Groot Gouda, vrijdag 10 mei 1946

II GROOT GOUDA i Sff ALGEMEEN DA6BLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SSS SS AD Bedactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 224 VRIJDAG 10 MEI 1946 Redactie ea admiatstratie Bur AVarkt 67 Gouda TdefooB 30M AboDn p w 27 c Losse maam 10 d t940 10 Mtti 1946 Viodaay zes aar geledea Een even itrikade en wolkenlooze hemel als van fflorgen Doch de tchoonheid van dien ochteod ging geheel verloren in het oorlogsgeweld dat ia alle hevigheid oinü ons land losbarstte Met een dieaoend gedruisch trokken de Dnltschc eskaders over onze hoofden en wierpen la de vestlng Holland hnn lasten af In eokele uren ti d werd Nederland in stukken gereten Bruggen vlogen de lucht in wegen werden gebarricadeerd landerijen werden onder water gezet en bedreigde steden en dorpen stroomden leegr £ r waren slechts enkele uren aoodig om ons bürgelijk ordentelifk land in aen chaotische warboel re veranderen Een half mllliocn militairen lagen over ille deelen van het land verspreid Het was een onmogelijke tegenstand tegen die gepantserde Doltsche eenheden en bovendien verzwakte de engst op zeer nadeelige wijze het moreel Die dagen liggen no ver achter ons Tusschen de dagen van toen en nn liggen vijf Jaren bezetting die onnoemelijk meer schade aan ons geestelijk en tijdelijk welzijn hebben toegebracht dan die vijf dagen oorlog Losgeslagen van zijn ankers dreef het ultgeroofde en geblakerde schip van staat in die dagen na de bevrijding hulpeloos rond Leger en luchtmacht waren 4 idweneil ons productie vermogen ptac tlKh gedaald tot nul nood en ellende klopten aan vrijwel Ieders deur weerstand en oUhoudlngsvermogen schenen verdwenen verkeer was practisch onmogelijk Een jaar Ugt die bevrijding nu achter ons en de man die dit geluk fbor ons land voor een zeer groot deel bewer stelligde Winston Churchill vertoeft op den gedenkdag van den Duitschen inval in ons midden Zelf memoreerde hij gisteren deze gebeurtenis en het deed ons goed hem te hooren verklaren dat bij verbaasd stpnd over de prestaties van het Nederlandsche volk Misschien kan deze uitspraak voor sommigen aanleiding i4n tot het herwinnen van het nationaal zelfvertrouwen STADSNIEUWS De Part vao de Vrijkeid tegen iedere socialisatie De huidige regeering mag niet aange vallen worden qp grond van de fouten die zij maakt want regeeren nü is een hondenbaan De schaarste die zich op ieder gebied vertoont maakt overheids bigiijpen absoluut noodzakelijk Maar deze Itiding van de overheid kan slechts wor dtn aanvaard als een tijdelijk medicijn ladlen het bedrijfsleven weer op eigen MMen kan staan moet men zoo spoedig oogelijk ophouden dit medicijn toe te disnen De P v d V is het met de regeering niet eens omdat zij uiteindelijk de geheele maatschappij wil social Iseerco yit la het keerpunt van i het betoog dat heer J A van Overklift gistermorgen ld in het Veemarktrestaurant en waarin het programma van de P v d V en aanzien van den land en tuinbouw olteeniette Volgens de P v d V moet dt organisatie van het bedrijfsleven van Onder af geschieden en niet op de wijze Van min Vos zooals uitgedrukt in het voorontwerp van de wet op de tdti i schappen Volgens spr kan den vrijhandel in Ottden vorm niet gehandhaafd blijven Wijl ook regelende afspraken moeten fden gemaakt tea aanzien van de nnenlandsche productie 2 Overklift bleek groote be f Ie hebben tegen de consnroenten B T winstprincipe willen kelen Coöperatie van bedrijven Qrondsiag van winstvorming Juichte we Op zichzelf achtte hij het instellen van een Centraal Planbureau zeer lof waardig het zou in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek veel kunnen doen voor het regelen van het vestigen van bedrijven De regeering echter stuurt aan op een volledige plan httlshouding waar spr ernstige bezwaren tegen had daar het particuliere bedrijfsleven hierdoor te veel aan banden wordt gelegd Doortje Spier De toneelvercenlging TA VENU heeft gisterenavond in de zeer matig bezette zaal van Concordia op voor dilettanten aardige wijze het blijspel Doortje Spier gebracht Het stuk zelf heeft niet veel te beteekenen en is hier en daar wat langdradig De spelers waren er na het gebruikelijke weifelendje begin echt in en deden de toeschouwers meerdere malen hartelijk lachen Van de dames was het vooral Tiuus van Hooff die de rol van de zure oude vrijster aannemelijk voorstelde Ook was dit het geval met Riet de Vos als de albedillende echtge noote en in mindere mate met Lies Mimpen die na een overtuigend begin later ais dienstbode de verwachtingen niet bevestigde Het was vooral Jos Imholz die van zijn rol een succes maakte al hield hij zijn droefheid niet altijd even consequent vol Van de overige spelers vermelden we nog dat de rol van Barend door A V Hooff zwak bezet wat Het geheel maakte den indruk van serieuze studie de regie liep vrfl vlot en er was lelfs aandacht aao het decor besteed Het tooneelgezelschap had zich voor het muzikale gedeelte verzekert van de medewerking der Oké Khythme Stars Receptie Reneman v d Heiden Ter gelegenheid van het 40 Jarig bestaat van de bekende grossierderij van de fa Reneman v d Heiden w rrd gisteren in Hotel De Zalm een druk bezochte receptie gehouden Behalve vertegenwoordigers van grossierderijen kwamen ook vele winkeliers den heer Reneman gelukwenschen Tevens gaven ook ce burgemeester Dr Mr K F O jameS het voltallig bestuur van de K v K de directeur van het v Iterson Ziekenhuis dokter H W de Planque en vele andere vooraanstaande GoUdsche persoonlijkheden blijken van hun belangstelling Namens het personeel is den heer Reneman ee schitterend portret vanden bekenden Haagschen kunstschilder Jan Franken overhandigd terwijl een schat van bloemen ontvangen van fabrikanten ea winkeliers uit alle streken dts lands de zaal een buitengewoon fleurig aanzien gaven Ook de andere jubilarissen bij deze bekende Goudsche firma de heeren Van Schalk en de Grauw die beiden de firma reeds 40 Jaar dienen en d heeren Verboom en Pennewaard die hun 25 Jarig jttbileuoi vierden hebben menig handje I geschud Cabarctavond van de Kottwe Potatoes Woensdagavond gaf het cabaretgezelschap De Kouwe Potatoes in de Beurs klok een feestavond ter gelegenheid van de herdenking der bevrijding Het was een goede gedachte om de avond aan te vangen met een stijlvolle waardige herdenking van de gevallenen Onder het Asus Fod van Grieg werd onder groote aandacht van het publiek het Lied der gcvalleocB gedeclameerd van Gabriel Smit Nadat de aanwezigen onder oodsche stilte eenige tijd onder de indruk waren gebleven vao dit sterk sprekende gedicht werd op buitengewoon vlotte wijze een leuk elck wat wils biedend programma afgewerkt De Konwe Potatoes gerecrufecrd uit de buurtveieenfging Irene van de joubertstraat traden Wel op een origineele manier voor het voetlicht door gezamenlijk door een groote luidspreker te kruipen Het is ondoenlijk om de vele ondcrdeelén afzonderlijk te besprekeni maar We kunnen niet nalaten om den Heer Bobbel een pluimpje tè geven voor zijn humoristisch optreden in een schildersatelier en in een hotel ook zijn meening over Swing werd heel plastisch door hem weergegeven De confejencier de heer P J Zonruiter wist op een korte kernachtige en geestige wijze enkele nummers in te leiden Tot de glanspunten van den avond hoorden ook Pas op de parapluie en janus die niet bepaald voor zijn pleizler een telefoon bezat Er werd zang en dans ten beste gegeven die goed verzorgd waren ondanks de slechte piano Al met al wat het een avond van vlotte humor De bezoekers zullen met genoegen aan deze avond terugdenken en de acteurs kunnen er trots op zijn Zwart markiezendoek Tegen een 4 tal personen is procesverbaal opgemaakt daar zij tegen te hooge prijzen t entlinnen hadden gekocht en egen de voorschriften in hiervan nieuwe zonneschermen hadden latrn maken Ook de verkooper G tevens de maker der markiezen en verschillende tusschen personen kregen een bekeuring De banketbakker V d B de caféhouder D I te Gouda en R StolwijkersluU hadden een nieuwe markies laten maken De prijzen varieeerden van f 12 tot f 16 per meter terwijl de toegestane vooroor logsche prijzen 90 cent en f 1 60 zijn Zonneschermlinnen wordt nog slechts in zeer beperkte hoeveelheid aangeinaakt en is dan uitsluitend bestemd voor ziekenhuizen en sanatoria Granaat gevonden Onderaan de IJsseldiJk tegenover de vijver aan de Cronjéstraat is een granaat gevonden Slechts bij laag water was het projectiel zichtbaar Door deskundigen is het gevaarlijke projectiel opgeruimd De psychologie van den Protestant Woensdagavond sprak voor een kadcr b ecnkomst van de Ned Volksbeweging Dt D ter Steege de voorzitter van de Goudsche N V B afdeeling over De psychologie van den Protestant Om verschillende redenen achtte hij het niet mogelijk een volledige behandeling over de psychologie van den Protestant te geven In de eerste plaats was hij zelf protestant en niemand zet het met in eigen leven Vervolgens was het onderwerp te breed om in een simpele causerie te behandelen terwijl het bovendien voor spreker een moeilijkheid was welke type van Protestant bij moest behandelen Hij bepaalde zich daarom tot het geven van enkele facetten van den orthodoxen Protestant zooals wij hem kennen ia de Ned Herv Kerk Het centrum van zijn geloof is de Bijbel Voor den Protestant is er één gegeven de wereld dat onvergelijkelijk is d i de Bijbel Hierin vindt hij de openbaring Gods en de gettalte van Jezus Christus den middelaar tusschen Schepper en Schepsel Hij is dus gebonden aan zijn Bijbel De Bijbel beheerscht zijn leven Wat zijn Kerkbegrip aangaat wijkt dat van den wthodox en Protestant sterk af van idat van den modernen Protestant eenerzyds en den Katholiek anderzijds Voor hem is de Kerk de plaats waar bet gepredikte woord Gods naar voren kan treden Zijn houding t o andere kerken heeft in de bezetting een belangrijke wijziging ondergaan Vroeger was deze onchristelijk te noemen De strijd tegen het nat locialitme beeft hier verandering ingebracht De verschillen tusschen de Protestanische en de Katholieke Liturgie bijbelopvatting en dogmatiek zijn zoo groot dat van nuances geen sprake is Zij staan diametraal tegenover elkaar Een zekere iotis onverdraagzaamheid speelt bovcndfïtn een belangrijke rol zoodat er niet lleen een diepe kloof bestaat tusschen de theoretische opvattingen doch ook in de practiicbe verhouding van KBtholiek en Protestant Een van de voornaamste redenen van dit alles is dat zij ei kaar niet kennen Ook zijn B cultureele houding onderging een verandering Deze wss niet meer vol te houden De aantrekkelijkheid die zij bracht werd te groot om haar den rug te blijven toekeeren Wat de politieke houding van den Protestant betreft gaat het momenteel over het al of niet handhaven van de antithese Hierover wordt thans een felle strijd gevoerd De leidende figuren van de Ned Herv Kerk en de meerderheid van de Synode tendeercn naar de overwinning van de antithese Spr noemde het verheugend dat de orthodoxe protestant een andere houding heeft aangenomen t a v het sociale vraagstuk Na deze inleiding ging men bij het vraagstellen dieper op deze materie in L st Geïnterneerden Op ons bureau ligt een nieuwe lijst ter inzage van Nederlanders in de inter neeringskampcn Madroen Poerwekcrtc Djati Ngandjoek Sragen Ngawi en in het vrouwen en kinder bcschermingskamp Dawoe Ngawi De Jonge Bouwers A le leden van 9 15 Jaa worden a s Zaterdag uiterlijk kwart over 2 in de bovenzaal van Ons Huis verwacht Na een korte vergadering wordt vertrokken naar een speelveld waar wedstrijden zullen plaats hebben Leden die leeds een uniform hebben worden verzocht die te dragen Zij die lid zijn van de avondgrocp worden zoo mogelijk ook des middags verwacht aangezien er det avonds geen vergadering is Inbraak Groenteveiling In den afgeloopen nacht hebben dieven kans gezien de brandkast van de Groente veilidg aan de Bodegraverstraatweg weg te halen Door eenige deuren te forceeren kwamen z via de achterkant het kantoor binnen Een bedrag van f600 was de infa nd Met een auto is de brandkast weggesleept iiduidMM Wccrivcrwachting ncdegcdedld door het K N M L tot rgcaavead Wordt verwacht Morgen voornamelijk in de N Prov tijd zw bewolkt Overigens ionnig weer weinig verandering in temp Zwakke tot mat wind tusschen NO Mat is er In Gouda ta doant Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Dinsdag Zij trouwde haar baès Toegang boven 14 Jaar Reunie Vrijdag t m Woensdag Misdaad aan de Riviëra Toegang boven 18 Jaar Thalia Theater Vrijdag t m Woenadag De gemaskerde ruiters Toegang bovea 14 Jaar Vrijdag 10 M B Concordia 8 oor Prof Mr C P M Romme spreekt voor de K V P Idem Kunstmin 8 our Vergaderiag Partij van den Arbeid Zaterdag II Mei Leger des HeÜa 7 our Bidstond 7 30 nur Suaatzang Idem Beurikiqk 11 30 onr Jaarvergadering Stad en Landschap van ZvidHolland Idem Geref Kerk 3 nnr Vergadering A R partij prekers Ds B Bik Mr G Diepenhosst Ds J Remme Idem Centraal 3 uur Openb vergadering Ked Ver v Lich Gebrekkigen Idem Geref Gem Spoorlaan 7 uor Vergadering Staatk Geref Partij Idea Kuoïtmin 8 uur Tooneelav ood Maandag 13 Mei Leger des Heila 8 uur Opcniuchtsemcckcmst Juliarastr De mensch van morgen Volgende week zal de lezing ven Dii Borger niet zooals gcwccnli k cp Woensdag maar cp Dictdeg pleats vinden Plaats en tijd blijven ongewijzigd Voor Stichting 1940 19 15 De Goudsche Chr Oranje Ver h eft de netto opbrecgst ven de collecte cp de Wijdingsavocd 8n de Bevrijding op 3 Mei ten bedrage van f615 afgedragen aan de Sttchting 1940 1945 C J B agenda Voor de Trekvogels Zaterdag 11 Mei n m 3 onr ledenvergadering Papier en potlood me nempn Het zomerprogramma de Groote reis worden behandeld Zondag 12 Mei n m 3 uur volks Voor de Roode Wachten Zaterdag 11 Mei n m 7 30 uor Kem avond Kern De Flierefluiters bij Mien Gardenier IJssellaan 205 Martin Veerman leidt in Allei opkomst noodzakelijk Kern De Phoenix bij Wim van Genderen IJssellaan 70 2Sondag 12 Mei n m 4 uur volksdansen Voor het Kader Zoodag v m 9 30 uur kadermorgen in school 1 Denk om schriften en kladpapier HOCKEY Wie zal er kampioen worden Deze vraag wordt beantwoordt ia den lieslissingswedstrijd die Zondag 12 Mei in Rotterdam om 2 30 zal aanvangen Wat zijn de vooruitzichten Van de twee wedstrijden die gespeeld werden tegen deze club is er één get gespeeld en één verloren Zoo te zien heeft Leonidas IV de beste papieren maar toch geloven wi in een Goudsche overwinning omdat de verloren wedstrijd 2 1 GMHC zoo dwars zit deze wedstrijd had niet v r loren behoeven te worden dat zi revanche willen neben De trein voor spelers en supporters vertrekt om plaii 12 30 uur uit Gouda Daar Zaterdag 11 Mei de interland hockey wedstrQd NederlandBelgië gespeeld wordt en alle hockey era op dit festijn aanwezig behooren te zijn vindea er geen competitie wedstrijden voor het 2e elftal van GMHC plaaU