Groot Gouda, donderdag 16 mei 1946

THALIA THEATER Vanaf VrQdag 17 Mei tot ca act DONDEIDAG 25 Md De groote Deentche perzetsfilm DE ROODE AARDE naar de beroemde Roman van OLB jUUL Regie Bodel Ipsen en Laa Lauritxen De grootste vcizctafilB welke tot a toe In de ronlatic ia Toegang ba CB 18 b i Middag cd avandvoontcllingea Door verbintenis elders kunnen wij deze film NIET prolongecren Om teleurstellingen te voorkomen bi uitverkochte avondvoorstellingen raden wij aan degenen die hiervoor in de gelegenheid zijn zooveel mogelijk de mlddagvoorstellinfen te bezoeken Aaavaag der voaratallingcn Vrijdag 3 u 7 u en 9 15 u Zaterdag 4 voorat 3 5 7 en 9 15 n Zondag 3 5 7 en 9 15 u Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag 3 voorstellingen 3 7 en 9 15 u Plaatsbespreken 1 u voor iedere voorstelling Allcca vOor de middagvoorstellingen ook per telefoon 2230 van 10 12 uur Zondags niet per telefoon TELEFOON 2230 KUN JE NOG ZINGEN zing dan mee Tusschen Keu m en Vahljs Leidt dê ufeqhaoh HeeHdai T ie OHS nog moutke uie ZEEPFABRIEK DE KLOK HEERDE UeU mda iecU Groot Gouda Ete Heer eo kvroaw p A SUUR DEN HARTOG t vcn kennis van de gdboortc van hm zoon IROBERT ANTHONIE Wi noemen hem ROBBIB RMUwl k 14 Mei 46 bodegraafscheitraatweg 88 Tqdchjk St Jozef Paviljoen Gouda Ondertrouwd P DIJKXHOORN ƒ WIESER Gouda 9 Mei 1946 Huwelijksinzegening D V op 25 Mei a s 12 ur in de St Janskerk te G uda door den WelEerw Heer Ds Gerfa Huls De Heer en Mevrouw V WINGERDEN DE JONG danken mede namens wederzijdsche Ouders voor de belaogttelling vóór en tijdens hun huwelijk onder Gouda 15 Mei 1946 Heden herdenken onze Ouders de Heer en Mevrouw Van Wingerden Laurent den dag waarop zij voor 30 jaar In het Huwelijk traden B J V Wingerden T W V Wiogerden de Jong R A V Wingerden en Verloofde Cooch Behar 15 Mei 1946 8POBD Wpningruil Aangeboden te Amsterd m étagewoning goede middenstand huur f 37 50 per maand tegen woning voor 4 personen te Gouda KLEIWEG 103 K 510 Brieven Tweede Kade 27 Hkt Jltnisuria van Laa boul VlsaoharlJ n vé aalvaanlanino vraagt voor d Afdeeling Akker an Weidabouw van de Directie van den Landbouw een GEROUTINEERDE suio npisiE Salaris volgans Rilksregallng met vergoeding trelnabonnement Aantnelding b J de Kamer van Koophandel Crabethstraat 3 op 17 Mei a s tuaechen 15 en 17 uur Ontvangen kleine heeweelheld KASTPAPIER tonder randen Fa B A VERZIJL Korte tieadcwcg 1 TER RUILING t Een paar g a n donkerbl damesschoenen 3 4 hak 37kl m voor zelfdemaat groottr ofschocDcnbon Fluweclensingel 28 VoetbaCper OlYMPIA wenscht te verpachten van 1 Juni 1946 tot 1 Juni 1947 debaropkaarterreii Verlof A ea Inventaris aanwezig Inschrljvinfcn moeten uiterlijk Donderdag 23 Mei in het bezit zijn vaa den secretaris W L KuHnkelenberg Sophiastraat 82 GOUDA C Inlicht worden gaarne verstrekt A S Zaterdag Daosefl lo de Rleioe Betuwe met medewerking van de bekende Dans en Show Band o l v dea Heer H den Held Prima consumpties Aanvang 8 uur Schitterende dansvloer A BOLK en Zn Haastrecht HEEREN I Ben bezoek aan onze salon stemt t t volle jevredenheid Tevens troole sorieerint Parfums Brillaniine Tandenborslels Poeder en Crème Kapsalon Van Kooy KarnemelkBloot 2 Tel 3703 WAT EEN GENOT I NU VLUG NAAR KORT Schoenenmagazijn Kleiweg 9 Gevraagd per 1 Juni Ie winkeljuflrouw Zij die als zoodanig werkzaam zijn geweest genieten de voorkeur Aanmelden bij E J WIENTJESf Levensmiddelenbedrijf Keizerstraat 16 18 Gouda Bez kt de m nk Hift a s Vriidag 17 Mti des avonds 8 uur in de boveüzaal van het Blauwe Kruis Westhaven 6 Spreker Jb Klein Haneveld Evangelist te Bodegraven Onderwerpt RuSt VOOf dt OIirUBtigeil Toegang prij U is hartelijk welkom EM TAX Luxe Amto Verhttnr C Mlchaeiis Zeiigeatr 4 Govda Telefoon 2500 REUNIE BIOSCOOP THEATER Directie T J d Teorc Go d MIDDAG EN AVONDVOORSTELLINGEN Vanaf VRIJDAG 17 MEI tas WOENSDAG 22 lifil im lUn xelduasD mooie flilm Bet de populaire acUlc Annabella Jean Mural en Plarre Richird DE 5DE PILOOT AMNBMABIB Scénario t A da Saiat Exaptn Een filmwerk vervaardigd met medewerking vaalai Fransche Luchtvaart Minlsterie Annabella in één van haar beste rollen Actie SpsaoJs Vooraf o a de nieuwste actualiteiten Ie vertooaing in Gouda Toegang boTca H u Aaavaag Vr dag 7 CN B 1B UUR Zaterdag Maandag Dlaidagen WecaidutU T U BN 9 1 U Zondag SU Plaalsbeipreken dagelijki H um voor d B aanvang van ledere v efMillk Bezoeken buiten Gonda kannen tcfarlftelilk plaatMn pgevcn aan de dinclii Deie moeten uur voor den aanvang i n afgeknald Het oordcel vaa dulxcadea beK eken eteri Reunie iedere waek ten goed pregraaBi Zit komen 11 THE BIG THREE der flimwerken StaUagrad Rusland Blokkade Amcrlki Caattabaadc Engeland ki aanhoudende prolongatiei ciden komen dexeictdMmefUmwerkenucritetdii REUNIEIII Ond in vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Donderdag 16 Mei spreken Drs H A KORTHALS Lid van de Tweede Kamer Lfjstaanvoerder p L i A O FROHWEIN Gemeenteraadslid te Leiden óud lid van de R K Staatspu l over zijn debat met Min Vos te Enschede In den Nieuwen Schouwburg Boéickadt ti Gouda Aanvang 8 mr PARTIJ VAN DE VRUHEID vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw Groote Prijsverlaging van NIEDWE HÖLLANDSCHE HARIlll FILLEKES VISCHBEMIJF Kleiweg 95 TeL 236J lederen dag aanvoer versche zeeviscb Alle besfellin gen gratis thm SCHOUWBURG L lllllll BIOSCOOPê M Gouda s mooiste Theater W4 brcagea vaaaf Vi dag tot ea aiet DONDBBDAG CONRADT VEIDT SABU c Vea in de nieuwste fantastische kleurenfilm De dief van Bagdad Een buitengewone pracht film welke met graot succes werd g Plongeerd en wel 4 weken in Amsterdam II 3 weken in Rotterdtml 3 weken in Den Haag Een film welke U niet moet verzuimen Tocs 0 ▼ Aanvang der voorst Vrijdag 7 u en 9 15 u Overige dagesjlj 7 n en 9 15 n Zondag 4 voorst 2 30 n 5 a 7 15 u en v w Plaatsbespreken dagelijks van 10 30 tot 12 30 Zondag vanaHj Wacht niet te lang I 60 61 Tot en met 25 Mei kont U Uw bonnen inlevertB Doe het bij een brandstoffenhandd van naam I DOE HET BIJ JONI JONKEB Jaagpad 25 èoadaJeL2734