Groot Gouda, maandag 13 mei 1946

Voorloopig einde van de Mijnwerkersstaking in Amerika John Lewis de leider van de mijnwerkers in de Vereenigde Staten heeft heden den 400 000 mijnwerkers order gegeven weer aan het werk te gaan tot 25 Mei a s Deze hervatting van het werk is afhankelijk gesteld van de toezegging door de plaatselijke directies dat de eventueele loonsverhoogingen welke bij onderhandeling verkregen zullen worden terugwerkende kracht zullen hebben voor den tijd van den vast gestelden termijn President Truman heeft Lewis en een vertegenwoordiger van de mij neigenaars voor hedenavond op het Witte Huis genoodigd Moeilijkheden tusschen Perzië en Azerbeidsjan Naar men gisteren te Teheran vernam zijn Perzische Regeeringstroepen bezig de lijn te bezetten die de autonome Provincie Azerbeidsjan van de rest van het land scheidt Het Perzische Kabinet iè heden bijeengekomen maar er is nog geen officieel commentaar gegeven op de mededeeling van Radio Tebris dat de onderhandelingen tusschen de Perzische Regeering en de vertegenwoordigers van Azerbeidsjan zijn mislukt Men verwacht te Teheran dat de Perzische Regeering niet meer dan tienduizend manschappen op de been kan brengen indien zij een gewapende actie tegen Azerbeidsjan overweegt De lichting is in Perzië slecht georganiseerd en de bestaande troepen zijn voor het grootste deel belast met het handhaven der binnenlandsche veiligheid Volgens Radio Tebris heeft het nationale leger van Azerbeidsjan alle barakken en kampen in de door het Roode Leger ontruimde provincie overgenomen Royalistische Parade te Rome Honderden Royalisten hielden Vrijdagavond een parade door de straten van Rome ter gelegenheid van de opvolging van Umberto Vrachtauto s en bussen vol aanhangers van het Huis Savoye gaven Rome een van zijn kleuwijkste monarchistische demonstraties sinds de overwinning op het fascisme Er waren vrijwel geen ongeregeldheden Bevin houdt bespreking met Attlee Bevin die voor een kort bezoek aan Londen Parijs heeft verlaten begaf zich gistermiddag naar Chequers het officieele buitenverblijf van Attlee Volgens de huidige plannen zou Bevin heden te Londen niet de bijeenkomst van de overige ministers afwachten Men verwacht dat hij hedenochtend om negen uur naar Parijs zal terug keeren Men gelooft in welingelichte kringen te Londen dat het plotselinge bezoek van Bevin verband houdt met de nieuwe wending die de bijeenkomst der vier ministers te Parijs heeft gekregen door Molotofs verklaring dat de houding van Sovjet Rusland inzake het vredesverdrag met Italië een essentieele wijziging heeft onder gaan Men gelooft dat Bevin Attlee wil raadplegen over de vraag of het mogelijk zou zijn in het huidige cri tieke stadium der conferentie het En gelsch standpunt inzake het verdrag met Italië te wijzigen Waarnemers te Londen gelooven niet dat over het slagen of het mislukken der conferentie waarschijnlijk in de eerste helft der komende week zal worden beslist Verlaging rantsoenen Britsche Leger De Britsche Regeering heeft Vrijdagavond bekend gemaakt dat zij in verband met de ernstige voedselsituatie in de wereld is overgegaan tot een vermindering van de rantsoenen van het Britsche leger in het Moederland met 10 De verlaging zal per 1 Juni ingaan en tot gevolg hebben dat het rantsoenniveau van het leger op ongeveer hetzelfde peil komt ais dat der burgerbevolking Zoowel de toewijzingen voor gerantsoeneerde als voor niet gerantsoeneerde voedingsmiddelen vallen onder deze nieuwe regeling Geen aanvragen meer voor werkschoenen Van 13 Mei a s af kunnen geen aanvragen voor werkschoenen meer worden ingediend Zoo spoedig mogelijk zal een nieuwe regeling voor de distributie van werkschoenen worden bekend gemaakt Geldigverlclaring Kunstmestbonnen Met ingang van 6 Mei 1946 worden geldig verklaard Stikstofbonnen voorzien van opdruk No 5 Deze stikstofbonnen behouden hun geldigheid tot 15 Juli 1946 De stikstofbonnen met opdruk 5 welke na den vervaldatum nl 15 Juni 1946 binnenkomen kunnen onder géén voorwaarde meer worden geaccepteerd De stikstofbonnen voorzien van opdruk 1 2 3 en 4 de fosfoorzuurbon nen voorzien van opdruk 1 2 3 4 en 5 en de kalibonnen voorzien van opdruk 1 2 3 4 en 5 verliezen hun geldigheid op 20 Mei 1946 Bonnen van de hiergenoemde series die op dezen datum niet bij het Kunstmest Distributiebureau zijn binnengekomen worden onder geen voorwaarde meer aangenomen NUMMERTOEWIJZINGEN t Het C D K deelt mede dat van t m 18 Mei nummercoupures zullen worden uitgereikt Voor versnaperin gen 868 869 sM kèr 870 brood 871 Am bloem 872 Inl bloem 873 reductie bloem 874 875 rijst 876 boter 877 margarine 878 879 kaaT 880 881 melk 882 883 vleesch ontvangstbewijs met vleeschzegeb 880 881 melk 882 883 vleescb vleeschwaren art 52 aardappelen 884 885 eieren 799 eieren rantsoenboih nen art 3 7 tabak 886 887 De toeslag bedraagt voor versnape ringen bloem rijst en kaas 50 voor suiker margarine melk vleesch waren en tabak 10 De toewijzin gen voor boter worden uitgereikt op basis van het nieuwe voorschot van de week van 14 t m 20 April Bij te uitreiking van de toewijzingen voor tabak wordt ook het VQprschot import sigaretten verrekend Bovenstaande toewijzingen behalve die voor melk en aardappelen zijn geldig voor detaillisten van 19 Mei tm 1 Juni voor grossiers van 19 Mei tn 15 Juni a s De toewijzingen voor rildk en aardappelen zijn geldig van 19 tm 25 Mei a s De toewijzingen 87I en 872 zijn reeds in de week van 12 t m 18 M geldig De reductiebonnen zijn geldig van 12 Mei t m 8 Juili a s GROOT QOUDAi VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 12 Mei hebbaa zich verloofd STEINA VERHEI en HUIB DE WÏDT Gouda Willens 123 Geldermalsen Laageinde C 110 Getrouwd HERMAN HAMERSLAG AAFKE GRIEDE Batavia 13 Mei 1946 Kali Besar Oost De huwelijksvoltrekking heeft heden plaats gehad In de Kwitangkerk te Batavia Met groote dankbaarheid gedenken wij 2i Mei a s met onze Ouders Kis van Wijk en ƒ van Wijk Van der Vaart dat onze Hemelsche Vader hen 25 jaar in het Huwelijk heeft gespaard Annle Rlddy Jan Atle Joke Robby Ineke Nelly Gouda 12 Mei 1946 Graaf Florisweg 141 23 Mei a s hopen onze geliefde ouders Matthias Erie en Jannetje Frie v d Heat hun 40 jarige Echtvereeniglng te herdenken Dat rij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch vaa hun dankbare kinderen Thijs en Annle Plet en Marie Annie en Tijraen en kleinkinderen Gouda C Huygensstraat 147 Brandhout voor industrie centrale verwarming oven en kachelklaar tegen vastgest prijs aangeboden Aanvragen aan Postbus 138 Hilversum Nttt mei si e gevraagd voor hulp In de huishouding Goed loon L C J HAMMER Bellamy straat 23 Gevraagd prima motor 250 ec van particulier TIELE Potflieterstraat 16 Nette Jongeman zoekt KENNISMAKING m dame an bo enit od tuuchen 30 40 Br met foto ftwenieht ondef noromer 7170 bnrtau T n blad Tc koop een één jarige melkgeit Te bevragen Gr Florisweg 28d vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv De AMBTENAAR die door een salaris in overeenstemming met het prijspeil en door behoorlijke sociale verzekeringen zekerheid voor zich en zijn gezin wenscht voor heden en toekomst en die de waardigheid van zijn beroep niet naar beneden gehaald wenscht te zien door allerlei semiordcnings ambtenaren komt op de Groote Openbare Vergaderiog in den Nieuwen Schouwburg op DONDERDAG 16 MEI te 8 uur SprekerM Drs fl A Korthals en A 0 Frohwein en STIMT op 17 Mei KORTHALS Lust 5 ook al Is hij geen lid van DE PARTIJ VAN DE VRIJHEID VVVVVVVVV V V V VV VV WW VVV WWV DE WINTER Is er voor II het weet Er zijn 2 kolenbonnen aangewezen No 60 en 61 voor totaal zes mud kolen JONKER Jaagpad 25 Gonda Tel 2734 Kan een Katholiek lid zijn van de Partij van den Arbeid Hierover spreekt GEERT RUYGERSi Christofoor groep Op Woensdag 15 Mei in de groote Hal op het Veemarktterrein Aanvang half acht Toegang vrij Groot kantoor vraagt voor eenige afdeelingen JONGELUI zoowel mannelijk als vrouwelijk ter opleiding op behoorlijke arbeidsvoorwaarden Bij gebleken geschiktheid wordt een vaste positie gewaarborgd Voor een allround administratieve opl wordt zorggedragen kennis van typen strekt tot aanbeveling Brieven onder no 2751 Advertentie Bureau Houtman Barg Marteniitraat 6 Gouda Heel Gouda leeet STAATSBEDIL Verplichte StaatSTirzekering eischt straks ZO fiCt van ons inkomen 111 k at iu cU pAuitf ucup cUhAcUU hiceuoH Woenidag 15 Mei spreekt MlH W DreeS over Sociale gerechtigheid in de groote massa bijeenkomst in de groote hal op het Veemarktterrein Aanvang half acht Toegang vrij PTT Onm isseliiig LuisterTergunningen Er wordt op gewezen dat houders van een lulstervergunning veri ht ztjn eenmaal per jaar hun oude luistervergunning bg een Postinrichtlng geen Postagentschap voor een nieuwe In te wisselen De houders van een vergunning voorzien van Serielettep A hebben hiertoe alsnog gelegenheid uiterUyk t m 16 Mei 1946 De Kaarsenfabriek vraagt JONGSTE BEDIENDE Vr en AANKOMEND BEDIENDE Vr Mulo of H B S vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv De ARBEIDER die medeverantwoordelijkheid en deelneming in de winst van de vrije onderneming wenscht en de sociale gerechtigheid wil bereiken door samenwerking van vrije werknemers nemersen werkgeversorganisaties en die principieel vrijheid van arbeidskeuze eischt komt op de Groote Openbare VergaderiDg in den Nieuwen Schouwburg op DONDERDAG 16 MEI te 8 uur Sprekers Drs H i Kortüals en A 0 Froliweli en STEMT op 17 Mei KORTHALS Lust 5 ook al la hi geen lid van DE PARTIJ VAN DE VRIJHEID Gevraagd werkster of niiiji van 8 tot 3 uur Korte Tlendewcg 12 Bod gevraagd op mooi Piashuisje Bevragen Wachtelstraat 21 Gevraagd een NIT MEISJE OF WERKSTER voor keukenwerk Central Markt 23 WONINGRÜIL woning met voor en fllnkea achtertuin te Waddlnxyea voor woning te Gaadavsa pim f 8 00 per week Mooie witte dwergkeesiei te koop Wachtelïtraat 43 Gevraagd GEVORDERDE AFWEïiKSTER voor kleermaker Tutnttr aatjO Flinke iienstboili gevraagd voor dag en nadit Goed loon Zondagi vrij Apotheek Brugstraat 1 Bodegrav Gevraagd EEN NAAISTiR voor verstelgoed en kind r kleert ef Een dag per w Br onder no 7105 bur v j W Te koop prima ijzgr HOUT DRAAIBANK en 2per80on8 KANO Keizerstrast 53 Gevraagd een NET DAGMEISJB ÓF WERKSTER V J TE KOOP AANGEBOOeH PriB maadola laot Te cuiUn BHi J Mchoe t j a rkieio v n 2 40 l og 1 meter zongof iH ne B H fct 1 Br m chinc M l j X G B kinderwagen geen nieow JlJJ J M Zwljnenbnrg R g t 2 achterwielen m tarp aaaf Bl U deellg konijncnhoh 1 if pl preker Oadei de Boo Pi nieuw 2 piti gaa t 1 erk HaU tt bevrag w e i prl rt t xünd Uiï