Groot Gouda, vrijdag 10 mei 1946

CHURCHILL IN DEN HAAG IsSS j ri t i A t j r iU roHan u anrn zeide zié ik gien reden waarom met tenslotte onder de hoede van een wereldorganisatie de Vereenigde Stajen van Europa zouden verrijzen zoowel van Oostals van West Europa welke vereenigde staten het continent zouden kunnen vereenigen op een wijze welke nooit gekend is sedert den val van het Romeinsche rijk en in welk geheel haar bevolking KOU kunnen tezamen wonen in voorspoed rechtvaardigheid en vrede Nadat Churchill was uitgesproken volgden opnieuw levendige toejuichingen De heer De Vos van Steenwijk betuigde hierna namens de beide Kamers der Staten Generaal den heer Churchill hartgrondig dank voor zijn belangwekkende mededeelingen en beschouwingen daaraan verbindend de verzekering dat het optreden van den heer Churchill voor haar van blijvende historische waarde zal zijn De heer Churchill dankte nogmaals met een buiging Na het podium verlaten te hebben trad hij op den min president prof Schermerhorn toe hem hartelijk en langdurig de hand schuddend Hierna verliet de fam Churchill de zaal om zich daarna rechtstreeks naar Amsterdam te begeven b eid in vef1 aiid met de zaak Arnold Meijer hebben den heer Vorrink aan lekling gegeven tot een krachtig openbaar verweef waarin het belekl van de Bijzondere R chtsj eglng ter zake in het gedihg is gekomen De Regeering heeft het volste vertrouwen zoowel in den heer Vorrink als hl het bdeki van het Directoraat Generaal voor de Bijzondere Rechtspl hig maar heeft hi de dlscus e de is ontstaan aanlekikig gevonden haar standpunt ter zake van de vereenigbaarheid van de ambtelijke en de politieke functie die de heer Zij erkent de bezwaroi aan de dubbele positie van den heer Vorrink verbonden te hebben or erschat Laatstgenoemde heeft grond daarvan bedoten zijn ontslag te vragen als regeeringsgemachtigde fai Algemeenen Dienst Verlaging vetraotsoeo Op een gisteravond te Haarlem gehouden v adering van de Partij van den Arbeid dedde MinisW Mansholt mede dat indien de havBostakingen blijven voortduren het Vetrantsoen met ingang van 26 Mei a s zal worden veriaagd Na een laatste ernstige poging zookon de minister tot zijn vreugde verder mededeelen kunnen thans al onze overbodige groenten naar Duitschlandworden afgezet S OP DE BRUG In de Ministerieele causerie op de Brug zal hedenavond om 21 uur over de beide zenders spreken de Minister van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening de heer S L Mansholt over het onderwerp Aspecten van de Voedselvoorziening Gillette is er weer Na laren van scheerellende komt Gillette ons bevri denl Gillette Standard 10ct p mesje r PREDIKBEURTEN Kerkdiensten op Zondag 12 Mei Nederl Hervormde Kerk St askerk y 10 uur vooral Ds Koole 5 n Ds G Elzenga Westerkerk v m 10 uur Ds Gerh Hals 5 uur Ds C A Korevaar Vereenlging van Vri ï Hervormden Kkine Kerk Pepcrstr 128 lOJD uur v m B oh P V MuUem van Zuidbroek Rcmonstr Geref Gemeente 10 30 uur Dl Nienhuts Evang Luthersche Kerk lO Vur v m Ds Simon Oud Katholieke Kerk 10 30 u en 6 uur Pastoor Giskes Gereform Kerk 10 en 5 uur Da Post van Rijnsburg Geref 2 ondagschool lozef Groen van Prinstererschool Groenendaal en vervolgkl 12 16 jaai Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Geïeförm Kerk art 31 9 30 o en 3 30 u In de Rem Kerk Ds Verlare vaa Capelle a d I ssel GereiTGem Stationsweg 10 en 5 uur Leesdlew Christelijk Gereform Kerk 10 en 5 uur JDs A Dubois Nederl Gereform Gem Turfmarkt 5i 10 en 5 uur Ds oh van Welzen Vrij Evang gem geb Zcugeatr 38 9 aar Dienst 10 30 uür Bevestiging aieuwc leden 5 uur Bediening H Avondmaal In alle dknsten gaat voor Ds H C Leep Leger des Hlils 10 uur Heiligingsdienst 3 30 uur Openluchtsamenkomst N markt 7 30 uur Openbare Samenkomst Predikbeurten die In den loop van den week plaats vinden worden geplaatst oadcr de Qoudsche Agenda Dokters en Apothekersdienst De Zondagdienst wordt op 12 Mei waargenomen door de artsen Dr N Tom Martenssingel 69 tel 2609 en Dr Bik Bleckersslagel 55 tel 315 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersdleast s Apotheek Grendel L Tiendeweg 9 HAASTRECHT OÜDEWATER EN POLSBROEK Doktersdienst Van Zaterdag 11 Mei des middags 12 u af tot Maandag 13 Mei s morgens 8 u zal de doktersdienst worden waargenomen door Dr W Pasmooy te Polsbroek Tel K 1822 203 Wordt de Boogschutterij in eere hersteld Plannen vcior een Goudsche Vereenlging De handboogschutterij is vroeger in onze stad een veel beoefende sport geweest De Geschiedenis en Beschrijvin ig der Stad van der Qoude door C J de Lange van Wijngaarden uitgegeven in 1879 door O B van Goor Zonen wijdt kan de boogschutterii een afzonderlijk hoofdstuk In het archief en het musea der stad Gouda zijn lectuur en voorwerpen van de Goudsche boogschutterij aanwezig waaruit blijkt dat deze sport in hoog aanzien stond De oudste schutterij de voet en handboogschutterij St Joris werd reeds vóór 1359 gesticht Er was nog een tweede schutterij n l die van St Sebastiaan of der Cloveniers gesticht in 1504 St Joris bezat zelfs een eigen altaar in de St Janskerk n l dat van het H Sacrament overgenomen in 1447 Er waren onder de beoefenaars ook zeer vooraanstaande persoonlijkheden die de boogschutterij graag bedreven Zoo kwam Jonkheer Jan van Bloys als Heer van der Goude elkén Pinkstermaandag den Papegaai schieten gelijk later Vrouw Jacoba van Beijeren jacoba van Beijeren schonk in 1452 een kostbare kelk met pateen aan de Goudsche schutters voor de behaalde overwinning aan de Gouwesluis als sieraad op hun altaar Deze kelk bevindt zich in het museum De Vroedschap St Joris was bij de officieele instantie zeer genegen hetgeen mag geconstateerd worden uit de vele posten op de stadsrekeningen Zij kreeg voorts vele schenkingen en bijdragen voor wapens vaandels kieeding schuttersmaaltijden vaten wijn enz St Joris had eerst in de Doelestraat haaMerrein en gebouwen voor samenkomsten later op den Tiendeweg St Sebastiaan zetelde in de VJamingstraat tot a h Nonnenwater Later gingen deze twee schutterijen een fusie aan waardoor zij met plm Het enthousiasme waarmede Chur chili gistermiddag in üèn Haag werd ontvangen grensde aan het ongeloofelijke Staande naast H M de Koningin reed de auto door de straten en bij menigeen liepert de tranen over de wangen bij hét zien Van den man waaraan Nederlftnd zooveel ie danken he ft Dejeuner in de Tréveszaal Omstreeks één uur waren alle gasten die aan het door de Regeering aangeboden dejeuner zouden aanzitten in het gebouw aanwezrg waar ze ontvangen waren door den heer mr Spitzen secretarisgeneraal van het Dep van Energie en Verkeer Zij verzamelden zich m de aan de Tréveszaal grensende ontvangzaal om den heer Churchill mevrouw en dochter op te wachten Zoodra de hooge bezoekers het was inmiddels 13 20 geworden de trappen bestegen hadden begaf de heer Churchill zich naar een der op t Binnenhof uitziende vensters van de bovenhal om de juichende menigte te groeten Daarna begaf hij zich naar het raam aan de andere zijde van het poortje om degenen die zich daar verzameld hadden en de aankomst v n den stoet niet zoo best hadden kunnen waarnemen met een paar tikjes tegen de ruit te waarschuwen om vervolgens lachende hei V teeken te maken Ook mevrouw Churchill en haar dochter vertoonden zich nog aan het venster terwijl de menigte in spreekkoor Churchill Churchill Churchill aanhief Na het dejeuner begaf Churchill zich naar de Ridderzaal wear hij door den Voorzitter van de 1ste Kamer Baron Mr L de Vos van Steenwijk namens het Nederlandsche volk werd ontvangen Churchill beantwoordde de verwelkoming met een rede waarin hij o m zeide dat het voor hem een groote eer was het woord te mogen nditen Ik breng een gelukwensch uit op de vorderingen die het Ned herstel reeds heeft gemaakt De stabiliteit van de Nederlandsche constitutie gebaseerd op de vereeniging van kroon en volk is een voorbeeld voor vele landen Ik vertrouw dat uw aangelegenheden in het buitenland even voorspoedig zullen gaan als die in het binnenland Wij in Engeland kennen en waardeerefi de diensten die Nederland in recente en vroegere tijden aan de Europeesche vrijheid heeft bewezen De vier vrijheden die de groote president Roosevelt heeft afgekondigd jjn in Nederland altijd nageleefd en werden door Roosevelfs voprvaderen naar de nieuwe wereld overgedragen Zelfs in de dagen van het Romeinsche rijk had de Batavengemeenschap zich een unieke positie verworven Nederland gaf ons Koning Willem ill die onze beide landen aanvoerde Tegen de Tyrannic van Lodewijk XIV En na hem was John Churchill opperbevelhebber niet alleen van de Britsche maar ook van de veel grootere legers der Nederlandsche Republiek toen deze via vrijheid en onafhankelijkheid 250 jaar geleden tot macht en aanzien was gestegen H M de Koningin en de Nederlandsche Regeering hebben mij een cadeau gegeven dat ik altijd als een eervolle schat zal beschouwen Zij hebben mij geschonken de 613 brieven die John Churchill geschreven heeft aan den Raadpensionaris tijdens de 10 jaren der groote alliantie die hij geleid en met overwinning bekroond heeft Sinds de verwikkelingen tusschen protestanten en katholieken in de 16e en 17e eeuw is er althans één belang 300 leden de voornaamste schuttenj in Gouda werden Er zijn énkele Gouwenaars die het plan hebben opgevat te trachten de boogschutterij in onze stad in eere te herstellen Zij willen daartoe een vereeniging oprichten zooals vooral in het Zuiden van ons land bestaat maar ook in Rotterdam Delft Leiden enz Met de vereeniging in Rotterdam is reeds contact verkregen Misschien zal op 19 Mei a s een bezoek gebracht kunnen Worden aan het koningschieten op de Oude Delft in Delft van de Boogschuttersvereeniging Frederik HendriJc aldaar Als hier voor toestemming kan worden bekomen wordt binnenkort in Gouda een demonstratie middafe georganiseerd Adspirant boogswutters kunnen hun instemming met de oprichting van een Goudsche Vereeniging betuigen aan den heer P A J Duijnstee Markt 49 te Gouda Ook aanmeldingen uit de omgeving van Gouda zijn welkom rijk en een heilzaam nieuw feit dat elkeen in gedachten dient te houden de kerk van Rome heeft zich geschaard aan de zijde van degenen die de rechten en de waardigheid van het individu alsook de zaak van persoonlijke vrijheid overal ter v eréfd verdedigen Ik spreek uiteraard als iemand die geboren is uit een protestantsche familie behoorende tot de Episcopal Church en het doet mij goed te zien de nieuwe en steeds toenemende eenheid in wereldlijke aangelegenheden en niet wereldlijke aangelegenheden alleen tusschen alle cljristelijke kerken en ook met die vrijzinnige krachten die steeds het pad der menschheid moeten verlichten Laten wij ons nu bezinnen op onze andere groote taak Het bouwen van een wereldomvattende veiligheidsorganisatie waarbij alle volkeren groote en kleine een groot en diepgaand belang hebben Hoe meer de groote mogendheden van thans tezamen gebonden zijn met banden van trouw en kracht des te doeltreffender zullen de waarborgen tegen den oorlog zijn en des te grooter de veiHgheid van Staten pn vplkeren ZZooals ik vorig jaar te Brussel De heer Vorrink vraagt ontslag als regeeringsgemachtigde in algemeenen dienst De Regeet i oortichUngsdienst deelt ons mede De beschtddieingen gericht tegen den heer J J Vorrink regeeringsgemachtigde hl algemeenen dienst bij het ministerie vow Algemeene Ooriogvoering van het Koninkrijk en tevens voorzitter van de Parti van den Ar ATHLETIEK A illes naar Rotterdam A s Zondag neemt Achilles deel aan de estafette die door de AthletlckVereen D O S te Rotterdam is uitgeschreven De ploeg van Achilles is als volgt samengesteld 700 m Schoenmaker 200 m E Sanders 1200 m D Hel 800 m C v Eeuwen 400 m G Vreeswijk 16C0 m J de Jong 800 m W Janknegt 1200 m B Bakker 400 m H Vervoort 200 m G Schouten Om 9 uur 29 vertrekken de deelnemers per trein naar Rotterdam Damlustnieuws Het eerste tiental van Damlust speelde tegen Moordrecht om de Wissclbeker Als Damlust met 13 7 zou winnen was de beker definitief eigendom maar Moordrecht gaf zich zoo maar niet gewonnen en de uitslag werd 12 8 voor Damlust waardoor een besllsiingswedstiijd nu noodzakelijk is geworden De onderlinge uitslagen lulden als volgt Damlust Moordrecht A vd Berg P Twlgt 20 C Molenaar H Admiraal 2 0 M Zljlslra C Terlouw 1 1 NN G v leveren 1 1 P Tom A Multem 1 1 M Vermeulen G Twlgt 1 1 H v Eijk I Verhoef 0 2 A de Prankrijker M Boere 1 1 A Kooy I V jeveren 2 0 P Schouten C de Joode 1 1 De uitslag van de Reserves was als volgt P Verboom W vd Panne 0 2 Bol Blom 2 0 A Rodcnbach de Bruin 2 0 J de Bode M Terlouw 2 0 P Slieker C de Joode Jr 2 0 De uitslagen van de onderlinge competitie vaa Damlust zijn als volgt P v Dam S J Schrooder 2 0 N vd Wouden I C de Bruya 2t0 P Versloot A vd Berg 0 2 I Bol P V Dam O i B euzekom P Tom 2 0 J Backer H v Haaren 2 O A Kooy J de Bode 2 0 A Rodenbach Schrooder 0 2 M Vermeulcn A Boer 1 C Molenaar I de Bode 2 0 A vd Berg L v Dam 2 0 P Zwart ABeuzekom 0 2 M Zijlstra P v Dam 0 2 C Molenaar Schrooder 2 0 J de Bode L Zwart 1 1 P Versloot J de Bruyn 2 O P Schouten C de Pater 2 0 P Tom Bol 2 0 N vd Wouden C Molenaar 1 1 P Tom H v Haaren 2 0 P Tom A Kooy 0 2 N Gerfiards A de Frankrijker 0 2 C Moleaaar M Zijlstra I P Scbooten A Kooy 2 0 DE PERSZUIVERING De heer C M Dosker dire van de Maas en Roerbode te Ro mond en lid van het bestuur der Ver eeniging de Nederlandsche Dagbladpers 1945 heeft aan den ministervan Binnenlandsche Zaken ontslag verzocht als lid van de Commissie voor de Perszuivering daar hij zich niet kan vereenigen met de voorgestelde wijzj ging in het tijdelijk persbesluit welke ten doel heeft aan genoemde commissie de bevoegdheid te verleenen om algeheêle of gedeeltelijke liquidatie van bepaalde dagbladondernemingen te bevelen Naar zijn oordeel is in het thans geldende persbesluit in art 17 voldoende voorzien ten aanzien van bedoelde ondernemingen door de mogelijkheid van aanstelling van een beyindvoerder Gemeentebestuur van Amsterdam zal Zweedsche voetballers ontvangen De Zweedsche voetballers die Woensdagavond in het Olympisch Stadion een wedstrijd spelen tegen een Amsterdamsch elftal zullen s middags door het gem bestuur van de hoofdstad op het stadhuis worden ontvangen Het Tekort van de Gemeente Eindhoven Het tekort op de gemeentebegrooting van Eindhoven voor 1946 wordt op ƒ 4 638 610 geschat Ter dekking van het nadeelig slot op wonen dienst is een geldleenjj ƒ 3 623 088 noodzakelijk De schuldenlast van de gj thans ƒ 36 114 000 Uitwisseling Amerikaanschê en Nederlandsche musici Mr André Mertens een bekende figuur in de Amerikaanschê muziekwereld hij is n l vice president van de Columbia Concerts Inc bracht in de afgeloopen week een kort bezoek aan ons land Mijn Europeesche reis zoo vertelde mr Mertens ons voert mij na Engeland Amsterdam en Den Haag in de komende weken ook nog naar Brussel Parijs Kopenhagen Stockholm Leningrad Moskou Praag men heeft tot dod mij volledig te oriëttteeren omtrent de toestanden op muztkaal gebied in de verschillende Europeesche landen het persotmlijk contact met mijn collega hieMe hernieuweq tournée s fan in Amerika vertoevende kunstenaars voor te beretden en zoo mogelijk tot een uitwisseling van kunstenaars te komen waarvoor ook hier te lande groote sympathie bestaat Zoo zie ik in dit opzicht toekomstmogelijkheden voor den longen violist Theo Olof en ben ik eveneens zeer geïnteresseerd in den dingent Eduard van Beinum die in h Nederlandsche muziekleven en ook daarbuiten o a in Engeland spreein men vol lof over hem zoP langrijke plaats inneemt Ik hoop nem dan ook in het seizoen 1947 48 m Amerika te kunnen introduceeren Autoverkeer met België Naar aanleiding van het bericht datvoor België geen internationale ri e wagenbewijzen meer noodig zijn aeei de K N A C mede Dat dit alleen voor personenautos geldt en dus dus niet voor vracniautomobielen en touringcars De eerste Transatlantische vlucht der K L M Op Zondag 19 Mei a s om 22 30 uur zal de Avro een causerie van m inuten uitzenden waarin de neer d Steenhoven van den Noordatlant schen Dienst der K L M de eers Oceaanvlucht Amsterdam New i zal bespreken i Bij het vertrek van het eersi K L M toestel naar New York H Dinsdagmiddag 21 Mei om ca i uur zal door de Avro een radiorepoitage van 20 minuten worden geg J In aansluiting hierop zal m nf lgedurende de vlucht vanuit de u reportages in het Nederiandsche raoiirprogramma op te nemen t jn het wereldprogramma deze uitzenuigen zal releveeren 0 De N B C de National Broadcasting Corporation zal in New York de aaj komst van het eerste K L M t Dutchman toestel op gramofoonp ten vastleggen waarija deze a luchtweg weer naar Nederland w den teruggebacht en dan in ons uitgezonden tegelijkertijd met ee j terview met de bemanning van toestel