Groot Gouda, vrijdag 17 mei 1946

Mr Kapitein Kiaickebos op de l eiwtniadit door a TM Rotmae Prijzen van Tweedehandsch Bouwmaterialen In overleg met den directeur generaal voor de prijzen is de prijs van tweedehandsch bouwmaterialen vastgesteld op 75 van de op het moment van den verkoop geldenden prijs van nieuwe materialen vermenigvuldigd met een factor die de kwaliteitsgraad aangeeft Daar deze laatste slechts zelden op 100 kan worden gesteld volgt hieruit dat 75 van nieuw is te beschouwen als een maximumprijs Deze prijzen zullen gelden af voorloópwerk Arbeidsloon voor t opleveren van deze materialen mag niet in rekening worden gebracht De Distributie van schoenen Hedenavond zal om 19 15 uur over Hilversum I een vanwege het Ministerie van Handel en Nijverheid verzorgd vraaggesprek over de distributie van schoenen worden uitgezonden VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD MOOT GOUDA 92 Maar de kapitein zuchtte terwijl de stoet verder ging Nou ben ik op de leeuwenjacht gegaan en ik kom straks met een heele diergaarde thuis maar zonder leeuwen Ik snap niet waar ze zitten Kijkt U dan maar eens effentjes naar links zei Koos met n benauwd en pieperig stemmetje En jawel daar keken ze in vier paar hongerige leeuwenoogen BUITENLAND DE STANDPUNTEN DER MINISTERS De conferentie van den minister van Buitenl Zaken van de Big Four is Donderdagavond verdaagd tot 15 Juni na een bijna onafgebroken zitting van drie weken De Britsche Russische en Amerikaansche plaatsvervangefs der ministers blijven te Parijs met hun deskundigen voor het uitwerken der rapporten die den ministers zullen worden voorgelegd bij hun vergadering van 15 Juni Donderdag werd wel zeer duidelijk de breede kloof die de delegaties scheidt ten aanzien van het Dtiitsche probleem De standpunten der minisXers waren s volgt Amerika Byrnes wenschte een on middelfijk onderzoek naar de econo mische structuur van Duitschland hij stelde voor dat op 12 November een speciale vredesc ferentie bijeen zou komen voor het besprdten van de toekomst van Duitschland Frankrijk Bidault wilde de politieke afscheiding van het Ruhr Rijn en Saargebied van Duitschland om agressie in de toekomst te voorkomen Engeland Bevin herhaalde dat het Duitsche probleem niet in gedeelteen dodi ais een geheel moest worden bezien De besprekingen over den Balkan kunnen het best gekarakteriseerd worden als een poging van de Westelijke geallieerden om daar nog eenigen invloed te blijven behouden met als tegenmotief de wensch van Rusland alles te vermjjden wat zijn invloed in dat deel van Europa zou kunnen verminderen De besprekingen van de Balkanproblemen zijn dan ook slechts schetsmatig gebleven Britsche Ambassadeur te Madrid krijgt instructies De Britsche ambassadeur te Madrid Sir Victor Mallet heeft instructies ontvangen nauwlettend acht te slaan op alle politieke processen in Spanje en hierover rapport uit te brengen Onzichtbaar Licht voor Auto s In Engeland worden thans experimenten gehouden om het onzichtbare Rustend Molotof nam Wjna niet aan licht dat bijgedragen heeft tot de j overwinning op de Japanneezen toe te passen op de verblindende koplampen van auto s Door middel van infraroode stralen gezien door een apparaat op de voorruit wordt het wegdek verlicht Tegenliggers zien echter niets in de huiskamer 15 00 Hand in hand de besprekingen deel doch vroeg her haaldeUjk wat er in het Westelijk deel van Duitschland gebeurt Bidault verklaarde heden dat Frankrijk zeer teleurgesteld is dat 4 ministers geen overeenstemming over het Saargebied hebben kunnen bereiken Ten aanzien van de It koloniën schijnen de standpunten der ministers niet zoo zeer uiteen te loopen Een belangrijk punt bij de conferentie was de bereidheid van Rusland om bepaalde eischen ten aanzien van de voormalige koloniën te laten vallen o a de eisch dat Rusland beheerder zou worden van Tripolitanië naderhand gewijzigd tot een gemengd beheerschap De Britsche en Amer steun aan Italië s eisqh op Triest was zonder twijfel gebaseerd op het feit dat de bevolking van de stad overwegend Italiaansch is doch daarnaast speelden ook andere factoren hun rol het effect van het veriies van Triest op de komende It verkiezingen en het verlangen de deur open te houden voor vrijen handel met CentraalEuropa hetgeen slechts door het geven van internationale garanties aan de haven van Triest kan geschieden Lord Kethick Lawrence over de Indische Grondwet De Britsche minister voor Indië heeft na de publicatie van de Britsche voorstellen inzake de nieuwe grondwet voor Indië verklaard dat de gronawet zal moeten worden geformuleerd en uitgewerkt door de Indiërs zelf De Britsche regeering en het Britsche volk zoo zei hij zijn volkomen bereid deze onafhankelijkheid toe te staan hetzij binnen of buiten het Britsche Gemeenebest en hopen dat hieruit een durende en vriendschappelijke verbondenheid tusschen onze beide volken moge voortvloeien op basis van algeheele gelijkheid De Engelsche regeeringmissie heeft het vormen van een afzonderiijke Mohammedaansche souvereine staat niet geaccepteerd RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG HILVERSUM I 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Weer overzicht 18 18 Liedjes van vroeger en nu 18 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 19 00 Uit het land van dr Benesj 19 15 Departementale uitzending VPRO 19 30 Lezing door ds Joh de Graaf Prediltant Indische Kerk te Medan 20 00 Nieuws 20 Oram muziek onderbroken door verkiezingsuitslagen 23 00 Nieuws VARA Gram muz onderbroken door verkiezingsuitslagen 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m KRO 18 00 Vaudeville orkest 18 15 Wat het buitenland leest 18 30 Dinermuziek 18 50 s Avonds als ik slapen ga 19 00 Nieuws 19 20 19 45 R K Boeren en Tuinders 20 00 Nieuws 20 05 Gram muz onderbroken door verkiezingsuitslagen 22 00 en 23 00 Nieuws 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR ZATERDAG HILVERSUM 1 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 vraagt en wij draaien 16 45 Sportpraatje 17 00 Kom mee naar buiten allemaal 17 30 City halfuurtje HILVERSUM ƒƒ 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Maria ter eere 8 00 Nieuws 8 20 Gr muziek 9 00 Opgewekte melodieën 0 30 Waterstanden en Politieberichten fi 50 Opgewekte melodieën 10 15 Voor de vrouw 10 30 door kinderland 16 00 Piano recital 16 30 Herinneringen van een Maquisard 16 50 Lichte Fransche platen 17 00 KRO kiosk 17 15 Balletmuziek J7 45 Sportpraatje De nieuwe Zielcenhuistarieven In verband met den financieelen toestand waarin vele ziekenhuizen en sanatoria verkeeren is een nieuw prijsvoorschrift ontworpen waarin de tarieven met 65 cent per verpleegdag mogen worden verhoogd De Opcenten op den Tabaksaccijns Met ingang van 1 Mei zijn de 40 Opcenten welke op dén accijns van cigaretten werden geheven tot 1 Mei 1947 gecontinueerd De 100 opcenten welke op den accijns van sigaren en kerftabak worden geheven luUeÉfmet ingang van 1 Juni 1946 tot 40 worden rerlaagd De geheele maatregel is er een van tijdelij ken aard en is van kracht tot l Mei 1947 91 In n leutig draf je sukkelden de langhalzen Voorbij maar tè ver om ze met de lasso te bereiken Kees je bretels gauw riep de kapitein De bretels werden aan de horens van de antilope vastgemaakt en met deze nieuwerwetsche katapult werden twee giraffen ondersteboven geschoten Gelukkig waren ze alleen bewusteloos en werden netjes in n nieuwen wagen achter den trein gebonden Motie van Afkeuring inzake Egypte Toen Winston Churchill leider der oppositie een debat oVer Egypte verzocht op a s Dinsdag zei Greenwood wrn leider van het Lagerhuis dat hij bij afwezigheid van Bevin min van buitenl zaken niet op het verzoek kon ingaan Na een aantal vragen zei Churchill dat de oppositie niet anders kon doen dan een motie van afkeuring indienen Eerste vliegtuig New York Berlijn Zondag op Schiphol Zondag zal op Schiphol neerstrijken het eerste vliegtuig van d American Overseas Airways in den geregelden dienst New York Berlijn Fransche Studiebeurzen voor Nederlandsche leeraren in het Fransch Door de Fransche regeering zijn 5 studiebeurzen van frs 15000 geldig voor een 2 maandelijkschen cursus aan de Fransche Universiteiten aangeboden ten behoeve van een gelijk aantal leeraren in de Fransche taal aan Nederlandsche scholen voor voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs De Vergadering van den Veiligheidsraad De Veiligheidsraad heeft Donderdag tijdens een vergadering waarbij ook de Russische vertegenwoordiger Gromyko tegenwoordig was dertien van de 33 artikelen n een reglement van orde die door ae commissie van deskundigen waren voorgesteld goedgekeurd Bloedige botsingen in Napels Uit Napejs wordt vernomen dat daar Woensdagavond 28 menschen gewond zijn toen aanhangers van het koningschap trachtten het communistische hoofdkwartier te bestormen Er Iwerd eenige uren zwaar gevochten INDIÉ Secretaris van de Delegatie van het Internationale Roode Kruis op Bali vermoord De Nederlandsche regeerhig heeft de ddegatie van het Inteniationale Roode Kruis ervan verwittigd dat op Bali het Hjk van den secretaris van de ddegatie den Zwitser An rlegg uit Zurich is gevonden Uit betrouwbare bron wordt med edeeld dat de heer Anderlegg op Goeden Vrijdag Batavia verliet met bestemming BalL Het doel van zijn reis was medewerking te verteenen by de opsporing van een vermisten Engelschen ofti cier welke tot op heden geen resi taat heeft afgeworpen Agentschap Nederlandsche Handelmij te Medan heropend De Nederiandsche Handelmij N V te Amsterdam heeft bericht ontvangen dat haar agentschap te Medan is heropend De KoBiogia z I de Sariaaaiiiscli deltfBtie oatvaigeo Paramaribo heeft officieel bekend ge Oindkt d it de Konlngtq zich bereid heeft verklaard om tté delegatie vao de Surinaamsche itaten te ontvangen Rondom Sjahrir Na nit Soerakarta in Batavia te zija teruggekeerd heeft Sjahrir bevestigd dat hi gedurende zijn reis naar midden Java Soekarno niet had ontmoet Een voltallige Kabinets zitilng zal waarschi nli k in de volgende week io Batavia of Djokjakarta worden gehouden Sjahrir heeft nog medegedeeld dat hy bereid ii tan allen tl de de onderhandelingen met Dr van Mook te hervatten NIEUWS IN HET KORT Generaal Smuts eerste minister van Zuid Afrika brengt een bezoek aan Duitschland Men meent te weten dat het bezoek geen politieke beteekenis heeft No 16 Peüilleton Het geheim van den tagesneeuwden slaapwagen Hij had juist hèrjie gehad met zijn ecretaris Hij bood mij de baan aan o ik nam ze Ik had niets en was blij s het ware een goed betaalde ba n Toor me klaar te vinden En sinds dien We hebben gereisd Mijnheer Rat wett wou de wereld zien Hij werd oelemmerd door zijn gebrek aan talenkennis Ik deed meer dienst als tolk n als secretaris Het was een pret K leven Vertel me nu zooveel als u kunt ▼ n uw patroon De jonge man haalde zijn schouders Hij keek bedenkelijk Dat is zoo gemakkelijk niet Hoe was zijn volle naam Samuel Edward Ratchett Was hij Amerikaansch burger Ja Uit welk deel van Amerika kwam hij Ik weet het niet Wel vertel me wat u weet De waarheid is mijnheer Poirot dat ik niets weet Mijnheer Ratchett sprak nooit over zichzelf of zijn leven in Amerika Waarom denkt u Ik weet het niet Ik dacht dat hij zich misschien schaamde voor zijn afkomst Dat doen sommige lui Lijkt u dat een bevredigende oplossing Ronduit neen Heeft hij familie Hij heeft nooit iemand genoemd Poirot drong aan U moet u zelf toch een voorstelling hebben gemaakt mijnheer Mac Oueen Nu ja dat wel Ten eerste geloof ik niet dat Ratchett zijn werkelijke naam was Ik geloof dat hij Amenka tenslotte veriaten heeft om lete of iemand te ontsnappen Ik geloof dat hij daar in slaagde tot voor een paar weken geleden En toen Er begonnen brieven te komen dreigbrieven Hebt u ze gezien Ja Het was mijn werk om voorzijn correspondentie te zorgen De eerste brief kwam veertien dagen geleden Zijn die brieven vernietigd Neen ik geloof dat ik er nog een paar heb in het archief ik weet dat Ratchett er één woedend verscheurde Zal ik ze voor u halen Als u zoo goed wilt zijn MacQueen veriiet den coupé Hi kwam even later terug en legde twee vellen tamelijk vuil postpapier voor Poirot neer De eerste brief luidde als volgt Je dacht dat je ons i de lurenzou leggen en er uit zou dansen wat Je hebt misgerekend We zijn uit omje te pakken Ratchett en pakken zullen We je Er was geen onderteekening Zonder ander commentaar dan opgetrokken wenkbrauwen nam Poirot den volgenden brief op We gaan je een ritje laten maken Ratchett Al gauw We zijn er op uit om je te krijgen snap je Poirot legden den brief neer De stijl is eentonig zei hij Meer dan het schrift MacQueen staarde hem aan U merkt dat niet op zei Poirot vriendelijk Dat eischt het oog van iemand die daar aan gewend is Deze brief is niet door één persoon geschreven tnijnheer MacQueen Twee of meer personen hebben hem geschreven ieder heeft een letter van een woord tegelijk geschreven Ook zijn de letters geteekend Dat maakt de taak het schrift te herkennen veel moeilijker Hij wachtte en zei toen Wist u dat de heer Ratchett zich tot mij om hulp had gewend Tot u MacQueen s verbaasde toon overtuigde Poirot dat de jonge man er niets van geweten üad Hij knikte Ja Hij was bang Zegt u me hoe handelde hij toen hij den eersten brief ontving MacQueen aarzelde o Dat is moeilijk te zeggen Hij praatte er over heen met een lach op zijn kalme manier Maar toch hij rilde licht voelde ik dat er een heeleboel onder die kalmte verborgen zat Poirot knikte Toen deed hij een onverwachte vraag Mijnheer acQueen wilt u me heel eeriijk zeggen hoe u uw patroon beschouwde Mocht u hem Hector MacQueen wachtte een oogenblik eer hij antwoordde Neen zei hij ten laatste Waarom niet Ik kan het niet precies zeggen Hij was altijd heel vriendelijk in zijn doen Hij wachtte en zei toen Ik zal u de waarheid vertellen mijnheer Poirot Wordt vervolgd