Groot Gouda, donderdag 16 mei 1946

Amstcrdamsch elftal Zweden 3 1 Min Pres Schermerhorn over de stakingen Hedenavoad om 9 10 our z l Mio Prcsidcot Prof Ir W Schermerhorn voor de belde zenden van Hilversum zich in een radio rede tot het Nederl volk richten en daarbl de zeelledcnstaking in Rotterdam en Amsterdam bespreken Ia het bijzonder zal de mln pret zich chtcn tot de stakende arbtideri INGEZONDEN Buiten verantufoocdelgkheid der redactie Geachte Redactie Met verontwaardiging nam ik kennis It Uw lad van 13 5 46 van hetgeen door de diverse sprekers op de kies vergadering van de A R partij is naar voren gebracht Al bel lk niet zo glad van tong als zt toch wiNk hieromtrent ml n mening en die van anderen uiten Allereerst de woorden van Mr Diepenhorst een kabinet dat stelselmatig recht en wet heeft tegengewerkt noemt spr het kabinet Schermerhorn Feiten blijven a terwcge Dit is wel erg revolution aaire taal voor een anti rcvolutlonnair Als iets dergelijks door een linkse partij was gezegd zouden de A R op hun achterste benen staan van vcrontwapr diglag Nu de woorden van Ds Bik de dictatuur vaa het proletariaat Wie en wat is proletariaat Voor een dominee mag er geen proletariaat bestaan Immers hij Is dienaar van God en voor God zijn alle meifsen gelijk Is er niet trgens een spreuk te lezen Wat gU aan de minste der Mijnen hebt gedaan hebt glJ aan MlJ gedaan Ea wat de Amsterdamse predikanten betreft die zijn overgelopen naar de Rode Horden en die niet meer bl oas behoren Is er in de Bijbel niet iets te iczen over een Tollenaaren ren Farizeeër En wat betekent de zlntoede dat het schande Is dat Jhr Tlarda etc moest wijken voor een man die alleen maar Van Mook heet en niets doet dan vliegen Wel een erg goedkope aanvaj van een stuurman die aan de wal staat Wat vrije verklezlogen aangaat de heersende mening Is dat er bij een vrije verkiczlog op het moment dat er gestemd wordt op generlei wijze controle of pressie wordt uitgeoefend op de stemplichtlge Met de vooraf te voeren propaganda heeft het vrije kiczch niets te maken Elke partij voert propaganda met de haar ten dienste staande middejjcn De ene heeft papier de andere heeft zendtijd tot haar beschikking En de rode propaganda te vergelijken met depropa ganda van Göbbels Is ook al weer zo héél erg goedkoop en afqezaagd Dat niet alle A R de manier van propagandavoeren van Ds Bik appreciëren mag worden afgeleid uit de woorden waarmede Ds Reraroe het slotwoord van de verqadering aanvlnq nl dat elk vogeltje zingt zoals het gebekt Is Door een verkiezingspropaganda te voeren die uafair Is en die op niets aders afgestemd is dan op beledigende en kant noch wal rakende aanvallen op de tegenpartij schaadt men zijn zaak eer dan men hem dient Aas het slot van dit Ingezonden stuk oog een woord over een geheel andere kwestie nl de vraag van het A R raadslid Dr Bik aan het college van B en W gepubliceerd lu Uw blad van 7 5 46 Met hetgeen naar voren gebracht wordt in deze vraag ben ik het en met mij anderea eens voor zoover het betreft vermakelijkheden die in het openbaar plaats vinden bv kermis optochten etc dus zo dat anders denkenden er hinder vaa ondervinden op voor hun op de een of andere manier gewijde dagen Wat betreft eek ter vermakelijkheden die ia besloten ruimten plaats vinden zoals schouwburg operette bioscoop etc moet aan de mensen die dit appreciëren de vrijheid worden gelaten zich hierheen te kunnen begeven De mensen dienaar de kerk wensen te gaaa ondervinden ook geen belemmeriogen en omgekeerd wenst het niet kerkelijk georiënteerde deel van Nederland niet onder de dictatuur te staan van welke kerk dan ook Elkaar vrijlaten en geen overlast aan do n dus verdraagzaamheid en niet tyrannie Vijf Jaar is er voor Vrijheid gevochten en nu moet niet het ene deel van Nederland het andere hierin willen beknotten I De Redactie dankend voor de verleende plaatsruimte H M F J den Hertog Baak Nieuwe ftlling Bezocht li reeds de maritieme lentoonsleliin mmmmimÊmmmmmimmmm lHmmm Bttvgettjke Stend Geboreq 13 Mei Adrlaoa M dv H Kamqeraad en A yermcij Ijssellaan 201 Leendert zv C Baas en J Trouwhorst Karncmelksloot 5 £ Wilhelmus I M zv W I q St nland en M M v Vliet Woonark Vrouwke Reg Planteen H Mei Marianne H G dv W A vd Heuvel en P W v Pelt Raam 101 Wllhehnlna J M dv R J M Vergeer en 1 A V Gageldonk Roemer VlBsc erstr t 4 Maria C dv P Boef en P v Driel Lemdulstecg 3 Adrlana dvGDKlelJweg en C M Gorissen Reigerstraat 32 Adriana Leendert zv C de Bode en M C Starreveld Stoofsteeg M 15 Mei Teunts K zv T K Broer en S H Nouwen J Luljkenstraat II eannette C dv G J vd Horst en C d Kruljk Ijs vogelstraat 10 Getrouwd I 15 Mei A L R Slangenen C A Moons I B v Gageldoak en Th P V Staveren H Hoogendoom en G G Blonk van Bergen en E R Mul I v Oosten en L A V Vuuren P v Ruitenburg en J J V Dijk F Huberts en M H Zuldam B J v Wingerden en T W de Jong G de Bruijn en M Kwinkelenberg SPORT De weditrijden voor de Gondsche clobs Ondanks het opschrift zullen we met 2 niet Goudsche clubs beginnen en wel Unltas en HVC die as Zondag te Slledrccht elkaar ontmoeten Valt er in dezcq wedstrijd een overwinning dan Is de winnende club kampioen b ijgeiijk spel Gistermiddag is de vertegenwoordigende Voetbalploeg van Stockholm die gisteravond den strijd heeft aangebonden met het Amsterdamsche elftal door het gemeentebestuur van Amsterdam in de raadzaal van het gemeentehuis ontvangen De eere voorzitter van den Zweedschen Voetbalbond de heer Anton Hohansen dankte daarop het gemeentebestuur in een kort maar hartelijke en bovendien in het Nederlandsch uitgesproken toespraak Hij wees op de uitstekende betrekkingen die niet alleen tusschen de Nederlandsche en Zweedsche sportlieden maar ook tusschen de landen als geheel vele eeuwen heeft bestaan De opstelling van het Stockholmsche elftal was doel Bengt Grimborg achter Sven Hasselblad en Pagner Blom midden Arne An dersson Harry Ohman en Lennart Askinger voor Ake Petterson Stig Carlsson Sune Ancjersson Gunnar Sodergren en Bertil Backvall Aanvoerder was spil Ohman Linksbuiten Bertil Backvall uit Hammerby is de eenige intertionaal uit deze ploeg Hij speelt boi endien in het ijshockeyteam dat ons land kortgeleden heeft bezocht Zweden speelden ie kort Eens te meer heeft gisteravond in het Olympisch Stadion het typisch Nederlandsche opportuniteitsspel zich zelfs in de verre van geperfectionneerden staat waarin het Amsterdamsche elftal het speelde de meerdere getoond ovef het ver doorgevoerde samenspel gespeeld in een consequent volgehouden W formatie van de Zweedsche combinatie uit Stockholm Na den subliemen wedstrijd die Malmo tegen Blauw Wit speelde viel het spel der Stockholmers vanavond zeker tegen Weliswaar hadden zij nu en dan een bevlieging waarbij de bal afgemeten van man tot man gespeeld werd in een kort tik tak spel en de Amsterdammer s omspeeld werden alsof zij er niet waren maar verder dan de lijn van het strafschopgebied kwamen de Zweden zelden Veel vaker gebeurde het echter dat een Amsterdamsch been het patroon waarlangs de bal gestuurd werd in de war schopte waarna doorsjouwers als Daan de Jongh en Bergman het den Zweedschen backs danig moeilijk maakten Onze midvoor had weer een ondankbare taak waar hij liep daar liep ook de uitstekende Zweedsche stopperspil Oehman die bijna constant tusschen en dikwijls zelfs nog achter zijn twee backs opereerde Rechtsback Hasselblad dekte dan Bergman tefwijl linksback Blom onzen rechtsbuiten in bedwang trachtte te houden Voor de rust was dit Draeger die echter spoedig geblesseerd werd nog meesukkelde tot de rust en toen uitviel Hij werd vervangen door Maas van Blauw Wit De meeste vrijheid kregen door deze Zweedsche spelmethode onze binnenspelers S onnevelt van A F C en Ooms uit D W V Geen van tweeën maakte een grootschen indruk al profiteerden zij van de hi n geboden vrijheid door zal de wedstr d Goada Uoitas de beslissing moeten brengen tenzij deze strijd ook ia een gelijk spel eindigt in welk geval HVC en Unttas elkaar nog voor een derde keer moeten ontmoeten Tegenover deze big match In deze afdecling staaft er oog enkele van minder belang een uitzondering maakt misschien Hercu lesS VW daar deze strijd practltch beslist wie er hekkensluiter wordt De wedstrijden GSV Laakkw rtier es Tonegido ONA znllenweloverwicntngen voor de gasten opleveren terwijl Olympia tegen Westerkwarllcr een mooia kans maakt een punt In de wacht te sleepen Hellevoeululs DONK zal wel weer een zwarte bladzijde lo het DONK boek opleveren De edstr den lalden i Ie kl A Gouda 4 Waddinxveen 2 11 uur DONK 2 iMoercapelle I Ie kl B Zwervers Nieuwerkerk 1 2e kl A Stolwijk 2 Olympia 4 Gouda 5 ONA 5 11 uur DONK 3 Bergambacht 2 12 uur 3e kl A Bergambacht 3 UNIO 2 12 uur Groot Ammers 2 Stolwijk 3 Schoonhoven 4 Oudewater 3 12 uur Nieuwerkerk 3 Schoonhoven 3 Ammerst SV 3 Haastrecht 3 12 uur 3e kl B Moordrecht 3 Boskoop 2 GDS 2 Moercapelle 2 UNIO 3 VEP 4 ONA 6 Zwervers 3 11 uur Waddinxveen 4 DONK 5 3e kl C GDS 3 Boskoop 3 12 u Nieuwkoop 3 ESTO 2 VEP 3 Nieuwkoop 2 GSV 5 Bodegraven 3 11 uur Gouda 6 GDS 4 2 30 uur het scoren van een goal Sonnevelt en door enkele goede schoten Ooms die echter fraai gestopt werden door den Zweedschen doelverdediger Grimborg Onze middenlinie was taai en ijverig zonder nochtans uit te blinken Van der Hoeven was ongetwijfeld de beste van de drie al maakte hij eenige gevaarlijke fouten SpiJ Stoffelen van Ajax scheen driekwart van den wed strij d niet te weten of hij nu het stop perspilsysteem zou volgen dan wel achter zijn voorhoede aan zou zitten Hoewel de Amsterdammers over het algemeen in de meerderhed waren en Caldenhove de beste back van het veld die menig open doekje kreeg en met ongeëvenaarde routine steeds weer daar stond waar de bal onver wcht naar toe werd geschoten met zijn partner v d Linden de Zweedsche voorhoede bijna volledig in bedwang hield bleef toch Stoffelen tot een kwartier voor het einde achter Den resteerenden tijd zag men hem iets meer opdringerv Van Raalte in het doel tffonde zich weer de keeper van klasse De enkele schoten die op zijn doel gelost werden vonden geen genade hij greep steeds bij critieke situaties op het juiste moment met katachtige snelheid en behendigheid in De wedstrijd stond niet op een hoog peil eensdeels doordat de Zweden geen kans kregen hun korte spel naar behooren te ontplooien anderdeels doordat de Amsterdammers een al evenmin volmaakt open spel speelden nfaar daarbij onoordeelkundig samenspeelden en te onzuiver plaatsten Technisch waren de Zweden onze jongens met uitzondering van Ca denhove individueel de baas maar aan hun snelheid ontbrak te veel dm dat zij met hun korte passes in staatNvs ren zich kansen te scheppen Hei verloop van den sirijd Om 7 uur precies trapten de Zweden met de lage zon in het gezicht af De eerste scoringskans was voor den linksbuiten Backval uit Hammerby die al eerder in ons land is geweest dit jaar toen hij voor de Nationale Zweedsche IJshockey uitkwam Hij maakte een duiksprong naar eea fraaien voorzet van rechts maar raakte d bal slechts half Van eenig overwicht der Amsterdammers was in het begin geen sprake Terwijl Van Raalte reeds uitviel naar een fel schot dat het resultaat was van een door scheidsrechter v Moorsel aan de Zweden toegewezen vrije schop kop e Stoffelen een meter voor den doelwachter staande den bal weg Dg meest opvallende figuur uit de Stock holmsche voorhoede was linksbinnen Sodergren wiens spel veel overeenkomst vertoonde met dat van onzen zwerver Smit Het was bijna steeds Sodergren die bij gebrek aan een steunende middenlinie achter zijn voorhoede opereerde en passes gaf aan Backval met wien hij kandig samenspeelde en middenvoor Anders son Aan den anderen kant vlotte het niet in onze voorhoede en veel verder dan een schot van Daan de Jongh dat te hoog gericht was kwam het niet Zoowel V Raalte als zijn collega in het Zweedsche doel stopte daarna n fraai schot v Raalte een v n Karls son en Grimborg een kogel van Ooms Tegen h einde van de eerste helft begon het Nederlandsche overwicht zich af te teekenen Dfaeger kreeg nog een kans maar zijn kopbal kwam op de lat terecht De rust brak aan met O 0 Vlak na de hervatting leek v Raal te geslagen maar v d Linden kopte den bal uit het doel Een minuut daarna gaf Daan de Jongh aan Bergman een mooien kans die echter op het moment waarop hij schieten wilde vlak voor het doel omver werd geloo pen door Blom Dr v Moorsel gaf hiervoor een penalty die v d Linden benutte 1 0 Draeger liet zich op dit moment door Maas vervangen Er volgden verscheidene aanvallen der Amsterdammers en nadat de bal hard van den eenen voet naar den anderen was getrapt tijdens een scrimmage voor het Zweedsche doel kreeg plotseling Sonneveldt het leder vrij en doelpuntte met een onhoudbaar schot van korten afstand 2 0 Onmiddellijk daarop gaf Daan de Jongh hem nog een kans maar ditmaal trapte Sonneveldt in den grond Wat de Zweden ook probeerden hun korte spel werd steeds vaker door resolute trappen der hoofdstedelingen onderbroken en juist op het moment waarop de Zweedsche ploeg geheel in elkaar dreigde te zakken glipte middenvoor Andersson op een pass van Backval 20 minuten voor het einde tusschen Caldenhove en v d Linden Joor en passeerde v Raalte kansloos 2 1 Vijf minuten namen toen de Zweden het initiatief in handen Maar toen goede schoten van rechtsbuiten Petterson en rechtsbinnen Karlsson schitterend door v Raalte waren gekeerd was het weer uit met het Zweedsche overwicht Ooms loste weer een hard schot Daan de Jongh kopte vlak daarop een voorzet fraai in maar Grimborg gaf geen krimp De laatste minuten van den wedstrijd werden gespeeld jn het licht der schijnwerpers Vele bezoekers van het zelfs op Woensdagavond uitverkocht stadion verlieten dit reeds toen Bergman er als de kippen bij was om van een mistrap van linksback Blom te profiteeren De Blauw Witter kwam schuin links alleen voor het doel en gaf met zijn diagonaal schot dat via den onderkant van de lat het doel in schoot Grimborg geen kans Met een 3 1 overwinning voor het Amsterdamsche elftal kwam het einde Hitariieit op het veld Gisteren hebben zij een tocht gemaakt naar Volendam waar zij door de bewoners op bijzonder hartelijke wijze zijn ontvangen Klaarblijkelijk hebben deze Zweedsche sportlieden een diepen indruk in dit visschersplaatsje achtergelaten Het publiek in het stadion werd gisteravond vóór den aanvang van den wedstrijd althans verrast door een twaalftal natuurlijk in hun eigen jclee derdracht verschijnende Volendam sche meisjes die het veld opliepen De twee voetbalploegen stelden zich daarop rond hen op waarna elk meisje een Zweedschen speler een pop aanbood die in Volendamsch costuum gestoken was De Zweden waren echter evenmin met leege handen dengekomen en gaven daarop de meisjes ieder een al even ongebruik keiijk cadeau nl een fonkelnieuwen voetbal Dit uitwisselen van geschenken werd tenslotte pnder hilariteit van het publiek met een zoen bezegeld Naar men ons mededeelt hebben de meisjes de ballen zonder gevoelens van rancune aan den Voetbalbond afgestaan VOETBALPROGRAMMA VOOR ZONDAG 19 MEI 1946 WEST AFD I Ie klasse ADO De Volewijckers RFC EDO Xerxes VSV Ajax DOS Hermes DVS t Gooi WEST AFD II Ie kl Blauw Wit DHC Storm vogels Neptunus DFC VUC Haarlem Feijenoord HBS DWS 2e kl B Hercules SVW Velox Sliedrecht UW Elinkwijk Unitas HVC Hilversum Gouda OOST Ie klasse Go Ahead Ensched Boys AGOVV Quick Tubantia Be Quick Enschede PEC NEC Wage ningen ZUID AFD IV Ie klasse NOAD Eindhoven RK TVV LONÜA Vlissingen BW NAC RBC Willem II Helmond ZUID AFD VI Ie klasse Juliana MVV Maurits Limburgia Brabantia PSV VVV Bleijerheide Roermond De Spechten NOORD Ie klasse GVAV Leeuwarden Achilles H LSC Be Juick vS dam Heerenveen Frisia Sneek HiNNENtAND Verkiezingsprofeten aan het woord Aan den vooravond van de verkift zingen te 19 20 uur zal de N C R V reportagedienst een uitzending verzorgen onder den titel wat denkt U van morgen Hierin zal aan onderscheidene personen hun oordeel omtrent den verkiezingsuitslag worden gevraagd De uitzending begint met een kort vraaggesprek met den Mi nister president Prof Ir W Schermerhorn en wordt besloten met een vraaggesprek met den heer J Schouten voorzitter van de A R kamer fractie Het totaal aantal kiesgerechtigden Het totaal aantal kiesgerechtigden vow de a s Tweede Kamerverkiezin gen bedraagt 5 229 927 In den Kieskring loeiden zijn 265 991 kiesgeredi tigden De Staking in de Havens Een perscommuniqué van E V C zijde waarin gezegd wordt dat het besluit van de samenwerkende organisaties om het werk in de Amsterdamsche haven te hervatten geen enkele invloed heeft op de verder door de E y C te voeren actie besluit aldus De stakingen in de Rotterdamsche en Amsterdamsche havens duren onverminderd voort Deze zullen echter onmiddellijk beëindigd worden zoodra de Ned zeelieden in de gelegenheid worden gesteld voorloopig te monsteren op de voorwaarden geldende vóór 4 April 1946 D4MRUBRIEK Red H Tenwolde Oplossingen Opg voor thulsdammer Opg no 5 Wit 37 32 32 27 4 10 M 2 42 38 Op5 no 6 Wit 29 24 40 34 39 33 37 32 Opg 7 38 32 Opg 8 42 3 J 47 41 Opg 9 26 21 3f 34 Ópg 10 23 19 35 30 33 29 Opgaven voordubdammcr beginner Opg 5 17 11 26 21 32 28 37 32 39 33 Opg 6 25 20 34 30 43 39 33 28 42 38 Opg 7 22 18 43 38 38 i2 39 34 Opg 8 32 28 36 31 38x16 45x1 Opg 9 27 21 21 17 32 27 43 38 Opg 10 25 20 28 23 38 33 32x5 37x28 Opgaven voor clubdammers gev Opg 5 37 32 36 31 38 32 30 24 Opg 6 31 26 26 21 33 24 32 27 42 37 39x6 Opa 7 33 28 3é 31 37 31 28 22 42x22 38 33 44 40 49x27 Opg 8 verbeterde opg 23 18 12x23 33 28 14 19 of 40 35 20 24 A 32 27 x 44 40 x 40x20 x 35x2 wint A 30 24 28 32 17x28 44 40 8 13 de beste 40x9 3x14 32x23 19x28 38 32 wiot 2 schilven Opg 9 38 22 35x24 26 21 37 32 40 35 35x24 45x5 Opg 10 auteur vaa dit probleem is r Vogeliang 29 24 38 33 40 35 27 22 42x2 30 24 35 30 24 23 2x5 gew Een zeer mooi probleem De namen der prijswinnaars zullen volgend week bekend gemaakt worden VpiWl 45 46 46 47 48 49 50 Groot Gouda louft als prijs f 1 f voc goede oplosters bij meerdere goe oplossingen beslist het lot Oplossingen iozeoden 14 dagen na ¥ aan burea G G Marls t 67 Op de linker bovenhoek Damrubrie vermelde Voor peraooclijk antwoorO poatieget Inshilten s v p Tot slot nog een eindspel op n bekend motief Zwart dam 3 Wit dammen 2 31 41