Groot Gouda, donderdag 9 mei 1946

Kapitein Kiakkcbos op de LeeuiMnlaciit door a TL Rotoaaii SCHERZO De zon scheen vrootijk in April geen s orm noch regenvlaag de tram reed rustig door de stad lijn drie t was in Den Haag Die tram reed even doodgewoon als immer weer voorbij Maar op dat tweede voorbalcon stond nee POSEERDE hij Hij was een eerste luitenant van smefloos chique motfel Hij droeg glacé s en uilenbril en wist zichzelf in ieL Hij had een fraaie Hitlersnor leek martiaal en straf en in zijn eene hand zoowaardroeg hij een maarschalkstaf De menschen op dat voorbalcon bezagen dit juweel van Neêrlandsch nieuwe legermacht en dachten daarbij veel En op des dandy s rechtermovm alé teeken van zijn rang zag men geneeskunst aangeduid de lauwertak met slang Een joch riep toe ineens heel schel Wat is die vrijer chique En kalk hij het t eikenlof Toen lachte het publiek Historisch VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD 78 Kapitein Klakkebos knipoogde slim en maakte in het eind van de touwen die nog steeds stevig aan d n wagen vastzaten een flinke lus En toen n poosje later twee der neushoorns wat dichter bij kwamen wierp hij ze met een handigen zwaai den lus om den kop ja ja die kapitein Klakkebos was van alle markten thuis 77 We moeten de touwen te pakken krijgen vervolgde hij Kees jongen we moeten ons leven wagen Zoo gezegd zoo gedaan de kapitein hield neefje Kees bij z n voeten vast Kees liet zich voorzichtig met z n hoofd omlaag zakken en vischte allebei de trektouwen uit het water op t Was in een wip gebeurd GIOOT fiOyDA De politlelie en economisclie ontwüclceiing in Japan steenkool en grondstoffen die hoofdzakelijk de industrie in Korea remden waren gedurende Maart in verschillende mate minder ernstig De grootste spinnerij in Korea werd heropend en werkt thans op 25 van haar xapaciteit Zoowel de binnenlandsche productie van steenkool als de aanvoer uit Japan namen toe Methoden waaronder financiede hulp door welke Amerika Korea behulpzaam kan zijn bij de ontwikkeling van een onafhankelijke economie worden overwogen Deze hulpverleening zal eventueel geschieden in overeenstemming met de Koreaansche voorloopige regeering Gedurende Maart werd een cursus opgericht voor de vorming van Koreaansche sociale en cultureele leiders terwijl in een opvoedkundig programma op langen termijn werd voorzien om de lvoreaanscii si0 olking dè grondbeginselen van democratisch bestuur en leven bij te brengen via pers radio en voordrachten in de verschillende plaatsen DE VIERING VAN V E DAG In verschillende Europeesche landen IS gisteren door geallieerde troepen deelgenomen aan parades en andere plechtigheden ter viering van den eersten verjaardag van VictoryEuro pe Day aldus wordt door Reutercorrespondenten gemeld In Moskou stonden 6500 Duitsche en Japansche vliegtuigen kanonnen tanks en andere stukken oorlogstuig opgesteld langs de oevers van de Moskwa zoo berichtte Radio Moskou Te Beriijn is aangekondigd dat de V E dag vandaag formeel zal worden herdacht met een parade van kleine contingenten Britsche Amerikaansche Fransche en Sowjet Russische troepen op de Charlottenburgerstrasze Bevin en Molotof Zaterdag uit Parijs weg Naar van bevoegde zijde is vernomen zouden Bevin de Britsche en Molotof de Sowjetrussische minister van buitenlandsche zaken Zaterdag a s uit Parijs vertrekken Dit wordt opgenomen als teeken dat de conferentie van de ministers van buitenlandsche zaken Vrijdag of Zaterdag a s zal afloopen Byrnes de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken zou twee dagen langer in Parijs blijven Paus licht ongesteld De Omroep van het Vaticaan heeft bekend gemaakt dat de Paus tot nader order alle openbare audiënties heeft afgelast wegens een lichte ongesteldheid r 1 hulpverleening aan pachters en kleine boeren Het plan beoogt de overdracht van eigendom van landerijen die niet door de eigenaars worden geculti veerd aan pachters benevens het geven van technische voorlichting aan boeren de verstrekking van credieten tegen lage interest en verzekering tegen misoogsten De meerderheid van de Japansche industrieën rapporteerden verhoogde productiecijfers doch gebrek aan brandstof arbeidskrachten en transportmoeilijkheden hielden het peil toch nog beneden een fractie van de minimum behoefte Eenige verbetering in vooruitgang op economisch terrein tot uiting komend in verhoogde productiecijfers in vrijwel alle fabrieken in het bijzonder in de textielindustrie De productie is echter nog ver beneden de benoodigde hoeveelheid voor binnenlandsch gebruik en de normale capaciteit Zij ondervond in toenemende mate moeilijkheden tengevolge van de ontwrichtende tekorten aan grondstoffen en voedsel voor de arbeiders Op politiek gebied vormden zich na de capitulatie vele kleinere groepeeringen sommige landelijk en andere plaatselijk die a h w het persoonlijk eigendom waren van hun leiders die op deze wijze hoopten zich van een of andere regeeringspositie te verzekeren Duizenden vroegere functionarissen zakenlieden schrijvers publicisten politiebeambten en verstarde nationalisten werden door de afkondigingdoor de Japansche regeering op 10 Maart Met betrekking tot het centraal bestuur ging de Japansche regeeringvoort met hervormingen en reorganisatie De regeeringscontrole over handel en industrie in verband met de oorlogsomstandigheden werd opgeheven of verminderd Echter vond weinig verandering plaats in het plaatselijk bestuur Niettemin was er een opmerkelijke plaatselijke politieke activiteit Vele plaatselijke bestuurdersen leden van bestuursorganen traden af en uit sommige plaatsen werden geanimeerde verkiezingen gerapporteerd De verhouding tusschen de bezettende macht en de bevolking bleef goed Eenige vijandelijke gezindheid van de zijde van de Japansche bevolking die er bestaat schijnt meer gericht te zijn tegen de Japansche regeering dan tegen de bezettende macht Dit kwam vooral sterk tot uiting in de huidige ontevredenheid over de manier waarop de regeering de controle over het voedsel uitoefent Gedurende Maart werden 112 personen verdacht van oorlogsmisdadp gearresteerd en gevangen gezet ociale afdeelingen gingen voortjstét het onderzoek naar ooriogswreedheden zoowel in Japan als op de Philippijnen Met betrekking tot de economische toestanden en vooruitgang kondigde de Japansche regeering op 15 Maart in overeenstemming met de maatregelen van het Geallieerde Opperbevel een agrarisch hervormingsplan af tot OFFICIEELÈ PUBLICATIE Bon voor Eieren verlengd Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de geldigheidsduur van de bonnen voor een ei 167 en 671 algemeen is verlengd tot en met 25 Mei De rantsoenbonnen voor eieren van het oude mode dus de bonnen voorzien van de aanduiding b blijven eveneens geldig tot en met 25 Mei a s Zooals bekend eindigt de geldigheidsduur van de oude rantsoenbonnen voor de overige voedings en genotmiddelen op 11 Mei Bonaanwijzing Serviesgoed De bonnen B 57 C 57 D 57 en E 57 reserve der bonkaarten K 606 zijn geldig verklaard voor het koopen van serviesgoed De bonnen hebben elk een waarde van twee punten Zij blijven voorioopig geldig en kunnen in combinatie met nog aan te wijzen serviesgoedbonnen en met de reeds aangewezen bonnen B 33 C 33 D 33 en E 33 reserve waarde één punt gebruikt worden Zooals reeds werd medegedeeld gaat de bevoorrading van den handel zeer geleidelijk zoodat het eenigen tijd kan duren alvorens men er in slaagt het gewenschte artikel te betrekken Textielkaart voor a s Moeders In het vervolg zal aan a s moeders voor de geboorte van het kind eei textielkaart worden uitgereikt Deze uitreiking zal geschieden tegelijk met de derde verstrekking van extra rantsoenen voedingsmiddelen Zij die reeds meer dan drie verstrekkingen extra rantsoenen hebben ontvangen zullen bij de eerstvolgende verstrekking deze textielkaart ontvangen Er wordt op gewezen dat indien een babypakket wordt aangevraagd 40 punten van deze kaart waarvan 100 punten geldig zijn noodig zijn Indien men dus voor een babypakket in aanmerking wil komen moeten 40 punten gereserveerd blijven Er zal nog nader worden bekend gemaakt wanneer aanvragen voor babypakketten weer kunnen worden ingediend INDiË Protest tegen arrestatie van Dr Ratulangie Naar de Voorlichtingsdienst van de Ned Ind regeering van t persbureau Antara verneemt heeft de republikeinsche regeering bij het hoofdkwartier van de geallieerde strijdkrachten in Ned lndië een protest ingediend tegen de arrestatie van den republikeinschen gouverneur van Celebes dr G S S J Ratulangie Aankomst van dr Van Mook te Batavia Bij zijn terugkeer te Batavia heeft dr Van Mook verklaard dat hij tevreden was over het pariementair debat Wij weten nu hoe ver de regeering en het parlement wenschen te gaan Hij voegde er aan toe dat hij de besprekingen met de republikeinen zoo spoedig mogelijk zou hervatten Gevechten bij Bekasi Volgens berichten uit Indonesische bron is er reeds sinds drie dagen aan de kust op een afstand van ongeveei 14 kilometer van Batavia een strijd aan den gang tusschen Nederlandsche troepen ter sterkte van een brigade en 2000 leden van het Volkslegei een gedeeltelijk uit geregelde troepen bestaande militaire organisatie Het object van den strijd zou zijn de omsingeling van het strategisch van belang zijnde dorp Bekasi dat ongeveer 16 kilometer ten Zuid Oosten van Batavia ligt RADIOPROGRAMJVIA VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Weeroverzicht 18 18 Gram muz 18 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 19 00 En nu naar bed 19 05 Sportpraatje 19 20 Cabaret programma 20 00 Nieuws 20 05 KatholieI e Volkspartij Toespraak 20 25 Kamerorkest 21 15 Het bevel hoorspel 22 00 The Romancers 22 30 Ouderen en jongeren 22 40 Pierre Palla orgel 23 00 Nieuwsv 23 15 HILVERSUM IJ 415 m NCRV 18 00 Ensemble Gregor Douwinsky 18 30 Land en tuinbouw 18 45 Ensemble Oegor Douwinsky 19 00 Nieuws 19 20 Met band en plaat voor U paraat 19 30 Partij van de vrijheid Toespraak 19 50 Gram pl 20 00 Nieuws 20 05 De Regeerings Voorlichtingsdienst antwoordt 20 20 Volkszang 21 00 Ook nu nog in het spoor van Groen 21 20 Apollo 22 00 Nieuws 22 15 De vaart der volken 22 35 Omroeporkest 23 20 Gram pl 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG HILVERSUM I 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gramofoonmuz 8 00 Nieuws 8 15 Toespraak 8 35 Orgelmuziek 9 00 Gram muz VPRO 10 00 Morgenwijding 10 20 Voor de zieken 10 45 Voor de vrouw 11 00 Richard Tauber zingt 11 15 Cocktails lor two 11 45 Ber over bevrijde krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 Blaas sextet 12 30 Sportagenda 12 35 Pierre Palla orgel 13 00 Nieuws 13 15 Orkest Malando 14 00 Kookkunst 14 20 Solistenconcert 15 15 Herhaling hoorspel 16 00 Muzikaal babbeltje 16 30 De school is uit 17 00 Eddy Walls speelt 17 30 H A R K 17 35 Orgelspel HILVERSUM il 41S m NCRV 7 00 Nieu ts 7 30 Gr pi 7 45 Een woord voor den dag 8 00 Nieuws 8 20 Nationale klanken door het NCRVOrkest 9 00 Gram muz 9 30 Waterstanden en politieberichten 9 50 BUITENLAND Uitnoodiging tot het bijwonen van de proeven met atoombommen De pi v min van buiten zaken Dean Acheson deelde mede dat met machtiging van president Truman liitnoodigingen zijn verzonden aan alle leden van de comissie van onderzoek inzake atoom energe van de U N O Toor het laten bijwonen van regeerings ringsen persvertegenwoordigers van de proeven met atoombommen die gedurende Juli en Augustus zullen plaats vinden bij Bikini Atol en de Marshall tilanden De commissie van onderzoek inzake toomenergie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende landen Australië Brazilië China Egypte Frankrijk Mexico Nederland Polen Rusland het Vereenigd Koninkrijk en de Vereenige Staten allen leden van den Veiligheidsraad en Canada Radio Tebris meldt dat Azerbeidzjan door Roode Leger ontruimd is Volgens radio Tebris heeft in het officiële Azerbeidzjaansche blad Azam Mela een bericht gestaan dat Kgt dat het roode leger sedert twee Iagen alle deelen van Azerbeidzjan fceeft verlaten De ontruiming van Egypte Lord Stansgate leider der Engel che delegatfe voor de onderhandelinpn met Egypte heeft gisteren n belangrijke bijeenkomst gehad met Sidky Pasja Men neemt aan dat de kwestie an den datum waarop de Eng ont S fWming van Egypte voltooid zal zijn et voornaamste punt der besprekin en vormde Naar verluidt verzekeren e Egyptenaren dat twee jaar ruim ▼ oldoende zou zijn voor de voltooiing er ontruiming in welke periode zoo fggen zij toe het Egyptische leger Wl zflti wrrtiiViViolH zijn verdubbeld De afkondiging van het ontwerp voor een nieuwe grondwet en de verkiezingscampagne hebben een algemeen opvoedende werking gehad voor de Japansche bevolking aldus werd in een samenvatting van Generaal Mac Arthur s rapport van Maart inzake de bezetting medegedeeld De Japansche bevolking heeft getoond door haar steun te verleenen aan de democratische grondbeginselen vervat in de voorgestelde grondwet en een intensieve verkiezingscampagne dat zij meer begrip krijgt van de hoofdpunten van hun politieke omwenteling De vorderingen op politiek gebied gingen gepaar met een algemèenen de voorziening van arbeidskrachten en in het transportwezen waren oorzaak van een matige productieverhooging in de textielindustrie Speciale aa ndacht wordt besteed aan het in goeden staat houdeij van machinerieën die wellicht kunnen worden gebruikt voor herstelbetalingen Ofschoon gedurende Maart meer activiteit werd ontwikkeld in de machinefabrieken zijn de fabrikanten weinig genegen zich in te spannen voor nieuwe productie alvorens de te nemen maatregelen voor herstelbetalingen zijn afgekondigd Voor het eerst sedert vier maanden vertoonden het vracht en passagiersvervoer per spoorweg een stijgende lijn De geproduceerde hoeveelheid energie vertoonde over geheel Japan een opmerkelijke toename Door toepassing van het programma voor de geldsaneering werd een groote vermindering van de in omloop zijnde biljetten van de Japansche Bank verkregen Gedurende Maart werden 180 namen toegevoegd aan de lijst van ondernemingen die niet zonder goedkeuring van het Geallieerde Opperbevel over hun kapitaal en eigendommen mogen beschikken De opname van arbeiders in vak vereenigingsverband ging gedurende Maart ongehinderd verder Twee landelijke vakvereenigingen werden gevormd één voor de spoorwegindustrie en de andere voor de filmindustrie Wat betreft de heropvoeding worden speciale maatregelen genomen ter beknottingg van den invloed van de Shintocultus Deze mag niet langer worden gesteund door den Staat In een bijvoegsel betrekking hebbend op het burgerlijk bestuur in Korea deelde Mac Arthur mede dat de aandacht van de bevolking zich hoofdzakelijk op twee punten concentreerde de dreigende hongersnood en gissingen betreffende de uiteindelijke uitslag van de vergadering van de AmerikaanschRussische commissie te Seoul Het programma voor de opvordering van rijst was onderhevig aan critiek van het publiek en in de pers doch geen andere middelen werden naar voren gebracht die behulpzaam zouden kunnen zijn bij het voeden der stedelingen en die de boeren tevreden stellen De mededeeling dat landerijen vroeger in eigendom van Japanners te koop zouden worden aangeboden aan niet in het bezit van land zijnde pachtboeren veroorzaakte veel commentaar Credieten op langen termijn werden uitgebreid en betalingen werden aanvaard in natura De tekorten aan transportmateriaal Al M tf ff mü