto waarin hij plaats nam Zijn vrouw en dochter hadden intusschen plaats genomen in een der volgauto s Reeds lang van tevoren hadden duizenden toeschouwers zich opgesteld langs de route die Churchill door het bevlagde Amsterdam zou afleggen Toen om klokslag half zes de Vader van de Overwianing hier aankwam barstte een luide jubel los Churchill dankte staande in den open wagen enthousiast naar alle zijden Hier aan de grens van de hoofdstad begroette de wnd burgemeester wet Uitoefening kiesrecht door persoaen die in dienstbetrekking zijn De burgemeester van Waddinxveen herinaert personen bij wien en bestuurders van blzonderc ondernemingen en InstelUagen waarbij personen die den leeftijd van drie en twintig jaren hebben bereikt In dienstbetrekking zijn dat zij volgens art 55 der kieswet verplicht zijn te zorgen voor zoover niet bij algemeenen maatregel van bestu r vrijstelling is verleend dat ieder van dezen die bevoegd is tot een te houden stemming mede te werken gedurende ten minste twee achtereenvolgende uren tnsschen acht uren des voormiddags en vijf uren des namiddags daartoe gelegenheid viode dat zij volgens art 56 van genoemde wet voor zoover arbeid wordt verricht In fabrieken of werkplaatsen verplicht zijn te zorgen dat in het arbeidslokaal en zoo er meerdere arbeidslokalen zijn in het grootste of wel in meer dan één arbeidslokaal gedurende twee werkdagen vöór en op den tot stemming bepaalden tQd op een zichtbare wijze is opgehangen een door hen of van hunnentwege ooderteekende lijst de twee achtereenvoljende uren bovenbedoeld vermeldende voor elk afzonderlijk of groepsgewijze of voor allen gezamenlijk dat volgens art 151 der kieswet overtreding van bcveostaande voorschriften wordt gestraft met hechtenis van teo hoogste veertien dagen of geldboete van Ma hoogste vijf en zeventig golden houder B C Franke den hoogen gast Overal in de stad stonden de menschen in rijen van vier langs de trottoirs en overal werd Churchill luide toegejuicht Op den Dam was reeds geruimen tijd voor zijn aankomst een groote menigte wij hoorden een getal van 25000 noemen bijeen gedrongen en toen om zeven minuten over zessen de eerste motorrijders van de hoofdstedelijke politie die den stoet voorafgingen den Dam opreden barstte een luid gejuich los Direct daarop verscheen ook de hooge gast staande in zijn auto aan alle zijden groetend Toen hij de auto verliet draaide hij zich om naar het publiek en toonde zich zeer opgetogen door de hartelijke ontvangst Tezamen met mevr Churchill en hun dochter alsmede de officieele vertegenwoordigers en wethouder Franke ging het gezelschap daarna het Paleis binnen en even later verscheen H M de Koningin en haar gast op het balcon om de nog steeds luid juichende menigte te danken Churchill deed dit met t van hem zoo bekende V teeken Af de Koningin in Amsterdam Ten einde den heer Churchill persoonlijk in het Paleis op den Dam te kunnen begroeten heeft H M de Koningin zich gistermiddag van Soestdijk naar Amsterdam begeven Zij arriveerde in haar wagen om vijf minuten over drie aan den stadsrand bij Diemen waar zij werd begroet door den wnd burgemeester van Amsterdam den heer B C Franke en den hoofdcommissaris van politie den heer H A J G Kaasjager Na korte begroeting werd de deur van den wajgen waarin H M zich bevond dichtgeslagen en bleef ietwat moedeloos een juist toegeloopen meisje van 6 jaar met een bosje viooltjes in haar hand op geringen afstand van de auto staan H M merkte het meisje evenwel op en verzocht haar chauffeur het meisje bij haar te brengen Zij gaf het meisje een hand en accepteerde met een glimlach de viooltjes Op den Dam stond het publiek vele rijen dik Voor het Paleis stond een afdeeling adspirant reserve officieren van de school voor reserve officieren bij de mariniers onder commando van majoor G Groenewegen als eerecompagnie opgesteld Zij droegen het in September 1929 door H M uitgereikte vaandel Aan de linkerzijde voor het Paleis stond de marinierskapel der Kon Marine met tamboers en pijpers die plechtig het door de menigte meegezongen Wilhelmus speelde toen de Koninklijke Standaard op het Paleis geheschen werd en HM de trappen besteeg Als bijzondere verrassing voor de juichende menigte kwam H M direct daarna op het balcon om te danken voor de hartelijke toejuichingen Laaiend was het enthousiasme toen H M de Koningin na de ontvangst van Churchill met hem op het balcon van het Paleis op den Dam verscheen Duizenden en duizenden jubelden den winnaar van den vrede toe en de uitbundigheid kende practisch geen grenzen Bergen aan Zee verlost uit isolement Meer dan II 2 jaar is Bergen aan Zee van het achterland geïsoleerd geweest toen met de treinstaking in Sept 1944 de eenige verbinding die door een stoomtram met Alkmaar werd onderhouden uitviel Begin Juni a s zullen de Ned Spoorwegen dezen dienst weer openen TWEEDE KAMER Gewijzigd ontwerp van wet betrejffende schadeloosstelling en pensioen leden Tweede Kamer In een gewijzigd ontwerp van wet betreffende wijziging van de bedragen van schadeloosstelling van pensioen van de leden der Tweede Kamer wordt overwogen de vergoedingen ten behoeve der leden als volgt te verhoogen De leden ontvangen een schadeloosstelling van f 5000 s jaars benevens volgens regels door de wet te stellen vergoeding van reiskosten Aan den voorzitter wordt bovendien een toelage van f 5000 s jaars toegekend Aftredende leden ontvangen een pensioen van f 150 s jaars voor elk jaar gedurende hetwelk zij lid der Kamer waren tot een maximum van f 3000 HET BINNENLAND IN DEZE WEEK Zooals vorige week reeds voorspeld hebben er deze week belangrijke gebeurtenissen plaats gevonden Allereerst is gepubliceerd het rapport van Prof Mr P S Gerbrandy waarin deze verantwoording aflegt van het door de Regeering te Londen gevoerde beleid In een omvangrijk document voorzien van bijlagen gaat de oud premier in 19 onderwerpen dieper in op alles wat zich in de afgeloopen jaten te Londen heeft afgespeeld Een duidelijk beeld geeft het rapport over de houding van oud minister De Geer en het is jammer dat na zijn lange politieke loopbaan deze dingen over dezen grijzen bewindsman moesten worden gezegd Duidelijker nog dan reeds tijdens de bezetting het geval was blijkt duidelijk de desertie welke de heer De Geer gepleegd heeft waarbij hij schriftlijke beloften jegens de Londensche Regeering gebroken heeft Bij alle critiek die wij reeds tijdens de bezetting op de Regeering in Londen hebben gehad en die nadien waarlijk niet verminderd is blijkt eenerzijds toch wel duidelijk met welke enorme moeilijkheden deze Regeering te kampen heeft gehad Een van haar eerste maatregelen tracht te voorkomen dat de buitenlandsche saldi in handen der Duitschers viel werd b v uitgevaardigd toen de ministers zelfs nog niet over een schrijfmachine beschikten Ook is er in het algemeen in de Pers weinig aandacht aan besteed dat Prof Gerbrandy op principieële gronden uiteenzet waarom het niet mogelijk was tegelijk met Engeland reeds Duitschland den oorlog te verklaren iets dat indertijd van Engelsche zijde nog wel eens als mogelijkheid naar voren werd gebracht Verder heeft deze week de Commissie van Poll in de Tweede Kamer haar rapport uitgebracht dat zooals te verwachten was bij de tegenstanders van het Regeeringsbeleid luide werd toegejuicht terwijl de overige Kamerleden er prompt critiek pp hadden en de Commissie ervan betichtten niet objectief te zijn geweest Gelijk Een nieuwe dag is aangebroken Grijze nevelsluiers hangen over den Rijn Een eenzaam Marokkaansch soldaat met witte tulband staat op wacht voor zijn schilwachthuisje dat blauwwit rood is geschilderd De bewoners van Mainz kennen de Fransche kleuren nog uit de vorige bezetting Wie nu 30 jaar telt kan zich nog herinneren van den toenmaligen Marokkaan brood en lekkernijen te hebben afgebedeld Als kapot geschoten grafsteenen steken de ruïnes tegen de hemel af Straat na straat ligt eenzaam en verlaten Dan tegen het middaguur wordthet tooneel plotseling levendig Treinen zijn gearriveerd uit Fraiikfort uit Bebra uit Wiesbaden ook een autobus stopt voor het station De buskomt uit de Mainzer industrievoor stad Kastel welke stad onder de gemeente Wiesbaden is komen te vallen Deze inlijving veroorzaakte groote ergemis bij de bewoners van Mainz die er niet aan kunnen wennen dat het nu voortaan Wiesbaden Kastel zal heeten en niet meer Mainz Kastel Uithet een of ander halfverwoest achterhuis klinkt het gejank van een trekharmonica terwijl de geur vkn aangebrande boonensoep zich voor een keldergat met die van een gesprongen gasleiding vermengt De menschen spreken halfluid gesticuleeren veel lachen en schelden Allen schijnen den tijd te hebben en niet tot het besluit te kunnen komen of zij door deze of gene allee van ruïnes wat zullen gaan wandelen Vrouwen met zware zakken op den rug en jengelende kinderen aan de hand kibbelen met een Duitschen hulp politieagent Het tooneeltje heeft iets onwerkelijks over zich temeer waar de menschen er grootendeels als ketellappers en scharenslijpers uitzien en men in zijn leven nog nooit zooveel ketellappers en scharenslijpers bijeen heeft gezien Een tram houdt hevig knarsend stil Het lawaai is zoo doordringend dat de nagels van Je vingers er pijn van doen Er fó geen smeerolie voor de remmen Langzaam valt de menschentros aan de treeplanken en het kluwen in den wagen uiteen Mannen in zwarte rijbroeken en zwarte laarzen komen er uit daarnaast andere mannen in geverfde weermachtsjasjes en jassen gekleed Een nog grootere menigte dan uit de tram kwam probeert den langzaam leeg wordenden wagen binnen te dringen Een Senegaleesche scherpschut tijdig met de behandeling van dit rapport viel ook de Regeeringsverklaring betreffende het Beleid ten opzichte van Indonesië en in enkele zware zittingen heeft de Tweede Kamer zich rtpor de materie heengewerkt Als besluit van den eersten dag der debatten leverde de sliü ng om half twee s nachts een motie van den Heer van Poll op waarin hij aandrong op autonome bestuursvorm voor het Ned Indische Gebiedsdeel Spoedige bijeenroeping van de Rijksconferentie en een bevordering van de directe invrijheidstelling van de nog steeds geïnterneerde landgenooten Bij de beantwoerding den volgenden morgen nam Min Logemann behoudens een kleine wijziging de motie gaarne over en de Heer van Poll was bereid die wijziging aan te brengen Zoo ging dus de door de Regeering ondersteunde motie in stemming en kreeg de Kamer gelegenheid zijn vertrouwen in het Regeeringsbeleid met 45 tegen 26 stemmen uit te spreken Deze belangrijke daad was tevens de laatste van het huidige noodparlement want bij de sluiting van Dinsdagavond sprak de Voorzitter een korte rede uit waarbij hij vooral aandacht wijdde aan die leden die straks in de nieuwe samenstelling niet zullen terugkeeren Met name bracht hij dank uit aan den Heer Duymaer van Twist voor alles wat deze Veteraan in zijn 45 jarige loopbaan in s Lands Vergaderzaal had verricht Hiermede is dus definitief de periode van het roemruchte Nood Parlement afgesloten en zien we met belangstelling de nieuwe Tweede Kamer tegemoet voor het eerst vernieuwd sedert 1937 Metaalwarenfabriek in ovwtreding Tegen een metaalwarenfabriek in Zuid Holland is door de Prijzencontróledienst procesverbaal opgemaakt wegens het te duur verkoopen van metalen huishoudelijke artikelen toen aan deze goederen groote behoefte bestond Aardappelmesjes bijvoorbeeld die op z n hoogst 20 cent per stuk ter heeft zijn meisje in het gedrang verloren Hij jammert in gutturaal doch vloeiend Duitsch Ach Du lieber Himmel Haben Sie nicht mein Fraulein gesehen Ach Du lieber Himmel Een groep bevrijde krijgsgevangenen is eveneens met een trein aangekomen De mannen loopen langzaam op straat bedachtzaam bijna voorzichtig als mannen die uit een hospitaal komen en oneindig veel tijd hebben Later toen zij zich over de stad hadden verspreid en ieder voor zich tusschen de ruïnes dwaalden kwam ik met één van hen in gesprek Hij vroeg mij eerst of ik rookte Ik bood hem sigaretten aan Hij was blij een weinig te kunnen babbelen en erbij te kunnen uitrusten want zijn voeten deden hem erg pijn De eene was met oude lappen omwikkeld welke maar ten deele de open etterende wonden aan de hiel bedekten aan den anderen voet hing nog het restant van een wollen sok De zware Hollandsche klompen welke ook in Bretagne worden gedragen verleenden aan den gang van den ouden soldaat iets sleepends Hij opende zijn knapzak welke naast zijn gedeukt etensblikje aan een touw op zijn rug bengelde klemde zijn knuppel tusschen de knieën en zocht naar een papier hetgeen hij dan ook vond Daarop stond vermeld dat de krijgsgevangene Erwin Schildauer in Frankrijk had gewerkt en wegens ziekte gedemobiliseerd werd De intendance werd verzocht hem de somma van 1284 francs uit te betalen Midden in het gesprek kijkt de soldaat mij aan vraagt of ik misschien niet een oud hemd heb Zijn vervuilde hals kwam onbedekt uit een versleten verschoten weermachtsjas te voorschijn Dan plooit zich zijn stoppelig oud gezicht in duizend schelmsche groetjes en lacht hij breed uit alsof hij met de vraag of iemand heden ten dage in Duitschland een hemd zou kunnen weggeven een grap had bedoeld Toen viel zijn blik op een bordje onder een raam waarop te lezen stond dat aldaar worstwaren tegen de gangbare rantsoenbonnen werden verstrekt Denk je dat die mij wat te eten zullen geven vroeg de soldaat mij Ik meende hij kon het eens probeeren en ging met hem de kelder van den slager binnen Heb je bonnen werd er gevraagd Nee kwam het antwoord Nou hier daar heb je vijftig gram Grinnikend wipte de soldaat van het eene been op hetj mochten kosten werden verkocht voof ƒ 2 50 noodkacheltjes van 10 vi 54 In totaal heeft de fabriek vow een bedrag van bijna 72000 gulden tt veel voor deze dingen ontvangen Dezelfde fabriek kreeg eveneens een procesverbaal wegens het zwart ver koopen van ijzerwaren waarbij ruim 14 000 gulden teveel werd berekend Er werd een z g zwart kasboek gevoerd Munitteopslagplaats bij Zutphen in de lucht gevlogen Gistermiddag om één uur is te Zutphen even ten Oosten van het station bij het Twentekanaal op het punt waar de spoorlijn uit Zutphen zich splitst in de lijnen Zutphen Hengelo en Zutphen Winterswijk een munitieopslagplaats in de lucht gevlogen Er ontstonden hevige branden Er is geen schade aangericht aan de spoorwegwerken DE IMPORT VAN WIJN In het kort geleden afgesloten handelsaccoord met Frankrijk is opgenomen een import van wijn voor ongeveer 5 2 millioen gulden Hoewel de komst van Fransche wijnen velen Nederlanders zeer welkom zal zijn Is slechts uit handelspolitieke overwe gin gen tot den invoer van dit min of meer luxeartikel besloten Deze post is dan ook ten opzichte van de overige importen van geringe beteekenis Zij omvat tevens medicinale wijnen en avondmaal en miswijn Verwacht wordt dat deze partij wijn nog dit jaar in ons land arriveert Uit Portugal dat in de transactie van Februari van dit jaar in elk geval wijn opgenomen wilde zien komt een millioen liter port en 300 000 liter tafelwijn Inmiddels is het wijncontingent uit de overeenkomst van het vorig jaar ongeveer l 2 millioen liter vrijwel geheel uit Frankrijk in ons land gearriveerd Zooals bekend zullen deze hoeveelheden door de importeurs in den handel worden gebracht waardoor in bescheiden mate wijn in consumptie ter beschikking komt andere en verorberde zijn eindje worst Nauwelijks waren we weer opstraat of daar kwam een Fransche onderofficier voorbij Toen trok dat wrak van een ontslagen Duitsche krijgsgevangene zijn uitgemergelde beenen bij elkaar sloeg de klompen aanéén dat het klonk en salueerde alsof Maarschalk Rommel voorbij was gegaan Andere gedemobiliseerde soldaten in fantastisch bijeengelapte deelen van uniformen slenterden op onvaste beenen voorbij Allen lijden zij of aan syphilis of aan een maag gal nierziekte welke zij in Frankrijk Polen of Servië hebben opgeloopen Enkele mannen wilden voor zoover ik dit kon te weten komen naaf Odenwald of Thüringen gaan waar zij de resten van hun familie vermoedden Anderen willen probeeren bij de Franschen de Engelschen de Russen of de Amerikanen weer aan het werk te komen voor civiele arbeid voor krijgsdienst voor het een of ander baantje dat eten tabak een uniform en loon verschaft Vóór het standbeeld van Schillerspelen kinderen Het is Rozen Maandag het Carnaval van Mainz en de bengels hebben den eenzaam in net ruïneveld staanden dichter een narrenkap opgezet Kleine boefjes de lippen knalrood geschilderd de wenkbrauwen zwart aangezet springen met beide beenen in de bruine modderpoelen rond dat het spat De meisjes kijken jaloers toe Zij dragen eenbroek van vader of broer naar nu maat vermaakt en welke ongetwijtewniet alleen de rok maar ook het ondergoed en de kousen moet vervangen EnkeleJialforfgeschoten deerntjes dansen aan odf Irm van hun galantvoorbij AndegB pefenen hun vroeggeleerd beroetifuijj en maken jacht opde soldaten f dl boerenjongens uit de omgeving Hm roerend armzalige glinsterende hOTrtooi de otihandig geschminkte lippen en het linksene knipoogje moeten het gebrek aan routine vervangen Worden zij echter door een kreupelen ontslagen krijgsgevangene stoeiend aangestooten dankeeren zij zich met afkeer af en apenden tandeloozen grauwen mond va den soldaat na En hiermede zie I dan weer dat deze 14 jarige P tuée s toch nog kinderen zijn gebleven vreeselijke gruwelijke kinderen