Groot Gouda, vrijdag 10 mei 1946

KOOPT UW BLOEMEN VOOK MOEDERDAG OP 12 MEI BIJ DE GOUDSCHE BLOEMENWINKELS 16 PIANO te koop gevraagd Brieven met opgave vaa pr en erk TAMMINGA Span aardstraat 12a Rotterdaa Onderwijzeres zoekt kamers gwr Bsion Br onder no 6014 bar v d bi Gevraagd door 2 zustera I gemtenbikerde Zit Slaapkamér m w armemaaltijd @ p netten stand Br onder no 7046 bur v d bl Gevraagdi om in het vak te worden opgeleid leeftijd 15 a 17 jaar Fa H J Rabouw Raam 71 Gouda Mevr HUPKES Gouwe 21 Gouda vraagt EEN NET MEISJE voor halve halve dagen of WERKSTER voor 2 dagen per week Moederdag Bloemeodag fa f i WIc ruilt f f der stad best uit 2 kafters en een keuken voor een grooter huis Br onder no 7040 bur v d blad Te koop aangebogen KINDERWAGEN Am klapwagen cteaie met verchr spatborden en kaphouders Br onder no 7025 bur v d bl Gevraagd net dagmeisje met volle kost KLEIWEG 101 Piano s Orgels Reparaties worden momenteel weer € umgenomen Fa Joh de Heer Heemraadsplein 9 b RotterdamW TeL 31558 MoidiriliO Eloinsidig Ruime aorteering Bloemen en Planten Bloemistetij C DEN UYL Lange Dwarastraat 29 Voor Dames hoeden In de laatste modellen en de nieuwe modekleuren slaagt U het best bij MAISON ANNY Hooge Gouwe 9 Gouda Behouden dotk tM angescfioném maar hj itan nu tveer Q ed fferepar erd worden door Rien Boegheim Oo thaTcnl9 Tel 2392 Gouda U kent onze zaak Gevraagd een mei ia Gevraagd bakkersknecht Bakker ROOTBRT Heerenstraat 87 van 8 11 30 ea vaa 2 5 uur 2 tcrdagmiddags en Zondags vrij Lttiichroom Victoria Markt 30 Met blydachip gcvcow kcnoU van de geboorte vaa oazen Zooo tm Broertje die bl het H Doopsel de oamen ontving van Rabcrt Grcgoriu Maria M de Weger L M H R de Wegcr Kodi Nic e Goada 9 Mei 1946 Kleiweg 26 Tijd adres St Jozef Paviljoen Ondertrouwd O BASS en R BARGE8QER Ifiouda 9 Mei 194é Voorl adres f 111 Weelensingel 28 De Heer en Mevrouw DE fONG STOCK zeggen ook namens wcderzijdsche ouders hartelijk dank voor de vele belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden GOUOA de la Reylaan 36 Voor Uw zeer gewaardeerd blijkvan deelneming ondervonden bijhet overlijden van onse lieve zorgzame Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw asj Chrittin IJnelit iBukca betuigen wQ onzen hartelijkehdank Mevr G T C IJswUtijnDr D A I saelstl aE I sselstijnKa4p Jaany f Gooda Mei 1946 Vest 66 NET MEISJE gevraagd voor winkel en huishouding boven 18 Jaar We rkster aanwezig J v d HEUVEL Vlamingstraat 18 Bloemen VOOR MOEDER I CorODa GfocBcndaal 110 Voor Moederdag hebben wij een ruime sorff ering bloemen en planten Voor elke beurs groot en klein voet U bij het Bloemeamagazijn Corona zijn Aanbevelend P DE BRUIN T Heer alleen fl woning op goeden stand zoekt KENNISMAKING met nette juffrouw Brltvca oad r ao 7072 biuun v d blad Gevraagd een NET DAGMEISJE OF WERKSTER voor Donderdag en Vrijdag Lange Tiendeweg 88 Te koop Heerencost uum zwart met gestreepte broek kleine maat Graaf Florlsweg 38d Gehr Kamphuhen N V vraagt voor direct Een 1ste wiükdjuffrouw Niet beneden de 20 jaar Te koop gevraagd Step op Incbtliaiideii of Underautotje F H REMME Plowecieoalagel 59 Burgemeester en Wethouders van Gouda toepen sollicitanten op naar de betrekking van TYPISTE 2e klasse ter iKcretarie op arbeidsovereenkomst met kans op een faste aanstelling Verelscht wordt U L O dIploma en diploma machlneschrijven Salaris f 786 op 18 jarigen leeftijd balfjaarlijksche verhoogingen maximum op 23 jarigen leeftijd f 1618 Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan den Burgemeester EMTAXGarage LiiB iito TsrIiHgr C Michaëlis Zcageitraat 4 Gouda TelefooB 2300 NAAISTERS LEERLING NAAISTERS GEZ VAN DANTZIG Hoogstrsst 9 IZMeiMesderilaji Dos BlOpiDIlIi En dan natuurlijk naar het beken dres van HUGO VAN E OND a é Zaterdag op de Markt Schitterende collectie en zoo laag mogelijke prijzen Beleefd aanbevelend HUGO v EGMOND Aannemcrsbedr te Gouda vraagt tijdens ziekte van tegenwoordige kantoorkracht voor directe indiensttreding jeen kantoorbediende Man of Vr Brieven onder no 7075 bureau van dit blad GRATIS STUDEEREN voor Middenstandsdiploma Boawvakpatr oen of arbeider Taxateur Assnrantiebezorger Verzekèringsinspeotenr Makelaar Taxateur enz kan iedere Nederlander die bereid is totJtlsine tegenprestatie Zeer volledige toelichting wordt U op aanvraag frando toegezonden V V H HANDELSTRAAT 5 A DAM Z Gevraagd een NETTE WmiELIUfrilOHW SCHÜTTELAAR Markt 24 De Muziekliefhebber STEMT OP mf AM£RO m BES Gouwe 34 TeL 2926 Te koop aangeboden Jonse Bouviers J DE RUITER Moordrechtsche Tiendeweg Voor büli ken pri s te koop ongev ill iiiiii liiiiittiUn Tc bevragen Kaaaalatr 22 ook bq gedeelten Gr V ftloiutr 43 L D STAUDT Westhaven 16 Reparatie inrichting alle systemen Kantoormachines Telefoon 2592 Uw schrijfmachine oud als nieiiw door Staudt REPARATIE REVISIE ONDERHOUD Voor direct gevraagd een GarderobejDffr en lei HQiskneclit Cafè Rest DE BEURSKLOK Markt Speciale aanbieding Vulpenhouders mei verguld stalen pen en hefboom vulsysieem I A 75 H TER MEULEN Kleiweg 25 Wij zoeken nog WERKKRACHTEN die bij ns een VAK willen leeren Speciaal Jongens en Meisjes tu scken 15 en 22 jaar N V De Gottdscke Mach Garenspinncrq Gond VLOERBEDEKKING Imit parket f 4 15 per M2 gelegd f 5 25 Levering direct Toonkamers TVrVtLM VAU LIMBUHO STIRVMSTRAAT 3 DEN HAAO Verf eoor Goada Gebr IJsselsiein Kaliensingel 75 Ie Gouda Kolen 688 zaak Tan TertroDwei Besteedt Uw bonnen s Levert Bon 60 en M in bij een Brandsto£Eenhandel van reputatie JOHKEB Jaagpad 25 Goüda Tel 2734 HANDELSKANTOOR vraagt voor spoedi indiensttreding een aaokomead en jongste bediend Ai of Vr Brieven onder no 7044 bureiiu vaa dit blad